Varstvo okolja

Nova platforma Unije za razvoj energije iz obnovljivih virov bo omogočila statistične prenose

Zakonodaja EU o obnovljivih virih energije (OVE) določa mehanizme, med katerimi so tudi „statistični prenosi“ količin energije iz obnovljivih virov. Vzpostavljena platforma naj bi državam članicam EU pomagala pri izvajanju statističnih prenosov, tako da bi se tistim, ki ne dosegajo zavezujočih nacionalnih ciljev za leto 2020, omogočil nakup energije iz obnovljivih virov od tistih, ki presegajo svoj cilj.

Odporne dobavne verige v zelenem prehodu

Z zelenim prehodom se bo še naprej povečalo povpraševanje po kritičnih mineralih, visoko zmogljivih baterijah in polprevodnikih. Ker se EU in ZDA soočata s podobnimi izzivi, sta se junija 2021 dogovorili o ustanovitvi EU-ZDA Sveta za trgovino in tehnologijo, ki bo obravnaval tudi sodelovanje na področju dobavnih verig.

EIB – pregled vlaganj v ukrepe podnebnih sprememb v gospodarstvu 2020/2021

EIB – pregled vlaganj v ukrepe podnebnih sprememb v gospodarstvu 2020/2021

Evropska investicijska banka (EIB) je objavila informacije o vlaganjih v evropskih podjetjih, v povezavi s podnebnimi spremembami. V anketi je sodelovalo 13500 podjetij, z vseh držav članic EU. Zbrani podatki obsegajo značilnosti in uspešnost podjetja, pretekle naložbe in prihodnje načrte, vire financiranja, izzive s katerimi se podjetja soočajo.

Sklad za inovacije: EK najavlja nova razpisa

Evropska komisija (EK) sporoča, da bo 32 malih projektov prejelo 122 mio eur iz Sklada za inovacije, katerega vir so prihodki iz sistema trgovanja z emisijami. EK najavlja, da bo razpis za velike projekte objavila 26. oktobra, drugi razpis za male projekte pa naj bi bil objavljen marca 2022. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_3842

Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi v javni obravnavi

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o reviziji Uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemičnih snovi in zmesi ("uredba CLP"). Ta revizija je eden od 85 ukrepov, načrtovanih v strategiji za trajnost kemikalij, ki jo je Komisija sprejela oktobra 2020 kot prvi korak k doseganju cilja ničelnega onesnaženja. Posvetovanje poteka do 15. novembra 2021.

EU ETS: znane količine brezplačnih pravic

Evropska komisija je centralnemu administratorju evidence transakcij Evropske unije posredovala preglednico nacionalnih dodelitev s končnimi letnimi količinami za prehodno brezplačno dodelitev pravic do emisije za obdobje 2021–2025, da jih vnese v evidenco transakcij Evropske unije.

Celostno upravljanje voda – revizija seznamov onesnaževal površinskih in podzemnih voda

Do 1. novembra 2021 je možno podati mnenje o prihajajočih seznamih onesnaževal, ki vplivajo na površinske in podzemne vode ter ustreznih regulatornih standardih. Posvetovanje Evropske komisije je še posebej pomembno za izvajanje nedavno sprejetega akcijskega načrta za ničelno onesnaževanje v okviru evropskega zelenega dogovora in za zagotovitev učinkovitejše in varnejše rabe vode.

Razvrščanje geoloških materialov pri zemeljskih delih

Tehnična specifikacija TSPI PG 05.200 – Razvrščanje geoloških materialov pri zemeljskih delih določa načela razvrščanja zemljin in zdrobljenih kamnin v skupine materialov s podobnimi lastnostmi za inženirsko rabo pri zemeljskih delih pri gradnji prometne infrastrukture v Republiki Sloveniji. 1. del opredeljuje razvrščanje zemljin, 2. del pa smernice za presojo uporabnosti zemljin pri zemeljskih delih na osnovi razvrščanja.

Prilagoditve metod ocenjevanja hrupa

31. december 2021 je rok za začetek uporabe metod ocenjevanja hrupa, skladnih z določili Delegirane direktive Komisije (EU) 2021/1226. Priloga k tej delegirani direktivi določa potrebne prilagoditve skupnih metod ocenjevanja, ki vključujejo pojasnitev formul za izračun širjenja hrupa, prilagoditev preglednic najnovejšemu znanju in izboljšave v opisu korakov izračunov, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku. To vpliva na izračun hrupa cestnega prometa, hrupa železniškega prometa, industrijskega hrupa in hrupa zrakoplovov.

Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije, od 23. 7. do 18. 8. 2021.