Varstvo okolja

Arhiv: Dopis FURS za pripravo gospodarskih subjektov na BREXIT

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je pripravila dopis za zainteresirane gospodarske subjekte s potrebnimi informacijami za pripravo na iztek prehodnega obdobja in izstop Združenega kraljestva (ZK) iz Evropske unije – BREXIT. Z dnem izstopa (1. 2. 2020) je ZK postalo »tretja država« (tretja država je država, ki ni država članica EU). Sporazum o izstopu določa prehodno obdobje, ki se konča 31. 12. 2020. Posledice izstopa za gospodarske subjekte bodo odvisne od tega, ali bo ZK z Evropsko unijo sklenilo dogovor o prihodnjem partnerstvu.

Arhiv: Spletna delavnica INDUSTRIJSKE SIMBIOZE, 17. 12 . 2020

Industrijska simbioza (IS) je sistemski pristop izboljšanja trajnostnega učinka različnih industrijskih panog in pospeševanja uporabe neizkoriščenih virov (npr. materialov, energije, vode, človeških virov, infrastrukture). Med glavnimi učinki IS je tudi povečana konkurenčnost industrije zaradi zmanjšanih stroškov upravljanja z odpadki, prevoza odpadkov, proizvodnje surovin in energije, zmanjšan ogljični odtis in ostali okoljski vplivi, ohranjanje primarnih virov surovin in vode, ustvarjanje novih zelenih delovnih mest,… Delavnica, v sodelovanju s Službo za varstvo okolja GZS, bo potekala jutri, 17. decembra, od 10. do 13. ure. Udeležba je brez kotizacije. Vljudno vabljeni!

Arhiv: Triperesni e-posvet SRIP-ov: Priložnosti v krožnem in podnebno-nevtralnem gospodarstvu in družbi

Arhiv: Triperesni e-posvet SRIP-ov: Priložnosti v krožnem in podnebno-nevtralnem gospodarstvu in družbi

Trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo postavljata pred industrijo in družbo veliko izzivov, a se znamo z njimi uspešno soočati, je pokazal virtualni dogodek, ki so ga skupaj pripravila tri strateška razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP-i): SRIP Materiali kot končni produkti (MATPRO), SRIP Tovarne prihodnosti (ToP) in SRIP Krožno gospodarstvo, v tesnem sodelovanju s Službo za varstvo okolja GZS. Teme posveta: prizadevanja za prehod v trajnostno in nizkoogljično gospodarstvo, finančni inštrumenti trajnosti, novi trendi in poslovne priložnosti, novi trendi na področju materialov in krožnega gospodarstva. Video zapisi so dosegljivi na

Arhiv: 3. seja Strateškega sveta GZS za okolje

Strateški svet GZS za okolje (SSO) GZS, ki ga vodi koordinatorka SRIP-a MATPRO Vesna Nahtigal, je novembra, na svoji 3. seji obravnaval pojasnila, ki jih je posredovalo Ministrstvo za okolje in prostor o podzakonskih aktih za izvajanje sprememb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J), in sicer o načinu in pogojih dodelitve nadomestila za kritje posrednih stroškov iz trinajste točke prvega odstavka 129. člena v korist določenih sektorjev ali delov sektorjev, ki so izpostavljeni tveganju premestitve emisij CO2, o spremembah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, ki so potrebne za ureditev monitoringa za uveljavitev novega devetega odstavka 101. a člena ter o pričakovanih prvih spremembah na področju embalaže in odpadne embalaže, ki se bodo izvajale na podlagi spremenjenega 20. člena. Razpravljali so tudi o predlogih GZS za debirokratizacijo pri vladni komisiji, ki se nanašajo na problematiko izhodiščnih poročil pri pridobivanju OVD in spremembe Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. GZS bo zapisnik seje SSO posredovala MOP-u s prošnjo po dodatnih pojasnilih glede na dogovorjene sklepe sveta. Sklepi SSO so bili predstavljeni tudi na zadnji letošnji seji UO GZS.

Arhiv: Krepitev dvojnega zelenega in digitalnega prehoda

Čeprav se svet sooča z zdravstveno krizo, EU ne odstopa od ciljev zelenega in digitalnega prehoda, s ključnim ciljem 55-odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 2030 glede na izhodiščno leto 1990.

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

24., 25. in 26. november: niz spletnih dogodkov pod naslovom »Priložnosti v krožnem in podnebno nevtralnem gospodarstvu in družbi« https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/dogodki?ID=3926 Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Kje bodo sredstva 2021 – 2027? - vabilo na strokovni dogodek

Na TIKOPRO spletnem dogodku, katerega parter je tudi GZS, bodo 25. 11. predstavniki Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo podali informacije o nepovratnih sredstvih za naslednjo finančno perspektivo.

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vabimo, da se seznanite z najnovejšimi poslovnimi priložnostmi ter borzo inovacij, znanja in tehnologij mreže EEN, največje podporne mreže za majhna in srednja velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja.

Arhiv: Vabilo k sodelovanju pri oblikovanju podpornih ukrepov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in javna agencija SPIRIT Slovenija želita preveriti ustreznost Programa za spodbujanje investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva 2020 – 2024 in ga v čim večji meri prilagoditi trenutnim in prihodnjim gospodarskim okoliščinam. S tem namenom sta pripravila spletno anketo, ki bo pomembno vodilo pri oblikovanju učinkovitih instrumentov podpore podjetjem, za uspešno internacionalizacijo njihovega poslovanja in vključevanje v globalne verige vrednosti.

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP, MzI in MORS

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na pristojno institucijo, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na antonija.cerar@gzs.si .