Varstvo okolja

Predlog Uredbe Sveta o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije

Države članice bodo prihodke iz solidarnostnega prispevka uporabile za podporo gospodinjstvom in podjetjem ter ublažitev učinkov visokih cen energije. Prihodke iz tega kratkoročnega ukrepa bi morale uporabiti tudi za financiranje ukrepov za zmanjšanje porabe energije in podporo industrijam, s čimer bi dolgoročno še povečale energetsko neodvisnost Unije. Ta uredba uvaja solidarnostni prispevek industrije fosilnih goriv, ki bo veljal v vseh državah članicah. Gre za izreden in začasen ukrep, ki je primeren v trenutnih razmerah in bi ga države članice sprejele v duhu solidarnosti, da bi ublažile neposredne gospodarske posledice hitro naraščajočih cen energije za proračune javnih organov, potrošnike in podjetja po vsej Uniji.

Direktiva o energiji iz obnovljivih virov

Evropski parlament je podprl cilj, da bi do leta 2030 dosegli 45-odstotni delež obnovljivih virov energije, vendar je razdelil interesne skupine glede svojih predlogov za bioenergijo.

Manj administrativnih ovir pri umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in več alternativnih goriv v prometu

Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo poslalo predloga dveh pomembnih zakonov: Zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ter Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu. Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predloga zakonov v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si, najkasneje do 19. 10. 2022 oziroma do 20.10. 2022.

Začetek preliminarnega posvetovanja z javnostjo v okviru posodobitve NEPN

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je pričelo s procesom posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Pripravljen je okvirni načrt sodelovanja z javnostjo in celovito prenovljena spletna platforma NEPN. Začenja se preliminarno posvetovanje z javnostjo glede temeljnih usmeritev za posodobitev NEPN. V obdobju od avgusta 2022 do junija 2024 bodo skladno z aktivnostmi NEPN in predvideno okvirno časovnico potekali trije obsežnejši sklopi posvetovanja z javnostjo, ki bodo obsegali: XXX preliminarno posvetovanje z javnostjo (jesen 2022), javno predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN (pomlad 2023), javno razgrnitev končnega predloga posodobitve NEPN ter formalno posvetovanje z javnostjo (pomlad 2024). Začenja se torej preliminarno posvetovanjem z javnostjo glede temeljnih usmeritev za posodobitev NEPN, ki bo trajalo od 26. avgusta do 21. oktobra 2022.

Vabilo k sodelovanju v procesu priprave novega predloga Zakona o podnebnih spremembah

Skladno z zavezo in vizijo Dolgoročne podnebne strategije Republike Slovenije do leta 2050 (ReDPS50), s katero si je Slovenija zastavila jasen cilj, da do leta 2050 doseže neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost, je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pričelo s pripravo sistemskega zakona. Ta bo služil kot pravni okvir za izvajanje, upravljanje, spremljanje in poročanje o vseh vidikih podnebne politike v Sloveniji. MOP vabi zainteresirane deležnike, da predloge posredujejo do 21. oktobra. https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=14693

Vabilo - Sonaravne rešitve za zeleni prehod Slovenije

6. in 7. oktobra bo potekalo 25. strokovno posvetovanje: Sonaravne rešitve za zeleni prehod Slovenije. Posvet bo izjemno aktualen in interaktiven, razdeljen v 4 panele. V okviru panelov bo potekala odprta razprava, kako do najboljših rešitev po mnenju strokovnjakov iz gospodarskega in javnega sektorja, mnenju civilnih združenj in zmožnostih/omejitvah politike. https://bistra.si/images/2022/PROGRAM_okoljskega_posveta_2022.pdf

30.9.: Konferenca o trajnostnem poročanju – nefinančno poročanje

30.9.: Konferenca o trajnostnem poročanju – nefinančno poročanje

Konferenca je namenjena podjetjem, ki se srečujejo z nefinančnim, trajnostnim poročanjem, tako večja podjejta, ki so k temu zavezana neposredno oziroma kot srednja in mala podjetja, ki se posredno srečujejo s pripravo določenih podatkov zaradi svojih vpetosti v verigah vrednosti večjih podjetij. Dogodek organiziramo v okviru projekta SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije. Udeležba je brezplačna, vendar je predhodna prijava, preko spletne prijavnice obvezna. Število mest je omejeno. Vljudno vabljeni.

27.9.: Alternativni viri financiranja – inovativna pot do cilja

V zadnjih letih se je pojavilo veliko možnosti alternativnih virov financiranja. Izbrani strokovnjaki bodo predstavili ta širok spekter možnosti na enem mestu. Z nami lahko preverite, kaj vse je na voljo, da boste lahko za svoje podjetje izbrali najboljše. Vljudno vabljeni.

Spremembe na področju prometa z nevarnimi kemikalijami

Urad RS za kemikalije je v javno obravnavo podal spremembo Pravilnika o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami, zaradi sprememb druge zakonodaje (nov sistem razvrščanja nevarnih kemikalij in ureditev področja elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje, ki vsebujejo nikotin v okviru Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov). Komentar lahko oddate do 26. 9. 2022.

Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije.