Združenje za Inženiring

Združenje za inženiring in njegovo poslanstvo

 

Na osnovi izhodišč v razpravah s članstvom  smo oblikovali  predlog strateških opredelitev za razvoj inženiringa:

1.     usmeritev v delovanje navzven – organiziranje konkurenčne ponudbe za delo na drugih trgih

 • s povečevanjem profesionalnosti dela v skladu s standardi EU in povečevanjem tehnološke vsebnosti ponudbe
  V ta namen združenje:
  • vzdržuje članstvo v EFCA in FIDIC,  vzpodbuja in sodeluje pri prenosu in uporabi standardov, norm in priporočil na področju inženiringa v domačo prakso
  • iniciira in spodbuja izobraževanje članic na področju inženiringa in na področju sodobnih tehnologij v okviru inženiringa
 • s ponudbo celovitega inženiringa, ki zajema storitve celotnega življenjskega cikla investicijskega projekta, vključno s finančnim inženiringom
 • z aktivno usmeritvijo za trženje inženiringa na izbranih drugih trgih

 

2.     uveljavljanje aktivne vloge in partnerstva z državo pri urejanju sektorja javnih naročil na domačem trgu

 • zastopanje interesov inženiringa v družbi ter vplivanje na predpise in prakso naročil v javnem sektorju
 • motiviranje lobiranja pri spreminjanju ali ustvarjanju novih predpisov na področjih, ki zadevajo inženiring
 • uveljavljanje partnerstva z javnimi naročniki

 

3.     spodbujanje razvoja novih tipov inženiringa tehnoloških sistemov, ki vključuje razvojno komponento aktivnosti in temelji na integraciji znanja, po možnosti domačega znanja in domačih tehnologij, na področjih srednjih in visokih tehnologij kot so informacijsko-komunikacijske tehnologije, tehnologije vodenja procesov, okoljske tehnologije, novi materiali itd.

4.     spodbujanje, podpora in vključevanje v procese povezovanja za združevanje kapitala in dela za razvoj novih storitev, produktov in tehnologij ter za oblikovanje kritičnega obsega skupne inženiring ponudbe na tujih trgih:

 • tehnoloških mrež za horizontalni aspekt povezovanja, to je povezovanja na nivoju celotnega tehnološkega področja
 • grozdov za vertikalno povezovanje, to je za povezovanje znotraj posamezne poslovne tehnološke vertikale
 • konzorcijskega sodelovanja na večjih projektih v tujini in na projektih, ki jih sofinancira EU.

 

5.     vzpostavitev statusnih, organizacijskih in finančnih pogojev za oblikovanje in delovanje združenja za inženiring kot predstavnika, motivatorja in izvajalca skupnih funkcij slovenskega  inženiringa in v skladu s smernicami EFCA – Evropskega združenja za svetovalni inženiring:

 • v okviru nove zbornične organiziranosti vzpostavitev ustreznega samostojnega statusa, ki bo omogočal oblikovanje in izvajanje take strategije v  skladu s smernicami EFCA
 • podpiranje in sooblikovanje ustrezne strategije ali segmenta strategije nove zbornice kot krovne ali reprezentančne organizacije storitvenih dejavnosti, usmerjen v povezovanje, podpiranje in razvoj storitvenih dejavnosti.
 • Pri tem bo združenje iskalo aktivno pomoč in podporo nove zbornice oz. sinergijo interesov z drugimi dejavniki pri:
  • uveljavljanju interesov gospodarstva pri usmerjanju državnih vlaganj v tehnološki razvoj
  • projektih povezovanja (grozdi, tehnološke mreže),
  • uveljavljanju partnerskega odnosa z državo in projektih urejanja sistema javnih naročil,
  • projektih pozicioniranja in vzpostavljanja kritičnega obsega ponudbe inženiringa na mednarodnih trgih.
 • ustrezni organizacijski in finančni pogoji delovanja, ki omogočajo izvajanje dogovorjenih funkcij in aktivnosti združenja:
  • financiranje dejavnosti združenja iz zbrane članarine prostovoljnega članstva
  • financiranje specifičnih projektnih dejavnosti iz prispevkov udeleženih podjetij
  • združevanje dela zbrane članarine za sofinanciranje dogovorjenih skupnih aktivnosti nove zbornice, pri čemer je delež odvisen od obsega teh aktivnosti.

 


Inženiringi v Evropi in svetu 

Inženiringi so se v Evropi začeli organizirano razvijati v začetku prejšnjega stoletja, ko je bilo leta 1913 ustanovljeno združenje FIDIC. Po drugi svetovni vojni je FIDIC postal svetovno inženirsko združenje, ki združuje nacionalna inženirska združenja po celem svetu in z vseh kontinentov. V Evropi so članice EU leta 1992 ustanovile Združenje EFCA. Gospodarska zbornica Slovenije je članica FIDIC od leta 1993 in članica EFCA od leta 1997. ZING sodeluje z EFCA  med leti 2010 in 2014 smo s svojim članom  v upravnem odboru (board of directors) EFCA sodelovali s svojim članom in zastopali tudi interese inženiring združenj iz centralne Evrope. Udeležujemo se letnih konferenc in skupščin EFCA. Skupaj z združenjem ZSI pri GZS smo po sporazumu z FIDIC  organizirali in financirali prevode in tisk  standardnih FIDIC pogodb za gradnjo in pogodb za storitve ( FIDIC Rdeča, Rumena, Srebrna in Bela knjiga) .

Inženiring se je v Sloveniji začel intenzivno razvijati in organizirati po letu 1970, ko se je v Sloveniji začel velik investicijski cikel v energetiki in infrastrukturi. V tem obdobju Projekte so sofinancirale mednarodne finančne inštitucije tudi WB, ki so postavili svoje pogoje za izvajanje investicij. Takratna gradbena zakonodaja- Zakon o graditvi objektov je  definirala kaj je  inženiring in v zakonodaji postavila pogoje za izvajanje inženiringa. Veliko število družb se je registriralo za inženiring, v okviru Gospodarske zbornice Slovenije združenja za inženiring delujejo že več kot 30 let. Po osamosvojitvi je bil sprejet  nov Zakon o graditvi objektov in od takrat  definicije inženiringa v slovenski gradbeni zakonodaji nimamo. S sprejetjem evropskega CEN standarda o inženirskih storitvah leta 2013 so se zadeve spremenile. Inženirske storitve so v Sloveniji definirane s SIST standardom. Slovenski standard SIST EN 16310 »Inženirske storitve- Izrazi za opisovanje inženirskih storitev za stavbe, infrastrukturo in industrijske objekte«, iz leta 2013 ima status slovenskega standarda in je istoveten evropskemu standardu EN 16310 Engineering services - Terminology to describe engineering services for buildings, infrastructure and industrial activities, 2013. V standardu SIST EN 16310 so izvajalci inženirskih storitev inženirji in arhitekti, ki načrtujejo svoj specifični obseg del, pri čemer se dejanski obseg del specificira v pogodbah.

Definicija inženiringa po SIST EN 16310

Inženiring so  Intelektualne aktivnosti, potrebne za opredelitev, zasnovo, izdelavo, uporabo in razgradnjo proizvoda, procesa ali gradbenega objekta.

Inženirske storitve. Intelektualne storitve, ki jih med eno ali vsemi fazami v življenjskem ciklu proizvoda, procesa ali gradbenega objekta izvajajo usposobljeni strokovnjaki.

Svetovalni inženiring

V SIST EN 16310 ni posebej opredeljen, stališče CEN je, da je svetovalni inženiring del inženiringa in ga v standardu CEN 16310 podrobneje ne opredeljuje.

Definicija svetovalnega inženiringa po načelih FIDIC in EFCA:

Svetovalni inženiring je nudenje strokovne, tehnične, pravne, ekonomske in organizacijske pomoči v celotnemu investicijskemu procesu, od ideje  do predaje zgrajenega objekta.

Svetovalni inženiring zajema vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev pogojev za kakovostno in uspešno izvajanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, projektiranja in tehničnega svetovanja v smislu njihovega povezovanja in koordiniranja, pri čemer se, ob upoštevanju javnega interesa, v največji možni meri zasleduje in zadovoljuje interes investitorja.

Svetovalni inženiring deluje po kodeksu FIDIC (EFCA) in dobri inženirski praksi.

Člani ZSI so gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo skladno z pravilniki združenja.

V praksi nacionalna združenja za svetovalni inženiring oblikujejo liste neodvisnih svetovalnih inženiringov.

Izvedbeni inženiring

 • Storitve izvedbenega – pogodbenega inženiringa so intelektualne storitve za izvedbo naročila.
  Za izvedbo naročila izvedbeni inženiring organizira - angažira najbolj konkurenčne dobavitelje tehnologij, tehnološke opreme, materialov, znanj za graditev in izvajalce. Izvedbeni inženiring v sodelovanju z industrijo razvija konkurenčne tehnologije, združuje specializirane podizvajalce, dobavitelje opreme in nosilce znanja in izkušenj za organiziranje in izvedbo ter graditev ter usposablja za upravljanje in redno obratovanje.
 • Na zahtevnejših projektih inženiring podjetje prevzame posamezno fazo, več faz ali celotno izvajanje projekta od osnovne ideje, preko investicijskega programa, projektne dokumentacije do izvedbe, zagona in predaje naročniku.
 • Naročilo lahko izvaja po različnih poslovnih modelih: izvaja naročilo po projektni dokumentaciji naročnika; ali projektira in izvaja naročilo po sistemu »projektiranje & izgradnja (Design & Build); ali izvede vsa potrebna dela v življenjskem ciklu po sistemu » tehnološki ključ v roke». Lahko zajema tudi prenos tehnologije na naročnika.
 • Sodobni inženiring povečuje svojo konkurenčnost z nudenjem finančnega inženiringa, lahko pa nastopa tudi kot investitor in obratovalec objekta.
 • Izvedbeni inženiringi, ki v Sloveniji delujejo v okviru Združenja za inženiring ZING delujejo v skladu s sprejetimi  pravili obnašanja ( angl. Code of Conduct) , ki so prevzeta po evropskem združenju EFCA.

 

Člani ZING so gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo v ZING. V praksi nacionalna združenja za inženiring oblikujejo liste kvalificiranih inženiringov.