Zapri

SEZNAM - IZPOSTAVLJAMO

 


Vinogradništvo

Združenje slovenskih vinarjev v pripravi strategije

Katere naj bodo ključne usmeritve slovenskega vinogradništva in vinarstva v prihodnje in kaj bodo glavni strateški cilji razvoja je bila osrednja tema tretjega srečanja Združenja slovenskih vinarjev pri GZS. 

Člani so izmenjali stališča in poglede na predlog usmeritev strategije vinogradništva in vinarstva v Sloveniji. Na srečanju so se seznanili tudi z rezultati analize obdavčitev v kmetijstvu.


Kmetijstvo

# 5. Seja sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani


Direktorica GZS-ZKŽP, dr. Tatjana Zagorc se je udeležila 5. seje Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani. Na seji so se člani seznanili z delom pri Strateškem načrtu bodoče Skupne kmetijske politike po letu 2020. Minister je predstavil aktivnosti ministrstva pri sprejemanju zakonodaje in druge aktivnosti, povezane predvsem z bodočim strateškim načrtovanjem kmetijske politike, prihajajočim predsedovanjem Slovenije Svetu EU in aktualnimi pomočmi kmetom zaradi epidemije. Dogovorjeno je bilo, da se na naslednji seji, ki bo predvidoma v marcu, oblikujejo usmeritve Sveta do ključnih odprtih vprašanj, s katerimi se ministrstvo srečuje pri pripravi strateškega načrta.

 

Sadjarstvo - 4. februar 2021

# 23. seja Sekcije za sadjarstvo


Potekala je seja Sekcije za sadjarstvo, ki deluje v okviru GZS-ZKŽP. Na njej so predstavniki MKGP  predstavili vsebino in časovni postopek priprave pravnih predpisov za dodelitev sektorske pomoči pridelovalcem jabolk v skladu s sprejetimi določili PKP#6. Predstavljene so bile tudi aktivnosti na področju priprave strateškega načrta v novi finančni perspektivi od 2021 do 2027. Podrobno so bili predstavljeni cilji in vsebina osnutka strateškega načrta s poudarkom na sektorju sadjarstva. Prav tako so bile podane informacije o izvajanju nacionalne kampanje za sadje in sadje IK, ki poteka pod sloganom: »Najboljše imamo doma.« Trenutni promocijski val bo trajal do 20. februarja, naslednji val pa bo sledil maja.

 

Vinarstvo - 10.02.2021

#(Splet): S kmetijskim ministrom o problematiki vinarjev 

Na mesečnem srečanju vodstva GZS – ZKŽP z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo opozorili na težave vinarjev, ki jih je povzročila epidemija. Ministru smo predlagali nadaljevanje dosedanjih ukrepov, kot je krizna destilacija, ki bi jo dopolnjeval ukrep zelene trgatve in dopolnitve z ukrepi, ki bi rešili težave sodelovanja s sektorjem HORECA. Predstavili smo tudi naše pobude na predlagani osnutek odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije. Neposredna plačila bodo po napovedi ministra v celoti izplačana do konca februarja 2021.

 

HORECA - 11.02.2021

Sestanek na temo sodelovanja živilskega sektorja s HORECA sektorjem 

Z namenom povezovanja in iskanja skupnih rešitev za krepitev partnerstva smo se na pobudo GZS-ZKŽP sestali s predstavniki TGZS in OZS. S strani vseh prisotnih je bila izražena želja po sodelovanju in hitrih in dolgoročnih skupnih akcijah. Izpostavljena je bila nujnost okrepitve deleža slovenskih izdelkov v gostinski ponudbi. Dogovorjeno je tudi oblikovanje strateške in delovne skupine za reševanje  trenutnih in prihodnjih izzivov.

 

Sledljivost mesa - 11.02.2021

(Splet): Sestanek Delovne skupine na MKGP za področje sledljivosti porekla 

Namen sestanka je bil določiti prioritetna področja posameznih članov delovne skupine glede masnih bilanc ter določiti njihov koncept. Na sestanku sta bila sprejeta dva sklepa – (I) pripravi in preuči se predlog zakonodajnega predpisa, ki bo uvedel zagotavljanja sledljivosti porekla na spremnih dokumentih za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso v celotni verigi preskrbe s hrano ter (II) preuči se možnost nadgradnje sistema registracije premikov in identifikacije prašičev na način, da bodo podatki natančnejši in enostavnejši za spremljanje.

Pekarstvo - 11.02.2021

# 21. SENZORIČNO OCENJEVANJE KRUHA, PEKOVSKEGA PECIVA, FINEGA PEKOVSKEGA PECIVA, KEKSOV, TESTENIN IN SVEŽIH SLAŠČIC V HLADNI VERIGI

Na GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP) je potekalo že 21. senzorično ocenjevanje kruha, pekovskega peciva, finega pekovskega peciva, keksov, testenin in svežih slaščic v hladni verigi. Ocenjevalna komisija je ocenila 216 izdelkov iz 18 podjetij. 

Več o ocenjevanju je na voljo na povezavi.

SPIRIT -16.02.2021

#(Splet): Sestanek s predstavnikoma SPIRIT

Vodstvu agencije SPIRIT smo predstavili dosedanje skupne aktivnosti in se pogovorili o nadaljnjem sodelovanju ter sinergijah, predvsem na področju internacionalizacije in možnostih sofinanciranja aktivnosti.


#(Splet): Sestanek s predstavnikoma SPIRIT

Vodstvu agencije SPIRIT smo predstavili dosedanje skupne aktivnosti in se pogovorili o nadaljnjem sodelovanju ter sinergijah, predvsem na področju internacionalizacije in možnostih sofinanciranja aktivnosti.

#(Splet): Sestanek s predstavnikoma SPIRIT

Vodstvu agencije SPIRIT smo predstavili dosedanje skupne aktivnosti in se pogovorili o nadaljnjem sodelovanju ter sinergijah, predvsem na področju internacionalizacije in možnostih sofinanciranja aktivnosti.

#(Splet): Sestanek s predstavnikoma SPIRIT

Vodstvu agencije SPIRIT smo predstavili dosedanje skupne aktivnosti in se pogovorili o nadaljnjem sodelovanju ter sinergijah, predvsem na področju internacionalizacije in možnostih sofinanciranja aktivnosti.

UPRAVNI ODBOR - 17.02.2021

 

# (Splet): Upravni odbor GZS-ZKŽP

Na tokratni seji so predstavniki MKGP predstavili Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023 - 2027 z umestitvijo živilsko predelovalne industrije – ukrepi/investicije/intervencije ter implementacijo Direktive (EU) 2019/633 EP IN ES z dne 17. aprila 2019 o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi v Zakon o kmetijstvu. Obe predstavitvi sta na voljo. Naslednja seja UO bo 3. marca.

Prehranska dopolnila - 19.02.2021

 

(Splet): Skupščina Združenja za prehranska dopolnila

Na redni letni skupščini sta bila predstavljena delo združenja v letu 2020 ter plan dela za leto 2021. Izhodišča plana so bili rezultati analize članske izkaznice Združenja. V okviru dnevnega reda smo člane seznanili tudi s prioritetnimi temami evropskega sektorskega združenja. V drugem delu skupščine pa se nam je na naše povabilo pridružil predstavnik Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je prisotnim predstavil organiziranost uprave, prioritetne teme in stališča.

Zahteve GZS-ZKŽP (PKP 9)

# Strokovna služba zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS je skupaj s podjetji oblikovala sektorske predloge in pobude za deveti protikoronski paket.

Še posebej smo izpostavili sektor pivovarstva, in kmetijskih podjetij s poudarkom na sadjarstvu. Predloge smo posredovali na MKGP, MGRT in MF, v želji, da jih upoštevajo. 

Izpostavljeni predlogi za sektor pivovarstva so:

povračilo škode pivovarjem zaradi odpisa blaga v dobaviteljski verigi HoReCa zaradi poteka roka trajanja;

pomoč pivovarjem v obliki sektorske subvencije (0,25 eur/1 liter piva proizvedenega v letu 2020);

podaljšanje in sprememba kriterijev pri ukrepu povračila fiksnih stroškov

podaljšanje moratorija za 9 mesecev brez upoštevanja obstoječega obdobja uveljavljanja odloga;

poplačilo odprtih terjatev do HoReCe;

oprostitev trošarin za pivo proizvedeno v letu 2021;

postopno znižanje trošarin za 10 % na leto za pivovarje.

 

Predlogi in pobude ki se nanašajo na ureditev problematike dela v kmetijstvu, s poudarkom na sadjarstvu:

-  davčna razbremenitev prejemkov v zvezi s prehrano in prevozom

določitev višjega odstotka za normirane stroške

- subvencioniranje nakupa zaščitne opreme

- ukrep kratkotrajnih bolniških odsotnosti

- spodbuda domačim investicijam v podjetjih

- podpora razstavljavcem za udeležbo na sejmih

- podaljšanje ukrepa subvencioniranja minimalne plače

- spodbude za razvojne aktivnosti v podjetjih

- podaljšanja moratorija kreditnih obveznosti za dodatnih 12 mesecev brez upoštevanja predhodnega obdobja uveljavljanja odloga

- problematika uveljavljanja ukrepov zaradi opravljanja več dejavnosti

- pobuda za ureditev prehajanja sezonskih delavcev iz tretjih držav in drugih držav EU  v Slovenijo v obdobju epidemije za namen opravljanja sezonskega dela v kmetijstvu.


Ambasadorji

 

POSTANITE AMBASADOR SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

 

Javna agencija Spirit Slovenija z javnim pozivom vabi slovenska podjetja k sodelovanju v nacionalni kampanji za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.« Rok za prijave podjetij za sodelovanje v nacionalni kampanji se izteče 12. marca. Lani je Spirit za ambasadorje že izbral 19 podjetij in organizacij, letos pa želijo še povečati nabor ambasadorjev s predvidoma 21 podjetji in organizacijami, katerih poslovni modeli, rešitve, izdelki in storitve izkazujejo ključne komponente slovenskega gospodarstva: zeleno, ustvarjalno in pametno. 

Ambasadorji in njihove prebojne rešitve bodo aktivno vključeni v številne promocijske dejavnosti slovenskega naložbenega in poslovnega okolja. Od izbranih ambasadorjev pa se pričakuje tudi aktivna podporna promocija preko lastnih oglaševalskih in promocijskih dejavnosti, ki bo pripomogla k dvigu prepoznavnosti ključnih konkurenčnih prednosti slovenskega gospodarstva.

Doslej so ambasadorji slovenskega gospodarstva, člani Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS, podjetja: Ljubljanske mlekarne d. o. o., Lotrič d. o. o., Paradajz d. o. o. in Panorganix d. o. o.

Več  o pozivu na https://www.spiritslovenia.si/razpis/360

Poziv za pomoč

Poziv za pomoč pivovarjem

Združenje slovenskih pivovarn, ki deluje v okviru GZS-ZKŽP je ponovno pozvala pristojna ministrstva in predsednika vlade RS k reševanju težav pivovarjev, zaradi Covid-19. Zaradi več mesečnega zaprtja gostinskih obratov se je pivovarjem občutno zmanjšal obseg prodaje, ki se ga ne da nadomestiti v drugih prodajnih kanalih. Pivovarsko panogo sestavlja eno veliko podjetje in 105 t.i. mikro pivovarn. Predvsem v segmentu novodobnih »kraft« pivovarn, je to mlada, visoko tehnološko razvita panoga. 

Podjetja so v zadnjih petih letih veliko vložila v najmodernejše tehnologije za varjenje in polnjenje piva. Tudi mikro podjetja so za leto 2020 planirala rast proizvodnje, saj to zahtevajo tudi njihovi poslovni načrti in servisiranje kreditov, ki so jih najeli. Pri tem pa je potrebno poudariti, da je to je izredno urejen sektor, saj so proizvajalci zavezani k plačevanju trošarine. 

V poslovnih planih za leto 2020 so želeli doseči proizvodnjo okrog 50.000 hl, vendar so uspeli navariti in prodati le okrog 20.000 hl piva. V letu poprej je proizvodnja piva znašala okrog 30.000 hl. To je sektor, ki bo ob oživitvi še naprej, na številne načine, prispeval v državni proračun, vendar pa v tem trenutku potrebuje ustrezne ukrepe za preživetje, pripravo na zagon dejavnosti in za vzdrževanje konkurenčnosti.


Govedoreja - 24.02.2021

 

# Splet: O vsebinah strateškega načrta SKP s predstavniki sektorja govedoreje

Na redni letni skupščini sta bila predstavljena delo združenja v letu 2020 ter plan dela za leto 2021. Izhodišča plana so bili rezultati analize članske izkaznice Združenja. V okviru dnevnega reda smo člane seznanili tudi s prioritetnimi temami evropskega sektorskega združenja. V drugem delu skupščine pa se nam je na naše povabilo pridružil predstavnik Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je prisotnim predstavil organiziranost uprave, prioritetne teme in stališča.

Šola HACCP

 

Šola HACCP

Na GZS-ZKŽP poteka izobraževanje v okviru HACCP šole, ki se ga udeležujejo številni predstavniki podjetij. HACCP šolo izvaja GZS-ZKŽP že več let. Njen namen pa je usposobiti zaposlene v podjetjih za pravilno izvajanje identifikacije dejavnikov tveganj in ocene rizika njihovega negativnega vplivanja na kakovost in varnost proizvodnega procesa oziroma končnega izdelka po različnih področjih. Model izobraževanja šole HACCP se bistveno razlikuje od do sedaj poznanih klasičnih pristopov izobraževanj in opremi udeleženca z znanjem s katerim lahko v podjetju preoblikuje obstoječi sistem in pravilno podeli odgovornosti po področjih pojavnosti dejavnikov tveganj. Na ta način lahko podjetje spremlja finančne tokove po različnih oddelkih / področjih od nabave, proizvodnje, prodaje, človeških virov in sproti ugotavlja v katerem segmentu se trenutno upravičeno povečujejo ali zmanjšujejo. 

Gre za model s cilji, ki je dovolj enostaven, da jih poleg tehničnega kadra lahko učinkovito spremlja tudi nabavni, prodajni, finančni sektor in upravičeno in pravočasno investira in usmerja razpoložljive vire. Naučimo jih upravljati z dejavniki tveganja in oceniti potencialni riziko njihovih posledic v vsakem trenutku poslovanja tudi s finančne plati ter podajati relevantne informacije najvišjemu vodstvu. 

Naslednja šola HACCP bo predvidoma potekala 16.-24.3.2021. 

Kmetijstvo - 02.03.2021

 # GZS: Sestanek kmetijskih podjetij

Na sestanku smo obravnavali aktualne teme, vezane na kmetijsko in zemljiško politiko. Drugi del sestanka pa je bil namenjen uskladitvi stališč na Strateški načrt SKP po 2021. Podjetja so zaskrbljena predvsem  nad predlagano degresijo plačil, ki omejuje podjetjem prejemanje subvencij. Posledica uvedbe kapice bi pomenila padec slovenske samooskrbe, posledično dvig maloprodajnih cen, hkrati pa bi se zmanjšala konkurenčnost in odprlo polje špekulacij.UO - 03.03.2021

 

 # Splet: Upravni odbor o spremembah plačnega modela

Tokratna seja je bila skoraj v celoti posvečena predstavitvi predloga sprememb plačnega modela za panogo. Panožna kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo poteče 1.maja 2021. Sindikati predlagajo dvig najnižje osnovne plače za 20%. Predlog delodajalcev pa je, da se posodobi in spremeni plačni model, preden se pogajamo o dvigu najnižje osnovne plače. Člani upravnega odbora so se seznanili tudi s časovnico aktivnosti povezani s pripravo Strateškega načrta SKP po 2023 in razpravljali o novostih na področju novih zahtev EU glede upravljanja z embalažo. Z ostalimi točkami na dnevnem redu (okolje, poročilo 2020) nadaljujemo na naslednji seji.

UO ZPD- 05.03.2021

 

# Splet: Izredni sestanek UO ZPD 

Potekal je izredni sestanek Upravnega odbora Združenja za prehranska dopolnila kot odziv na določene medijske objave in oglase o prehranskih dopolnilih. V okviru razprave smo se fokusirali na učinek tovrstnih objav na naše člane in kakšni so možni ukrepi.

Energija - 06.03.2021

# Svetovni dan varčevanja z energijo

V agroživilskih podjetjih do večje energetske učinkovitosti z obnovljivimi viri energije in ciljnim spremljanjem porabe

Sporočilo za medije 

Ljubljana, 6. marec 2021 – Svetovni dan varčevanja z energijo je priložnost, da krepimo pomen učinkovite rabe energije in varovanja okolja. Iz nekaterih odpadkov je možno izdelati nove materiale in izdelke, druge pa je možno dodatno izkoristiti in jih predelati v energijo ter s tem prispevati k energetski učinkovitosti.

Delež obnovljivih virov energije v slovenski bruto končni porabi energije je v letu 2019, po oceni Inštituta Jožef Stefan znašal 21,85 %. Zaradi zavedanja o pomenu krožnega gospodarstva za okolje so podjetja k temu strateško pristopila in v svoje procese vpeljujejo dobre prakse ravnanja z odpadki.

Vse več ljudi razume tudi pozitivno vlogo bioplinarn, ki pridelujejo bioplin iz organskih odpadkov iz gospodinjstev, javnih obratov, trgovin in odpadkov iz kmetijstva in živilske industrije. Pri tem je potrebno poudariti, da se na zbornici zavzemamo za korektno in strokovno vodenje procesov v bioplinarnah. Odpadki iz kmetijske pridelave so v njih izkoriščeni precej bolj trajnostno, kot bi bili sicer. Prav tako se v procesu bioplina koristno uporabi tudi gnojevka. Dodana vrednost uporabe gnojevke za pridelavo bioplina v zaprtih sistemih je tudi, da odstranimo smrad, ki se sicer širi po okolici. Ko enkrat mikrobi opravijo svoje delo in do konca izrabijo potencial vhodnega substrata, dobimo zelo hranljivo gnojilo, ki ga imenujemo digestat, ki je pod določenimi pogoji, odličen nadomestek mineralnim gnojilom. Pomemben proizvod bioplinarn pa je tudi toplota, ki se uporablja za zagotavljanje ustrezne temperature za delovanje bioplinarne in za ogrevanje bližnjih objektov. Razvoj evropskih bioplinarn gre tudi v smeri pridobivanja biometana, ki ga je možno uporabljati v transportu.

Poleg investicij za povečanje energije iz obnovljivih virov pa bo v prihodnje potrebno investicije usmeriti tudi v učinkovito rabo energije v kmetijskih in živilskih podjetjih. Dr. Tatjana Zagorc, direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS je poudarila: »Podjetja ciljno spremljajo rabo energije in s tem tudi izboljšujejo energetsko učinkovitost. Na zbornici smo nekaterim nudili podporo tudi v okviru evropskega projekta Sinergia, kjer smo iskali možnosti za izboljšanje celotne energetske učinkovitosti v vseh procesih. Da je energetska učinkovitost resnično pomembna tudi v našem sektorju, dokazuje tudi naziv evropski energetski manager leta 2014, ki ga je takrat dobil strokovnjak enega od večjih proizvajalcev pijač.«

Da bomo tudi kmetijska in živilska podjetja še več prispevala  k pozitivnem učinku na podnebje, stabilnosti v dobavi energije ter dolgoročni gospodarski koristi, moramo biti razumljeni in slišani tudi pri pravi ukrepov Skupne kmetijske politike.


Kmetijstvo

# Splet: Sestanek vodstva GZS-ZKŽP z ministrom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano 

Na rednem sestanku, ki so se ga udeležili tudi predstavniki podjetij iz mesne in žitne verige, smo obravnavali morebitno uvedbo kapice večjim kmetijskim podjetjem v novi perspektivi Skupne kmetijske politike. Glavna težava politike je, da nima zastavljenih jasnih ciljev razvoja slovenskega kmetijstva. Eden izmed ciljev skupne kmetijske politike je zagotavljanje prehranske varnosti države. Zato bo vsekakor potrebno v prihodnje podpirati tista kmetijska gospodarstva, ki hrano proizvajajo za trg in s tem prispevajo k dodani vrednosti. Nasprotno pa Slovenija razmišlja v smeri zmanjševanja neposrednih plačil ravno večjim kmetijskim gospodarstvom, ki proizvajajo hrano za slovenskega potrošnika. Dualnost kmetijstva je pri nas dejstvo in šele ko bomo to presegli, bomo lahko začeli graditi na konkurenčnosti slovenskega agroživilstva. Poleg majhnih so pomembna tudi velika kmetijska gospodarstva, saj so snovalci razvoja in inovacij ter povezujejo več kot 6000 kooperantov (malih kmetov). Z uvedbo kapice pa je ogrožen tudi obstoj oskrbni verig, predvsem v sektorjih z nizko samooskrbo.


Označevanje živil

# Splet: Delavnica Označevanje živil od A do Ž 

Na spletni interaktivni delavnici smo predstavili zakonodajo s področja kakovosti in označevanja živil z vsemi aktualnimi novostmi, ob tem pa skušali odgovoriti na vsa vprašanja, ki nosilce živilske dejavnosti pestijo na tem področju. Delavnice so se udeležili strokovnjaki iz podjetij, ki so lahko v zaključku delavnice preizkusili svoje znanje na primerih neustreznih označb izdelkov.


Pivovarstvo

 # Splet: Sestanek z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo na temo senzorike piva 

Z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo in direktorjem ZKŠP Žalec Boštjanom Štrajharjem smo se sestali na temo možnosti oblikovanja in organizacije vseslovenske senzorične ocenjevalne sheme za pivo. Sestanek je bil namenjen predvsem iskanju možnosti skupnih projektov in strokovnega partnerskega sodelovanja. IHPS je vpet v lokalna dogajanja žalske občine in si skupaj z ZKŽP želi področje senzoričnih analiz postaviti na visok nivo kakovosti in strokovnosti. Skupen cilj vseh udeležencev sestanka je tudi zagotovitev sredstev za promocijo piva in njegovih proizvajalcev.


HORECA

 # Splet: Sestanek s Turistično gostinsko zbornico Slovenije in Sekcijo za gostinstvo in turizem pri OZS (AL)

Začrtali smo nove poti za takojšnje in dolgoročno sodelovanje z namenom skupne podpore in vzajemnega reševanja povezanih branž za čim prejšnji in varen izstop iz krize po pandemiji Covid-19 in novih skupnih projektov tudi v prihodnje.

 

Javna naročila

 

# Delavnica "Kako postati dobavitelj javnim zavodom?"

Predstavnikom podjetij je bil predstavljen hiter način iskanja aktualnih javnih naročil za živila, pregled bistvene vsebine razpisne dokumentacije, kako ustrezno izpolniti obrazce in oddati ponudbo preko e-JN aplikacije. Predstavniki javnih zavodov in ponudnikov so delili izkušnje glede javnega naročanja živil in prednosti uporabe Kataloga živil za javno naročanje. Naslednjo delavnico bomo izvedli v mesecu maju.

10. seja UO

 

 #10. Seja UO GZS – ZKŽP-nadaljevanje

Potekalo je nadaljevanje 10. seje upravnega odbora, kjer smo se v prvem delu seznanili z novimi zahtevami Zakona o varstvu okolja.  Člani so obravnavali in potrdili Poročilo o delu zbornice ter Finančno poročilo za leto 2020. Prav tako so obravnavali in uskladili Statut ZKŽP. Pod točko razno pa so se seznanili z odzivom Sindikata KŽI na predstavitev pogajalskih izhodišč glede plačnega modela.

Industrija pijač

 

 # Spletna seja Združenja industrije pijač 

Namen seje je bil pregled aktualnega dogajanja in aktivnosti združenja po posameznih prioritetnih temah. Sekretarka je v predstavitvi izpostavila aktivnosti na področju embalaže, dajatev za rabo vode, ob svetovnem dnevu voda ter na področju implementacije zavez odgovornosti. Sledila je razprava in sprejetje sklepov glede nadaljnjih aktivnosti po posameznih področjih.

Kadri

 

 # Ustanovitev Odbora za razvoj človeških virov

Potekala je prva seja Odbora za razvoj človeških virov pri GZS-ZKŽP, na kateri so se predstavniki podjetij seznanili z delovanjem ZKŽP in aktivnostmi, ki že potekajo na področju kadrov. V nadaljevanju smo po razpravi z udeleženci določili prioritete dela in izvolili vodstvo. Predsednica Odbora je postala Nina Martinjak iz Žita d.o.o. Prisotni so bili enotni, da smo tako delovno telo potrebovali, saj potrebujejo platformo za izmenjavo dobrih praks in strateške usmeritve na področju kompetenc. Vsi pa menijo, da je potrebno združiti moči za promocijo poklicev in dela v kmetijskih in živilskih podjetjih.

Mesna konferenca

# Mesna konferenca 

Na dogodku, ki je bil namenjen stanju in izzivom oskrbnih verig z mesom, zlasti prašičev, govedi in perutnine, je bila predstavljena študija dr. Aleša Kuharja. Delež domačega porekla svinjskega mesa na slovenskem trgu je pod 20 odstotki, izvoz mesa in izdelkov se krepi. Glavnino prireje živali imamo v kmetijskih podjetjih in večjih kmetijskih gospodarstvih. Zaskrbljujoče je, da se kar polovica slovenskih potrošnikov pri nakupu mesa ozira izključno na ceno, medtem ko sta poreklo in krma bistveno manj pomembna. Obstaja tudi velika vrzel med cenami v celotni dobavni verigi. Predstavniki organizacij s področja agroživilstva so se strinjali glede pomena pogodb in trdnih prehranskih verig.

Javno naročanje

# Primeri dobre prakse pri uporabi Kataloga živil za javno naročanje 

Na delavnici smo predstavili katalog in ugotovitve iz preteklih svetovanj uporabnikom. Predstavniki javnih zavodov in ponudnikov so delili izkušnje glede javnega naročanja živil in prednosti uporabe kataloga.

Zelena arhitektura

#Predstavitev zelene arhitekture

MKGP je predstavilo ukrepe vezane na novo Shemo za podnebje in okolje (SOPO) in Kmetijsko okoljska podnebna plačila (KOPOP) v novi perspektivi. Bistvena novost je povezanost ukrepov iz prvega in drugega stebra z zeleno arhitekturo ter paketni pristop pri KOPOP ukrepih. Izplačila sredstev bodo pogojena z doseganjem zastavljenih ciljev, kar se bo preverjalo vsaki dve leti. V prihodnjih tednih bodo shemo podrobno obravnavale posebne delovne skupine po posameznih sektorjih.


Izvoz

# Japonska: Agritech konferenca

Digitalne tehnologije spreminjajo kmetijski sektor in njegove poslovne modele, inovacije pa so ključne za izboljšanje produktivnosti, trajnosti in odpornosti kmetijstva. Na konferenci v organizaciji SPIRIT in Veleposlaništva v Tokiu so bile predstavljene kmetijske inovacije iz Slovenije in Japonske ter možnosti medsebojnega sodelovanja na tem področju. Slovenske barve so zastopali ACIES BIO, Waboost in PanOrganix, kot platformo za nadaljnje povezovanje pa smo predstavili tudi SRIP HRANA.


Promocija - 30. marec 2021

 

# 46. Svet za promocijo

Za prehodno obdobje do 30. 6. sta bila izvoljena predsednica in namestnik Sveta za promocijo. Analiza izvajanja dosedanje kampanje za sadje je pokazala zadovoljive rezultate, prestavljene pa so bile tudi aktivnosti, planirane maja, junija in jeseni 2021. V pripravi je nadaljevanje promocije v sektorju mesa in mleka, ki se bo izvajala na podlagi obstoječih promocijskih materialov. Svet se je informiral tudi o višini zbranih sredstev v sektorju sadja, mesa in mleka, o začetku delovanja nove aplikacije za zavezance plačila prispevka in začetku delovanja Evidence shem kakovosti. Specifikacija IK za žita je v fazi usklajevanja, po pripombah s strani GZS-ZKŽP so svoje pripombe posredovali tudi s strani Trgovinske zbornice Slovenije.


Odpadna hrana - 31. marec 2021

 

# Sestanek glede osnutka Strategije odpadne hrane 

MKGP je sklical sestanek s deležniki glede vsebinskih popravkov predloga nacionalne Strategije za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano. Končna verzija bo šla v potrjevanje v državni zbor. Sledi akcijski načrt, kjer se bodo oblikovale aktivnosti za realizacijo cilja manj odpadne hrane na nacionalnem nivoju. 


Prašičereja - 1. april 2021

 

# Sestanek na temo revitalizacije prašičereje 

Na pobudo MKGP smo se sestali vsi deležniki v prašičerejski verigi. Na sestanku smo pregledali izpolnjevanje zavez iz podpisanega sporazuma za revitalizacijo prašičereje in krepitve celotne verige oskrbe s prašičjim mesom ter zagon sheme IK – Slovenija. V nadaljevanju so nas predstavniki MKGP seznanili z aktualnimi podatki s stanjem števila v Sloveniji rojenih, rejenih in zaklanih prašičev. Zaključek sestanka je bil, da se vzpostavi delovna skupina iz deležnikov, ki bo poiskala rešitve za izboljšanje stanja v sektorju. 


HORECA - 1. april 2021

 

# Strateška delovna skupina treh zbornic 

Potekal je prvi sestanek Strateške delovne skupine GZS-ZKŽP, Turistično gostinske Zbornice Slovenije in Obrtno podjetniške Zbornice Slovenije, ustanovljene z namenom sodelovanja za hitro, varno in trajnostno okrevanje slovenskega gostinskega in turističnega sektorja ter njune celotne verige dobaviteljev. Velik problem predstavlja izključitev velikega števila gostincev iz finančnih pomoči ter izguba usposobljenega kadra. Obenem smo razpravljali o možnostih označevanja živil slovenskega porekla v gostinstvu in turizmu ter pomenu sodelovanja deležnikov v obliki trajnega partnerstva po koncu pandemije. Skupne pobude so podprli tudi predstavniki MGRT in MKGP.

Mesna veriga - april 2021

 

# Predstavitev strateškega načrta za mesno verigo 

V sodelovanju z MKGP smo organizirali predstavitev izhodišč Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023 – 2027 za člane, ki se ukvarjajo s prašičerejo, perutninarstvom in jajci. Namen srečanja je bil zbrati in pripraviti predloge in pripombe kmetijskih in živilskih podjetij k nastajajočem strateškem načrtu SKP po 2023. 

Združenje vinarjev - april 2021

 

# Ustanovitev združenja slovenskih vinarjev

Združenje povezuje devet slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo z vinogradništvom in vinarstvom (Klet Brda, Puklavec Family Wines, Radgonske gorice, Vinakoper, Vinakras, Klet Krško, Panvita Marof, Kmetijska Zadruga Metlika in Ptujska klet). Vodenje združenja je prevzel Borut Fakin iz kleti Vinakoper, podpredsednik pa je postal Vinko Mandl iz Ptujske kleti. Glavni namen združenja je okrepiti aktivnosti za pomoč slovenskim vinarjem in vinogradnikom in medsektorsko povezovanje. Združenje želi okrepiti krovno promocijo slovenskega vinogradništva in vinarstva doma in na tujih trgih, revitalizirati panogo po epidemiji COVID 19, okrepiti boj proti sivi ekonomiji na trgu z vinom in prilagoditi aktualno in prihodnjo zakonodajo potrebam vinogradništva in vinarjev.

Veliki spomladanski živilski seminar - april 2021

 

# Veliki spomladanski živilski seminar

Seminar, ki je bil v letošnjem letu organiziran v spletni obliki, je potekal v dveh zaporednih dnevih, pri čemer je svoje rezultate raziskav ter dobre prakse predstavilo kar 16 predavateljev iz različnih raziskovalnih inštitucij, fakultet in podjetij. V prvem delu so predavatelji predstavili vsebine s področja pridelave obogatenih živil, strategije Od vil do vilic, priložnosti in ovire pri preoblikovanju živil, inovativne projekte, ter primere in stanje na področju reformulacije živil v Sloveniji. V drugem delu seminarja so bile teme osredotočene na ravnanje in percepcijo potrošnikov ter njihove navade in pričakovanja v okviru različnih prehranjevalnih aspektov, trende povpraševanja po hrani, ocenjevanje arome piva, primere dobre prakse v času pandemije ter vpliv pandemije na prehranjevalne navade.

Strateški načrt SKP - april 2021

 

# Predstavitev strateškega načrta za mlekarstvo in govedorejo

MKGP je v organizaciji GZS-ZKŽP predstavilo izhodišča strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023 – 2027 za podjetja v sektorju mlekarstva in govedoreje. Člani so podali številne predloge in pobude k nastajajočemu strateškemu načrtu, zlasti v smeri ukinitve kapice, spodbujanja investicij in ekološkega kmetovanja.

Embalaža: nova zakonodaja - maj 2021

# Sestanek z MOP

 Potekala je spletna delovna seja s predstavnico Ministrstva za okolje in prostor, predstavnico GZS-Službe za varstvo okolja in zunanjo strokovnjakinjo na temo embalaže iz vidika nove zakonodaje (SUP direktiva, embalažna uredba, ZVO-2) in aktivnosti GZS-ZKŽP-ZIP.

Arhiv izpostavljenih aktivnosti

Mlekarstvo - maj 2021

#Sestanek Sekcije za mlekarstvo s kmetijskim ministrom 

Minister je poudaril, da je sta mlekarska in tudi celotna živilsko predelovalna industrija za delovanje močnih agroživilskih verig izrednega pomena in temelj preskrbe s hrano v Sloveniji, zato se bodo podpore živilski industriji v obliki investicij nadaljevale. Promocija sheme IK Slovenija je za ministrstvo prioritetna naloga in se bo nadaljevala jeseni 2021. Novi Zakon o kmetijstvu bo omogočal tudi skupinsko certificiranje ekoloških pridelovalcev, kar bo prispevalo k debirokratizaciji postopkov. Ministrstvo obenem načrtuje uvedbo vavčerskega svetovanja, ki naj bi omogočilo boljšo strokovno podporo s specialnimi znanji tudi podjetjem. Potrebno je podpreti predvsem dobre in uspešne kmetije, v bodoče pa bo pri črpanju sredstev še bolj pomembna učinkovitost porabe teh sredstev in zasledovanje zastavljenih ciljev.

 

Živila izboljšane sestave - maj 2021

#Seja Odbora za spremljanje, usmerjanje razvoja in informiranje o živilih izboljšane sestave 

Članom Odbora je bil predstavljen napredek na področju implementacije zavez odgovornosti sektorja brezalkoholnih pijač, sektorja mlekarstva in pekarstva v letu 2020. Izpostavljene pa so bile tudi glavne aktivnosti na področju spodbujanja izboljšanja hranilne sestave živil in promocije.

Zakon o kmetijstvu - maj 2021

# Sestanek z MKGP

MKGP je sklicalo sestanek z deležniki, glede predloga amandmajev na zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Amandmaji se navezujejo na področje gnojenja, prodaje na premičnih stojnicah ter evidenc pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov in živil.


Javno naročanje živil

#Sestanek ponudnikov za javne zavode 

V organizaciji Mestne občine Kranj je potekal spletni sestanek lokalnih ponudnikov na temo javnega naročanja  živil. Predstavljena je bila aplikacija Katalog živil za javno naročanje (KŽJN). MOK si prizadeva, da bi javni zavodi pri pripravi javnega naročila za živila uporabili KŽJN.


AGRA

#Programski svet AGRA 

Tokratna seja je bila namenjena razpravi glede organizacije in vsebinskih izhodišč ter načrtov različnih organizacij glede nastopa na Mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu AGRA, ki bo predvidoma potekal od 21. do 26. avgusta 2021. Vsi sodelujoči so izrazil željo in upanje, da bo letošnje leto tudi dejansko naklonjeno resnični otvoritvi in predstavitvi sejma AGRA, končna odločitev pa bo predvidoma znana v začetku junija. V razpravi je bilo tudi več tehničnih, logističnih in drugih odprtih vprašanj glede prilagoditve stanju in zahtevam v zvezi s covid-19. 


Sadjarstvo

#24. seja Sekcije za sadjarstvo

Obravnavali smo predloge za pripravo interventnega zakona za odpravo posledic spomladanske pozebe. V naslednjem tednu bodo na MKGP poslani usklajeni predlogi s strani KGZS, GZS-ZKŽP in ZZS. Članom sekcije so bile predstavljene aktivnosti v okviru nacionalne promocije za sadje in izdelkov iz sadja ter časovni potek sprejetja strateškega načrta SKP po letu 2023.

 

Gastronomija

# Slovenija - zelena gastronomska destinacija

V minulem tednu so bile kmetijskim in živilskim podjetjem, članom ZKŽP so bile predstavljene aktivnosti Slovenske turistične organizacije, ki so povezane z gastronomijo. V okviru certifikacijske sheme Zelena shema slovenskega turizma lahko gostinski ponudniki ob izpolnjevanju Zaveze trajnostne gastronomije pridobijo znak Slovenia Green Cuisine, ki med drugim temelji na uporabi visokokakovostne lokalne hrane. Predstavljene so bile tudi različne aktivnosti STO v zvezi s projektom Slovenija, Evropska gastronomska regija 2021. Sestali smo se tudi predstavniki ZKŽP, TGZS, OZS - Sekcije za gostinstvo in turizem, ki pripravljamo skupni promocijski video gostinsko turističnega sektorja in njegovih dobaviteljev. Sestanek je bil namenjen oblikovanju osnovnih sporočil in izhodišč za pripravo scenarija video materialov.

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

 

#Splet: Medresorska delovna skupina za tradicionalni slovenski zajtrk

Člani Medresorske delovne skupine za pripravo tradicionalnega slovenskega zajtrka so se seznanili z aktivnostmi, ki bodo potekle v okviru izvedbe nadomestnega tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki bo izveden v šolah 11. junija 2021. Pozvali so vse dobavitelje živil, da se povežejo s šolami in zagotovijo potrebne sestavine za pripravo tradicionalnega slovenskega zajtrka. Delovna skupina je začela tudi aktivnosti za tradicionalni slovenski zajtrk v letu 2021, ki bo predvidoma 19. novembra 2021 in bo potekal s sloganom Zajtrk s sadjem – super dan. Več o TSZ lahko preberete na povezavi.

AKADEMIJA ZA EMBALAŽO


#Akademija za embalažo, ki prihaja v stik z živili 

Izvedena sta bila prvi  in drugi del akademije, ki je usmerjena na področje embalaže. V prvem dnevu smo se usmerili na predstavitev zgodovine embalaže in strateške ter zakonodajne zahteve, ki se vežejo nanjo.  V drugem delu pa je bil  fokus na funkcionalnosti in standardih.  Akademija za embalažo poteka v okviru projekta KOC HRANA 2, katerega namen je usposabljanje zaposlenih v agroživilski industriji in dvig dodane vrednosti le te.


Industrija pijač-2

 

# GZS: Skupščina Združenja industrije pijač 

 

Potekala je letna skupščina Združenja industrije pijač. V okviru dnevnega reda je bilo predstavljeno poročilo o delu ZIP v letu 2020, prioritete dela obeh evropskih združenj, katerih član je ZIP (UNESDA, EFBW), v drugem delu skupščine pa je potekala razprava o prioritetah dela združenja v letošnjem letu (embalaža, dajatve za rabo vode, zaveze odgovornosti) in o predlogih metodologije priprave razreza prispevkov članov.

HORECA-2

 

 Sestanek treh Zbornic 

Sestanek treh Zbornic (ZKŽP, GTZS, OZS-Sekcija za gostinstvo in turizem) z agencijo, ki je pripravila dopolnjen scenarij partnerskega promocijskega filma o spodbujanju sodelovanja živilske industrije z gostinstvom, postavljen na podlagi usklajenih izhodišč povezanih partnerjev. Nadaljujejo se aktivnosti dopolnitve scenarija in optimizacije vsebin. Film bo lansiran v juniju 2021.


kmetijstvo - junij, 2021

 

#Sestanek s kmetijskim ministrom na temo interventnega zakona o odpravi posledic pozebe v letu 2021

Predstavljen je bil časovni potek sprejetja interventnega zakona s poudarkom na sadjarstvu in vinogradništvu. Ministrstvo bo pripravilo osnutek zakona do naslednjega tedna in sklicalo sestanek z vsemi deležniki, čemur bo sledilo medresorsko usklajevanje. Predlogi ukrepov, ki jih podpirajo KGZS, GZS - ZKŽP in ZZS, so: odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmete in zaposlene v kmetijskih podjetjih, odpis zakupnin pri SKZGRS, nakup grozdja iz drugih vinorodnih območij, nakup sadja z drugih kmetij, subvencioniranje obrestne mere za posojila Ribniškega sklada, možnost kreditiranja obratnih sredstev s subvencionirano obrestno mero in moratorijem ter odpis obveznosti za vzdrževanje namakalnega sistema Vogršček za tiste kmetije, ki zaradi sanacijskih del niso mogle izvajati oroševanja nasadov za obrambo pred pozebo.

Akademija za embalažo, junij 2021

 

#Akademija za embalažo, ki prihaja v stik z živili

Izveden je bil drugi del akademije, ki je usmerjena na področje embalaže.  Tretji dan akademije je povezovalo Združenje za papirno ter papirno predelovalno industrijo. Poudarek je bil na pripravi, izdelavi in preizkušanju embalaže, ki je narejena iz različnih vrst papirja. Celotnega dogodka se je udeležilo okrog 60 ljudi iz različnih podjetij. Akademija za embalažo poteka v okviru projekta KOC HRANA 2.

Žitna veriga, junij 2021

 

# GZS: Sestanek Žitne verige 4.0

S predstavniki Združenja kmetijskih podjetij, Sekcije proizvajalcev krmil in Sekcije za mlinarstvo smo spregovorili o nadgradnji Žitne verige v smeri industrije 4.0. Na sestanku smo postavili skupne prioritete delovanja verige, ki bo usmerjena predvsem v tehnološko in inovacijsko področje. Žitna veriga je uspešno vzpostavila sistem odnosov med ključnimi akterji (pridelovalec – odkupovalec -predelovalec), ki bo služila kot platforma za upravljanje tudi drugih izzivov na tem področju.

krmila, junij 2021

 

 Skupščina Sekcije proizvajalcev krmil

Na letni skupščini Sekcije proizvajalcev krmil je v prvem delu direktorica ZKŽP predstavila aktualne teme, sledila je predstavitev poslovnika o delovanju sekcije, za obdobje 2 let pa smo izvolili novega predsednika in sicer mag. Aleša Zavadlala (Jata emona d.o.o.). V drugem delu smo obravnavali aktivnosti  sekcije 2020 in potrdili  plan delovanja in finančni plan za leto 2021. Člane smo seznanili z odprtimi temami na združenju FEFAC, predstavili pa smo tudi stanje po sektorjih s podatki o proizvodnji krmil.

Mlekarstvo

# Sestanek Sekcije za mlekarstvo z MKGP 

Državnemu sekretarju in sodelavcem MKGP smo predstavili pomen, ki ga imajo mlekarne za stabilnost, konkurenčnost in nadaljnji razvoj pridelave in predelave mleka v Sloveniji. Za spodbujanje pridelave ekološkega mleka pridelovalci s strani države potrebujejo predvsem ustrezno finančno podporo, strokovno pomoč in debirokratizacijo.


Akademija za embalažo _ 3

 

# KOC Akademija za embalažo, ki prihaja v stik z živili 

Izveden je bil tretji del Akademije za embalažo. Poudarek je bil na pametni embalaži in migracijah, ki prehajajo preko embalaže. Celotnega dogodka se je udeležilo 60 ljudi iz različnih podjetij. Akademija za embalažo poteka v okviru projekta KOC HRANA.

Pozeba

# Spletni sestanek na temo priprave Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji 

Na sestanku smo skupaj s KGZS, ZSPM in ZZS nadaljevali z oblikovanjem ukrepov za odpravo posledic letošnje spomladanske pozebe v kmetijski panogi. Državni sekretar na MKGP, mag. Aleš Irgolič je predstavil osnutek ukrepov, ki bodo vključeni v interventni zakon. S strani ZKŽP smo poudarili, da se morajo upoštevati tudi škode, nastale na zelenjavi (npr. šparglji). Prav tako smo opozorili na enakopravno obravnavo upravičencev pri zmanjšanju oziroma odpisu prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in glede na tip (kmetijsko podjetje, kmet) in možnost kreditiranja obratnih sredstev s subvencionirano obrestno mero ter vpeljavo najmanj eno letnega moratorija za odplačevanje že odobrenih posojil. Po sestanku bodo deležniki predlog zakona prejeli v pregled in pripombe, sprejetje pa je predvideno na zadnji seji Vlade v juliju.


Tradicionalni slovenski zajtrk -2

 

# Medresorska delovna skupina za tradicionalni slovenski zajtrk 


Člani Medresorske delovne skupine za pripravo tradicionalnega slovenskega zajtrka so se seznanili z aktivnostmi, ki bodo potekle v okviru izvedbe nadomestnega tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki bo izveden v šolah 11. junija 2021. Pozvali so vse dobavitelje živil, da se povežejo s šolami in zagotovijo potrebne sestavine za pripravo tradicionalnega slovenskega zajtrka. Delovna skupina je začela tudi aktivnosti za tradicionalni slovenski zajtrk v letu 2021, ki bo predvidoma 19. novembra 2021 in bo potekal s sloganom Zajtrk s sadjem – super dan. Več o TSZ lahko preberete na povezavi: https://www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-slovenski-zajtrk/obvestila-navodila/nadomestni-tradicionalni-slovenski-zajtrk-bo-11-junija-2021/

Prehranska dopolnila, junij 2021

 

# Spletna seja UO ZPD

Potekala je spletna seja članov Upravnega odbora Združenja za prehranska dopolnila, v okviru katere je bil podan pregled glavnih aktivnosti združenja, poročilo o bilateralnih sestankih in predlog aktivnosti za drugo polovico leta.

Sestanek MKGP, junij 2020

 

# Sestanek z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Na rednem mesečnem sestanku z ministrom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano smo se osredotočili na tri pomembne točke. Predstavili smo delovanje nove, razvojno naravnane Žitne verige, ki bo odražala sodobne potrebe deležnikov.  V drugem delu smo se dotaknili zemljiške zakonodaje ter predstavili naše aktivnosti na področju zmanjšanja obremenitev (davki, prispevki) pravnih in fizičnih oseb v kmetijstvu.

Uporaba živalskih beljakovin, junij 2021

 

# Razprava na temo predelanih živalskih beljakovin v prehrani živil

Na razpravo, ki je bila namenjena proizvajalcem krmil, rejcem prašičev, rejcem perutnine in dobaviteljem PAP komponent smo povabili mag. Ivana Ambrožiča iz UVHVVRS, ki je predstavil možnost ponovne uporabe predelanih živalskih beljakovin iz perutnine, prašičev in žuželk v prehrani neprežvekovalcev. Gre za spremembo Priloge IV k Uredbi 999/2001 ES, ki bo omogočala uporabo prašičjega PAP v krmi za perutnino, uporabo perutninskega PAP v prašičji krmi, uporabo PAPs žuželk v krmi za perutnino in prašiče in ne bo več omejitve uporabe želatine in kolagena iz tkiv prežvekovalcev v krmi za neprežvekovalce (rešili problem bivših živil). Orodje za dosego cilja: ločene linije in ločene proizvodne poti, preprečevanje kontaminacije v vseh fazah proizvodnje, distribucije, skladiščenja in uporabe ter redno vzorčenje in analize.

Zaveze odgovornosti, junij 2021

 

# Novinarska konferenca Zaveze odgovornosti in kampanja z Mercatorjem


GZS-ZKŽP je v okviru projekta Zaveza odgovornosti in v sodelovanju z družbo Mercator pripravila novinarsko konferenco, na kateri smo predstavili nadaljnje aktivnosti spodbujanja uživanja živil izboljšane hranilne sestave, rezultate dosežkov izpolnjevanja zavez odgovornosti treh sektorjev in nadaljevanje skupne promocijske akcije spodbujanja uživanja živil izboljšane hranilne sestave, ki jo vodi družba Mercator. 

Katalog živil za javno naročanje

# Javna naročila_Mestna občina Kranj

Mestna občina Kranj je na portalu javnih naročil objavila skupno naročilo dvanajstih javnih zavodov, preko katerega želi pridobiti lokalno pridelana živila za prehrano najranljivejših skupin (otroci, starejši). Javno naročilo z nazivom Nakup in dobava konvencionalnih in ekoloških živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema je objavljeno za javne zavode iz občin Kranj, Naklo, Šenčur in Cerklje na Gorenjskem.

V dinamični nabavni sistem tako vstopajo: Kranjski vrtci, OŠ Stražišče Kranj, OŠ Jakoba Aljaža Kranj, OŠ Orehek Kranj, OŠ Predoslje Kranj, OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Matije Čopa Kranj, BC Naklo, OŠ Naklo in OŠ Davorina Jenka – Cerklje na Gorenjskem. Ocenjena vrednost živil v štirih letih je 15 milijonov evrov. Pri izbiri dobaviteljev bodo poleg ekonomsko najugodnejših ponudb upoštevana tudi merila iz shem kakovosti, kar bo omogočalo izbiro lokalnih ponudnikov.

 Za oblikovanje sklopov živil in analizo javnega naročila, bodo javni zavodi uporabili aplikacijo Katalog živil za javno naročanje. 

Prvih pet javnih zavodov, ki jim pogodbe za dobavo živil potečejo že letos, bo tako imelo do septembra že sklenjene nove pogodbe z dobavitelji, v štirih letih pa se bo v sistem vključilo vseh dvanajst zavodov. Sistem omogoča, da se k projektu vključijo še drugi javni zavodi, kar je cilj MOK.

Ecotrophelia

#Tekmovanje Ecotrophelia Slovenija 2021

Na Gospodarski zbornici Slovenije je potekalo že 13. tekmovanje za študente s področja inovativnosti in razvoja novih živilskih izdelkov Ecotrophelia Slovenija. Na tekmovanje se je letos prijavilo 5 ekip z različnih fakultet, ki so predstavile pet inovativnih živilskih izdelkov: Chicory time (cikorijin napitek v prahu v več okusih), Karmelina (karamelni namaz v štirih okusih), PINJA (pinjenec s podloženim sadjem in hrustljavimi muesliji), Sprinklovenia (posip v štirih okusih) ter Veggie Bombs (pečene zelenjavne kroglice v treh okusih). Razglasitev zmagovalcev bo potekala v sredo, 23. junija ob 13. uri preko socialnih omrežij GZS-ZKŽP v obliki objave razglasitvenega videa. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na premiernem predvajanju videa.

 


20. Vrh ZKŽP

 

# Portorož: 20. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij

Letošnji 20. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij je potekal v Portorožu z naslovom »Ali smo   pripravljeni?«. Dogodka sta se poleg številnih podjetij, naših članov, udeležila tudi mag. Aleš Cantarutti,  generalni direktor GZS in dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s sodelavci. Predstavili smo mednarodne gospodarske trende po pandemiji in izzive za Slovenijo ter dejavnike produktivnosti na ravni podjetij. Predstavljen je bil tudi pogled potrošnikov skozi trženjski monitor o stanju in trendih v agroživilstvu ter analiza poslovanja živilske panoge v letu 2020. Svoja razmišljanja so ob zaključku na okrogli mizi z naslovom »Ali smo pripravljeni?« predstavili predsedniki in direktorji uglednih kmetijskih in živilskih podjetij. 

Naj piva

# Naj piva Slovenije 2021


V okviru dogodka »Naj piva Slovenije 2021«, ki je potekal v Žalcu 18. junija 2021, je bilo podeljenih 13 nacionalnih poklicnih kvalifikacij pivovar/pivovarka, 19 priznanj pivom odlične kakovosti in razglašeno najljubše pivo Fontane piv Zeleno zlato po izboru potrošnikov ter po izboru novinarjev. Naj pivo po izboru slovenskih novinarjev je QUERCUS ALBA pivovarne Craft Brewery Brewwood iz Kočevja, naj pivo po izboru pivoljubcev na družabnem omrežju Facebook pa je pivo Malina pivovarne Rooster iz Škofljice. GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je v okviru partnerstva SRIP HRANA in v sodelovanju z IHPS 13 pivovarjem za 19 njihovih piv podelila priznanje in znak »Pivo odlične kakovosti 2021«. Priznanja so prejeli:

·         4IPA d.o.o., Šaleška kraft pivovarna za pivo TE6 AMERICAN IPA
·         ALVITA d.o.o., Pivovarna LOO-BLAH-NAH za pivi AMERICAN IPA in PORTER
·         Byra d.o.o. za pivi CONQUEROR in WARIOR
·         Ekološka kmetija Šlibar za pivi BOCK PIVO FRANZ JOSEF in BIO PIVO AMBER LAGER
·         EMV d.o.o., Mala pivovarna Kajtimar za piva KAJTIMAR, PERUN in VELES
·         Frizi beer kraft pivovarna za pivo SP-IPA-NEC
·         Maister pivovarna d.o.o. za pivo VEGA
·         MSOS s.p., Pivovarna Zajc za pivi WEISS BEER in LALA LAGER
·         Pivovarna APE, Aljaž Papež s.p. za pivo APE
·         Pivovarna Haler, Miran Doberšek s.p. za ZELENO PIVO S KONOPLJO
·         Pivovarna Laško Union d.o.o. za pivo LAŠKO 0.0
·         Pivovarna Vizir d.o.o. za pivo ČRNFEST
·         Savinjska pivovarna za pivo Mi2

 Piva odlične kakovosti so podrobneje predstavljena v brošuri, ki je na voljo tukaj: https://www.gzs.si/Portals/220/Vsebine/brosura-pivo-2021_web.pdf?timestamp=1624262182505


Mesna industrija - junij, 2021

 

# Sestanek Dobrobit živali za perutnino

S predstavniki podjetij iz perutninske verige smo obravnavali ukrepe Dobrobiti živali za prihodnje programsko obdobje SKP. V razpravi na kateri je bil prisoten tudi predstavnik MKGP smo obravnavali tudi strateške cilje pomembne za sektor perutninarstva. Ti cilji so: dvig konkurenčnosti in učinkovitosti (krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti), naložbe v okoljsko in energetsko učinkovitost, oskrba s kakovostno hrano slovenskega porekla - promocija slovenskega perutninskega mesa in jajc ter prenos znanja in vzpostavitev kakovostnega svetovanja.

Kmetijstvo - junij 2021

 

# Zakon o kmetijstvu - definicija kmeta

Na prvem sestanku deležnikov smo usklajevali predlog spremembe Zakona o kmetijstvu. Sprememba zakona na novo opredeljuje definicijo kmeta (tudi pravne osebe-kmetijska podjetja). Definicija nosilca kmetijskega gospodarstva in kmetijskega gospodarstva se spreminja zaradi uskladitve nacionalne ureditve s predpisi EU, ki jasno določajo, da je kmet subjekt, kmetijsko gospodarstvo pa objekt. 

Vinarji - junij, 2021

 

#Sestanek Združenja slovenskih vinarjev pri GZS ZKŽP 

Po uvodnem pozdravu predsednika Združenja smo pregledali in potrdili zapisnik ustanovne seje, ki je potekala 14. aprila 2021. Nato je bilo članom predstavljeno delovanje Združenja, vključno s poslovnikom delovanja, predvidenim načrtom aktivnosti v letošnjem letu in osnutkom logotipa v slovenski in angleški različici. Člani Združenja so na koncu povzeli in izpostavili tri glavne prioritete Združenja in sicer: (1) zagon generične promocije za vinski sektor, (2) pomen investicij za nadaljnji razvoj sektorja in (3) spremljanje aktivnosti v okviru prenove alkoholne politike. Naslednji sestanek bo predvidoma v začetku julija v Ljubljani. 

Ecotrophelia Slovenija - junij, 2021

 

# Razglasitev rezultatov Ecotrophelia Slovenija 2021


Letošnja razglasitev rezultatov je potekala v obliki razglasitvenega videa, ki je bil objavljen na družbenih omrežjih GZS-ZKŽP. Med petimi ekipami je tretje mesto osvojila ekipa, ki prihaja z Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana z izdelkom Sprinklovenia (posip v štirih okusih), drugo mesto je osvojila ekipa Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani z izdelkom Veggie bombs (pečene zelenjavne kroglice v treh okusih), zmagovalna ekipa tekmovanja Ecotrophelia Slovenija pa je postala ekipa Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani z izdelkom PINJA (pinjenec s podloženim sadjem, ki ga dopolnjujejo hrustljavi muesliji). 


Razglasitveni video si lahko ogledate TUKAJ.

Biometan - julij, 2021

#

Delavnica - Možnosti proizvodnje biometana v Sloveniji 


Na drugi nacionalni delavnici v okviru projekta REGATRACE so deležniki razpravljali o stanju in izzivih na področju proizvodnje biometana in njegove nadaljnje uporabe. Predstavljeni so bili zakonodajni okvir na področju energetike, strateški načrt SKP na področju biogospodarstva, tehnološke možnosti in stanje na področju podpornih shem. Nadaljnji korak je priprava načrta za začetek proizvodnje.


Panožna kolektivna pogodba

# Pogajanja za panožno KP

Po večmesečnih pogajanjih s Sindikatom KŽI so pogajalci delodajalske strani zavzeli stališča, ki jih bomo posredovali v potrditev UO GZS-ZKŽP, ZDS ter ZZS. Odprte so točke višina dviga NOP, prevoza na delo ter regresa.

Veganski izdelki - julij 2021

#Obravnava predloga pravilnika za omejitev uporabe mesnih imen za veganske izdelke 

Potekal je prvi spletni sestanek Strokovne komisije na področju zakonodaje s področja poimenovanj za mesne izdelke, ki je bila ustanovljena s strani MKGP. Namen komisije je presoja potrebe po nacionalnem pravilniku za zaščito tradicionalnih mesnih izdelkov, ki niso opredeljeni v Pravilniku o kakovosti mesnih izdelkov in mesnih pripravkov (Uradni list RS, št. 58/17). Gre za poimenovanja, kot so zrezek, čevapčiči, hotdog, burger, mesnica, salama, kotlet, krvavica, tatarski biftek, tatarc, klobasa, narezek  - ali se jih lahko ali ne uporablja za veganske izdelke, ki so iz rastlinskih sestavin. Do naslednjega srečanja v avgustu se pripravlja seznam imen, ki bi jih mesna industrija želela zaščititi in argumenti za potrebo po tovrstnem pravilniku.

Industrija pijač, julij 2021

#22. julij - Ljubljana: Javna razprava o predlogu Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023-2027 

Ministrstvo za kmetijstvom gozdarstvo in prehrano je 2. 7. 2021 objavilo predlog posameznih vsebin Strateškega načrta SKP 2023–2027, ki vsebuje analizo stanja, opredeljene potrebe, intervencije, finančni razrez, zneske na enoto ter kazalnike učinka. Z objavo predloga posameznih vsebin Strateškega načrta SKP 2023–2027 se začenja javna razprava, ki bo trajala do 15. 8. 2021.

Povezava do Strateškega načrta SKP (objavljeno 2. 7. 2021)

Vabljeni k sodelovanju v javni razpravi o objavljenih vsebinah Strateškega načrta SKP 2023–2027, v okviru katere lahko podate pripombe in predloge na elektronsko naslov sn.mkgp@gov.si do 15. 8. 2021 ali preko spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani www.skp.si (povezava bo objavljena naknadno). 

Prijave na dogodek

Vse, ki bi se radi udeležili predstavitev po Sloveniji v živo, opozarjamo, da bo za udeležbo na posvetovanjih potrebno upoštevati takrat veljavne omejitvene pogoje in priporočila NIJZ (predvidoma pogoj PCT - prebolel, cepljen, testiran in nošnja maske v notranjih prostorih).

 


 

Industrija pijač-julij 2021

#Seja Združenja industrije pijač 

Spregovorili smo o razrezu prispevkov za leto 2021, pri čemer se je večina članov pred sejo in med njo opredelila za metodologijo I, v drugem delu pa o iniciativi GZS-Združenja kovinskih materialov in nekovin, ki je pripravilo Izjavo podpore k umiku predloga ZVO-2 zaradi neupoštevanja zahtev gospodarstva. Združenje industrije pijač se je opredelilo proti podpisu le-te. Naslednja seja članov bo v širši zasedbi potekala v mesecu septembru.

Sheme kakovosti

#Spletni iskalnik certifikatov za zaščitene proizvode - evidenca shem kakovosti 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na svoji spletni strani objavilo spletni iskalnik certifikatov za kmetijske pridelke in živila z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo, zajamčeno tradicionalno posebnostjo, označbo višje kakovosti in označbo »izbrana kakovost«.

Spletni iskalnik certifikatov - Evidenca shem kakovosti je namenjena lažjemu preverjanju verodostojnosti certifikatov, ki so jih pridelovalcem, predelovalcem in njihovim skupinam izdali certifikacijski organi. 

Certifikacijski organi v Evidenco shem kakovosti sprotno vnašajo nove oziroma posodobljene certifikate in s tem polnijo bazo certifikatov, zato evidenca še ne vsebuje vseh veljavnih certifikatov.

Ti so zato še vedno objavljeni na dveh spletnih mestih: v Evidenci shem kakovosti Evidenca shem kakovosti (gov.si) in spletni strani Seznami certificiranih proizvajalcev Seznami certificiranih proizvajalcev | GOV.SI.

Predlagamo, da se posamezne certifikate najprej poišče v Evidenci shem kakovosti, v kolikor certifikat v Evidenci shem kakovosti še ni vpisan, naj se preveri med certifikati v pdf. obliki, objavljenimi na spletni strani Seznami certificiranih proizvajalcev | GOV.SI

Spletni iskalnik Evidenca shem kakovosti trenutno omogoča iskanje certifikatov po:

 - številki certifikata,

- nazivu oziroma imenu in priimku nosilca certifikata oziroma člana skupine,

- vrsti sheme kakovosti in - proizvodih.

S klikom na »prenesi certifikat« je možen tudi izpis certifikatov in prilog.

 

"Sodelovanje zbornic"

#vsak obisk šteje

Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, Turistično gostinska Zbornica Slovenije in Obrtna Zbornica Slovenije, sekcije za gostinstvo in turizem so partnersko pripravile video z naslovom: »Do nadaljnjega odprti.  Vsak obisk šteje.«

Film je prvi partnerski projekt po letošnjem podpisu Memoranduma o sodelovanju in vzpostavitvi medsektorske verige vrednosti živilsko predelovalnega sektorja, gostinstva in turizma. Predstavlja enega izmed skupnih korakov treh zbornic za čim prejšnje obujanje in zeleni razvoj povezanih panog. S filmom želimo podpreti slovensko kmetijstvo, živilsko predelovalno branžo, gostinstvo in turizem. Samo povezani lahko ustvarjamo nepozabne vsakdanje in posebne trenutke.

Vabljeni k ogledu: FILM 3 ZBORNIC -“DO NADALJNEGA ODPRTI.”


pivovarji

# Video Pivo odlične kakovosti 2021


 GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je organizirala prvo senzorično ocenjevanje piva, ki je potekalo v sodelovanju z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS). Gre za pomembno aktivnost akcijskega načrta strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva SRIP HRANA s področja trajnostne pridelave hrane.


Vabljeni  k ogledu videa z utrinki dogajanja!Afriška prašičja kuga

# Afriška prašičja kuga: kampanja ozaveščanja za preprečevanje pojava bolezni pri nas

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) v 18 državah po Evropi, tudi v Sloveniji, začenja s kampanjo za zajezitev širjenja afriške prašičje kuge (APK).

Več

Strateški forum pijač

 

19. oktobra je v Portorožu v organizaciji Združenje industrije pijač, Združenje slovenskih pivovarn in Združenje slovenskih vinarjev, ki delujejo v okviru Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije, potekal prvi Strateški forum pijač, ki je za skupno mizo povezal proizvajalce brezalkoholnih pijač in vod, vinarje in pivovarje. Glavni izzivi sektorjev se osredotočajo na ustvarjanje predvidljivega, spodbudnega in konkurenčnega poslovnega okolja, trajnostno upravljanje z vodami, ravnanja s plastično in drugo embalažo ter razvoja prehranske politike, alkoholne politike in zelenega prehoda v krožno gospodarstvo.

 Foruma sta se udeležila tudi dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in dr. Metka Gorišek. 

Sejem Narava-Zdravje 2021

 

V Ljubljani je odprl vrata sejem Narava-zdravje, kjer sodeluje tudi GZS – Zbornica kmetijskih n živilskih podjetij s predstavitvijo projekta Ecotrophelia Slovenija. Na sejmu se predstavljajo ekipe, ki so sodelovale na letošnjem nacionalnem tekmovanju Ecotrophelia Slovenija in sicer Chicory time, Sprinklovenia ter Veggie bombs.

Ecotrophelia 2021

 

V nedeljo, 24. oktobra 2021, se je preko spleta odvijalo evropsko študentsko tekmovanje na področju razvoja inovativnih živilskih izdelkov Ecotrophelia Europe.

Slovenijo je zastopala ekipa Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki bo predstavila izdelek PINJA - pinjenec s podloženim sadjem, ki ga dopolnjujejo hrustljavi muesliji in je obogaten z vitamini in minerali.

Seja odbora za označevanje, oktober 2021

 

Člani odbora so na seji obravnavali aktualno dogajanje na evropski ravni (Code of conduct, Ocena učinka 1169/2011 (FOPNL, COOL), TiO2) in na nacionalni ravni (Novi predpisi: kis, embalažni materiali; Predpisi v pripravi: pivo, mleko in mlečni izdelki, mesna poimenovanja na proizvodih rastlinskega izvora, masne balance, poreklo; Smernice: poreklo osnovne sestavine, oljčno olje; Pobude: E 500 čevapčiči in pleskavice). Dogovorili so se za mesečna srečanja na neformalnih on-line srečanjih z namenom povezovanja in izmenjave aktualnih tem. Organiziralo se bo izobraževanje s področja označevanja hranilnih vrednosti (vključno prehranske vlaknine in FOPNL) in informiralo partnerje v verigi, glede označevanja embalažnih materialov, ki doslej ostaja na prostovoljni ravni. 

Polnozrnati izdelki, november 2021

#Sprememba za zdravje ljudi in okolje

 

 

Potekal je spletni dogodek na visoki ravni z naslovom »Polnozrnati izdelki: Sprememba za zdravje ljudi in okolje - ali lahko slovenske izkušnje spodbudijo Evropo, da se osredotoči na vodilni prehranski dejavnik tveganja?«Na dogodku, ki ga je organizirala GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij v sodelovanju z Whole Grain Initiative, so sodelovali oblikovalci politik, akademiki in predstavniki zdravstva. Razprava je potekala o polnozrnatih izdelkih, ki predstavljajo pomemben del uravnotežene in trajnostne prehrane ter o političnih pobudah, ki prispevajo k večjemu uživanju polnozrnatih izdelkov med potrošniki v Evropi. Dogodek je bil namenjen izmenjavi dobrih praks in znanja tudi za udeležence iz drugih delov sveta.


SKP po 2023, november 2021

 

#Sestanek horizontalne skupine

 

Člani horizontalne delovne skupine pri MKGP so se seznanili s posodobljenim Strateškim načrtom za obdobje 2023–2027, ki vsebuje ključne strateške usmeritve za izvajanje Skupne kmetijske v RS in podaja nabor ukrepov (intervencij) za njihovo uspešno in učinkovito izvajanje. Strokovna služba GZS-ZKŽP dokument proučuje in pripravlja poglobljene pripombe, vendar pa smo na predstavitvi podali naše prve ugotovitve. Trenutno na je ravni EU aktualnih preko 120 strategij, katerim mora slediti agroživilstvo. Le te se navezujejo tako na embalažo, okolje, podnebje, dobrobit, standarde in drugo, zato je vsekakor potrebno še bolj ciljno usmeriti intervencije iz strateškega načrta in za prilagoditve novim zahtevam, zagotoviti dovolj sredstev. Kot drugo smo izpostavili neprimerno prioritizacijo potreb. Strateški načrt namreč dvig produktivnosti in konkurenčnosti ter živilskopredelovalno industrijo pozicionira zgolj kot pomembno prioriteto. Dokument omenja dualnost kmetijstva kot dejstvo, vendar pa intervencije temu ne sledijo, predvsem z vidika degresije in omejitev. Izpostavili smo tudi zahtevo za dvig višine sredstev za ŽPI. Živilskopredelovalna industrija in kmetijstvo sta tesno povezana, zato je potrebno enakopravno podpreti vse.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru javne razprave strateškega načrta SKP 2023-2027 organizira spletni dogodek za najširšo javnost. Dogodek bo potekal v torek, 16. novembra 2021, od 11:30 do predvidoma 15.00 ure preko platforme Webex. Več o dogodku je na spletni povezavi:

https://skp.si/uporabne-povezave/strateski-nacrta-skupna-kmetijska-politika-skp

pekarstvo in mlinarstvo, november 2021

 

#Skupen sestanek obeh sekcij

Na skupnem sestanku sekcij smo obravnavali izvajanje Zavez odgovornosti za pekarski sektor, projekt polnozrnatih živil in ocenjevanje mok. V nadaljevanju so bile podjetjem predstavljene aktualne teme na ZKŽP, s poudarkom na investicijah v prihodnjem obdobju, novostih, ki nas čakajo v prihodnje ter aktualno stanje pri sprejemanju specifikacije Izbrana kakovost za žita. Za člane smo predstavili poslovanje v sektorju mlinarstva, pekarstva in testeninarstva ter razpravljali o stanju na trgu surovin.

Razvoj človeških virov, november 2021

 

#Seja odbora za razvoj človeških virov

Na tokratni seji Odbora za razvoj človeških virov so obravnavali možnost vzpostavitve delovodskega izpita za področje živilstva. Sodelavci CPU bodo pripravili pisno predstavitev za člane. V nadaljevanju so se seznanili z novostmi, ki jih prinaša nova kolektivna pogodba dejavnosti. Besedilo pogodbe je dogovorjeno, vendar pogodba še ni podpisana. Ko bo objavljena v Uradnem listu, začne veljati z naslednjim mesecem od objave.

 

Strateški načrt SKP 2023-2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo javno predstavitev Strateškega načrta skupne kmetijske politike po letu 2023. Na njem je predstavilo ključne vsebinske poudarke in intervencije, ki se bodo izvajale v okviru strateškega načrta. GZS – ZKŽP je predstavila prvi odziv, ki gre v smeri večjega pomena in vloge kmetijskih in živilskih podjetij v SN za pridelavo hrane, zahtevo po dvigu sredstev za investicije v povečanje konkurenčnosti in digitalizacijo ter živilsko predelovalno industrijo ter omejitve zneska finančne podpore za investicije v petletnem obdobju. Pripravljene pripombe in predloge bomo zbrali tudi od sekcij in združenj. Zbrane pripombe bomo posredovali do 25. novembra 2021 ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Celoten strateški načrt je dostopen na povezavi https://skp.si/uporabne-povezave/strateski-nacrta-skupna-kmetijska-politika-skp.

Dan slovenske hrane_2021

Novinarska konferenca je potekala pred Dnevom slovenske hrane. Ta dan poteka tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki že več kot desetletje osvešča slovenskega potrošnika o pomenu uživanja kakovostne lokalne hrane. Na njej so sodelovali predstavniki ministrstev in drugih partnerskih organizacij projekta, med njimi tudi GZS – ZKŽP, ki je izpostavila pomen pridelave in predelave slovenske hrane in skupnega sodelovanja ter njihov vpliv na razvoj agroživilstva in podeželja. Predstavila je možnosti, ki jih ponuja javno naročanje hrane v šolah in vrtcih, kjer si želimo večje prisotnosti lokalnih živil, živil iz shem kakovosti kot je izbrana kakovost Slovenija in ekološki. V veliko pomoč je skupen Katalog živil za javno naročanje.

Združenje industrije pijač

Na GZS je potekala seja članov Združenja industrije pijač. Na njej so predstavili poročilo o Strateškem forumu pijač 2021, osrednji del razprave je potekal o rezultatih analize ravnanja s plastenkami za leto 2020. Člani so se dogovorili o pripravi povpraševanja za izvedbo analize uvedbe depozitnega sistema za plastenke in pločevinke v Sloveniji, za spletno predstavitev slovaškega depozitnega sistema, za strokovno ekskurzijo in ogled DRS sistema na Slovaškem v letu 2022 ter o analizi obstoječih zakonov drugih držav s tega področja.

Vino

Na ustanovni seji Sektorskega odbora za grozdje in vino so se informirali o Poslovniku, izvolili podpredsednika in sekretarko. Nadaljnja razprava je bila namenjena možnostim za promocijo vina ter prvim korakom na poti do specifikacije sheme izbrana kakovost Slovenija za vino. Člani odbora bodo popisali odprta vprašanja in nejasnosti v zvezi z možnostmi promocije in postopki ter jih naslovili na MKGP.

Odbor za razvoj človeških virov_november 2021

#Srečanje odbora

 V uvodu srečanja je potekalo predavanje na temo, kako povečati energijo med zaposlenimi predavatelja Branka Žuneca. Sledila je izmenjava mnenj med podjetji in deljenje dobrih praks na področju uvajanja novih zaposlenih, usposabljanj le teh, vzdrževanja povezanosti zaposlenih v novi realnosti ter načina vključenosti zaposlenih v inovacije.

Veliki jesenski živilski seminar_november 2021

Na Velikem jesenskem živilskem seminarju so letos obravnavali dejavnike tveganj kot so zdravila / antibiotiki  uporabljeni pri vzreji domačih živali ter posledično porajajočo rezistenco bakterij na posamezne zdravilne substance. Seznanili so se s situacijo glede potencialne radioaktivnosti živil v domačem okolju in možnosti določevanja stopnje kontaminiranosti. Poleg pomembnosti izvajanja različnih presoj s strani tretjih strank na področju zagotavljanja varnosti živil so pogledali tudi na težave pri poslovanju živilskih podjetij zaradi posledic pandemije ter se seznanili s postopki učinkovitega ukrepanja v kriznih situacijah. Seznanili so se z novostmi na področju aditivov, arom in živilskih encimov ter s pomembnimi zaključki Agencije za varno hrano (EFSA) na področju potrjevanja varnosti posameznih živilskih komponent. Zelo pomemben je bil predstavljen preskok obvladovanja sistema HACCP v digitalni obliki ter preverjanje ključnih parametrov v realnem času.

Združenje industrije pijač_november 2021

#Seja združenja


 Na GZS je potekala seja članov Združenja industrije pijač. Na njej so predstavili poročilo o Strateškem forumu pijač 2021, osrednji del razprave je potekal o rezultatih analize ravnanja s plastenkami za leto 2020. Člani so se dogovorili o pripravi povpraševanja za izvedbo analize uvedbe depozitnega sistema za plastenke in pločevinke v Sloveniji, za spletno predstavitev slovaškega depozitnega sistema, za strokovno ekskurzijo in ogled DRS sistema na Slovaškem v letu 2022 ter o analizi obstoječih zakonov drugih držav s tega področja.


HPAI_november 2021

#Sum na HPAI pri perutnini na Hrvaškem

Evropska komisija je obvestila države članice o sumu na HPAI pri perutnini na Hrvaškem. Gre za rejo na območju Siska, v kateri je 88 kokoši in 27 gosi. AI H5N1 so potrdili pri poginjeni gosi. Preiskave za ugotovitev patogenosti še potekajo. Na tem območju so pred nekaj dnevi potrdili tudi HPAI H5N1 pri labodih grbcih. Včeraj so prijavili še primer HPAI H5N1 pri poginjenem labodu grbcu na območju Čakovca. Glede na situacijo vse ponovno pozivajo, da opozarjate rejce perutnine na dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov in izogibanju stikom s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi. Več na: Aviarna influenca v Evropi | GOV.SI


Kolektivna pogodba

 

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu št. 186/2021 objavljena nova Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, ki je začela veljati 1. decembra 2021. Pogodba je dostopna na

https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021186.pdf

pivovarji, december 2021

Člani Združenja Slovenskih pivovarn pri GZS - Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij so podpisali zavezo odgovornosti za prostovoljno navajanje sestavin in informacij o energijski vrednosti piva na embalaži izdelka. Podpisu zaveze je sledila Skupščina Združenja slovenskih pivovarn, na kateri so govorili o načrtih za v prihodnje in izvolili novo vodstvo. Predsednik združenja je postal Andrej Sluga iz pivovarne Reservoir Dogs, podpredsednika pa Rok Kregar iz Pivovarne Laško Union in Jože Podobnik iz pivovarne Zajc. Združenje si bo tudi v prihodnje prizadevalo za zagotavljanje učinkovitega zeleno naravnanega poslovnega okolja, pravično obdavčitev in trgovino piva,  dvig pozitivnega imidža piva in pivovarjev v Sloveniji in izven ter trajnostno, zeleno, kakovostno in odgovorno proizvodnjo in trženje piva. 

UNESDA

 

V okviru dvodnevnega spletnega letnega srečanja evropskega združenja za brezalkoholne pijače UNESDA so se zvrstili sestanki posameznih odborov, letno srečanje pa se je zaključilo s sestankom upravnega odbora in skupščino. Na sestanku Odbora generalnih sekretarjev nacionalnih združenj je potekala razprava o strateških temah (depozitni sistem, embalaža za ponovno polnjenje, analiza življenjskega cikla embalaže, reformulacija, prehranska politika). Na sestanku Odbora za strateško komuniciranje so razpravo samo še poglobili in aktivnosti nacionalnih združenj ter UNESDA postavili v kontekst plana za leto 2022. Poseben poudarek je bil na področju embalaže in nove zakonodaje s tem v povezavi in obdavčitvi brezalkoholnih pijač (pregled iniciativ držav članic). Sestanek upravnega odbora in skupščine je potekal v smeri potrjevanja finančnega razreza in plana dela evropskega sektorskega združenja v letu 2022, s poudarkom na glavnih tematskih področjih.

Sestanek s predsednikom vlade

 

Na srečanju s predsednikom Vlade RS smo nevladne organizacije v kmetijstvu in živilstvu dosegle pomemben dogovor o povečanju sredstev za kmetijstvo in živilstvo v obdobju 2023 - 2027 še za dodatnih 210 milijonov evrov, ki bodo namenjena predvsem investicijam.

Svet za kmetijstvo in podeželje, december 2021

 

Tokratna seja Sveta za kmetijstvo in podeželje je bila namenjena končni uskladitvi predloga Strateškega načrta SKP po 2023. GZS – ZKŽP je ponovno opozorila na višino največjih možnih sredstev za investicije v pridelavo 800.000 EUR, kjer je predlagala izločitev investicij za prilagoditev na podnebne spremembe in dobrobit živali ter opozorila na težave, ki jih bodo imeli vlagatelji, če bo obveljala ena vloga za en namen. Glede kolektivnih naložb je predlagala, da se razume kot kolektivno naložbo tudi naložbe podjetij in njihovih kooperantov.

Skupščina evropskega združenja pivovarjev, december 2021

 

Evropsko združenje pivovarjev je organiziralo spletni sestanek generalnih sekretarjev nacionalnih združenj pivovarjev. Na njem so razpravljali o označevanju alkoholnih pijač, Evropskem načrtu boja proti raku in dogovorih glede prihodnjih aktivnosti na temo označevanja sestavin in energijske ter hranilne vrednosti piva. Predstavljen je bil program pivovarskega Foruma in EBC Foruma, ki ju bo Evropsko združenje organiziralo v Madridu sredi leta 2022. Drugi del sestanka je bil posvečen obdavčitvam piva predvsem trošarinam in DDV. Sledil je pregled implementacije Direktive Sveta EU 2020/1151 o spremembi Direktive 92/83/EGS o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače. Sestanek se je zaključil s pregledom glavnih aktivnosti nacionalnih združenj.


EU Agricultural Outlook 2021, december 2021

 

Na dvodnevni spletni konferenci, ki jo je pripravila Evropska komisija so govorili predvsem o pogledih na kmetijstvo do leta 2030, odpornosti agroživilskih sistemov, o odzivih kmetijstva na Evropski zeleni dogovor, klimatskih spremembah, bioekonomiji, ekološkem kmetijstvu. Drugi dan je bil namenjen predvsem pregledu stanja na kmetijskih trgih in vplivih na kmetijstvo in živilstvo. Več o konferenci na The 2021 EU Agricultural Outlook conference | European Commission (europa.eu)  

Wine in moderation, december 2021

 

Na sestanku je bilo predstavljeno delovanje platforme »Wine in moderation« ter pogoji za vključitev Zbornice v platformo. Gre za evropsko iniciativo, ki promovira aktivnosti družbene odgovornosti v sektorjih vinogradništva in vinarstva. Prednosti in obveznosti vključitve v platforme bodo predstavljene članom Združenja slovenskih vinarjev na naslednjem sestanku Združenja, na katerem bodo člani sprejeli skupno končno odločitev o tem. Več o platformi na: https://www.wineinmoderation.eu/

Ecotrophelia Slovenija, januar 2022

Prva predstavitev razpisnih pogojev za študentsko tekmovanje s področja inovacij v živilstvu Ecotrophelia Slovenija za leto 2022 je potekala v spletni obliki. Študentom so bili poleg razpisnih pogojev predstavljeni tudi najnovejši trendi v agroživilstvu ter področje razvoja živil izboljšane sestave. Pridružili so se tudi predstavniki ekip iz preteklih let, ki so predstavili svojo izkušnjo s tekmovanjem in podjetniško pot po zaključku tekmovanja.

Seja združenja industrije pijač, januar 2022

Na spletni seji članov Združenja industrije pijač so gostili predstavnico iz Slovaške, ki je članom  podrobneje predstavila kavcijski sistem za ločeno zbiranje plastenk in pločevink pijač. Sledila je razprava, kjer je bila jasno izražena naklonjenost uvedbi tovrstnega sistema tudi v Sloveniji, ob predpostavki, da se z mednarodnimi strokovnjaki izpelje najprej proučitev najustreznejšega modela kavcijskega sistema in uvedbo le-tega v Sloveniji. V drugem delu seje pa so se dotaknili problematike implementacije zaveze za izločanje plastike za enkratno uporabo iz slovenskega turizma, ki je bila oktobra letos podpisana s strani različnih deležnikov, nosilec pa je Slovenska turistična organizacija (STO).

Seja združenja kmetijskih podjetij, januar 2022

Na sestanku Združenja kmetijskih podjetij so se člani seznanili z zadnjimi aktivnostmi sprejemanja in vsebine Strateškega načrta SKP po 2023. Strateški načrt je vreden  1,77 mrd evrov, dogovorjenih dodatnih 210 milijonov evrov v obdobju 2023-2027 pa bo namenjenih predvsem v investicije agroživilstva. Do 1. januarja 2022 bo MKGP posredoval uradni predlog na Evropsko komisijo, nato sledi formalno usklajevanje z EK, s 1. januarjem 2023 pa strateški načrt stopi v veljavo. V nadaljevanju so obravnavali področje zemljiške politike ter potrdili razrez stroškov združenja za leto 2021.

Sestanek sektorskega odbora za žito, december 2021

Na spletnem sestanku so člani odbora obravnavali pripombe strokovne komisije in različnih institucij na specifikacijo Izbrana kakovost za žitni sektor. Pripombe se nanašajo tako na pridelavo, kot tudi na predelavo. V mesecu januarju pa bo potekal sestanek s strokovno komisijo. Po uskladitvi specifikacije bo le ta v presojo vložena na Evropsko komisijo.