Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

SEZNAM - IZPOSTAVLJAMO

 


Okolje - 1.februar 2021

# Obravnava predloga Zakona o varstvu okolja

Člani Združenja industrije pijač so s Službo za varstvo okolja pri GZS obravnavali posamezne člene predloga Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki je v javni obravnavi. Izpostavljene so bile nekatere splošne, pa tudi vsebinske pripombe na člene od 34 do 54, ki se nanašajo na sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti.

Kmetijstvo - 3.februar 2021

# 5. Seja sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani


Direktorica GZS-ZKŽP, dr. Tatjana Zagorc se je udeležila 5. seje Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani. Na seji so se člani seznanili z delom pri Strateškem načrtu bodoče Skupne kmetijske politike po letu 2020. Minister je predstavil aktivnosti ministrstva pri sprejemanju zakonodaje in druge aktivnosti, povezane predvsem z bodočim strateškim načrtovanjem kmetijske politike, prihajajočim predsedovanjem Slovenije Svetu EU in aktualnimi pomočmi kmetom zaradi epidemije. Dogovorjeno je bilo, da se na naslednji seji, ki bo predvidoma v marcu, oblikujejo usmeritve Sveta do ključnih odprtih vprašanj, s katerimi se ministrstvo srečuje pri pripravi strateškega načrta.

 

Sadjarstvo - 4. februar 2021

# 23. seja Sekcije za sadjarstvo


Potekala je seja Sekcije za sadjarstvo, ki deluje v okviru GZS-ZKŽP. Na njej so predstavniki MKGP  predstavili vsebino in časovni postopek priprave pravnih predpisov za dodelitev sektorske pomoči pridelovalcem jabolk v skladu s sprejetimi določili PKP#6. Predstavljene so bile tudi aktivnosti na področju priprave strateškega načrta v novi finančni perspektivi od 2021 do 2027. Podrobno so bili predstavljeni cilji in vsebina osnutka strateškega načrta s poudarkom na sektorju sadjarstva. Prav tako so bile podane informacije o izvajanju nacionalne kampanje za sadje in sadje IK, ki poteka pod sloganom: »Najboljše imamo doma.« Trenutni promocijski val bo trajal do 20. februarja, naslednji val pa bo sledil maja.

 

Vinarstvo - 10.02.2021

#(Splet): S kmetijskim ministrom o problematiki vinarjev 

Na mesečnem srečanju vodstva GZS – ZKŽP z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo opozorili na težave vinarjev, ki jih je povzročila epidemija. Ministru smo predlagali nadaljevanje dosedanjih ukrepov, kot je krizna destilacija, ki bi jo dopolnjeval ukrep zelene trgatve in dopolnitve z ukrepi, ki bi rešili težave sodelovanja s sektorjem HORECA. Predstavili smo tudi naše pobude na predlagani osnutek odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije. Neposredna plačila bodo po napovedi ministra v celoti izplačana do konca februarja 2021.

 

HORECA - 11.02.2021

Sestanek na temo sodelovanja živilskega sektorja s HORECA sektorjem 

Z namenom povezovanja in iskanja skupnih rešitev za krepitev partnerstva smo se na pobudo GZS-ZKŽP sestali s predstavniki TGZS in OZS. S strani vseh prisotnih je bila izražena želja po sodelovanju in hitrih in dolgoročnih skupnih akcijah. Izpostavljena je bila nujnost okrepitve deleža slovenskih izdelkov v gostinski ponudbi. Dogovorjeno je tudi oblikovanje strateške in delovne skupine za reševanje  trenutnih in prihodnjih izzivov.

 

Sledljivost mesa - 11.02.2021

(Splet): Sestanek Delovne skupine na MKGP za področje sledljivosti porekla 

Namen sestanka je bil določiti prioritetna področja posameznih članov delovne skupine glede masnih bilanc ter določiti njihov koncept. Na sestanku sta bila sprejeta dva sklepa – (I) pripravi in preuči se predlog zakonodajnega predpisa, ki bo uvedel zagotavljanja sledljivosti porekla na spremnih dokumentih za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso v celotni verigi preskrbe s hrano ter (II) preuči se možnost nadgradnje sistema registracije premikov in identifikacije prašičev na način, da bodo podatki natančnejši in enostavnejši za spremljanje.

Pekarstvo - 11.02.2021

# 21. SENZORIČNO OCENJEVANJE KRUHA, PEKOVSKEGA PECIVA, FINEGA PEKOVSKEGA PECIVA, KEKSOV, TESTENIN IN SVEŽIH SLAŠČIC V HLADNI VERIGI

Na GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP) je potekalo že 21. senzorično ocenjevanje kruha, pekovskega peciva, finega pekovskega peciva, keksov, testenin in svežih slaščic v hladni verigi. Ocenjevalna komisija je ocenila 216 izdelkov iz 18 podjetij. 

Več o ocenjevanju je na voljo na povezavi.

SPIRIT -16.02.2021

#(Splet): Sestanek s predstavnikoma SPIRIT

Vodstvu agencije SPIRIT smo predstavili dosedanje skupne aktivnosti in se pogovorili o nadaljnjem sodelovanju ter sinergijah, predvsem na področju internacionalizacije in možnostih sofinanciranja aktivnosti.


#(Splet): Sestanek s predstavnikoma SPIRIT

Vodstvu agencije SPIRIT smo predstavili dosedanje skupne aktivnosti in se pogovorili o nadaljnjem sodelovanju ter sinergijah, predvsem na področju internacionalizacije in možnostih sofinanciranja aktivnosti.

#(Splet): Sestanek s predstavnikoma SPIRIT

Vodstvu agencije SPIRIT smo predstavili dosedanje skupne aktivnosti in se pogovorili o nadaljnjem sodelovanju ter sinergijah, predvsem na področju internacionalizacije in možnostih sofinanciranja aktivnosti.

#(Splet): Sestanek s predstavnikoma SPIRIT

Vodstvu agencije SPIRIT smo predstavili dosedanje skupne aktivnosti in se pogovorili o nadaljnjem sodelovanju ter sinergijah, predvsem na področju internacionalizacije in možnostih sofinanciranja aktivnosti.

UPRAVNI ODBOR - 17.02.2021

 

# (Splet): Upravni odbor GZS-ZKŽP

Na tokratni seji so predstavniki MKGP predstavili Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023 - 2027 z umestitvijo živilsko predelovalne industrije – ukrepi/investicije/intervencije ter implementacijo Direktive (EU) 2019/633 EP IN ES z dne 17. aprila 2019 o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi v Zakon o kmetijstvu. Obe predstavitvi sta na voljo. Naslednja seja UO bo 3. marca.

Prehranska dopolnila - 19.02.2021

 

(Splet): Skupščina Združenja za prehranska dopolnila

Na redni letni skupščini sta bila predstavljena delo združenja v letu 2020 ter plan dela za leto 2021. Izhodišča plana so bili rezultati analize članske izkaznice Združenja. V okviru dnevnega reda smo člane seznanili tudi s prioritetnimi temami evropskega sektorskega združenja. V drugem delu skupščine pa se nam je na naše povabilo pridružil predstavnik Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je prisotnim predstavil organiziranost uprave, prioritetne teme in stališča.

Zahteve GZS-ZKŽP (PKP 9)

# Strokovna služba zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS je skupaj s podjetji oblikovala sektorske predloge in pobude za deveti protikoronski paket.

Še posebej smo izpostavili sektor pivovarstva, in kmetijskih podjetij s poudarkom na sadjarstvu. Predloge smo posredovali na MKGP, MGRT in MF, v želji, da jih upoštevajo. 

Izpostavljeni predlogi za sektor pivovarstva so:

povračilo škode pivovarjem zaradi odpisa blaga v dobaviteljski verigi HoReCa zaradi poteka roka trajanja;

pomoč pivovarjem v obliki sektorske subvencije (0,25 eur/1 liter piva proizvedenega v letu 2020);

podaljšanje in sprememba kriterijev pri ukrepu povračila fiksnih stroškov

podaljšanje moratorija za 9 mesecev brez upoštevanja obstoječega obdobja uveljavljanja odloga;

poplačilo odprtih terjatev do HoReCe;

oprostitev trošarin za pivo proizvedeno v letu 2021;

postopno znižanje trošarin za 10 % na leto za pivovarje.

 

Predlogi in pobude ki se nanašajo na ureditev problematike dela v kmetijstvu, s poudarkom na sadjarstvu:

-  davčna razbremenitev prejemkov v zvezi s prehrano in prevozom

določitev višjega odstotka za normirane stroške

- subvencioniranje nakupa zaščitne opreme

- ukrep kratkotrajnih bolniških odsotnosti

- spodbuda domačim investicijam v podjetjih

- podpora razstavljavcem za udeležbo na sejmih

- podaljšanje ukrepa subvencioniranja minimalne plače

- spodbude za razvojne aktivnosti v podjetjih

- podaljšanja moratorija kreditnih obveznosti za dodatnih 12 mesecev brez upoštevanja predhodnega obdobja uveljavljanja odloga

- problematika uveljavljanja ukrepov zaradi opravljanja več dejavnosti

- pobuda za ureditev prehajanja sezonskih delavcev iz tretjih držav in drugih držav EU  v Slovenijo v obdobju epidemije za namen opravljanja sezonskega dela v kmetijstvu.