Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

SEZNAM - IZPOSTAVLJAMO

 


Okolje - 1.februar 2021

# Obravnava predloga Zakona o varstvu okolja

Člani Združenja industrije pijač so s Službo za varstvo okolja pri GZS obravnavali posamezne člene predloga Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki je v javni obravnavi. Izpostavljene so bile nekatere splošne, pa tudi vsebinske pripombe na člene od 34 do 54, ki se nanašajo na sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti.

Kmetijstvo - 3.februar 2021

# 5. Seja sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani


Direktorica GZS-ZKŽP, dr. Tatjana Zagorc se je udeležila 5. seje Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani. Na seji so se člani seznanili z delom pri Strateškem načrtu bodoče Skupne kmetijske politike po letu 2020. Minister je predstavil aktivnosti ministrstva pri sprejemanju zakonodaje in druge aktivnosti, povezane predvsem z bodočim strateškim načrtovanjem kmetijske politike, prihajajočim predsedovanjem Slovenije Svetu EU in aktualnimi pomočmi kmetom zaradi epidemije. Dogovorjeno je bilo, da se na naslednji seji, ki bo predvidoma v marcu, oblikujejo usmeritve Sveta do ključnih odprtih vprašanj, s katerimi se ministrstvo srečuje pri pripravi strateškega načrta.

 

Sadjarstvo - 4. februar 2021

# 23. seja Sekcije za sadjarstvo


Potekala je seja Sekcije za sadjarstvo, ki deluje v okviru GZS-ZKŽP. Na njej so predstavniki MKGP  predstavili vsebino in časovni postopek priprave pravnih predpisov za dodelitev sektorske pomoči pridelovalcem jabolk v skladu s sprejetimi določili PKP#6. Predstavljene so bile tudi aktivnosti na področju priprave strateškega načrta v novi finančni perspektivi od 2021 do 2027. Podrobno so bili predstavljeni cilji in vsebina osnutka strateškega načrta s poudarkom na sektorju sadjarstva. Prav tako so bile podane informacije o izvajanju nacionalne kampanje za sadje in sadje IK, ki poteka pod sloganom: »Najboljše imamo doma.« Trenutni promocijski val bo trajal do 20. februarja, naslednji val pa bo sledil maja.

 

Vinarstvo - 10.02.2021

#(Splet): S kmetijskim ministrom o problematiki vinarjev 

Na mesečnem srečanju vodstva GZS – ZKŽP z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo opozorili na težave vinarjev, ki jih je povzročila epidemija. Ministru smo predlagali nadaljevanje dosedanjih ukrepov, kot je krizna destilacija, ki bi jo dopolnjeval ukrep zelene trgatve in dopolnitve z ukrepi, ki bi rešili težave sodelovanja s sektorjem HORECA. Predstavili smo tudi naše pobude na predlagani osnutek odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije. Neposredna plačila bodo po napovedi ministra v celoti izplačana do konca februarja 2021.

 

HORECA - 11.02.2021

Sestanek na temo sodelovanja živilskega sektorja s HORECA sektorjem 

Z namenom povezovanja in iskanja skupnih rešitev za krepitev partnerstva smo se na pobudo GZS-ZKŽP sestali s predstavniki TGZS in OZS. S strani vseh prisotnih je bila izražena želja po sodelovanju in hitrih in dolgoročnih skupnih akcijah. Izpostavljena je bila nujnost okrepitve deleža slovenskih izdelkov v gostinski ponudbi. Dogovorjeno je tudi oblikovanje strateške in delovne skupine za reševanje  trenutnih in prihodnjih izzivov.

 

Sledljivost mesa - 11.02.2021

(Splet): Sestanek Delovne skupine na MKGP za področje sledljivosti porekla 

Namen sestanka je bil določiti prioritetna področja posameznih članov delovne skupine glede masnih bilanc ter določiti njihov koncept. Na sestanku sta bila sprejeta dva sklepa – (I) pripravi in preuči se predlog zakonodajnega predpisa, ki bo uvedel zagotavljanja sledljivosti porekla na spremnih dokumentih za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso v celotni verigi preskrbe s hrano ter (II) preuči se možnost nadgradnje sistema registracije premikov in identifikacije prašičev na način, da bodo podatki natančnejši in enostavnejši za spremljanje.

Pekarstvo - 11.02.2021

# 21. SENZORIČNO OCENJEVANJE KRUHA, PEKOVSKEGA PECIVA, FINEGA PEKOVSKEGA PECIVA, KEKSOV, TESTENIN IN SVEŽIH SLAŠČIC V HLADNI VERIGI

Na GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP) je potekalo že 21. senzorično ocenjevanje kruha, pekovskega peciva, finega pekovskega peciva, keksov, testenin in svežih slaščic v hladni verigi. Ocenjevalna komisija je ocenila 216 izdelkov iz 18 podjetij. 

Več o ocenjevanju je na voljo na povezavi.

SPIRIT -16.02.2021

#(Splet): Sestanek s predstavnikoma SPIRIT

Vodstvu agencije SPIRIT smo predstavili dosedanje skupne aktivnosti in se pogovorili o nadaljnjem sodelovanju ter sinergijah, predvsem na področju internacionalizacije in možnostih sofinanciranja aktivnosti.


#(Splet): Sestanek s predstavnikoma SPIRIT

Vodstvu agencije SPIRIT smo predstavili dosedanje skupne aktivnosti in se pogovorili o nadaljnjem sodelovanju ter sinergijah, predvsem na področju internacionalizacije in možnostih sofinanciranja aktivnosti.

#(Splet): Sestanek s predstavnikoma SPIRIT

Vodstvu agencije SPIRIT smo predstavili dosedanje skupne aktivnosti in se pogovorili o nadaljnjem sodelovanju ter sinergijah, predvsem na področju internacionalizacije in možnostih sofinanciranja aktivnosti.

#(Splet): Sestanek s predstavnikoma SPIRIT

Vodstvu agencije SPIRIT smo predstavili dosedanje skupne aktivnosti in se pogovorili o nadaljnjem sodelovanju ter sinergijah, predvsem na področju internacionalizacije in možnostih sofinanciranja aktivnosti.

UPRAVNI ODBOR - 17.02.2021

 

# (Splet): Upravni odbor GZS-ZKŽP

Na tokratni seji so predstavniki MKGP predstavili Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023 - 2027 z umestitvijo živilsko predelovalne industrije – ukrepi/investicije/intervencije ter implementacijo Direktive (EU) 2019/633 EP IN ES z dne 17. aprila 2019 o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi v Zakon o kmetijstvu. Obe predstavitvi sta na voljo. Naslednja seja UO bo 3. marca.

Prehranska dopolnila - 19.02.2021

 

(Splet): Skupščina Združenja za prehranska dopolnila

Na redni letni skupščini sta bila predstavljena delo združenja v letu 2020 ter plan dela za leto 2021. Izhodišča plana so bili rezultati analize članske izkaznice Združenja. V okviru dnevnega reda smo člane seznanili tudi s prioritetnimi temami evropskega sektorskega združenja. V drugem delu skupščine pa se nam je na naše povabilo pridružil predstavnik Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je prisotnim predstavil organiziranost uprave, prioritetne teme in stališča.

Zahteve GZS-ZKŽP (PKP 9)

# Strokovna služba zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS je skupaj s podjetji oblikovala sektorske predloge in pobude za deveti protikoronski paket.

Še posebej smo izpostavili sektor pivovarstva, in kmetijskih podjetij s poudarkom na sadjarstvu. Predloge smo posredovali na MKGP, MGRT in MF, v želji, da jih upoštevajo. 

Izpostavljeni predlogi za sektor pivovarstva so:

povračilo škode pivovarjem zaradi odpisa blaga v dobaviteljski verigi HoReCa zaradi poteka roka trajanja;

pomoč pivovarjem v obliki sektorske subvencije (0,25 eur/1 liter piva proizvedenega v letu 2020);

podaljšanje in sprememba kriterijev pri ukrepu povračila fiksnih stroškov

podaljšanje moratorija za 9 mesecev brez upoštevanja obstoječega obdobja uveljavljanja odloga;

poplačilo odprtih terjatev do HoReCe;

oprostitev trošarin za pivo proizvedeno v letu 2021;

postopno znižanje trošarin za 10 % na leto za pivovarje.

 

Predlogi in pobude ki se nanašajo na ureditev problematike dela v kmetijstvu, s poudarkom na sadjarstvu:

-  davčna razbremenitev prejemkov v zvezi s prehrano in prevozom

določitev višjega odstotka za normirane stroške

- subvencioniranje nakupa zaščitne opreme

- ukrep kratkotrajnih bolniških odsotnosti

- spodbuda domačim investicijam v podjetjih

- podpora razstavljavcem za udeležbo na sejmih

- podaljšanje ukrepa subvencioniranja minimalne plače

- spodbude za razvojne aktivnosti v podjetjih

- podaljšanja moratorija kreditnih obveznosti za dodatnih 12 mesecev brez upoštevanja predhodnega obdobja uveljavljanja odloga

- problematika uveljavljanja ukrepov zaradi opravljanja več dejavnosti

- pobuda za ureditev prehajanja sezonskih delavcev iz tretjih držav in drugih držav EU  v Slovenijo v obdobju epidemije za namen opravljanja sezonskega dela v kmetijstvu.


Ambasadorji

 

POSTANITE AMBASADOR SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

 

Javna agencija Spirit Slovenija z javnim pozivom vabi slovenska podjetja k sodelovanju v nacionalni kampanji za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.« Rok za prijave podjetij za sodelovanje v nacionalni kampanji se izteče 12. marca. Lani je Spirit za ambasadorje že izbral 19 podjetij in organizacij, letos pa želijo še povečati nabor ambasadorjev s predvidoma 21 podjetji in organizacijami, katerih poslovni modeli, rešitve, izdelki in storitve izkazujejo ključne komponente slovenskega gospodarstva: zeleno, ustvarjalno in pametno. 

Ambasadorji in njihove prebojne rešitve bodo aktivno vključeni v številne promocijske dejavnosti slovenskega naložbenega in poslovnega okolja. Od izbranih ambasadorjev pa se pričakuje tudi aktivna podporna promocija preko lastnih oglaševalskih in promocijskih dejavnosti, ki bo pripomogla k dvigu prepoznavnosti ključnih konkurenčnih prednosti slovenskega gospodarstva.

Doslej so ambasadorji slovenskega gospodarstva, člani Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS, podjetja: Ljubljanske mlekarne d. o. o., Lotrič d. o. o., Paradajz d. o. o. in Panorganix d. o. o.

Več  o pozivu na https://www.spiritslovenia.si/razpis/360

Poziv za pomoč

Poziv za pomoč pivovarjem

Združenje slovenskih pivovarn, ki deluje v okviru GZS-ZKŽP je ponovno pozvala pristojna ministrstva in predsednika vlade RS k reševanju težav pivovarjev, zaradi Covid-19. Zaradi več mesečnega zaprtja gostinskih obratov se je pivovarjem občutno zmanjšal obseg prodaje, ki se ga ne da nadomestiti v drugih prodajnih kanalih. Pivovarsko panogo sestavlja eno veliko podjetje in 105 t.i. mikro pivovarn. Predvsem v segmentu novodobnih »kraft« pivovarn, je to mlada, visoko tehnološko razvita panoga. 

Podjetja so v zadnjih petih letih veliko vložila v najmodernejše tehnologije za varjenje in polnjenje piva. Tudi mikro podjetja so za leto 2020 planirala rast proizvodnje, saj to zahtevajo tudi njihovi poslovni načrti in servisiranje kreditov, ki so jih najeli. Pri tem pa je potrebno poudariti, da je to je izredno urejen sektor, saj so proizvajalci zavezani k plačevanju trošarine. 

V poslovnih planih za leto 2020 so želeli doseči proizvodnjo okrog 50.000 hl, vendar so uspeli navariti in prodati le okrog 20.000 hl piva. V letu poprej je proizvodnja piva znašala okrog 30.000 hl. To je sektor, ki bo ob oživitvi še naprej, na številne načine, prispeval v državni proračun, vendar pa v tem trenutku potrebuje ustrezne ukrepe za preživetje, pripravo na zagon dejavnosti in za vzdrževanje konkurenčnosti.


Govedoreja - 24.02.2021

 

# Splet: O vsebinah strateškega načrta SKP s predstavniki sektorja govedoreje

Na redni letni skupščini sta bila predstavljena delo združenja v letu 2020 ter plan dela za leto 2021. Izhodišča plana so bili rezultati analize članske izkaznice Združenja. V okviru dnevnega reda smo člane seznanili tudi s prioritetnimi temami evropskega sektorskega združenja. V drugem delu skupščine pa se nam je na naše povabilo pridružil predstavnik Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je prisotnim predstavil organiziranost uprave, prioritetne teme in stališča.

Šola HACCP

 

Šola HACCP

Na GZS-ZKŽP poteka izobraževanje v okviru HACCP šole, ki se ga udeležujejo številni predstavniki podjetij. HACCP šolo izvaja GZS-ZKŽP že več let. Njen namen pa je usposobiti zaposlene v podjetjih za pravilno izvajanje identifikacije dejavnikov tveganj in ocene rizika njihovega negativnega vplivanja na kakovost in varnost proizvodnega procesa oziroma končnega izdelka po različnih področjih. Model izobraževanja šole HACCP se bistveno razlikuje od do sedaj poznanih klasičnih pristopov izobraževanj in opremi udeleženca z znanjem s katerim lahko v podjetju preoblikuje obstoječi sistem in pravilno podeli odgovornosti po področjih pojavnosti dejavnikov tveganj. Na ta način lahko podjetje spremlja finančne tokove po različnih oddelkih / področjih od nabave, proizvodnje, prodaje, človeških virov in sproti ugotavlja v katerem segmentu se trenutno upravičeno povečujejo ali zmanjšujejo. 

Gre za model s cilji, ki je dovolj enostaven, da jih poleg tehničnega kadra lahko učinkovito spremlja tudi nabavni, prodajni, finančni sektor in upravičeno in pravočasno investira in usmerja razpoložljive vire. Naučimo jih upravljati z dejavniki tveganja in oceniti potencialni riziko njihovih posledic v vsakem trenutku poslovanja tudi s finančne plati ter podajati relevantne informacije najvišjemu vodstvu. 

Naslednja šola HACCP bo predvidoma potekala 16.-24.3.2021. 

Kmetijstvo - 02.03.2021

 # GZS: Sestanek kmetijskih podjetij

Na sestanku smo obravnavali aktualne teme, vezane na kmetijsko in zemljiško politiko. Drugi del sestanka pa je bil namenjen uskladitvi stališč na Strateški načrt SKP po 2021. Podjetja so zaskrbljena predvsem  nad predlagano degresijo plačil, ki omejuje podjetjem prejemanje subvencij. Posledica uvedbe kapice bi pomenila padec slovenske samooskrbe, posledično dvig maloprodajnih cen, hkrati pa bi se zmanjšala konkurenčnost in odprlo polje špekulacij.UO - 03.03.2021

 

 # Splet: Upravni odbor o spremembah plačnega modela

Tokratna seja je bila skoraj v celoti posvečena predstavitvi predloga sprememb plačnega modela za panogo. Panožna kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo poteče 1.maja 2021. Sindikati predlagajo dvig najnižje osnovne plače za 20%. Predlog delodajalcev pa je, da se posodobi in spremeni plačni model, preden se pogajamo o dvigu najnižje osnovne plače. Člani upravnega odbora so se seznanili tudi s časovnico aktivnosti povezani s pripravo Strateškega načrta SKP po 2023 in razpravljali o novostih na področju novih zahtev EU glede upravljanja z embalažo. Z ostalimi točkami na dnevnem redu (okolje, poročilo 2020) nadaljujemo na naslednji seji.

UO ZPD- 05.03.2021

 

# Splet: Izredni sestanek UO ZPD 

Potekal je izredni sestanek Upravnega odbora Združenja za prehranska dopolnila kot odziv na določene medijske objave in oglase o prehranskih dopolnilih. V okviru razprave smo se fokusirali na učinek tovrstnih objav na naše člane in kakšni so možni ukrepi.

Energija - 06.03.2021

# Svetovni dan varčevanja z energijo

V agroživilskih podjetjih do večje energetske učinkovitosti z obnovljivimi viri energije in ciljnim spremljanjem porabe

Sporočilo za medije 

Ljubljana, 6. marec 2021 – Svetovni dan varčevanja z energijo je priložnost, da krepimo pomen učinkovite rabe energije in varovanja okolja. Iz nekaterih odpadkov je možno izdelati nove materiale in izdelke, druge pa je možno dodatno izkoristiti in jih predelati v energijo ter s tem prispevati k energetski učinkovitosti.

Delež obnovljivih virov energije v slovenski bruto končni porabi energije je v letu 2019, po oceni Inštituta Jožef Stefan znašal 21,85 %. Zaradi zavedanja o pomenu krožnega gospodarstva za okolje so podjetja k temu strateško pristopila in v svoje procese vpeljujejo dobre prakse ravnanja z odpadki.

Vse več ljudi razume tudi pozitivno vlogo bioplinarn, ki pridelujejo bioplin iz organskih odpadkov iz gospodinjstev, javnih obratov, trgovin in odpadkov iz kmetijstva in živilske industrije. Pri tem je potrebno poudariti, da se na zbornici zavzemamo za korektno in strokovno vodenje procesov v bioplinarnah. Odpadki iz kmetijske pridelave so v njih izkoriščeni precej bolj trajnostno, kot bi bili sicer. Prav tako se v procesu bioplina koristno uporabi tudi gnojevka. Dodana vrednost uporabe gnojevke za pridelavo bioplina v zaprtih sistemih je tudi, da odstranimo smrad, ki se sicer širi po okolici. Ko enkrat mikrobi opravijo svoje delo in do konca izrabijo potencial vhodnega substrata, dobimo zelo hranljivo gnojilo, ki ga imenujemo digestat, ki je pod določenimi pogoji, odličen nadomestek mineralnim gnojilom. Pomemben proizvod bioplinarn pa je tudi toplota, ki se uporablja za zagotavljanje ustrezne temperature za delovanje bioplinarne in za ogrevanje bližnjih objektov. Razvoj evropskih bioplinarn gre tudi v smeri pridobivanja biometana, ki ga je možno uporabljati v transportu.

Poleg investicij za povečanje energije iz obnovljivih virov pa bo v prihodnje potrebno investicije usmeriti tudi v učinkovito rabo energije v kmetijskih in živilskih podjetjih. Dr. Tatjana Zagorc, direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS je poudarila: »Podjetja ciljno spremljajo rabo energije in s tem tudi izboljšujejo energetsko učinkovitost. Na zbornici smo nekaterim nudili podporo tudi v okviru evropskega projekta Sinergia, kjer smo iskali možnosti za izboljšanje celotne energetske učinkovitosti v vseh procesih. Da je energetska učinkovitost resnično pomembna tudi v našem sektorju, dokazuje tudi naziv evropski energetski manager leta 2014, ki ga je takrat dobil strokovnjak enega od večjih proizvajalcev pijač.«

Da bomo tudi kmetijska in živilska podjetja še več prispevala  k pozitivnem učinku na podnebje, stabilnosti v dobavi energije ter dolgoročni gospodarski koristi, moramo biti razumljeni in slišani tudi pri pravi ukrepov Skupne kmetijske politike.


Kmetijstvo

# Splet: Sestanek vodstva GZS-ZKŽP z ministrom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano 

Na rednem sestanku, ki so se ga udeležili tudi predstavniki podjetij iz mesne in žitne verige, smo obravnavali morebitno uvedbo kapice večjim kmetijskim podjetjem v novi perspektivi Skupne kmetijske politike. Glavna težava politike je, da nima zastavljenih jasnih ciljev razvoja slovenskega kmetijstva. Eden izmed ciljev skupne kmetijske politike je zagotavljanje prehranske varnosti države. Zato bo vsekakor potrebno v prihodnje podpirati tista kmetijska gospodarstva, ki hrano proizvajajo za trg in s tem prispevajo k dodani vrednosti. Nasprotno pa Slovenija razmišlja v smeri zmanjševanja neposrednih plačil ravno večjim kmetijskim gospodarstvom, ki proizvajajo hrano za slovenskega potrošnika. Dualnost kmetijstva je pri nas dejstvo in šele ko bomo to presegli, bomo lahko začeli graditi na konkurenčnosti slovenskega agroživilstva. Poleg majhnih so pomembna tudi velika kmetijska gospodarstva, saj so snovalci razvoja in inovacij ter povezujejo več kot 6000 kooperantov (malih kmetov). Z uvedbo kapice pa je ogrožen tudi obstoj oskrbni verig, predvsem v sektorjih z nizko samooskrbo.


Označevanje živil

# Splet: Delavnica Označevanje živil od A do Ž 

Na spletni interaktivni delavnici smo predstavili zakonodajo s področja kakovosti in označevanja živil z vsemi aktualnimi novostmi, ob tem pa skušali odgovoriti na vsa vprašanja, ki nosilce živilske dejavnosti pestijo na tem področju. Delavnice so se udeležili strokovnjaki iz podjetij, ki so lahko v zaključku delavnice preizkusili svoje znanje na primerih neustreznih označb izdelkov.


Pivovarstvo

 # Splet: Sestanek z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo na temo senzorike piva 

Z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo in direktorjem ZKŠP Žalec Boštjanom Štrajharjem smo se sestali na temo možnosti oblikovanja in organizacije vseslovenske senzorične ocenjevalne sheme za pivo. Sestanek je bil namenjen predvsem iskanju možnosti skupnih projektov in strokovnega partnerskega sodelovanja. IHPS je vpet v lokalna dogajanja žalske občine in si skupaj z ZKŽP želi področje senzoričnih analiz postaviti na visok nivo kakovosti in strokovnosti. Skupen cilj vseh udeležencev sestanka je tudi zagotovitev sredstev za promocijo piva in njegovih proizvajalcev.


HORECA

 # Splet: Sestanek s Turistično gostinsko zbornico Slovenije in Sekcijo za gostinstvo in turizem pri OZS (AL)

Začrtali smo nove poti za takojšnje in dolgoročno sodelovanje z namenom skupne podpore in vzajemnega reševanja povezanih branž za čim prejšnji in varen izstop iz krize po pandemiji Covid-19 in novih skupnih projektov tudi v prihodnje.

 

Javna naročila

 

# Delavnica "Kako postati dobavitelj javnim zavodom?"

Predstavnikom podjetij je bil predstavljen hiter način iskanja aktualnih javnih naročil za živila, pregled bistvene vsebine razpisne dokumentacije, kako ustrezno izpolniti obrazce in oddati ponudbo preko e-JN aplikacije. Predstavniki javnih zavodov in ponudnikov so delili izkušnje glede javnega naročanja živil in prednosti uporabe Kataloga živil za javno naročanje. Naslednjo delavnico bomo izvedli v mesecu maju.

10. seja UO

 

 #10. Seja UO GZS – ZKŽP-nadaljevanje

Potekalo je nadaljevanje 10. seje upravnega odbora, kjer smo se v prvem delu seznanili z novimi zahtevami Zakona o varstvu okolja.  Člani so obravnavali in potrdili Poročilo o delu zbornice ter Finančno poročilo za leto 2020. Prav tako so obravnavali in uskladili Statut ZKŽP. Pod točko razno pa so se seznanili z odzivom Sindikata KŽI na predstavitev pogajalskih izhodišč glede plačnega modela.

Industrija pijač

 

 # Spletna seja Združenja industrije pijač 

Namen seje je bil pregled aktualnega dogajanja in aktivnosti združenja po posameznih prioritetnih temah. Sekretarka je v predstavitvi izpostavila aktivnosti na področju embalaže, dajatev za rabo vode, ob svetovnem dnevu voda ter na področju implementacije zavez odgovornosti. Sledila je razprava in sprejetje sklepov glede nadaljnjih aktivnosti po posameznih področjih.

Kadri

 

 # Ustanovitev Odbora za razvoj človeških virov

Potekala je prva seja Odbora za razvoj človeških virov pri GZS-ZKŽP, na kateri so se predstavniki podjetij seznanili z delovanjem ZKŽP in aktivnostmi, ki že potekajo na področju kadrov. V nadaljevanju smo po razpravi z udeleženci določili prioritete dela in izvolili vodstvo. Predsednica Odbora je postala Nina Martinjak iz Žita d.o.o. Prisotni so bili enotni, da smo tako delovno telo potrebovali, saj potrebujejo platformo za izmenjavo dobrih praks in strateške usmeritve na področju kompetenc. Vsi pa menijo, da je potrebno združiti moči za promocijo poklicev in dela v kmetijskih in živilskih podjetjih.

Mesna konferenca

# Mesna konferenca 

Na dogodku, ki je bil namenjen stanju in izzivom oskrbnih verig z mesom, zlasti prašičev, govedi in perutnine, je bila predstavljena študija dr. Aleša Kuharja. Delež domačega porekla svinjskega mesa na slovenskem trgu je pod 20 odstotki, izvoz mesa in izdelkov se krepi. Glavnino prireje živali imamo v kmetijskih podjetjih in večjih kmetijskih gospodarstvih. Zaskrbljujoče je, da se kar polovica slovenskih potrošnikov pri nakupu mesa ozira izključno na ceno, medtem ko sta poreklo in krma bistveno manj pomembna. Obstaja tudi velika vrzel med cenami v celotni dobavni verigi. Predstavniki organizacij s področja agroživilstva so se strinjali glede pomena pogodb in trdnih prehranskih verig.

Javno naročanje

# Primeri dobre prakse pri uporabi Kataloga živil za javno naročanje 

Na delavnici smo predstavili katalog in ugotovitve iz preteklih svetovanj uporabnikom. Predstavniki javnih zavodov in ponudnikov so delili izkušnje glede javnega naročanja živil in prednosti uporabe kataloga.

Zelena arhitektura

#Predstavitev zelene arhitekture

MKGP je predstavilo ukrepe vezane na novo Shemo za podnebje in okolje (SOPO) in Kmetijsko okoljska podnebna plačila (KOPOP) v novi perspektivi. Bistvena novost je povezanost ukrepov iz prvega in drugega stebra z zeleno arhitekturo ter paketni pristop pri KOPOP ukrepih. Izplačila sredstev bodo pogojena z doseganjem zastavljenih ciljev, kar se bo preverjalo vsaki dve leti. V prihodnjih tednih bodo shemo podrobno obravnavale posebne delovne skupine po posameznih sektorjih.


Izvoz

# Japonska: Agritech konferenca

Digitalne tehnologije spreminjajo kmetijski sektor in njegove poslovne modele, inovacije pa so ključne za izboljšanje produktivnosti, trajnosti in odpornosti kmetijstva. Na konferenci v organizaciji SPIRIT in Veleposlaništva v Tokiu so bile predstavljene kmetijske inovacije iz Slovenije in Japonske ter možnosti medsebojnega sodelovanja na tem področju. Slovenske barve so zastopali ACIES BIO, Waboost in PanOrganix, kot platformo za nadaljnje povezovanje pa smo predstavili tudi SRIP HRANA.


Promocija - 30. marec 2021

 

# 46. Svet za promocijo

Za prehodno obdobje do 30. 6. sta bila izvoljena predsednica in namestnik Sveta za promocijo. Analiza izvajanja dosedanje kampanje za sadje je pokazala zadovoljive rezultate, prestavljene pa so bile tudi aktivnosti, planirane maja, junija in jeseni 2021. V pripravi je nadaljevanje promocije v sektorju mesa in mleka, ki se bo izvajala na podlagi obstoječih promocijskih materialov. Svet se je informiral tudi o višini zbranih sredstev v sektorju sadja, mesa in mleka, o začetku delovanja nove aplikacije za zavezance plačila prispevka in začetku delovanja Evidence shem kakovosti. Specifikacija IK za žita je v fazi usklajevanja, po pripombah s strani GZS-ZKŽP so svoje pripombe posredovali tudi s strani Trgovinske zbornice Slovenije.


Odpadna hrana - 31. marec 2021

 

# Sestanek glede osnutka Strategije odpadne hrane 

MKGP je sklical sestanek s deležniki glede vsebinskih popravkov predloga nacionalne Strategije za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano. Končna verzija bo šla v potrjevanje v državni zbor. Sledi akcijski načrt, kjer se bodo oblikovale aktivnosti za realizacijo cilja manj odpadne hrane na nacionalnem nivoju. 


Prašičereja - 1. april 2021

 

# Sestanek na temo revitalizacije prašičereje 

Na pobudo MKGP smo se sestali vsi deležniki v prašičerejski verigi. Na sestanku smo pregledali izpolnjevanje zavez iz podpisanega sporazuma za revitalizacijo prašičereje in krepitve celotne verige oskrbe s prašičjim mesom ter zagon sheme IK – Slovenija. V nadaljevanju so nas predstavniki MKGP seznanili z aktualnimi podatki s stanjem števila v Sloveniji rojenih, rejenih in zaklanih prašičev. Zaključek sestanka je bil, da se vzpostavi delovna skupina iz deležnikov, ki bo poiskala rešitve za izboljšanje stanja v sektorju. 


HORECA - 1. april 2021

 

# Strateška delovna skupina treh zbornic 

Potekal je prvi sestanek Strateške delovne skupine GZS-ZKŽP, Turistično gostinske Zbornice Slovenije in Obrtno podjetniške Zbornice Slovenije, ustanovljene z namenom sodelovanja za hitro, varno in trajnostno okrevanje slovenskega gostinskega in turističnega sektorja ter njune celotne verige dobaviteljev. Velik problem predstavlja izključitev velikega števila gostincev iz finančnih pomoči ter izguba usposobljenega kadra. Obenem smo razpravljali o možnostih označevanja živil slovenskega porekla v gostinstvu in turizmu ter pomenu sodelovanja deležnikov v obliki trajnega partnerstva po koncu pandemije. Skupne pobude so podprli tudi predstavniki MGRT in MKGP.