Iniciativa za zdrava delovna mesta

Memorandum: Iniciativa za zdrava delovna mesta

Preambula

 • Ob izhajanju iz poslovnih rezultatov in zadovoljstva zaposlenih v gospodarskih družbah, podjetjih in  organizacijah, ki dejavno spodbujajo zdravo delovno okolje in zdrav življenjski slog; 
 • ob upoštevanju, da je cilj spodbujanja zdravja na delovnem mestu ohranjati telesno in duševno zdravje in dobro počutje zaposlenih ter da ne nadomešča ukrepov, potrebnih za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, temveč jih dopolnjuje;
 • ob zavezi k ugotavljanju in sistematičnemu odpravljanju vzrokov za zdravstvene težave zaposlenih, ki izvirajo iz ožjega in širšega delovnega in družbenega okolja, uveljavljanju ukrepov za odpravljanje in zmanjševanje obstoječih in prihodnjih tveganj ter spoštovanju temeljne pravice do zdravja; 
 • ob upoštevanju škodljivih poslovnih in družbenih posledic slabega delovnega okolja in nezdravega življenjskega sloga; 
 • ob zavedanju, da sta učinkovito upravljanje varnosti in zdravja pri delu ter spodbujanje zdravja na delovnem mestu med pomembnejšimi dejavniki uspešne gospodarske družbe, podjetja ali organizacije;
 • ob zavedanju, da sta podpora in dejavna vloga vodstvenega in vodilnega kadra ključni za zmanjšanje absentizma ter psihosocialnih tveganj, ki nastajajo ali lahko nastanejo v gospodarski družbi, podjetju ali organizaciji;
 • ob izhajanju iz sodelovanja vseh deležnikov gospodarskih družb ali podjetij, poklicnih organizacij, profesionalnih združenj, zaposlenih in drugih iniciativ pri vzpostavljanju zdravega delovnega okolja; 
 • ob navezovanju na priporočila, slovenske in mednarodne predpise ter dokumente s področja varnosti in zdravja na delu ter spodbujanja zdravja na delovnem mestu, zlasti na Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu iz leta 2015 ter dobre prakse, ki nastajajo v okviru projektov spodbujanja zdravja, sofinanciranih iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
 • ob upoštevanju potrebe po spodbujanju zdravja na delovnem mestu v skladu z velikostjo in dejavnostjo ter morebitnimi posebnimi geografskimi in drugimi okoliščinami v posamezni gospodarski družbi, podjetju ali organizaciji ter v skladu z že vzpostavljenimi mehanizmi za zagotavljanje zdravega delovnega okolja;
 • ob izhajanju iz potrebe po izvajanju ukrepov spodbujanja zdravja na delovnem mestu za zagotavljanje zdravja in zadovoljstva delavcev, za izboljšanje produktivnosti, dvig konkurenčnosti ter dolgoročno uspešnost gospodarskih družb, podjetij in organizacij; 
 • ob pozivanju drugih gospodarskih družb, podjetij in organizacij k njihovi uporabi za splošno izboljšanje poslovnih rezultatov in krepitev družbene odgovornosti;

  pristopa k naslednji

INICIATIVI ZA ZDRAVA DELOVNA MESTA

Namen in cilji

Iniciativa predstavlja poziv vsem gospodarskim družbam, podjetjem in podjetnikom, organizacijam
in drugim pobudam, da s sodelovanjem in dejavnim pristopom k izboljšanju delovnega
in širšega družbenega okolja prispevajo k zmanjševanju in preprečevanju posledic zaradi
nezgod na delovnem mestu ali poklicnih bolezni ter zmanjšanju psihosocialnih tveganj in
absentizma na delovnem mestu, upoštevajoč svoje zmožnosti.
Iniciativa si prizadeva približati, predstaviti in prenašati znanje s področja spodbujanja zdravja
na delovnem mestu, prav tako pa si prizadeva za izmenjavo izkušenj in dobrih praks prek
uveljavljenih metod, zlasti z:

 1. izboljšanjem organizacije dela in delovnega okolja;
 2. spodbujanjem delavcev k udeleževanju zdravih dejavnosti;
 3. omogočanjem in spodbujanjem izbire zdravega življenjskega sloga;
 4. spodbujanjem osebnostne rasti in razvoja.

Sistem spodbujanja zdravja v podjetju

Pri pripravi in izvedbi promocije zdravja bodo podpisniki upoštevali in nadgrajevali naslednja izhodišča:

 1. ZAVEZANOST. Organi vodenja družb, podjetij in organizacij bodo v strateških in operativnih
  dokumentih ter pri vsakodnevnem delovanju jasno in izrecno poudarjali svojo zavezanost
  in zavezanost vseh drugih deležnikov družbe za spodbujanje zdravja na delovnem
  mestu v vseh okoliščinah in pogojih.
 2. STRATEGIJA. Organi vodenja družb, podjetij in organizacij bodo v sodelovanju z deležniki v najkrajšem možnem času v svojo poslovno strategijo vključili spodbujanje zdravja na delovnem mestu in stremeli k temu, da bodo to čimprej storile tudi odvisne družbe.
 3. SODELOVANJE VSEH ZAPOSLENIH. Organi vodenja družb, podjetij in organizacij bodo pri analizi stanja, načrtovanju spodbujanja zdravja na delovnem mestu, pripravi ukrepov in njihovi izvedbi čim bolj vključevali vse zaposlene in jih spodbujali, naj prevzamejo odgovornost za svoje zdravje.
 4. VLOGA VODSTVENIH IN VODILNIH DELAVCEV. Vodstveni in vodilni delavci v družbi, podjetju ali organizaciji bodo dejavno spodbujali in skrbeli za izvajanje dejavnosti spodbujanja zdravja na delovnem mestu, spremljali zadovoljstvo zaposlenih in jim zagotavljali pomoč pri reševanju težav.
 5. POSLOVNI PARTNERJI. Družbe, podjetja in organizacije bodo poslovne partnerje spodbujali k spoštovanju načel spodbujanja zdravja na delovnem mestu, varnega in zdravega delovnega okolja, prav tako pa bodo spodbujali vse metode, ki lahko prispevajo k izboljšanju zdravja zaposlenih na delovnem mestu ter zmanjšanju absentizma in psihosocialnih tveganj.Projekt »Promocija zdravja – Zdravi od glave do pet« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.