Novice


Arhiv: Seminar: RAČUNOVODSKI IN DAVČNI OBRAČUN ZA GOSPODARSKE DRUŽBE ZA LETO 2014 IN DAVČNE NOVOSTI V LETU 2015- Postojna, 04.03.2015

 Ugodnost za člane GZS

    Popust za člane GZS  


Vabimo vas na seminar:

RAČUNOVODSKI IN DAVČNI OBRAČUN ZA GOSPODARSKE DRUŽBE ZA LETO 2014
IN DAVČNE NOVOSTI V LETU 2015

v sredo, 04. marca 2014 ob 9h 
na Območni zbornici Postojna
Cankarjeva 6, Postojna

Namen seminarja:
Pravne osebe in samostojni podjetniki so obvezni najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujemajo z dejanskim stanjem. Tako morajo, glede na računovodske in davčne predpise in zakonodajo, sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila. Pred izdelavo je potrebno izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi.

Cilj našega kratkega seminarja z bogato vsebino, ki je pred vami, je ponuditi strokovno praktičen seminar (delavnico). Na njem vas bomo seznanili z potrebnim pomenom zaključnega obračuna in vas opozorili na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2014. Seznanili vas bomo z davčnimi novostmi, ki so začele veljati z letom 2015. Prav tako vam bomo odgovarjali na vaša zastavljena vprašanja in skupaj z udeleženci skušali odpraviti morebitne dileme, ki jih imate pri svojem delu, ki je povezano z izdelavo računovodskih izkazov in davčnega obračuna ter vodenja računovodstva.

Vsebina seminarja:

 1. Interni akti in predpisi ter kontrola evidentiranih poslovnih dogodkov.

 2. Vpliv metod vrednotenja premoženja na bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.

 3. Na kakšen način in po katerem načinu oslabiti terjatve (insolventni postopki, neizterljivosti) ter njihov računovodski in davčni vidik.

 4. Davčno priznani, nepriznani in delno priznani prihodki in odhodki ter inventurne razlike.

 5. Računovodski in davčni obračun amortizacije ter naknadna vlaganja ali vlaganja v tuja osnovna sredstva.

 6. Razmejitev med stroški reprezentance, poslovnih daril, reklame, vzorcev, pogostitev in obdaritev zaposlenih.

 7. Davčni vidik stroškov dela, pogodb civilnega prava in bonitet zaposlenih.

 8. Pravilno oblikovanje rezervacij z računovodskega in davčnega vidika.

 9. Davčne olajšave za leto 2014 in njihov prenos ter pokrivanje davčne izgube in prenos nepokrite izgube.

 10. Normiranci in sistem plačane realizacije DDV za male družbe in samostojne podjetnike.

 11. Novosti na področju DDV v letu 2015.

 12. Davčne blagajne in vezane knjige računov v letu 2015.

 13. Odgovori na vprašanja.

Cilj seminarja:

 • spoznali boste pomen vsebine in določil izdelanih internih aktov, pravil in navodil, ki so podlaga in osnova za izdelavo zaključnega računa,

 • seznanili vas bomo o oblikah in vrstah notranjih kontrol, ki so potrebne pred izdelavo zaključnega računa,

 • predstavljene bodo metode vrednotenja in njihov vpliv na zaključni in davčni obračun,

 • predstavljeni bodo davčno priznani, nepriznani in delno priznani prihodki in odhodki,

 • predstavljeni bodo vplivi, ki jih imajo stroški dela, reprezentance, poslovnih daril, dodatnih vlaganj v opredmetena osnovna sredstva, rezervacij, bonitet in podobnih stroškov na računovodski in davčni obračun,

 • predstavljene bodo davčne olajšave za leto 2014 za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter kaj narediti z neizkoriščenimi davčnimi olajšavami,

 • seznanili se boste ali biti normiranec poslovanja in obračunati DDV po plačani realizaciji,

 • seznanili vas bomo z vsebino in pričetkom vodenjem davčnih blagajni in vezane knjige računov,

 • seznanili se boste z novostmi na področju DDV v letu 2015.

Komu je seminar namenjen?
Seminar je namenjen direktorjem malih podjetij, samostojnim podjetnikom, vodjem računovodskih služb, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem in vsem, ki sodelujejo pri izdelavi zaključnega računa.

Seminar bo vodila:
mag. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, je svetovalka s področja financ, davkov in računovodstva. Je samostojna podjetnica in zasebna predavateljica na višjih in visokih strokovnih šolah ter fakultetah s področja računovodstva, financ in davkov. Vodi mnoge praktične delavnice in seminarje za računovodske in finančne delavce, neekonomiste, začetnike, direktorje in samostojne podjetnike, kateri želijo pridobiti ustrezna podjetniška znanja. Sodeluje na različnih strokovnih in znanstvenih konferencah ter pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke.  

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:

 • za člane GZS: 70,00 € + DDV
 • za nečlane: 100,00 € + DDV 

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, gradivo ter prigrizek med odmorom.
***Kotizacijo je ob potrditvi izvedbe izobraževanja potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do ponedeljka, 02. marca do 12 ure ali na e- naslov: tina.janus@gzs.si. eventualne odjave sprejemamo do istega dne, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS, Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
E-naslov: oz.postojna@gzs.si

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.