Novice


Arhiv: Seminar: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2010, 07. januar 2011

Zbornica računovodskih servisov
in
Območna zbornica Postojna
tudi letos za svoje člane organizirata seminar

»Davčni obračun in letno poročilo za leto 2010«
v petek, 7. januarja 2011 od 9.00 do 13.30 ure,
v sejni sobi GZS OZ Postojna, Cankarjeva ulica 6, Postojna.

Urnik: 9.00 – 13.30 (5 šolskih ur), en polurni in en 15-minutni odmor

9.00 – 10.30 predavanje
10.30 – 11.00 odmor
11.00 – 12.30 predavanje
12.30 – 12.45 odmor
12.45 – 13.30 predavanje

Namen seminarja:

Seminar je namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti. Posebej bomo izpostavili novosti, zlasti na področju olajšav, ki veljajo za sestavljanje davčnega obračuna za leto 2010, pregledali pa bomo tudi vsebino novih obrazcev za davčni obračun pravnih oseb in za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

Pregledali in osvežili bomo tudi najpomembnejša izhodišča za pripravo letnega poročila gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

Udeleženci seminarja bodo lahko, kot je že običaj na naših seminarjih, aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na novejša mnenja DURS.

Vsebina:

1. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
-Davčna osnova
-Poslovanje med povezanimi osebami - transferne cene, izjeme za rezidente, obresti in novosti v zvezi z obrestmi med povezanimi osebami
-Rezervacije
-Prevrednotenje in odpis terjatev ter druga prevrednotenja
-Izvzem prihodkov iz obdavčitve
-Nepriznani in delno priznani odhodki
-Možnosti uveljavljanja davčnih olajšav za leto 2010
-Pregled vsebine predpisanega obrazca za davčni obračun

2. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike
-Pregled obveznih sestavin letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
-Pravila sestavljanja računovodskih izkazov v skladu z določili ZGD-1 in SRS
-Ugotavljanje čistega poslovnega izida, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv
-Priloge k izkazom
-Javna objava letnih poročil

3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti
-Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
-Davčne olajšave v letu 2010
-Pregled vsebine predpisanega obrazca za davčni obračun


Strokovna izvajalka

Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe SVILAR - BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., kiže vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.


Kotizacija:

  • Za člane GZS Območne zbornice Postojna znaša kotizacija 95,00 EUR + 20 % DDV na udeleženca
  • Za ostale pa 150,00 EUR + 20 % DDV

Kotizacija vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev.
Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do torka, 4. januarja 2011 ali na e- naslov marija.horvat@gzs.si. Eventualne odjave sprejemamo do srede 05. januarja 2011 do 12.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

V primeru, da bo število prijavljenih premajhno, si pridržujemo pravico odpovedi seminarja najkasneje 05.01.2010 do 14.00 ure, že plačana kotizacija pa bo prijavljenim vrnjena.

Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju udeležencu priznata 2 točki.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.