Novice


Arhiv: Razpis za podelitev priznanj najboljšim inovacijam v Primorsko-notranjski regiji za leto 2017- rok za prijavo podaljšan do 13.04.2017

15. Razpis za izbor najboljših inovacij v Primorsko-notranjski regiji za leto 2017

Rok za prijavo je podaljšan do 13. aprila 2017

„Spodbujanje inovativnosti v podjetjih je ključ za razvoj, za pridobivanje in ohranjanje konkurenčnega položaja na trgu in tudi za trajnostno rast podjetja.”

Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Postojna nadaljuje s projektom Podelitve priznanj in diplom inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. 

S tem namenom objavljamo 

15. RAZPIS ZA IZBOR NAJBOLJŠIH INOVACIJ GZS OBMOČNE ZBORNICE POSTOJNA

 V PRIMORSKO-NOTRANJSKI REGIJI 2017

Pogoji za prijavo inovacije

1. Prijavitelji
Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Območne zbornice Postojna. 

2. Inovacija
Inovacije so definirane v skladu s pravili OECD kot sledi:
inovacija pomeni proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma   
proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček;
inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke, 
postopke in storitve. Inovacija je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) 
ali uporabi v okviru postopka (inovacija postopka). Izdelek, storitev ali postopek morajo biti
novi ali bistveno izboljšani za podjetje, ni pa nujno, da so novi na trgu; 
inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti;
inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih
tehnologij ali uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.
- Ista inovacija (ista produktna, procesna, trženjska, organizacijska rešitev ali kombinacija le-teh) lahko za priznanje oz. zahvalo kandidira le enkrat. 

3. Časovna omejitev realizacije inovacije za namen razpisa
Predlagatelji lahko v letu 2016 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1.1.2015 do 31.3.2017. 

Kategorije inovacij
Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inovacij:- Produktne inovacije (Proizvod ali storitev, ki je nov ali bistveno izboljšan. Vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti)


- Procesne inovacije (Nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje pomembne spremembe v tehniki, opremi in / ali programski opremi)
- Trženjske inovacije (Nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen).
 - Organizacijske inovacije (Nove organizacijske metode v poslovnih praksah, v organizaciji delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih).

Kriteriji in priloge 
4.1. Prijava na razpis mora vsebovati:
a) ime in priimek in popolni naslov inovatorja oz. naziv gospodarske družbe, podjetja ali ustanove, v kateri je inovator zaposlen;
b) kategorijo inovacije, ki jo predlagatelj prijavlja;
c) naziv in popolni opis realizirane inovacije z navedbo značilnosti po naslednjih kriterijih:
1. Inventivnost
1.1. Izvirnost: V kolikšni meri inovacija presega/odstopa od poznanega stanja v podjetju, v državi ali v svetu ali od obstoječih razvojnih smernic podjetja. Kolikšna je uporabna vrednost inovacije za končne uporabnike v primerjavi z obstoječimi/dosedanjimi rešitvami, lastnimi ali konkurenčnimi.
1.2. Zaščita novosti: ali je invencija varovana s patentom, ali je v postopku pridobivanja patentne zaščite, ali je invencija varovana s poslovno skrivnostjo ali z drugimi oblikami varovanja …
2.  Gospodarski rezultati
2.1. Doseženi in pričakovani gospodarski rezultati:
Gospodarska vrednost inovacije za podjetje (v EUR in v %), povečanje tržnega deleža, povečanje dobička, znižanje stroškov poslovanja, nova delovna mesta, povečana BDV/zaposlenega, prihodki od prodaje pravic intelektualne lastnine, …
2.2. Doseženi in pričakovani nefinančni rezultati:
Druge koristi za podjetje, ki (še) niso finančno merljive, druge koristne novosti, ki jih kot take opredelijo odjemalci (uporabniki), design (industrijsko oblikovanje), zvestoba blagovni znamki, druge koristne novosti, ki prinašajo dobrobit družbi. Izkazan pomen inovacije za družbeno okolje, navezava inovacije na uveljavljene blagovne znamke (domače in tuje) – co-branding, možnost prenosa inovacije v druga okolja, drugo (novi pristopi, novi tržni kanali, idr).
3. Trajnostni vidik
3.1. Trajnostni učinki inovacije na inovacijski sistem: 
Inovacijski proces je vzpodbudil razvoj invencijsko-inovacijskega sistema v podjetju, okrepil kompetence podjetja za hiter razvoj ideje do uvedbe na trg, privabil/zadržal talentirane posameznike, spodbudil prenosa znanja in razvoj kompetenc, vzpodbudil razvoj timskega dela, vzpodbudil interdisciplinarnost pri inoviranju, vzpodbudil sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami in univerzami, vzpodbudil sodelovanje z uporabniki pri razvoju novosti, ipd.
3.2. Okoljski vidiki
Ugodni vplivi inovacije na snovno kroženje, krožno gospodarstvo, ugodni vplivi inovacije na razvoj podjetja (na delovno okolje, na varnost pri delu), ugodni vplivi na okolje izven podjetja (globalni, regionalni, lokalni vplivi), vpliv inovacije na učinkovito rabo vode in/ali energije, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, ravnanje v in po življenjskem ciklu inovacije, vpliv inovacije na okolje (naravno in družbeno), …
d) izpolnjene rubrike v prijavnem obrazcu
e) slike in/ali video inovacije v visoki ločljivosti, primerne tudi za tisk (slike vsaj 3 Mb, video v resoluciji vsaj 1920x1080pxl; velja tudi povezava do youtube objave video posnetka),
f)  e-prijava v .pdf, .doc ali docx verziji na elektronskem nosilcu
g) druge priloge so obvezne, če se v opisu inovacije sklicujete nanje
•     Kopije prve strani zaščitene intelektualne lastnine (patenti, modeli, znamke, drugo)
•     Kopije pridobljenih certifikatov
•     Dokazila o pridobljenih nagrad (npr. RED DOT).

4.2. Splošna določila za prijave
1. Inovacijske prijave naj bodo izdelane skladno s razpisnimi kriteriji, zato bo komisija izločila nenamenske prijave (katalogi, promocijska gradiva, seminarske ali diplomske naloge itn.)
2.  Inovacijski predlog lahko predlagatelj prijavi le na eni območni ali regionalni zbornici. V kolikor je inovacijski predlog rezultat »teamskega« dela, se poda inovacijski predlog na tisto zbornico, kjer je sedež predlagatelja.
3.  Inovacijske prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 2.1, bo inovacijska komisija vrnila prijaviteljem v roku 14 dni po izteku razpisa, z rokom 7 dni za ustrezno dopolnitev.
4.  O predlogih bo odločala Komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor Območne zbornice Postojna. Komisija bo na podlagi sprejetega pravilnika in kriterijev za ocenjevanje predlogov inovacij podelila zlata, srebrna in bronasta priznanja ter zahvale. Komisija lahko neustrezne inovacijske prijave zavrne, z ustrezno utemeljitvijo.
5.  Javna razglasitev in podelitev priznanj bo na prireditvi v organizaciji GZS Območne zbornice Postojna predvidoma v mesecu juniju 2017.
6.  Prijave se pošljejo najkasneje do 13. aprila 2017, na naslov:

GZS Območna zbornica Postojna 
s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije «
Cankarjeva 6, 6230 Postojna.

Prijav, ki bodo prispele na naš naslov po zgoraj določenem datumu, ne bomo upoštevali.

Pisne prijave se lahko pošljejo tudi po elektronski pošti na e-naslov: oz.postojna@gzs.si 
V primeru, da je prijava poslana po elektronski pošti, mora biti prijavni obrazec poslan v pdf obliki, prva in zadnja stran, kjer je lastnoročni podpis odgovorne osebe predlagatelja prijave pa skenirana.

SPLETNI SEMINAR - WEBINAR: KAKO PRIJAVITI INOVACIJO NA RAZPIS ZA IZBOR NAJBOLJŠIH INOVACIJ
Letošnji razpis vsebuje kar precej novosti zato smo v ta namen pripravili tudi
 spletni seminar, kjer smo predstavili novosti letošnjega razpisa ter vas seznanili, kako uspešno pripraviti in prijaviti inovacijo na razpise. Do SPLETNEGA SEMINARJA- WEBINARJA lahko dostopate na naslednji povezavi:  https://www.youtube.com/watch?v=LSO3mhLcMWI


Celotna razpisna dokumentacija:

Dodatne  informacije: 
GZS Območna zbornica Postojna
Tel.: 05 72 00 110
e-pošta: oz.postojna@gzs.si

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.