Novice


Arhiv: 17. Razpis GZS Regionalne zbornice Postojna za izbor najboljših inovacij v Primorsko-notranjski regiji za leto 2019

17. Razpis za izbor najboljših inovacij v Primorsko-notranjski regiji za leto 2019

Rok za prijavo je 15. april 2019

„Spodbujanje inovativnosti v podjetjih je ključ za razvoj, za pridobivanje in ohranjanje konkurenčnega položaja na trgu in tudi za trajnostno rast podjetja.”

Gospodarska zbornica Slovenije, regionalna zbornica Postojna nadaljuje s projektom Podelitve priznanj in diplom inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. 

S tem namenom objavljamo 

17. RAZPIS GZS REGIONALNE ZBORNICE POSTOJNA 

ZA IZBOR NAJBOLJŠIH INOVACIJ  V PRIMORSKO-NOTRANJSKI REGIJI 2019

Pogoji za prijavo inovacije

1. Prijavitelji
Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Regionalne zbornice Postojna (v nadaljevanju RZ).

2. Inovacija

Inovacije so definirane v skladu s pravili OECD kot sledi:

 •  inovacija predstavlja proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma  proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček
 • inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke,  postopke in storitve. Inovacija je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru postopka (inovacija postopka). Izdelek, storitev ali postopek morajo biti novi ali bistveno izboljšani za podjetje, ni pa nujno, da so novi na trgu;
 • inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti;
 • inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih tehnologij ali uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.

 Ista inovacija (produktna, procesna, trženjska, organizacijska, družbena ali kombinacija le-teh) lahko za priznanje kandidira le enkrat.

3. Časovna omejitev realizacije inovacije za namen razpisa

Predlagatelji lahko v letu 2019 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1. 1. 2017 do 31. 3. 2019.

Kategorije inovacij

Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inovacij:

 • Produktne inovacije (Proizvod ali storitev, ki je nov ali bistveno izboljšan. Vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti)
 • Procesne inovacije (Nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje pomembne spremembe v tehniki, opremi in / ali programski opremi).
 • Trženjske inovacije (Nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen).
 • Organizacijske inovacije (Nove organizacijske metode v poslovnih praksah, v organizaciji delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih).
 • Družbene inovacije (nove ideje, koncepti in strategije, ki odgovarjajo na potrebe družbe)

Kriteriji in priloge 
4.1. Prijava na razpis mora vsebovati:
Prijava na razpis mora vsebovati:
a)  V celoti izpolnjeno Prilogo 2 – Prijavni obrazec v .doc/docx in .pdf. Prijavni obrazec predstavlja osnovo za oblikovanje prijave za inovacijo, ki jo prijavitelji oblikujejo po svoje. Obvezno mora prijavni obrazec vsebovati vse osnovne podatke o inovaciji, ki so zahtevani v Prilogi 2, izjavo o strinjanju in sprejemanju pogojev s podpisom odgovorne osebe, zahtevane opise inovacij ter vse dele podrobnega opisa inovacije (Odličnost in Učinek s podnaslovi). Vzorčni primeri prijav so dostopni na spletni stani RZ.

b)  Slike in/ali video inovacije v visoki ločljivosti, primerne tudi za tisk (slike vsaj 3 Mb, video v resoluciji vsaj 1920x1080pxl). Velja tudi povezava do youtube objave video posnetka).

4.2. Splošna določila za prijave
 • Inovacijske prijave naj bodo izdelane skladno s razpisnimi kriteriji, zato bo komisija izločila nenamenske prijave (katalogi, promocijska gradiva, seminarske ali diplomske naloge itn.)
 • Inovacijski predlog lahko predlagatelj prijavi le na eni območni ali regionalni zbornici. V kolikor je inovacijski predlog rezultat »teamskega« dela, se poda inovacijski predlog na tisto zbornico, kjer je sedež predlagatelja.
 • Inovacijske prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 3, bo inovacijska komisija vrnila prijaviteljem v roku 14 dni po izteku razpisa, z rokom 7 dni za ustrezno dopolnitev.
 • O predlogih bo odločala Komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor RZ. Komisija bo na podlagi sprejetega pravilnika in kriterijev za ocenjevanje predlogov inovacij podelila zlata, srebrna in bronasta priznanja ter priznanja za prispevek na področju inovativnosti. Komisija lahko neustrezne inovacijske prijave zavrne, z ustrezno utemeljitvijo.
 • Javna razglasitev in podelitev priznanj bo na prireditvi v organizaciji RZ predvidoma v mesecu juniju 2019.
 • Prijave se na elektronskem nosilcu pošljejo na naslov GZS Regionalna zbornica Postojna, Cankarjeva ulica 6, 6230 Postojna, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije «, ali na e-mail naslov oz.postojna@gzs.si najkasneje do 15. 4. 2019.

   Prijav, ki bodo prispele na naš naslov po zgoraj določenem datumu, ne bomo upoštevali.

  Pisne prijave se lahko pošljejo tudi po elektronski pošti na e-naslov: oz.postojna@gzs.si 
  V primeru, da je prijava poslana po elektronski pošti, mora biti prijavni obrazec poslan v pdf obliki, prva in zadnja stran, kjer je lastnoročni podpis odgovorne osebe predlagatelja prijave pa skenirana.

  Celotna razpisna dokumentacija:

  Dodatne  informacije: 
  GZS Območna zbornica Postojna
  Tel.: 05 72 00 110
  e-pošta: oz.postojna@gzs.si

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.