Novice


Arhiv: PRAKTIČNA DELAVNICA: Izvršnica v praksi poslovanja in ostale novosti Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1) - Postojna, 07.03.2013

Ugodnost za člane GZS


   
Popust za člane GZS 

 

Območna zbornica Postojna organizira:
 

PRAKTIČNA DELAVNICA:  Izvršnica v praksi poslovanja in ostale novosti
Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)
 

v četrtek, 07. marca 2013 ob 9h,
sejna dvorana GZS OZ Postojna, Cankarjeva 6, Postojna

V sredini lanskega leta je bil sprejet Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1), ki je v poslovno prakso uvedel nov instrument IZVRŠNICA in nekatere druge novosti v zvezi z obveznim večstranskim pobotom in izjemami za prijavo obveznosti in predvsem v zvezi ureditvijo obveznega plačilnega roka in očitno nepravičnega pogodbenega dogovora.

Ob tem se v praksi poslovanja še vedno pojavlja več pomembnih vprašanj:

 1. Kako pravilno prijaviti obveznosti in katere so izjeme za prijavo obveznosti v obvezni večstranski pobot?
 2. Kakšne so predpisane posledice v primeru dogovorjenega/nedogovorjenega plačilnega roka?
 3. Kaj zakon šteje kot očitno nepravičen pogodbeni dogovor?
 4. Kako je s prijavo solidarnih dolžnikov in kakšno je razmerje do posebnega Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)?
 5. Kakšna je pravna narava novega instrumenta izvršnice; je plačilni instrument ali instrument zavarovanja?
 6. Katere so obvezne sestavine in na kaj je potrebno paziti pri postopkih izdaje in unovčevanju izvršnice, zaradi zmanjšanja zlorab?
 7. Kakšne so prednosti izvršnice v primerjavi z menico?
 8. Primerjava med izvršnico (SLO) in zadužnico (HR) v luči letošnjega predvidenega vstopa Hrvaške v EU?  

NAMEN DELAVNICE:
Seminar bo razdeljen v dva dela, kjer bomo v prvem delu predstavili ključne novosti Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih s poudarkom na spremembah ureditve in težavami udeležencev pri izvajanju zakona v praksi, ter nato v drugem delu skoz praktično delavnico z izmenjavo mnenj in izkušenj udeležencev in predavateljev odgovorili in skušali najti rešitve na pomembna vprašanja in zaplete, ki so se pojavili v praksi uporabe novega instrumenta izvršnice.

ZAKAJ se udeležiti tega seminarja?

 1. Osvojili boste novosti, ki jih je prinesel ZPreZP-1 in potrdili pravilnost poslovanja vašega podjetja po nekaj mesečni praksi izvajanja zakona;
 2. Skozi praktično aplikativno delavnico se boste seznanili z obrazcem izvršnice, njenimi elementi in pravno naravo;
 3. Po korakih boste spoznali postopek izdaje in unovčitve izvršnice in se tako izognili zlorabam;
 4. Razrešili boste dileme pri vprašanju: Ali izdam menico ali izvršnico in kako je z zadužnico, če poslujem s Hrvaško?
 5. Izmenjali boste dobre poslovne prakse z ostalimi udeleženci in predavateljema.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:
direktorjem, prokuristom, drugim vodstvenim delavcem, upnikom in dolžnikom, dobaviteljem, ki želijo povečati možnost za poplačilo, kupcem, ki želijo biti pravočasno pripravljeni in pozorni na pravilno izdajo izvršnice, vodjem sektorjev, pravnikom, računovodjem, finančnikom ter vsem, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s to problematiko in bi želeli nadgraditi svoje znanje in izkušnje, ali vas omenjena tematika zanima in se pri delu srečujete z izvršnicami.

VSEBINA DELAVNICE:

I. del: Na splošno o ZPreZP-1 in novostih, ki jih je prinesel v slovensko zakonodajo

 1. Obvezni in prostovoljni večstranski pobot
 2. Dolžnost prijave denarne obveznosti in izjeme za prijavo v obvezni večstranski pobot
 3. Presečen dan in obveznosti brez dolžnika brez zapadlih terjatev
 4. Očitno neupravičen pogodben dogovor
 5. Plačilni rok po PZreZP-1 in razmerje do specialnega Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)

II. del: Izvršnica

 1. Pravna narava izvršnice: plačilni instrument / instrument zavarovanja plačil in bistvene razlike med njima
 2. Obvezne sestavine izvršnice
 3. Postopek izdaje ter overitev podpisa
 4. Postopek unovčitve izvršnice in vrstni red za poplačilo ter možnosti, ko poplačilo z izvršnico ni uspešno
 5. Primerjava instrumentov: izvršnica – menica ter njune prednosti in slabosti
 6. Sorodnost izvršnice (SLO) in zadužnice (HR) v luči letošnjega predvidenega vstopa Hrvaške v EU

III. del: Praktična interaktivna delavnica

 1. Modelni primer prijave obveznosti v večstranski pobot in izkušnje udeležencev glede rezultatov pobota
 2. Seznanitev z obrazcem izvršnice in njenimi elementi
 3. Pravilna izpolnitev obrazca izvršnice pravilna unovčitev izvršnice – da ne bo skrbi
 4. Zaključki

PREDAVATELJA:
Robert Geisler, univ. dipl. prav.,
je samostojni pravni svetovalec v Pravni službi Gospodarske zbornice Slovenije, predsednik Komisije ZDNP za presojo kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami pri GZS – Zbornici za poslovanje z nepremičninami, član Strokovnega sveta ZDNP in nekdanji član Upravnega odbora GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami. V zadnjem desetletju od ustanovitve in vodenja lastnega podjetja, se je ukvarjal pretežno z gospodarskim pogodbenim pravom, obligacijskim, stvarnim in insolvenčnim pravom ter pravnim in poslovnim svetovanjem.

Andrejka Kos, univ. dipl. prav.
je pravna svetovalka v Pravni službi Gospodarske zbornice Slovenije. Leta 2012 je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pod mentorstvom dr. Vesne Kranjc na temo Pravna razmerja med naročnikom, izvajalcem in podizvajalcem gradbene pogodbe. V času študija je v okviru programa Erasmus eno leto študirala na Masarykovi univerzi v Brnu, kjer je nadgradila znanja s področja gospodarskega in pogodbenega prava. Ukvarja se z gospodarskim, pogodbenim, stečajnim in delovnim pravom.

  KOTIZACIJA:

 • Za člane GZS znaša kotizacija  49,90 EUR + 20% DDV za posameznega udeleženca iz podjetja, člana GZS
 • za ostale udeležence 99,90 EUR+ 20% DDV za posameznega udeleženca iz podjetja, ki ni član GZS

Vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz istega podjetja, se prizna -15% popust na del kotizacije za izvedbo seminarja.

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, gradivo ter prigrizek med odmorom.
Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do ponedeljka, 04. marca 2013 ali na e- naslov tina.janus@gzs.si. Eventualne odjave sprejemamo do ponedeljka, 04.03. 2013 do 12.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS, Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
E-naslov: oz.postojna@gzs.si 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.