Novice


Arhiv: JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

 

RRA Zeleni kras, d.o.o. je dne 16.10.2017 objavila JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018. Povezava na razpis: http://www.rra-zk.si/o-rra/aktualno/razpisi&idn=1432 , na katerega se lahko prijavite vsi delodajalci, ki ste pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s sedežem ali poslovno ali drugo enoto na območju Primorsko-notranjske statistične regije.

Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Primorsko-notranjski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16, ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2017/2018.

Delodajalec mora predložiti v celoti izpolnjene obrazce, ki so del razpisne dokumentacije in priložiti zahtevana dokazila in sicer:

Obrazec št. 1: Prijavni obrazec

Obrazec št. 2: Vprašalnik za štipendista

Obrazec št. 3: Izjava štipendista

Obrazec št. 4: Poročilo o opravljeni delovni praksi (poročilo se odda med letom oz. na zaključku šolskega/študijskega leta)

Obrazec št. 5: Zahtevek delodajalca za sofinanciranje kadrovskih štipendij (oddaja se ga mesečno – pripravimo ga na RRA)

Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu za šolsko/študijsko leto 2016/2017 (pripravimo jo RRA)

Priloga št. 2: Poimenski seznam štipendistov z višino kadrovske štipendije in sofinanciranja za posameznega štipendista za šolsko/študijsko leto 2016/2017

Priloga št. 3: Pogodba o štipendiranju štipendista (podpisana ali vzorec parafiran in podpisan)

Priloga št. 4: Označba vloge (ovojnica)

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 09. 2018.

Vlogo, ki vsebuje prijavnico z dokazili je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JR – IZBOR PROJEKTOV ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM«.

Vlogo je možno oddati osebno na naslovu RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka in sicer od ponedeljka do četrtka med 8 in 11 uro ter med 13 in 15 uro, ob petkih med 8 in 11 uro ter med 13 in 14 uro.

Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka.

Dodatne informacije dobite na:
- elektronskem naslovu: tadeja@rra-zk.si ali zdenka@rra-zk.si,
- telefonski številki: 05/721 22 32 (Tadeja Pecman Penko) ali 05/721 22 40 (Zdenka Žakelj),
- sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.