Novice


Arhiv: 20. razpis za izbor najboljših inovacij GZS Regionalne zbornice Postojna v Primorsko-notranjski regiji za leto 2022

 

         


Razpis za inovacije GZS Regionalne zbornice Postojna

 Regionalna zbornica Postojna nadaljuje s projektom Podelitve priznanj inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

 S tem namenom objavljamo:

RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ INOVACIJAM V PRIMORSKO-NOTRANJSKI REGIJI ZA LETO 2022

1.      Pogoji za prijavo inovacije

a.       Prijavitelji
Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Regionalne gospodarske zbornice Postojna.

b.      Inovacija
Inovacije so definirane v skladu s pravili OECD kot sledi:

 • inovacija predstavlja proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma  proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček;
 • inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke,  postopke in storitve. Inovacija je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru postopka (inovacija postopka). Izdelek, storitev ali postopek morajo biti novi ali bistveno izboljšani za podjetje, ni pa nujno, da so novi na trgu;
 • inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti;
 • inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih tehnologij ali uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.

Ista inovacija (produktna, procesna, trženjska, organizacijska, družbena ali kombinacija le-teh) lahko za priznanje kandidira le enkrat. 


c.       Časovna omejitev realizacije inovacije za namen Razpisa
Predlagatelji lahko v letu 2022 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1. 1. 2020 do 31. 3. 2022.

 2.      Kategorije inovacij
Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inovacij:

 • Produktne inovacije (proizvod ali storitev, ki je nov ali bistveno izboljšan. Vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti)
 • Procesne inovacije (nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje pomembne spremembe v tehniki, opremi in / ali programski opremi).
 • Trženjske inovacije (nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen).
 • Organizacijske inovacije (nove organizacijske metode v poslovnih praksah, v organizaciji delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih).
 • Družbene inovacije (nove ideje, koncepti in strategije, ki odgovarjajo na potrebe družbe)

3.      Kriteriji in priloge 

Prijava na razpis mora vsebovati:

a)       V celoti izpolnjeno Prilogo 2 – Prijavni obrazec v .doc/docx in .pdf. Prijavni obrazec predstavlja osnovo za oblikovanje prijave za inovacijo, ki jo prijavitelji oblikujejo po svoje. Obvezno mora prijavni obrazec vsebovati vse osnovne podatke o inovaciji, ki so zahtevani v Prilogi 2, izjavo o strinjanju in sprejemanju pogojev s podpisom odgovorne osebe, zahtevane opise inovacij ter vse dele podrobnega opisa inovacije (Odličnost in Učinek s podnaslovi). Vzorčni primeri prijav in dodatne informacije so dostopni na spletni strani Regionalne gospodarske zbornice Postojna in spletni strani inovacije.gzs.si.

b)       Slike in/ali video inovacije v visoki ločljivosti, primerne tudi za tisk (slike vsaj 3 Mb, video v resoluciji vsaj 1920x1080pxl). Velja tudi povezava do youtube objave video posnetka).

Splošna določila za prijave

 • Inovacijske prijave naj bodo izdelane skladno s razpisnimi kriteriji, zato bo komisija izločila nenamenske prijave (katalogi, promocijska gradiva, seminarske ali diplomske naloge itn.)
 • Inovacijski predlog lahko predlagatelj prijavi le na eni regionalni zbornici. V kolikor je inovacijski predlog rezultat »teamskega« dela, se poda inovacijski predlog na tisto zbornico, kjer je sedež predlagatelja.
 • Inovacijske prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 3, bo inovacijska komisija vrnila prijaviteljem v roku 14 dni po izteku razpisa, z rokom 7 dni za ustrezno dopolnitev.
 • O predlogih bo odločala Komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor Regionalne gospodarske zbornice Postojna. Komisija bo na podlagi sprejetega pravilnika in kriterijev za ocenjevanje predlogov inovacij podelila zlata, srebrna in bronasta priznanja ter priznanja za prispevek na področju inovativnosti. Komisija lahko neustrezne inovacijske prijave zavrne, z ustrezno utemeljitvijo.
 • Javna razglasitev in podelitev priznanj bo na prireditvi v organizaciji GZS REGIONALNE GOSPODARSKE ZBORNICE POSTOJNA predvidoma v mesecu juniju 2022.

Prijave se na elektronskem nosilcu pošljejo na naslov GZS Regionalna zbornica Postojna, Cankarjeva 6, 6230 Postojna, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije «,
ali na e-naslov naslov: oz.postojna@gzs.si najkasneje do 31. 3. 2022.

 

Dodatne  informacije:
GZS Regionalna zbornica Postojna
Tel: 05 7200 110
e-pošta: oz.postojna@gzs.si

Pripete datoteke:
Prijavni obrazec 2022
Pravilnik GZS inovacije RZ Postojna 2022
Vzorec prijave_družbena inovacija
Vzorec prijave_procesna inovacija
Vzorec prijave_produktna inovacija
Smernice za pripravo zagovora

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.