Energetska zbornica Slovenije

Obvestila


Sekcija IPET uspešno zaključuje tretje leto svojega delovanja. Delo sekcije se je v letu 2013 osredotočalo predvsem na strokovno diskusijo o implementaciji procesov elektronske izmenjave podatkov v ključnih procesih na trgu z električno energijo, ki jih člani sekcije na podlagi razpoložljivih odprtih standardov ebIX, ENTSO-E in IEC uvajajo v svoje informacijske sisteme. Poudarek je bil na analizi implementacije avtomatizirane (B2B) izmenjave podatkov z uporabo spletnih storitev. Na podlagi tesnega sodelovanja sekcije z ebIX ETC smo v letu 2013 v Sloveniji uspešno implementirali B2B izmenjavo podatkov na podlagi uporabe odprtih standardov ebIX in ENTSO-E v pilotnem projektu pri Borzen d.o.o. v sodelovanju z ELES in elektro-distribucijskim podjetjem/SODO,  (elektronska izmenjava podatkov organizatorja trga z električno energijo za namene bilančnega obračuna).Poleg tega je sekcija obravnavala odprta vprašanja avtomatizirane izmenjave podatkov v projektih pri Javni agenciji RS za energijo (izmenjava podatkov za obračun omrežnine, izmenjava podatkov o proizvodnji iz OVE/SPTE, registracija udeležencev na trgu z energijo – REMIT) ter pri SODO d.o.o.  (pilotni projekt PERUN ZP) in Informatiki d.d. (uvajanje eIS).

Sekcija je v letu 2013 tudi aktivno sodelovala pri pripravi predlogov za izboljšanje krovne zakonodaje (novi Energetski zakon). V tem letu je zaradi aktivne vključitve njenih krovnih organizacij ebIX in ENTSO-E v procese standardizacije pri IEC (WG 16 »Deregulated energy market communications« (IEC 62352)) vzpostavila obojestransko sodelovanje z SIST TC/PSE »Procesni sistemi v energetiki«, ki je zrcalni odbor IEC in CENELEC TC57 »Power systems management and associated information exchange« pri SIST. Predstavniki sekcije so aktivno sodelovali v delovnih telesih ebIX (ETC, CuS in EMD). Priznanje delu sekcije je izkazala tudi organizacija ebIX, ki je izvolila predsednika sekcije na funkcijo sopredsedujočega ebIX.

Sekcija je izvedla tudi načrtovane aktivnosti v zvezi s spodbujanjem deležnikov na trgu z zemeljskim plinom za vključitev v sekcijo oziroma z informiranjem le-teh o dobrih praksah implementacije učinkovitih procesov elektronske izmenjave podatkov na trgu z električno energijo.

 

Sekcija ob tem obvešča zainteresirano javnost, da je objavila dva koristna dokumenta, in sicer  (1) opis harmoniziranega modela vlog ebIX/ENTSO-E/EFET, ki identificira odstopanja in podaja obrazložitve specifičnosti slovenske ureditve in uporabe vlog na trgu z električno energijo ter (2) katalog elektronskih B2B podatkovnih storitev na trgu z električno energijo. Sekcija bo oba dokumenta posodabljala 2 x letno.


Pripeti dokumenti

Pregled izobraževalnih dogodkov s področja energetske ekonomike si lahko ogledate 

tukaj:   pregled izobraževalnih dogodkov za 2019