Regionalna zbornica Gorenjska

Potrdilo o poreklu blaga 

(angl. Certificate of Origin)

 

 

   * * * NOVO: E-POTRDILO * * *

 

Gospodarska zbornica Slovenija je članica Mednarodne akreditacijske verige za potrdila o poreklu blaga (International Certificat of Origin Global Accreditation Chain) in je tako mednarodno akreditirana za izdajo potrdil o poreklu blaga.  Obrazci Potrdila o poreklu blaga vključujejo mednarodni znak kakovosti ICC/CO. 

 Uporaba in namen potrdil o poreklu blaga

 Potrdilo o poreklu blaga (angl. Certificate of Origin) je dokument, ki določa poreklo blaga in je ključen dejavnik pri izvajanju ukrepov trgovinske politike. Ali je potrdilo o poreklu blaga potrebno ali ne, je odvisno od številnih dejavnikov: kam se blago izvaža, vrsta blaga, zahteve bank ali finančnih institucij vpletenih v izvozni postopek itd. Obveznost izvoznika je, da pred sklenitvijo posla pridobi informacije, ali je v državi uvoza potrebno potrdilo o poreklu blaga in morebitne druge zahteve države uvoza, kot je npr. izvozna faktura ali drug dokument, overjen s strani gospodarske zbornice. 

 Potrdilo o poreklu blaga se izda za posamezno pošiljko in praviloma spremlja blago.

 Od leta 1923, ko je bila na Ženevski konvenciji (kasneje Kjotska konvencija) sprejet dogovor o poenostavitvi carinskih formalnosti, v večini držav sveta potrdila o poreklu blaga izdajajo zbornice.

 Vsi podpisi in žigi pooblaščenih izdajateljev s strani GZS so deponirani pri okoli 80 tujih diplomatsko konzularnih predstavništvih s sedežem v Sloveniji in slovenskih diplomatsko konzularnih predstavništvih s sedežem v tujini ter pri Mednarodni trgovinski zbornici.   

Kriterija za določitev porekla blaga

  • Za blago, v celoti pridobljeno v posamezni državi se šteje, da ima poreklo navedene države.
  • Za blago, katerega proizvodnja vključuje več kot eno državo se šteje, da ima poreklo države, kjer je bila v za to opremljenem podjetju opravljena njegova zadnja bistvena, gospodarsko upravičena predelava ali obdelava, katere izid je izdelava novega proizvoda ali ki predstavlja pomembno stopnjo proizvodnje.

Več > > >

Dokazila o nepreferencialnem poreklu blaga

 Potrdilo o poreklu blaga se izda, če so izpolnjeni pogoji za izdajo potrdila o poreklu blaga in če blago, na katero se potrdilo nanaša, ustreza kriterijem za pridobitev nepreferencialnega porekla.

Potrdila o poreklu blaga morajo vsebovati vse podatke, potrebne za prepoznavanje blaga, na katero se nanašajo, in morajo nedvomno dokazovati, da ima tako blago poreklo določene države. V potrdilih o poreklu blaga se lahko potrjuje, da je blago po poreklu iz Evropske Unije, države članice Unije ali tretje države. 

Obrazec potrdilo o poreklu blaga

Oblika obrazca potrdila o poreklu blaga je določena z zakonom. Sestavljen iz treh listov formata A4:

  • izvirnik, za končnega uvoznika,
  • kopija, za vlagatelja, to je izvoznika in
  • zahtevek za GZS. 

Postopek pridobitve potrdila o poreklu blaga

Korak 1: Preberite pravila za izdajo potrdil o poreklu blaga
Korak 2: Pridobite prazen obrazec potrdilo o poreklu blaga in garantno izjavo
Korak 3: Izpolnite potrdilo o poreklu blaga in garantno izjavo
Korak 4: Oddajte izpolnjeno potrdilo, garantno izjavo (samo enkrat za celo leto) in obvezne priloge (izvozna faktura, dokazilo o poreklu) v potrditev na GZS    

Kje dobim potrdilo o poreklu blaga?

Gospodarska zbornica Slovenije izdaja potrdila o poreklu blaga v oddelku Javne listine  v Ljubljani in na dvanajstih regionalnih zbornicah.Kranj, Dravograd, Krško, Postojna, Zagorje ob Savi, Nova Gorica, Novo mesto, Murska Sobota, Koper, Celje, Velenje, Maribor. Storitev vključuje nakup obrazca, potrditev le tega in svetovanje. Cena storitve je navedena v Ceniku in postopki plačila. 

Koliko časa traja postopek?

 Obrazec izdamo v roku pol ure, ko ga oddate v potrditev na sprejemnem pultu. Potrdila, prejeta po pošti, so običajno izdana in poslana nazaj z navadno pošto v istem dnevu. 

Izpolnjevanje obrazca Potrdilo o poreklu blaga

Izpolnjevanje obrazca je enostavno.

Potrdilo o poreklu blaga izpolnite z računalnikom. Na spletni strani  sta na voljo dva pripomočka za izpolnjevanje. Vsebino najprej natisnite na navaden prazen list papirja, da preverite ustreznost vpisanih polj. Nato natisnite vsak list obrazca potrdilo o poreklu blaga posebej. 

Priporočamo vam, da obrazec izpolnite v angleškem jeziku ter v kolikor tako zahteva država uvoza, dodatno še v jeziku države uvoza. 

Obvezne priloge k Potrdilu o poreklu blaga

 1.     Garantna izjava s pooblastilom. Odda se enkrat in velja do konca koledarskega leta.
2.     Potrdilo o poreklu blaga mora spremljati podpisana in žigosana izvozna faktura.
3.     Dokazilo o poreklu blaga:

  • Izjava, da je blago pridobljeno v Sloveniji oz. da je bila v Sloveniji opravljena zadnja bistvena obdelava ali predelava.
  • Če izvoznik blaga ni tudi proizvajalec, poreklo blaga pa je EU, se to dokaže z enim od naslednjih dokumentov:

-        Izjava dobavitelja ali
-        Faktura proizvajalca z izjavo o poreklu blaga ali
-        Potrdilo o poreklu blaga.

  • Za blago s poreklom blaga iz tretje države, mora vlagatelj kot dokazilo priložiti potrdilo o poreklu blaga, izdano s strani organa v državi izvoznici (tuje potrdilo o poreklu blaga).

 Podrobnejša navodila >>>

Potrdilo se izda samo, če so izpolnjeni pogoji in če blago, na katerega se nanaša, ustreza merilom za pridobitev porekla. 

Kontakt: GZS Območna zbornica za Gorenjsko, Bleiweisova 16, Kranj

Špela Lapuh; spela.lapuh@gzs.si ; 04/20 18 300

Mojca Umek; mojca.umek@gzs.si ; 04/20 18 303

Uradne ure: od ponedeljka do petka, od 8.00 do 9.30 in od 10.00 do 12.00 ure