Kodeks upravljanja za nejavne družbe

Slovenska podjetja, zavezana revidiranju, ki ne kotirajo na borzi, bodo po novem lahko uporabljala Kodeks upravljanja za nejavne družbe, ki vsebuje priporočila dobre prakse. S tem bodo zadostila zakonski zahtevi v okviru ZGD-1, da v poslovno poročilo vključijo izjavo o upravljanju, za katero morajo uporabiti javno objavljen referenčni kodeks upravljanja. Kodeks, ki so ga pripravili Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Združenje nadzornikov Slovenije, so med drugim podprli v Slovenskem poslovnem klubu, Ameriški gospodarski zbornici, prav tako pa tudi v Slovenskem državnem holdingu in Družbi za upravljanje terjatev bank.

Vsako podjetje si mora samo izbrati kodeks, ki ga bo uporabljalo pri pripravi izjave o upravljanju. Izdajatelji kodeksa smo želeli tako raznolikim podjetjem ponuditi primeren referenčni kodeks. Poleg Kodeksa upravljanja za nejavne družbe lahko podjetja izberejo tudi interni kodeks multinacionalke, kodeks upravljanja iz drugih držav, lasten ali katerikoli drug kodeks upravljanja, ki je javno dostopen. Izjava o upravljanju naj razkriva odstopanja od priporočil izbranega kodeksa in daje kakovostna pojasnila glede teh odstopanj. Pri tem ne gre za nepotrebno administriranje ali omejevanje podjetij, temveč le možnost nadgradnje načina upravljanja podjetja. Kodeks ni zavezujoč in zato ne prinaša sankcij, vendar pa spoštovanje oziroma upoštevanje njegovih določil lahko pomeni številne prednosti za podjetja.

Kodeks v prvi vrsti predstavlja priložnost za podjetja, zavezana revidiranju (praviloma srednja in velika podjetja), ki ne kotirajo na borzi, da povečajo oziroma izboljšajo svoje možnosti za financiranje in investicijski potencial. Dobremu korporativnemu upravljanju pri financiranju teh podjetij sledijo banke in druge finančne institucije, ki se zavedajo, da je zdravo korporativno upravljanje ena izmed konkurenčnih prednosti posamezne družbe, zaradi česar lahko dosega boljše pogoje financiranja in hkrati bolje obvladuje tveganja.

Boljše korporativno upravljanje je lahko konkurenčna prednost slovenskih podjetij, kot tudi slovenskega gospodarskega prostora kot celote v očeh mednarodnih pripravljavcev lestvic konkurenčnosti.

  • KDO: družbe, ki so zavezane k reviziji računovodskih izkazov,
  • KDAJ: letno poročilo za leto 2016 in nadaljnja
  • KAKO: da v svoje letno poročilo vključijo izjavo o upravljanju družbe. ZGD-1 od družb zahteva, da v izjavi o upravljanju javnosti razkrijejo svoj sistem upravljanja, tako da izberejo referenčni kodeks korporativnega upravljanja, se nanj sklicujejo ter pojasnijo katerih delov kodeksa ne upoštevajo in o razlogih za to.
  • JAVNA OBJAVA: Kodeks, ki so ga izbrali mora biti javno objavljen. Lahko je to tudi interni kodeks družbe, ali kateri koli kodeks, ki je javno bjavljen in ustreza vsebini zahtv ZGD-1.
  • NADZOR: neizdelava izjave ni prekršek, bo pa skladno z ZGD-1 to predmet revizije
  • SISTEM: spoštuj in pojasni - nizjava naj razkriva odstopanja od priporočil izbranega kodeksa in daje kakovostna pojasnila glede teh odstopanj.Kodeks upravljanja za nejavne družbe

NOVO - The Corporate Governance Code
for Unlisted Companies