www.eu-skladi.si  

 

Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja

 

 

CILJI in OPIS PROJEKTA

Projekt je strukturiran tako, da bo s svojimi projektnimi aktivnostmi vplival na krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev, vključenih v ta projekt, za njihov dvig kompetenc in učinkovito sodelovanje za vodenje socialnega dialoga na bipartitni – dejavnostni in podjetniški ravni, pa tudi nacionalni ravni kot najvišji ravni delovanja socialnega dialoga.

Projekt želi na področju kolektivnega dogovarjanja prenesti kompetenčni model vseživljenjskega učenja kot nove, sodobne vsebine, ki presega dosedanje tradicionalne vsebine kolektivnega dogovarjanja. Projekt se želi zgledovati po dobrih praksah, ki so jih uveljavili socialni partnerji v EU in vzpostaviti ali ojačati sodelovanje z njimi, posebno v nekaterih dejavnostih, ki so ekonomsko bolj izpostavljene ter pri dejavnostih, ki praviloma združujejo večje število SME-jev.

Eden izmed pričakovanih ključnih rezultatov projekta je na podlagi ugotovitev analiz, utrditev znanja strokovnih delavcev, preko vključevanja zaposlenih pri prijavitelju in projektnem partnerstvu delodajalcev in sindikatov ter članov delodajalskih in sindikalnih organizacij, na področju širjenja vsebin in krepitev metod kolektivnega dogovarjanja, ter izdelan kompetenčni mode in aplikacija tega iz KP dejavnosti na raven delodajalca.

Vrednost projekta: 412.944 EVR.

TRAJANJE PROJEKTA : od 11.12.2017 – 31.9.2021

 

KLJUČNI MEJNIKI:

1.       Oblikovanje kompetenčnega modela za kolektivno dogovarjanje.

2.       Usposobitev enajstih oseb zaposlenih na GZS za kolektivno dogovarjanje.

3.       Priročnik za kolektivno dogovarjanje na ravni podjetja.

4.       Vzpostavitev in aktivno delovanje centra za svetovanje s področja mediacije v individualnih delovnih sporih z e – šolo kolektivnega dogovarjanja (MeSeC)

5.       Sistem e – mediacije na področju reševanja individualnih delovnih sporov.

 

Aktivnosti:


Aktivnosti, ki bodo prispevale k doseganju ciljev javnega razpisa, so časovno razdeljene v štiri faze, ki se nadgrajujejo in si sledijo v časovnem sosledju. Vsaka od faz bo vključevala vnaprej določene rezultate, kot posledica konkretnih aktivnosti, pri čemer določene aktivnosti lahko potekajo časovno tudi v več spodnjih obdobjih. Ciljnim skupinam bomo predstavili v posameznih obdobjih naslednje aktivnosti:

                    Prvo obdobje - predstavitev pomembnosti priprave na pogajalski proces: proučitev pravnih podlag, opredelitev ciljev pogajanj, opredelitev časovnih točk pogajalskega procesa in zaključka pogajanj, priprava pogajalskih gradiv, priprava na oblikovanje pogajalskih skupin, etični pogajalski kodeks;
                    Drugo obdobje - uvajanje v izvedbo pogajalskega procesa: oblikovanje pogajalskih skupin in opredelitev vlog v njej, priprava poslovnika o poteku pogajanj, opredelitev komunikacijskih tokov med člani pogajalske skupine in podjetjem, učenje upravljanja s čustvi in treningi premagovanja stresa pred in med pogajanji, osnove javnega nastopanja in bonton, opredelitev taktike za pogajanja, komuniciranje z javnostjo;
                    Tretje obdobje - Aplikacija KP dejavnosti naraven  KP podjetja: analiza PKP – vsebine, potrebne sprememb, pravne podlage v zakonodaji, preverjanje pravne ureditve s kolektivnimi pogodbami v podjetjih, analiza ekonomskega stanja, opredelitev ciljev in optimalna časovnica pogajanj;
                    Četrto obdobje - Nesodno reševanje sporov: reševanje kolektivnih delovnih sporov in ureditev v KP;  ureditev mediacije kot reševanja individualnih delovnih sporov, vloga mediatorja, kodeks mediatorja, vloga inšpektorja za delo kot pomirjevalnega organa, pomen centra socialnih partnerjev za nesodno reševanje sporov.
                    Zaključki projekta

Projekt »Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja« v celoti financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, v okviru 11 prednostne osi, 11.2.2 specifičnega cilja: Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.