Mediacijska šola in Svetovalni mediacijski centerDne 12.4.2021  je  s certifikatom mediatorja zaključil 100 urni trening veščin mediacije kot reševanja individualnih delovnih sporov 18 slušateljev GZS in sindikata PERGAM, od tega 12  zborničarjev. Mediacijska šola je potekala od decembra 202o do aprila 2021 na GZS v okviru projekta Krepitev kompetenc socialnih partnerjev v procesu kolektivnega dogovarjanja. Šolo je vodila dr. Tanja Pia Metelko, direktorica Inštituta za mediacijo CONCORDIA; delovnopravne teme je slušateljem predstavila Metka Penko Natlačen, vodja tega projekta in namestnica direktorja Pravne službe.

Nosilec projekta je Pravna služba GZS v sodelovanju s projektnim partnerjem KSS PERGAM in traja štiri leta. Naloga projekta je ojačati usposobljenost deležnikov za socialni dialog posebno v nekaterih dejavnostih, ki so ekonomsko bolj izpostavljene ter pri dejavnostih, ki praviloma združujejo večje število SME-jev. Tako so vanj vključeni predstavniki naslednjih združenj/zbornic dejavnosti: gradbeništva in industrije gradbenega materiala, papirne in papirno predelovalne industrije, grafične dejavnosti, založniške in knjigotrške dejavnosti, posredovanja z nepremičninami in podjetij drobnega gospodarstva, vključno s trgovci.

V nadaljevanju bodo mediatorji sodelovali pri pripravah na vzpostavitev delovanja Svetovalnega mediacijskega centra za reševanje sporov, v katerem bodo aktivno delovali s promocijo, izobraževanjem in podporo Združenjem dejavnosti, ki sklepajo kolektivne pogodbe ter mediacijo za podjetja, vključno z e – mediacijo na področju reševanja individualnih delovnih sporov. Svetovalni center bo deloval pod pokroviteljstvom Strateškega sveta za kolektivno dogovarjanje.

Certifikat mediatorja so po pisnem in ustnem izpitu pridobili:  Aleš Bortek (PERGAM), Ignacija Valenčič (PERGAM), Tanja Križman Vezočnik, Petra Flerin , Urska Sojč, mag.  Ines Gergorič, Ana Lučka Pirnat,  Željko Jokić, Petra Prebil Bašin, mag. Tanja Faganel (vsi GZS), mag. Nina Šab (GZDBK), Vesna Kemper (VIPAP); iz Mediacijske skupine ARDS pa so novi skupini pridruženi še: Alenka Samec (POMGRAD), Stanislav Papež (s.p.),  Duška Feri (Tržni inšpektorat),  Andreja Abram (s.p.), dr. Tjasa Strobelj (odvetnica) in Metka Penko Natlačen (vodja projekta).

Podelitev certifikatov zaradi varnostnih ukrepov zamaknjena na maj ali junij; aktivnosti na projektu pa se nadaljujejo med drugim tudi z e - pogajalsko šolo in kot navedeno, pripravami na vzpostavitev delovanja Svetovalnega mediacijskega centra za reševanje sporov.