Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

ČLANSTVO

Naši člani so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki opravljajo poslovno storitvene dejavnosti z visoko vsebnostjo znanja in kreativnih industrij.

Pri opredelitvi dejavnosti management consultinga, ki sodijo v okvir t. im. poslovnih podpornih storitev, upoštevamo definicijo, ki jo postavlja FEACO (Evropska zveza združenj za management consulting). Pri tem pa sledimo tudi samemu razvoju dejavnosti v praksi, kjer se na eni strani pojavljajo nova področja in prihaja tudi do vse večje specializacije v okviru posameznih področij, na drugi strani pa se posamezna področja tudi vse bolj prepletajo in dopolnjujejo, predvsem pri velikih in kompleksnih  projektih, pa tudi  zaradi potrebe ponuditi vse bolj celovite rešitve, ki pogosto vsebujejo komponento ustrezne informacijske podpore.

V okvir dejavnosti management consultinga se tako lahko uvrščajo podjetja (gospodarske družbe in samostojni podjetniki), iz spodaj naštetih dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti. Z debelim tiskom, so označene glavne dejavnosti, ostale pa se prepletajo in pojavljajo (predvsem) tudi v drugih združenjih.

J (62.020) Svetovanje o račun. napravah in programih
J (63.120) Obratovanje spletnih portalov
K (64.200) Dejavnost holdingov
M (69.103) Druge pravne dejavnosti
M (69.200) Račun., knjigov. in reviz. dej.; davč. svet
M (70.210) Dejavnost stikov z javnostjo
M (70.220) Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M (72.190) R&R dej. na dr. področj. nar. in tehnolog.
M (72.200) R&R dej. na dr. področj. družb. in human.

M (73.110) Dejavnost oglaševalskih agencij
M (73.120) Posredovanje oglaševalskega prostora
M (73.200) Raziskovanje trga in javnega mnenja
M (74.300) Prevajanje in tolmačenje

N (78.100) Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N (78.200) Posredovanje začasne delovne sile
P (85.590) Dr.n. izobr., izpopolnj. in usposabljanje

P (85.600) Pomožne dejavnosti za izobraževanje

V okvir ZPSD se lahko uvrščajo podjetja tudi iz drugih dejavnosti, če opravljajo svetovalno dejavnost oz. dejavnosti z visoko vsebnostjo znanja in kreativnih industrij, ki sicer v SKD niso posebej opredeljena.

Obstaja pa tudi institut pridruženega članstva tako za strokovne in druge organizacije, zainteresirane institucije in tudi posameznike.

KORISTI ČLANSTVA

V Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti

 • informiramo, svetujemo
 • spodbujamo, promoviramo
 • organiziramo, povezujemo
 • raziskujemo, nagrajujemo

Zakaj članstvo v Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti?

S članstvom v skupni asociaciji si zagotovite možnost

 • vplivanja na razvoj dejavnosti in stroke
 • sooblikovanja razvoja dejavnosti in tudi delovanja panožne zbornice
 • aktivnega sodelovanja v delovnih skupinah na ključnih področjih dejavnosti, na projektih, v sekcijah ipd. 
 • zastopanja in zaščite interesov dejavnosti in članstva
 • pridobivanja informacij, podatkov itd. o delu panožne zbornice ter v dejavnosti stroke
 • sodelovanja in povezovanja v domačem in tujem okolju ter v mreži FEACO
 • sodelovanja na vseh dogodkih panožne zbornice
 • voliti in biti izvoljen v organe panožne zbornice
 • članskih ugodnosti in popustov

 

ČLANARINA

Višina letnega članskega prispevka glede na posamezni plačilni razred je razvidna iz spodnje tabele. Model za obračun članarine na osnovi čistega prihodka iz poslovanja in tudi višino članarine po posameznih razredih je sprejel Upravni odbor Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti (ZPSD)  na svoji 16. redni seji dne 29. 9. 2022 .

 

 

PRISTOPNI OBRAZEC

Postanite naš član in izpolnite pristopni obrazec tukaj >>

CENE SVETOVALNIH STORITEV >>

OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI SVETOVANJA

Za opravljanje svetovalne dejavnosti kot take ne obstaja posebna regulativa. Ustanovitev in delovanje svetovalnih podjetij sodi v okvir določb splošne zakonodaje (ZGD-1).
Pri svojem delu pa morajo svetovalci upoštevati zakone, predpise in ukrepe, ki regulirajo posamezna vsebinska področja svetovanja in/ali pravno regulativo v panogah oz. na področjih, iz katerih so podjetja, kjer svetujejo.

Pravila Evropske zveze združenj za management consulting FEACO

Pravila Evropske zveze združenj za management consulting FEACO opredeljujejo management consulting kot "neodvisno svetovanje in podporo vodenju. To pomeni predvsem ugotavljanje in raziskovanje problemov in/ali priložnosti, priporočanje primernih ukrepov in pomoč pri uvedbi priporočil v prakso".

Referenčni pogoj za svetovalno podjetje je 3-letno delovanje svetovalnega podjetja in izkaz ustreznosti in kakovosti svetovalnega dela z dvema referencama.  Pri tem pa se upoštevajo tudi svetovalne izkušnje svetovalca/ev  iz preteklih let oz.  dosežene v okviru drugega svetovalnega podjetja.  Po teh pravilih velja tudi, da ima svetovalec managementu doseženo VII. stopnjo formalne šolske izobrazbe ter vsaj tri leta svetovalnega dela na področju management consultinga.

POMEMBNA DOLOČILA KODEKSA ZBORNICE

 • Svetovalec prevzema samo tista naročila, za katerih izvedbo ima zahtevane sposobnosti, izkušnje in usposobljene sodelavce, ki lahko takoj začno delati.
 • Išče rešitve, ki bodo na ravni znanosti, razvoja stroke in bodo na najboljši način zadovoljile potrebe naročnika.
 • Svetovalec priporoča svoje storitve samo takrat, ko pričakuje, da bo njegovo delo koristilo naročniku.
 • Svojo dejavnost izvaja skrbno in izdela poročilo ter obenem vpliva na uvedbo svojih predlogov in sodeluje z naročnikom tako dolgo, da slednji nalogo izvaja sam.
 • Svetovalec je dolžan varovati poslovne skrivnosti naročnika.
 • Plačilo svatovalca je lahko samo honorar, za katerega se je dogovoril pred začetkom dela.
 • Opravljeno delo mora biti zaračunono glede na dejansko porabljeni ali predvideni čas. Praviloma ne sme biti plačano v obliki deleža v zaslužku, prihranku ali participaciji. Če je plačilo vezano na učinek ali razultat, mora biti višina plačila dogovorjena vnaprej.
 • Svetovalec mora ustvariti in skrbeti za kar najboljše odnose z vsemi delavci naročnika.
 • Poklic svetovalca je neodvisen, zato ga svetovalec ne sme opravljati na trgovski način.
 • Za opravljanje poklica svetovalca sta nujna poznavanje in uporaba sodobnih strokovnih metod za ustvarjalno delo in osebna predanost poklicu.
 • Poleg poklicnega dela pri naročnikih si bodo vsi člani združenja prizadevali, da bodo vodilni kadri, osebje in naročniki v podjetjih uporabljali najnovejše strokovne metode in zagotovili, da bodo te metode uporabljene ob maksimalnem spoštovanju osebnosti ljudi.
 • Kršitev kodeksa obravnava častno razsodišče po določilih pravil združenja.
 • Kodeks potrjuje skupščina združenja.

PRAVILA POKLICNEGA VODENJA

Pravila poklicnega vedenja izdal FEACO, oktober 1997.
Vse članice nacionalnih združenj, včlanjenih v FEACO, morajo podpisati FEACO-va Pravila poklicnega vedenja, našteta v nadaljevanju:

 1. Svetovalna dejavnost mora biti ves čas na najvišji ravni usklajenosti s pravili etičnega poklicnega vedenja in izključno v korist naročnika. Če je svetovalna dejavnost sestavni del organizacije, ki sicer ne opravlja svetovalne dejavnosti managementu, mora biti svetovanje neodvisno od vseh vplivov nadrejene organizacije.
 2. Kot nepoklicno vedenje svetovalca obravnavamo kršenje naslednjih pravil:

Pravilo 1 Posredovanje ali omogočanje posredovanja zaupnih podatkov o poslovanju in kadrih naročnika tretjim osebam.
Pravilo 2 Sprejemanje dela, za katerega svetovalec ni usposobljen.
Pravilo 3 Sodelovanje pri katerem koli poslu, ki bi zmanjšal objektivnost in pomembnost nasveta, danega naročniku.
Pravilo 4 Odsotnost vnaprejšnjega sporazuma o plačilnih pogojih in osnovah za vrednotenje dela med naročnikom in svetovalcem.
Pravilo 5 Opravljanje dejavnosti, ki zmanjšuje ugled svetovanja managementu kot poklica.

FEACO od vsakega nacionalnega združenja zahteva, da njegove članice vsako leto upoštevajo pravila poklicnega vedenja.

Vsaka članica, ki po mnenju nacionalnega združenja ne upošteva pravil poklicnega vedenja, se lahko začasno izključi iz nacionalnega združenja in izgubi ugodnosti, ki jih nudi FEACO.

Dolžnost nacionalnega združenja in pravica vsake članice združenja ali prizadete osebe je, da predloži organu združenja za spoštovanje pravil, vsa dejstva, ki kažejo na kršenje pravil članice, da se ta preverijo s pravili poklicnega vedenja.