Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti


KDO SMO?

Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti združuje in povezuje člane iz dejavnosti svetovanja, prevajanja, odnosov z javnostmi in drugih profesionalnih poslovnih podpornih storitev z visoko vsebnostjo znanja in t. im. kreativnih industrij.

ZPSD
(Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti)

=

ZMCS + ZPP
(Združenje za management consulting Slovenije) + (Združenje prevajalskih podjetij)

 

Zbornica zagotavlja zastopanje skupnih interesov članov v poslovnem okolju (tudi v dialogu z državo), obenem pa omogoča zadovoljevanje ožjih strokovnih in specifičnih interesov in potreb članov v obliki delovnih skupin, sektorskih in interesnih skupin in sekcij.
Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti združuje in povezuje člane iz dejavnosti svetovanja, prevajanja, odnosov z javnostmi in drugih profesionalnih poslovnih podpornih storitev z visoko vsebnostjo znanja in t. im. kreativnih industrij.

 

POSLANSTVO IN CILJI DELOVANJA

V Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti (ZPSD) povezujemo široko paleto dejavnosti z visokim deležem znanja in kreativnosti ter združujemo družbe in samostojne podjetnike, ki jim je pridobivanje znanja in idej poslanstvo, prenos tega znanja in rešitev v podjetja in druge organizacije pa poklic.
Dejavnosti podjetij iz okvira poslovnih storitev z visoko vsebnostjo znanja, kreativnih industrij in prevajanja, ki jih povezujemo pod okriljem ZPSD, so predvsem:

 • 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
 • 69.103 Druge pravne dejavnosti
 • 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
 • 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 • 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 • 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
 • 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
 • 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
 • 74.300 Prevajanje in tolmačenje
 • 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
 • 78.200 Posredovanje začasne delovne sile
 • 78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
 • 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti svoje aktivnosti in delovanje usmerja v skladu s svojim osnovnim poslanstvom:

 • zastopanja interesov in povezovanje članstva,
 • razvijanja in krepitve konkurenčne moči poslovno storitvenih dejavnosti z visoko vsebnostjo znanja, kreativnih industrij in prevajanja,
 • promoviranjem odličnosti panog pod okriljem Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti ter
 • pospeševanjem razvoja dejavnosti, pretoka znanja, idej in dobrih praks.

Glavni poudarki delovanja Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti temeljijo na aktivnostih, ki:

 • uveljavljajo visoko raven kakovosti poslovanja z uveljavljanjem visoke ravni poslovne in strokovne etike,
 • prenašajo dobre prakse, z odličnim poznavanjem novih, sodobnih in uspešnih metod, oblik dela in tehnologij ter sposobnost uvajanja le-teh v prakso in poslovanje podjetij,
 • povečujejo prepoznavnost članov Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti (ZPSD), Združenja za management consulting Slovenije (ZMCS) in Združenja prevajalskih podjetij (ZPP) kot kakovostnih in uglednih ponudnikov svetovalnih storitev tako v slovenski poslovni javnosti, kot tudi pri vladnih, državnih, regionalnih in lokalnih institucijah,
 • so usmerjene v povezovanje podjetja iz posameznih dejavnosti v skupine z namenom optimalno zastopati specifične interese članstva glede na posamezno dejavnost, iz katere prihajajo.

Na Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti se v skladu s svojim poslanstvom povezujemo tudi z ustreznimi strokovnimi in poklicnimi združenji in društvi za povečevanje lobistične moči, posebno skrb pa namenjamo tudi oblikovanju povezav in sodelovanju v mednarodnem prostoru, tako preko članstev v evropskih zvezah nacionalnih združenj dejavnosti kot tudi preko sodelovanja s posameznimi nacionalnimi združenji.

OPREDELITEV DEJAVNOSTI

Dejavnosti podjetij iz okvira poslovnih storitev z visoko vsebnostjo znanja, kreativnih industrij ter prevajanja in tolmačenja, ki jih povezujemo pod okriljem Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti, so po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) predvsem:

 • 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
 • 69.103 Druge pravne dejavnosti
 • 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
 • 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 • 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 • 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
 • 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
 • 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
 • 74.300 Prevajanje in tolmačenje
 • 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
 • 78.200 Posredovanje začasne delovne sile
 • 78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
 • 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Pri opredelitvi dejavnosti management consultinga, upoštevamo definicijo, ki jo postavlja FEACO (Evropska zveza združenj za management consulting). Pri tem sledimo tudi samemu razvoju dejavnosti v praksi, kjer se na eni strani pojavljajo nova področja in prihaja tudi do vse večje specializacije v okviru posameznih področij, na drugi strani pa se posamezna področja tudi vse bolj prepletajo in dopolnjujejo, predvsem pri velikih in kompleksnih  projektih, pa tudi  zaradi potrebe ponuditi vse bolj celovite rešitve, ki pogosto vsebujejo komponento ustrezne informacijske podpore.

Opredelitev dejavnosti po FEACO (Evropske zveze združenj za managenet consulting)

Po FEACO definiciji sodijo v okvir managenment consultinga:

 1. SVETOVANJE v ožjem smislu: poslovno svetovanje, IT svetovanje
 2. RAZVOJ IN INTEGRACIJA
 3. OUTSOURCING« (ZUNANJE STORITVE)
 4. DRUGE STORITVE svetovanja, razvoja, integracij in out-sourcinga

Svetovanje oz. svetovalne storitve pomagajo privatnemu in javnemu sektorju analizirati in re-definirati postavljene strategije z namenom izboljšati učinkovitost delovanja ter izboljšati njihove tehnološke in človeške vire. Svetovanje tako razdelimo na poslovno svetovanje (Business Consulting - BC) in svetovanje na področju IT.

A. POSLOVNO SVETOVANJE vključuje naslednja področja:

 1. Strateško svetovanje (Strategy Consulting - SC), ki je usmerjeno k izboljšanju dolgoročnega, strateškega zdravja podjetja. Sem sodijo: razvoj strateškega planiranja, združitve in pripojitve; prodaja, trženje, eksterno korporativno komuniciranje, finančno in davčno svetovanje, strategije na področju človeških virov;
 2. Izvedbeni procesi / Upravljanje in razvoj organizacij (Organization/Operations Management - OM) - to svetovanje je namenjeno integraciji poslovnih rešitev s pomočjo poslovno procesnega re-inženiringa (Bussines Process Reengineering - BPR), upravljanja odnosov s strankami/dobavitelji, optimizacije/zmanjševanja stroškov,  upravljanjem  prodaje in nabave idr.
 3. Projektno vodenje (Project Management - PM): proces, orodja in tehnike, ki ob uporabi katerekoli vrste svetovanja omogočajo doseči uspeh z vidika človeškega dejavnika v sami organizaciji.
 4. Obvladovanje sprememb (Change Management - CM): storitve, ki ob uporabi katerekoli vrste svetovanja, pomagajo doseči uspeh z vidika človeškega dejavnika v sami organizaciji.
 5. Svetovanje na področju upravljanja s človeškimi viri (Human Resource consulting - HR): so svetovalne storitve namenjene izboljšavi človeškega elementa v organizaciji s pomočjo merjenja učinkov in upravljanja, sprememb ugodnosti, kompenzacijskih in upokojitvenih shem, strategij človeških virov in trženja, razvijanje strategije upravljanja talentov, usposabljanje in mentorstvo.
 6. Svetovanje na področju informacijske tehnologije (IT) predstavlja podjetju pomoč pri evalvaciji lastnih IT strategij s ciljem povezovanja/ prilagajnja le-teh poslovnim procesom. Te storitve vključujejo načrtovanje, zasnovo  /procese in implementacijo.  

B. RAZVOJ IN INTEGRACIJA

 1. Razvoj aplikacij: kreiranje novih funkcij zelo pogosto »po meri« zasnovanih procesov.
 2. Razvoj in integracija aplikacij: uporaba in integracija, implementacija novih infrastrukturnih aplikacij, ki lahko zadevajo namestitev opreme in/ali programske opreme (hardware), njihovo konfiguracijo ali adaptacijo in testiranje njihove povezljivosti.
 3. Implementacija in upravljanje storitev, ki integrirajo aplikacije, narejene v različnih   obstoječih IT aplikacijah ali infrastrukturah (sistemska integracija).

C. »OUTSOURCING« (ZUNANJE STORITVE)

 1. Upravljanje nadzornih sistemov (IT management services) tvorijo najobsežnejši del tehnološkega outsourcing-a, med njimi so storitve za delovanje sistemov (računalniške infrastrukture).
 2. Aplikativne storitve za upravljanje (Applied Management Services - AMS) se nanašajo na zunanje storitve za razvoj in implementacijo podpornih sistemov.
 3. Outsourcing poslovnih procesov (Business Process Outsourcing - BPO). Ta storitveni segment predpostavlja eksternalizacijo celotnega poslovnega procesa.

D. DRUGE STORITVE

Mednje spada vrsta drugih storitev, ki se dopolnjujejo s področji svetovanja, razvoja in integracije ter s storitvami »outsourcing-a«.

POSPEŠEVALEC SPREMEMB

Management consulting ali svetovanje vodstvom podjetij sodi v primerjavi s klasičnimi industrijskimi vejami med mlajše dejavnosti, ki pa doživlja zelo dinamičen vzpon.

V Sloveniji se je stopnja rasti prihodkov svetovalnih podjetij v zadnjih letih ustalila v povprečju na okrog 10 % letno. Svetovalna dejavnost se hitro razvija in spreminja tudi po strukturi. Spremembe v poslovnem okolju zahtevajo ne le hitro prilagajanje svetovalne ponudbe novim potrebam podjetij v procesih povezovanja in globalizacije, pač pa v vse večji meri, da znajo  svetovalna podjetja te spremembe predvidevati in tudi spodbujati z namenom, da podjetja – naročniki lahko v čim večji meri ohranjajo oz. povečujejo svojo konkurenčno sposobnost.

V svetu – vsaj v državah z daljšo tradicijo svetovanja (consulting industry) morda priznavajo tej dejavnosti večjo vlogo in pomen kot pri nas, tako pri neposrednih vplivih na rast in razvoj gospodarskih sektorjev kot pri posrednih vplivih, ki se kažejo v dvigu ravni in kakovosti poslovnih procesov z uvajanjem novih znanj, metodologij in tehnologij. Zato svetovalno dejavnost pogosto označujejo kot znanilca sprememb in pospeševalca razvoja. Tej oznaki pa se v zadnjem času vse bolj poudarja vloga svetovalcev kot pospeševalcev inovacij v vseh segmentih poslovnih procesov.

Tudi v Sloveniji tako potrebe kot povpraševanje po svetovalnih storitvah naraščajo, na kar v največji meri vplivajo nagle spremembe v okolju, vključitev v EU, privatizacija ipd. Narašča tudi zavest podjetij o tem, da morajo v procese spreminjanja poslovnih procesov vključiti strokovnjake, ki znajo ponuditi ustrezne rešitve na visoki strokovni in tehnološki ravni. Resda je ta zavest višja v segmentu velikih in srednjih podjetij, vendar pa se tudi vse več majhnih in ambicioznih podjetij odloča za sodelovanje s svetovalci – vsaj v določenem segmentu poslovanja.

Slovenska svetovalna podjetja – tako tista, ki sama ali v povezovanju z drugimi ponujajo celovite poslovne rešitve, kot tista, ki delujejo na posameznih specialističnih področjih, so dokazala, da lahko na svojem področju ponudijo storitve najvišje kakovosti in zahtevnosti. Pri tem pa je seveda ključnega pomena tudi uspešno povezovanje svetovalnih podjetij doma in v tujini in s tem dopolnjevanje znanj, izkušenj, izkoriščanje poslovnih povezav in doseganje potrebnega obsega tudi za največje in najbolj zahtevne mednarodne projekte.

MEDNARODNO SODELOVANJE

Združenje ZPSD  je od leta 1993 polnopravna članica FEACO (Federation Europeenne des Associations de Conseils en Organisation) - Evropske zveze združenj za management consulting s sedežem v Bruslju.

Aktivno sodelujemo tako v organih FEACO pri načrtovanju in izvedbi programa aktivnosti kot tudi s številnimi nacionalnimi združenji člani FEACA. V okviru Izvršnega odbora FEACO pokrivamo področje držav srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope in z vsebinskimi prispevki sodelujemo tudi na letnih dogodkih in konferencah drugih nacionalnih združenj, predvsem na področju vzhodne in jugovzhodne Evrope.

V letu 2003 smo kot izbrani nosilec mednarodne letne konference FEACO v Ljubljani tudi uspešno organizirali vsebinsko aktualno in bogato konferenco z naslovom »Local Consultancy meets Global Players«. Na vseh naslednjih konferencah FEACO pa smo aktivno sodelovali s prispevki in / ali kot moderatorji posameznih vsebinskih sklopov.

Vsako leto sodelujemo pri pripravi letnega poročila FEACO o poslovanju in trendih na področju management consultinga v Evropi (FEACO Annual Survey 2005-2006 lahko člani ZMCS brezplačno naročite v Sekretariatu Združenja).

Svetovalce iz držav nekdanje Jugoslavije smo povabili na obisk in program izobraževanja v Sloveniji.

Na področju JVE (v BiH in na Hrvaškem) smo pomagali tudi pri razvoju in uveljavljanju  nacionalnih združenj za svetovalno dejavnost ter njihovi včlanitvi v FEACO.

POMEMBNEJŠA DOLOČILA KODEKSA ZBORNICE

 • Svetovalec prevzema samo tista naročila, za katerih izvedbo ima zahtevane sposobnosti, izkušnje in usposobljene sodelavce, ki lahko takoj začno delati.
 •  Išče rešitve, ki bodo na ravni znanosti, razvoja stroke in bodo na najboljši način zadovoljile potrebe naročnika.
 •  Svetovalec priporoča svoje storitve samo takrat, ko pričakuje, da bo njegovo delo koristilo naročniku.
 • Svojo dejavnost izvaja skrbno in izdela poročilo ter obenem vpliva na uvedbo svojih predlogov in sodeluje z naročnikom tako dolgo, da slednji nalogo izvaja sam.
 • Svetovalec je dolžan varovati poslovne skrivnosti naročnika.
 • Plačilo svatovalca je lahko samo honorar, za katerega se je dogovoril pred začetkom dela.
 •  Opravljeno delo mora biti zaračunano glede na dejansko porabljeni ali predvideni čas. Praviloma ne sme biti plačano v obliki deleža v zaslužku, prihranku ali participaciji. Če je plačilo vezano na učinek ali rezultat, mora     biti višina plačila dogovorjena vnaprej.
 • Svetovalec mora ustvariti in skrbeti za kar najboljše odnose z vsemi delavci naročnika.
 • Poklic svetovalca je neodvisen, zato ga svetovalec ne sme opravljati na trgovski način.
 • Za opravljanje poklica svetovalca sta nujna poznavanje in uporaba sodobnih strokovnih metod za ustvarjalno delo in osebna predanost poklicu.
 • Poleg poklicnega dela pri naročnikih si bodo vsi člani združenja prizadevali, da bodo vodilni kadri, osebje in naročniki v podjetjih uporabljali najnovejše strokovne metode in zagotovili, da bodo te metode uporabljene ob maksimalnem spoštovanju osebnosti ljudi.
 •  Kršitev kodeksa obravnava častno razsodišče po določilih pravil združenja.
 • Kodeks potrjuje skupščina združenja.