KDO SMO?

Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti združuje in povezuje člane iz dejavnosti svetovanja, prevajanja, odnosov z javnostmi in drugih profesionalnih poslovnih podpornih storitev z visoko vsebnostjo znanja in t. im. kreativnih industrij.

ZPSD
(Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti)

=

ZMCS + ZPP
(Združenje za management consulting Slovenije) + (Združenje prevajalskih podjetij)

 

Zbornica zagotavlja zastopanje skupnih interesov članov v poslovnem okolju (tudi v dialogu z državo), obenem pa omogoča zadovoljevanje ožjih strokovnih in specifičnih interesov in potreb članov v obliki delovnih skupin, sektorskih in interesnih skupin in sekcij
Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti združuje in povezuje člane iz dejavnosti svetovanja, prevajanja, odnosov z javnostmi in drugih profesionalnih poslovnih podpornih storitev z visoko vsebnostjo znanja in t. im. kreativnih industrij.

Zbornica zagotavlja zastopanje skupnih interesov članov v poslovnem okolju (tudi v dialogu z državo), obenem pa omogoča zadovoljevanje ožjih strokovnih in specifičnih interesov in potreb članov v obliki delovnih skupin, sektorskih in interesnih skupin in sekcij.

POSLANSTVO IN CILJI DELOVANJA

V Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti (ZPSD) povezujemo široko paleto dejavnosti z visokim deležem znanja in kreativnosti ter združujemo družbe in samostojne podjetnike, ki jim je pridobivanje znanja in idej poslanstvo, prenos tega znanja in rešitev v podjetja in druge organizacije pa poklic.
Dejavnosti podjetij iz okvira poslovnih storitev z visoko vsebnostjo znanja, kreativnih industrij in prevajanja, ki jih povezujemo pod okriljem ZPSD, so predvsem:

62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
69.103 Druge pravne dejavnosti
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.300 Prevajanje in tolmačenje
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200 Posredovanje začasne delovne sile
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti svoje aktivnosti in delovanje usmerja v skladu s svojim osnovnim poslanstvom:

  • zastopanja interesov in povezovanje članstva,
  • razvijanja in krepitve konkurenčne moči poslovno storitvenih dejavnosti z visoko vsebnostjo znanja, kreativnih industrij in prevajanja,
  • promoviranjem odličnosti panog pod okriljem Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti ter
  • pospeševanjem razvoja dejavnosti, pretoka znanja, idej in dobrih praks.

Glavni poudarki delovanja Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti temeljijo na aktivnostih, ki:

  • uveljavljajo visoko raven kakovosti poslovanja z uveljavljanjem visoke ravni poslovne in strokovne etike,
  • prenašajo dobre prakse, z odličnim poznavanjem novih, sodobnih in uspešnih metod, oblik dela in tehnologij ter sposobnost uvajanja le-teh v prakso in poslovanje podjetij,
  • povečujejo prepoznavnost članov Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti (ZPSD), Združenja za management consulting Slovenije (ZMCS) in Združenja prevajalskih podjetij (ZPP) kot kakovostnih in uglednih ponudnikov svetovalnih storitev tako v slovenski poslovni javnosti, kot tudi pri vladnih, državnih, regionalnih in lokalnih institucijah,
  • so usmerjene v povezovanje podjetja iz posameznih dejavnosti v skupine z namenom optimalno zastopati specifične interese članstva glede na posamezno dejavnost, iz katere prihajajo.

Na Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti se v skladu s svojim poslanstvom povezujemo tudi z ustreznimi strokovnimi in poklicnimi združenji in društvi za povečevanje lobistične moči, posebno skrb pa namenjamo tudi oblikovanju povezav in sodelovanju v mednarodnem prostoru, tako preko članstev v evropskih zvezah nacionalnih združenj dejavnosti kot tudi preko sodelovanja s posameznimi nacionalnimi združenji.