Združenje za Inženiring

Novice


Arhiv: Zaključki z nacionalne fokusne okrogle mize v okviru projekta PROFILI: Projekt izgradnje po modelu javno zasebnega partnerstva – problemi in rešitve

Okrogla miza v okviru projekta PROFILI je potekala v Portorožu v četrtek, 14.11.2013, z delovnim naslovom: Projekt izgradnje po modelu javno zasebnega partnerstva – problemi in rešitve.
Na okrogli mizi, ki sta jo organizirala GZS ZGIGM in ZAG so sodelovali:
Moderatorica Vida Petrovčič in gosti Jožka Hegler, Mestna uprava MOL; mag. Jože Renar, Zbornica gradbeništva in IGM GZS; mag. Marjana Lutman, Zavod za gradbeništvo Slovenije; Aleš Avbreht, odvetnik v Odvetniški pisarni Avbreht, Zajc & Partnerji, d.o.o.,  doc. dr. Aleksij Mužina, odvetnik v Odvetniški pisarni Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o.
Izhodišče okrogle mize: Verjetno še edini možni vir za financiranje bodočih javnih projektov v sedanjih gospodarskih razmerah je oblikovanje javno-zasebnih partnerstev. Na dogodku so sodelujoči zato skušali oblikovati okvir dobrih praks, ki naj bi predstavljal temelj za odločanje v prihodnjih projektih na čezmejnem območju Italija-Slovenija.

POUDARKI OKROGLE MIZE:

Mag. Marjana Lutman je poudarila, da je poleg energetskih sanacij objektov, ki kažejo rezultate že v enem letu, potrebno paziti tudi na stanje konstrukcije stavbe, katere poslabšanje se s tem prikrije oz. se lahko pokaže na daljši rok oz. ob potresu.

Mag. Jože Renar je izpostavil, da so problem pri javnih naročnikih nenormalno nizke ponudbe, ki jih javni naročniki ne izločajo kot neprimerne ampak jih sprejmejo in potrdijo. Dodatno so problem tudi opisi del, ki so sestavni del razpisne dokumentacije projekta izgradnje bodisi po modelu JN ali JZP. Vsekakor dokler ne bo tudi tu v stroki in med podjetji doseženo poenotenje popisov del, bo zelo težko korektno in nedvoumno oceniti ali je neka ponudba za izvedbo neobičajno nizka ali sprejemljiva.

Predstavnica javnega sektorja, ga. Jožka Hegler, direktorica MU MOL, je iz izkušenj v preteklih projektih izgradnje opozorila, da projekti izgradnje neprofitnih stanovanj niso primerni za financiranje po modelu JZP, ker niso tržno zanimivi, saj vsaj tam, kjer so potrebe po takšnih stanovanjih zaradi administrativno določene najemnine niso donosni. Poiskati bo treba take projekte izgradnje, ki bodo koristni za oba partnerja, zasebnega (tržno zanimivi) in javnega (javni interes).

Pravna svetovalca sta ocenila, da je glede na trenutno stanje evidentiranih projektov izgradnje po modelu JZP v zadnjih letih, ki so bili zgrajeni za potrebe zadovoljenja javnih storitev, verjetno več kot kažejo uradne evidence, saj je zajem statističnih podatkov nezavezujoč za organizacije v javnem sektorju. Dejtvo pa je, da je za javnega naročnika najbolj enostavno, če sledi modelu javno-naročniškega razmerja, saj ima s tem največ izkušenj in najmanj obveznosti in truda ter spremljanja v času trajanja projekta. Verjameta tudi, da so projekti izgradnje po modelu JZP lahko vedno donosni, če so jasno opredeljeni in uravnoteženo dogovorjeni. Javno zasebno partnerstvo v Sloveniji še orje ledino, v tujini pa imajo z njim že dolgoletno prakso in izkušnje. Pravno je po navedbi sodelujočih le ta model za javno osebo nekoliko bolj zapleten, zagotovo pa ima v času krize tak modela financiranja javnih storitev velik potencial. V Sloveniji imamo že nekaj dobrih izkušenj npr. v občinah, ki so zamenjale javno razsvetljavo z bolj sodobno in s tem ukrepom prihranile do 40% stroškov z električno energijo na letni ravni.
 
Namen projekta PROFILI je oživitev gospodarstva na čezmejnem slovensko – italijanskem območju, zlasti pa povečanje sposobnosti integracije gradbenih, inženiring in investicijskih podjetij, boljši čezmejni izmenjavi znanj, praks in izkušenj, podpora podjetjem pri širjenju sposobnosti načrtovanja ter izvajanja in vzdrževanja preko nacionalnega območja. Pomembna je tudi predstavitev, poenostavitev ter izboljšanje administrativnih postopkov v projektih izgradnje po modelu javno zasebnega partnerstva, tako v korist javnih institucij v javni upravi, kot v korist majhnih in srednjih podjetij. Učinek projekta pa se bo pokazal skozi čas kot povečanje števila čezmejnih poslovnih partnerstev med zasebnimi podjetji in javnimi ustanovami.

Več o čezmejno slovensko italijanskem projektu PROFILI>>> 

Poglejte tudi: Sodelujte v čezmejnem projektu PROFILI povezanim s projekti izgradnje.

Projekt PROFILI je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

 

Fotogalerija