Združenje za Inženiring

Novice


Arhiv: Zaključki in gradivo s konference: DAN JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

Na GZS je dne 11. 6. 2013 v okviru projekta PROFILI potekala konferenca DAN JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA. Na poslovni konferenci, v okviru katere je potekala tudi razprava v obliki fokusne skupine, so različni strokovnjaki predavatelji v 3 tematskih sklopih predstavili:
-projekt PROFILI in ugotovitve ter rezultate projekta do sedaj
-zakonodajni okvir javno zasebnega partnerstva v Sloveniji
-različna tveganja ter primeri dobrih in slabih praks v projektih na osnovi JZP 
-nakazali priložnosti za projekte izgradnje po modelu JZP v Sloveniji
-predstavili pogodbe in reševanje sporov v projektih izgradnje na osnovi JZP
-v sklepnem delu oblikovali zaključke za delo za naprej za vse deležnike povezane z javno-zasebnim partnerstvom in projektom PROFILI.

Gradivo in fotoutrinki s konference je objavljeno v nadaljevanju. 

POZOR: 2. fokusna skupina na temo JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO IN PROJEKTI IZGRADNJE se bo odvijala dne 14.11.2013 v Portorožu v sklopu 24. tradicionalnega
GZS ZPN posveta POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI.

SKLOP 1 – Predstavitev projekta PROFILI in zakonodajni okvir javno zasebnega partnerstva v Sloveniji
  Uvodni nagovor mag. Jože Renar, direktor GZS ZGIGM
  Predstavitev projekta PROFILI in zaključkov fokusnih skupin izvedenih v slovenskih lokalnih skupnostih mag. Boža Loverčič Špacapan, sekretarka OOZ Nova Gorica
  Dobri pravni temelji so osnova uspešnega javno-zasebnega partnerstva. Pravilna organizacija skupnega nastopa je ključna pri pridobivanju investicijskih projektov JZP, modeli projektnega financiranja (BBO, BOO, BOOT, BLOT, LDO, BOT, DBO…) Aleš Avbreht, odvetnik in partner v Odvetniški pisarni Avbreht, Zajc & Partnerji
SKLOP 2 –  Tveganja ter primeri dobrih in slabih praks v projektih JZP
 

Identifikacija tveganj v projektih na osnovi JZP na primerih iz tujine, upravljanje s tveganji

Valentina Smrkolj, samostojna svetovalka GZS ZGIGM

 

Identifikacija tveganj v projektih na osnovi JZP na primerih iz Slovenije, upravljanje s tveganji

Robert Prelesnik, odvetnik in partner, Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o.p., d.o.o.

  Financiranje projektov na osnovi JZP, spremljanje projektov gradnje Borut Semolič, vodja za podjetja, SID banka d.d.
  Informacijska podpora vodenju gradbenih projektov na osnovi JZP kot temelj transparentnosti postopka in zmanjševanja tveganj pri izvedbi višji pred., dr. Aleksander Srdić, str.sod., mag. Bojan Strah,Univerza v Ljubljani, FGG
  Tveganja za tehnične pomanjkljivosti pri graditvi in spremljanju objektov - kaj nas učijo slovenske izkušnje mag. Marjana Lutman, vodja odd. za konstrukcije, vodja odseka za stavbe in potresno inženirstvo, ZAG
 

Ekonomska tveganja v projektih na osnovi JZP; kaj zanima zasebne vlagatelje?

Anton Kožar, direktor Inštituta za nepremičnine d.o.o., poob.ocenj.nep.

 

Pregled možnih virov financiranja javne infrastrukture, vloga mednarodnih finančnih institucij pri projektih na osnovi JZP v regiji

Branko Kašnik, nam. direktorja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak

  Vloga ministrstva v projektih izgradnje na osnovi JZP (pospeševanje, podpora, promocija, pregled predvidenih sredstev za sofinanciranje….) mag. Nena Dokuzov, vodja sektorja za upravljanje s programi kohezijske politike, MGRT
  Vloga ministrstva v projektih izgradnje na osnovi JZP (podporna vloga: svetovalne storitve občinam, ….) Matej Čepeljnik, podsekretar, Sektor za upravljanje javnega premoženja, MF
  FOKUSNA RAZPRAVA  
SKLOP 3 -  Priložnosti, pogodbe v projektih izgradnje na osnovi JZP, sklepni del ter mreženje
  ENERGETSKO UČINKOVITA PRENOVA JAVNE RAZSVETLJAVE, Občina Brda Boštjan Mljač
  Uporaba FIDIC pogodb pri projektih javno zasebnega partnerstva in pogoji pogodb za projekte na principu Design, Build and Operate (FIDIC Zlata knjiga) mag. Vekoslav Korošec, GZS, direktor ZSI
  Arbitraža in javno-zasebno partnerstvo Marko Djinović, generalni sekretar Stalne arbitraže pri GZS
  Razprava in oblikovanje zaključkov konference Marija Rogan Šik, sekretarka OOZ Sežana

 
mag. Jože Renar, direktor GZS ZGIGM

 

mag. Boža Loverčič  Špacapan, sekretarka OOZ Nova Gorica

 Aleš Avbreht, odvetnik in partner v Odvetniški pisarni Avbreht, Zajc & Partnerji

Valentina Smrkolj, samostojna svetovalka GZS ZGIGM

Robert Prelesnik, odvetnik in partner, Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o.p., d.o.o.

mag. Marjana Lutman, vodja odd. za konstrukcije, vodja odseka za stavbe in potresno inženirstvo, ZAG


Anton Kožar,  direktor Inštitut za nepremičnine d.o.o.

višji pred., dr. Aleksander Srdić, str.sod., mag. Bojan Strah,Univerza v Ljubljani, FGG

Borut Semolič, vodja za podjetja, SID banka d.d.

mag. Nena Dokuzov, vodja sektorja za upravljanje s programi kohezijske politike, MGRT
 
Matej Čepeljnik, podsekretar, Sektor za upravljanje javnega premoženja, MF

Boštjan Mljač


mag. Vekoslav Korošec, GZS, direktor ZSI

Marko Djinović, generalni sekretar Stalne arbitraže pri GZS

Marija Rogan Šik, sekretarka OOZ SežanaOrganizatorji: GZS ZGIGM (Jože Renar, Valentina Smrkolj), ZAG (Marjan Japelj, Maja Lampe), OOZ Sežana (Marija Rogan Šik, Doris Požar) in OOZ Nova Gorica (Boža Loverčič Špacapan, Aljana Skok)


Fotografije: Primož Korošec


OPIS PROJEKTA PROFILI

Vas zanima sodelovanje v projektih izgradnje na osnovi javno zasebega partnerstva. Izpolnite NAMERO O SODELOVANJU in jo prinesite na konferenco.
 

 
 

Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija