Združenje za Inženiring

Novice


Arhiv: Poslovna konferenca: DAN JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA: prakse in poslovne priložnosti projektov izgradnje

  Vabimo vas na

poslovno konferenco:

Dan javno-zasebnega partnerstva: prakse in poslovne priložnosti projektov izgradnje

torek, 11. junij 2013, dvorana A, GZS, Dimičeva 13, Ljubljana

Okvirni program:  (POGLEJ TUDI: GRADIVO IN ZAKLJUČKI Z DOGODK A)

8.30-9.00 Registracija in jutranja kava  
SKLOP 1 – Predstavitev projekta PROFILI in zakonodajni okvir
javno zasebnega partnerstva v Sloveniji
9.00-9.10 Uvodni nagovor mag. Jože Renar, direktor GZS ZGIGM
9.10.-9.30 Predstavitev projekta PROFILI in zaključkov fokusnih skupin izvedenih v slovenskih lokalnih skupnostih mag. Boža Loverčič Špacapan, sekretarka OOZ Nova Gorica
9.30-11.00 Dobri pravni temelji so osnova uspešnega javno-zasebnega partnerstva. Pravilna organizacija skupnega nastopa je ključna pri pridobivanju investicijskih projektov JZP, modeli projektnega financiranja (BBO, BOO, BOOT, BLOT, LDO, BOT, DBO…) Aleš Avbreht, odvetnik in partner v Odvetniški pisarni Avbreht, Zajc & Partnerji
11.00-11.15 Odmor z OKREPČILOM  
SKLOP 2 –  Tveganja ter primeri dobrih in slabih praks v projektih JZP
11.15-11.25

Identifikacija tveganj v projektih na osnovi JZP na primerih iz tujine, upravljanje s tveganji

Valentina Smrkolj, samostojna svetovalka GZS ZGIGM

11.25-11.35

Identifikacija tveganj v projektih na osnovi JZP na primerih iz Slovenije, upravljanje s tveganji

Robert Prelesnik, odvetnik in partner, Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o.p., d.o.o.

11.35-11.45 Financiranje projektov na osnovi JZP, spremljanje projektov gradnje Borut Semolič, vodja za podjetja, SID banka d.d.
11.45-11.55 Informacijska podpora vodenju gradbenih projektov na osnovi JZP kot temelj transparentnosti postopka in zmanjševanja tveganj pri izvedbi višji pred., dr. Aleksander Srdić, str.sod., mag. Bojan Strah,Univerza v Ljubljani, FGG
11.55-12.05 Tveganja za tehnične pomanjkljivosti pri graditvi in spremljanju objektov - kaj nas učijo slovenske izkušnje mag. Marjana Lutman, vodja odd. za konstrukcije, vodja odseka za stavbe in potresno inženirstvo, ZAG
12.05-12.15

Ekonomska tveganja v projektih na osnovi JZP; kaj zanima zasebne vlagatelje?

Anton Kožar, direktor Inštituta za nepremičnine d.o.o., poob.ocenj.nep.

12.15-12.25

Pregled možnih virov financiranja javne infrastrukture, vloga mednarodnih finančnih institucij pri projektih na osnovi JZP v regiji

Branko Kašnik, nam. direktorja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak

12.25-12.35 Vloga ministrstva v projektih izgradnje na osnovi JZP (pospeševanje, podpora, promocija, pregled predvidenih sredstev za sofinanciranje….) mag. Nena Dokuzov, vodja sektorja za upravljanje s programi kohezijske politike, MGRT
12.35-12.45 Vloga ministrstva v projektih izgradnje na osnovi JZP (podporna vloga: svetovalne storitve občinam, ….) Matej Čepeljnik, podsekretar, Sektor za upravljanje javnega premoženja, MF
12.45-13.15 FOKUSNA RAZPRAVA  
13.15-13.45  Odmor z OKREPČILOM  
SKLOP 3 -  Priložnosti, pogodbe v projektih izgradnje na osnovi JZP, sklepni del ter mreženje
13.45-14.00   ENERGETSKO UČINKOVITA PRENOVA JAVNE RAZSVETLJAVE, Občina Brda Boštjan Mljač
14.0014.15 Uporaba FIDIC pogodb pri projektih javno zasebnega partnerstva in pogoji pogodb za projekte na principu Design, Build and Operate (FIDIC Zlata knjiga mag. Vekoslav Korošec, GZS, direktor ZSI
14.15-14.30 Arbitraža in javno-zasebno partnerstvo Marko Djinović, generalni sekretar Stalne arbitraže pri GZS
14.30-14.45 Razprava in oblikovanje zaključkov konference Marija Rogan Šik, sekretarka OOZ Sežana
14.45-… Poslovno mreženje s POGOSTITVIJO  

 

Organizator:
GZS, ZAG, OOZ Sežana in OOZ Nova Gorica
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa poslovne konference.

Informacije in dodatna pojasnila:
Vse dodatne informacije in pojasnila dobite pri Valentini Smrkolj, GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, telefon: 01 5898 246, e-naslov: valentina.smrkolj@gzs.si.

Prijave in odjave:
Kotizacije ni!
Prijave sprejemamo (130 mest) do zapolnitve mest oz do 7. 6. 2013 na e-naslov zgigm@gzs.si.
Spletne prijave: www.gzs.si/zgigm.

Vabljeni:
Vabljeni predstavniki podjetij iz panoge gradbeništvo, zainteresirani potencialni zasebni vlagatelji (podjetja), predstavniki javnih naročnikov, panožne izobraževalne ustanove in organizacije, razvojne agencije, predstavniki medijev, pravni strokovnjaki in drugi zainteresirani.

Po zaključku konference bo širši javnosti v enem tednu na voljo tudi brezplačni spletni zbornik projekta PROFILI s prispevki predavateljev!

OPIS PROJEKTA PROFILI

Vas zanima sodelovanje v projektih izgradnje na osnovi javno zasebega partnerstva. Izpolnite NAMERO O SODELOVANJU in jo prinesite na konferenco.

IT. VERZIJA VABILA S PROGRAMOM.

 
 

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija