Združenje za Inženiring

Novice


Arhiv: Sejem MEGRA 2012-obsejemski strokovni program

GZS ZGIGM predseduje programskemu svetu sejma MEGRA.

V letu 2012 je strokovni program naslednji:

Sreda, 28. 3. 2012

DAN GRADBENIŠTVA

9.30 - 11.30 / dvorana 2

Okrogla miza: Kaj lahko inženirji in podjetja naredimo za hitrejši zagon investicij?
Sodelujejo: mag. Črtomir Remec (Inženirska zbornica Slovenije), mag. Jože Renar (GZS - Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala), prof. dr. Andraž Legat (Zavod za gradbeništvo Slovenije), Tanja Mohorič (TIGR - Kompetenčni center trajnostno in inovativno gradbeništvo), Mitja Majnik (IMOS d.d.) in mag. arh. Robert Smodiš (Društvo za sonaravno gradnjo)

Organizatorja: Inženirska zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije
Informacije: Petra Kavčič, 01/547 3337, petra.kavcic@izs.si

9.30 - 11.30 / dvorana 5

Posvet: Gradnja infrastrukture - od besed k dejanjem
- Vlaganja v razvoj državnega cestnega omrežja v letu 2012
  Tomaž Wilenpart, Direkcija RS za ceste

- Vlaganja v razvoj državnega železniškega omrežja v letu 2012
- Slovensko gradbeništvo v luči razvoja prometne infrastrukture
  Alenka Avberšek, Gospodarska zbornica Slovenije

- Pogoji poslovanja v gradbeništvu v 2012
  mag. Jože Renar, GZS - Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Organizatorja: DCM - Društvo za ceste severovzhodne Slovenije in DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije
Informacije: Boris Stergar, 02/228 5901, boris.stergar@bpi.si

12.00 / dvorana 1

- Svečano odprtje 25. mednarodnega sejma gradbeništva MEGRA
- Podelitev priznanj Znak kakovosti v graditeljstvu 2012


10.00 - 12.00 / dvorana 3

Seja odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega zbora RS:

Pregled obstoječega stanja na področju zakonodaje in operativnega programa za komunalne odpadke in odpadno embalažo s predlogi za spremembe
Informacije: Dragana Čuljkovič, 01/478 9471, dragana.culjkovic@dz-rs.si


Četrtek, 29. 3. 2012

DAN KOMUNALE IN EKOLOGIJE

9.00 - 13.00 / dvorana 1

Mednarodni strokovni posvet: Sodobni pristopi v komunalni dejavnosti
- Kaj vse moramo vedeti o mKČN nad 50 PE
  Nataša Uranjek Ževart, Primož Rošer; Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

- Osveščanje javnosti in pridobivanje EU sredstev za čiščenje odpadnih voda
  Samra Sečerovič, Razvojna agencija Sora

- Sodobni modeli za tehnično in ekonomsko upravljanje sistemov za oskrbo s pitno vodo
  Max Hammerer, Hammerer-System-Messtechnik, Klagenfurt, Avstrija

- Tehnične novosti v transportni logistiki odpadkov
  mag. Branko Kosi, Snaga d.o.o., Maribor

- Znižanje stroškov odvoza odpadkov z optimizacijo: priprava podatkov, izvedba in rezultati v praksi
  Rajko Kacin, Sledenje d.o.o., Rok Jesenko, Monolit d.o.o.; Tomaž Novak, JP Komunala Laško d.o.o.

- Odpadki kot vir surovin in energije - dobre prakse obdelave odpadkov na Nizozemskem

• Inovativna krožišča materialov: zaprta zanka recikliranja

• Iz odpadkov v energijo
  Cees Duijn, The Netherlands Waste Management Parthership, Amsterdam, Nizozemska

Organizatorja: IREET Inštitut za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji d.o.o. in Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica komunalnega gospodarstva
Informacije in prijava: Petra Bratina, 01/420 5364, petra.bratina@ireet.si

10.00 - 12.00 / dvorana 2

Bilateralna delavnica v okviru projekta IR-OVE (inovativna čezmejna regija OVE)
Organizator: Ekonomski institut Maribor d.o.o.
Informacije: mag. Jasmina Mavrič, 02/235 2355, jasmina.mavric@eim-mb.si

13.00 - 15.00 / dvorana 2

Forum varstva okolja
Forum varstva okolja bo obravnaval okoljsko problematiko iz najrazličnejših zornih kotov. Sodelujoči udeleženci bodo predstavili državljanski, potrošniški, vladni, nevladni, občinski, izvajalski in izobraževalni vidik varstva okolja in v razpravi oblikovali odgovore na vprašanja, kaj smo že naredili za varstvo okolja, kaj še moramo in kaj s sredstvi, ki so na razpolago, sploh lahko naredimo

Moderatorki: mag. Stanka Cerkvenik in Enisa Rojnik, IREET Inštitut d.o.o.

Organizator: IREET Inštitut za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji d.o.o.
Informacije: Petra Bratina, 01/420 5364, petra.bratina@ireet.si

16.00 - 17.30 / dvorana 1

Posvet: Vse kar morate vedeti o malih komunalnih čistilnih napravah
Organizator: JP Centrala čistilna naprava Domžale-Kamnik
Informacije: Meta Levstek, 01/724 6503, levstek@ccn-domzale.si

Petek, 30. 3. 2012

DAN ENERGETIKE

DAN OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

DAN LESA

DAN GRADBENEGA IZOBRAŽEVANJA

9.30 - 14.30 / dvorana 4

Seminar: Biobivanje in sociološki vidik biogradnje
Moderator: Stojan Habjanič
Sodelujejo: Domen Zupan, Ira Zorko, Tomaž Činč in Tomi Gjerkeš

Organizator: Lokalna energetska agencija za Pomurje
Informacije: Bojan Vogrinčič, 02/538 1354, bojan@lea-pomurje.si

10.00 - 14.00 / dvorana 1

Delavnica in okrogla miza: Vloga lokalnih skupnosti pri trajnostnem razvoju Slovenije

Spodbude in ovire na poti do lokalne energetske samooskrbe
- Predstavitev podpornih projektov (zeleno javno naročanje, energijsko učinkovite soseske, evropska konvencija županov)
  predavatelji bodo strokovnjaki GI ZRMK

- Predstavitev uspešno izvedenih trajnostnih projektov v lokalnih skupnostih

  predavatelji bodo predstavniki Lokalnih energetskih agencij

- Okrogla miza in razprava
Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK

Informacije: Neva Jejčič, 01/280 8307, neva.jejcic@gi-zrmk.si

10.00 - 12.30 / dvorana 3

Posvet: Zakaj je les najboljše gradivo?

- Uvodni pozdrav - Pomurski sejem in lesna gradnja
  Janez Erjavec, Pomurski sejem

- Živimo z lesom in les živi z nami
  dr. Franc Pohleven, UL, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

- Bivališča naših prednikov
  dr. Vito Hazler, UL, Biotehniška fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

- Konstrukcijski lesni kompoziti
  dr. Milan Šernek, UL, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

- Les v sodobni arhitekturi
  Aleksander Saša Ostan, arhitekt

- Hiša - izdelek iz lesa
  Janez Pucelj, Riko d.o.o., Ljubljana

- Les v javnih zgradbah
  doc. Maruša Zorec, UL, Fakulteta za arhitekturo

- Bivalna okolica iz lesa
  Matej Makoter, Mitos d.o.o., Križevci pri Ljutomeru

Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
Informacije: dr. Franc Pohleven, 01/320 3642, franc.pohleven@bf.uni-lj.si

10.00 - 13.00 / dvorana 2

Posvet: Izobraževanje in kadri v gradbeni panogi

Trendi poklicnega in strokovnega izobraževanja v gradbeništvu
Sodelujejo: Center za poklicno izobraževanje, Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije, GZS - Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Gradbeni inštitut ZRMK, Slovenski gradbeni grozd, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, Zavod RS za zaposlovanje, ravnatelji srednjih gradbenih šol, kadrovniki gradbenih podjetij

 

10.00–10.10

Uvodni pozdrav in predstavitev širše problematike izobraževanja v srednjih šolah;
Predstavitev nove skupne promocijske pregledne mape izobraževanja za področje gradbeništva v Sloveniji

Irena Posavec, Skupnost gradbenih šol

10.10–10.20

Novi izzivi izobraževanja, šole in fakultete še brezplačno? Poklici prihodnosti v gradbeništvu

Renata Zupanc Grom, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

10.20–10.30

Trendi poklicnega in strokovnega izobraževanja v gradbeništvu

Elido Bandelj, Center za poklicno izobraževanje RS

10.30–10.40

Predstavitev aktivnosti projekta Build up skills

Vladimir Gumilar, SGG in GI ZRMK

 

10.40–10.50

Možnost in pripravljenost delavcev na pridobivanje novih znanj in novih poklicev – prekvalifikacija, realen izziv!

Oskar Komac, SDGD

10.50–11.00

Pregled statistike opravljenih delovodskih izpitov do leta 2011 in potreb po znanju s trga dela, ki jih zazna GZS

Valentina Smrkolj, GZS ZGIGM

11.00–11.10

Pregled statistike mojstrskih izpitov do leta 2011 in pregled potreb po poklicih v gradbeni obrti in znanja, ki jih primanjkuje na trgu dela in jih zazna OZS

Barbara Vrhovnik, Izobraževalni center OZS

11.10–11.20

Pregled vsebine publikacije Gradbeništvo v času krize – Pogledi z vidika trga dela in zadnje stanje na področju potreb po posameznih poklicih in znanjih, mladi in brezposelnost

Niko Klun, Zavod za zaposlovanje (OS Murska Sobota  )

11.20–12.30

Diskusija

ravnatelji srednjih gradbenih šol in predavatelji, ter ostali prisotni


 


Organizatorja: Skupnost gradbenih šol Slovenije in GZS - Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Informacije: Valentina Smrkolj, 01/ 589 8246, valentina.smrkolj@gzs.si, Irena Posavec, 03/428 5800, irena.posavec@guest.arnes.si

16.00 - 18.00 / dvorana 2

Regijsko srečanje energetsko učinkovitih sosesk s predstavitvijo zelenih načel pri naročanju in nakupovanju

Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK
Informacije: mag. Miha Tomšič, 01/280 8401, miha.tomsic@gi-zrmk.si in Mihael Mirtič, 01/280 8401, miha.mirtic@gi-zrmk.si

Sobota, 31. 3. 2012

DAN OBRTNIH DEJAVNOSTI V GRADBENIŠTVU

11.00 - 13.00 / dvorana 2

Posvet: Pasti neurejenih nepremičnin
Organizator: Apolonij d.o.o.
Informacije: Ana Kalan, 01/839 7246, ana.kalan@apolonij.si


Pripeti dokumenti

Fotogalerija