Novice


Arhiv: Franc Žle in memoriam

Franc Žle (1938 – 2017) in memoriam

Ob slovesu od našega dolgoletnega sodelavca Franca Žleta se spominjamo obdobja trideset let, ko se je začelo naše sodelovanje z njim na Gospodarski zbornici Slovenije. Želimo se zahvaliti za njegov izjemen strokoven in humanističen prispevek k  razvoju inženirskih in poslovno storitvenih dejavnosti.

Franc Žle, univ. diplomirani  pravnik in univ. dipl. ekonomist, se je pred skoraj tridesetimi leti vključil v delo GZS kot sekretar splošnega združenja za inženiring organizacije Gospodarske zbornice Slovenije in l.1990 postal sekretar združenja za konzalting, inženiring, razvoj in projektiranje. To je bilo obdobje pred osamosvojitvijo, ko intelektualno področje storitev še ni bilo podjetniško razvito in v našem gospodarstvu tudi ni bilo prepoznano kot pomembna gospodarska dejavnost. Na GZS je prav Franc Žle začel razvijati področja inženirskih in poslovno svetovalnih storitev, znal je prepoznati trende, ki so se v EU kazali v razvoju storitvenih dejavnosti in v ustvarjanju trgov za te dejavnosti. Ključna naloga za Slovenijo je bila, da se po osamosvojitvi čimprej vključi tudi v evropske in mednarodne strokovne organizacije s področja storitvenih dejavnosti. Ta cilj je bil dosežen, postali smo člani FIDIC, EFCA in FEACO - ključnih svetovnih in evropskih inženirsko svetovalnih in poslovno storitvenih svetovalnih združenj. Vstop v polnopravno članstvo ni bil enostaven, morali smo dokazati svojo usposobljenost; pripraviti pravila delovanja, etične kodekse, organiziranost, ustrezno kadrovsko zasedbo upravnih odborov združenj in izpolniti vse formalne pogoje za članstvo vključno s soglasjem pristojnega ministrstva za gospodarske dejavnosti. Franc je svojo nalogo odlično izpolnil, tako, da smo bili zelo hitro v mednarodnem prostoru prepoznani kot enakopravni in strokovni sogovorniki. Bil je izjemno široko razgledan, imel je dve univerzitetni diplomi, iz prava in ekonomije, in je zelo dobro govoril angleški in nemški jezik. Pri vključevanju Slovenije v EU je bil gonilna sila sodelovanja s strokovnimi inženirskimi združenji Češke, Poljske, Madžarske, Slovaške pri vstopu v EFCA in uvajanju standardnih pogodb med naročnikom in izvajalcem pri projektih sofinanciranih iz EU; projekti Phare in ISPA. Vzpostavil je odlične kontakte s ključnimi evropskimi nacionalnimi združenji. Z mednarodno organizacijo FIDIC smo se dogovorili za pravice prevajanja in tiskanja standardnih Fidic pogodb, ki se danes uporabljajo pri vseh projektih sofinanciranih iz EU, največ pa pri projektih kohezije v obdobju 2007do 2014. Franc je bil organizator in gonilna sila tega projekta s prevodi in tiskom standardnih FIDIC pogodb, ki so bile že nekajkrat ponatisnjene in se v Sloveniji široko uporabljajo. Zaslužen je tudi za organizacijo prve konference EFCA v centralni Evropi l. 2001.

 Franc je bil človek akcije, svoja stališča je vedno jasno opredelil, argumentiral in jih zavzeto zagovarjal. V okviru GZS je deloval s pogledom uprtim v prihodnost, strateško in operativno, vselej pokončno in vztrajno. Res je, da v praksi stvari pogosto ne gredo tako hitro, kot bi si želeli, zato je bil večkrat kritičen. Ni bil zadovoljen z dinamiko uvajanja sprememb, želel je čim hitreje priti do cilja – v tem je bil kljub oviram izjemno uporen. Danes lahko potrdimo, da so prav storitvena združenja na GZS odigrala vidno vlogo kot nosilci in akterji razvoja na osnovi stroke, kakovosti, odličnosti in inovativnosti. Predvsem pa je pomembno, da inženiringi in svetovalne storitve prispevajo k sinergijskim učinkom tudi za druge gospodarske dejavnosti: gradbeništvo, industrijo, raziskovalno in izobraževalno dejavnost.

 Franc Žle je dostojno zastopal interese stroke, dejavnosti in Gospodarske zbornice Slovenije. Marsikdaj je odločilno prispeval tako k mednarodni uveljavitvi slovenske inženiring in svetovalne stroke, kot tudi k realizaciji številnih domačih in mednarodnih projektov.

 Kot človeka in strokovnjaka te bomo ohranili v trajnem spominu.

Fotogalerija