Zapri

Novice


Arhiv: 3. javni poziv za nabor projektov upravičenih do nepovratnih sredstev LEADER iz kvote za leta 2011, 2012 in 2013

Lokalna akcijska skupina Posavje  na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013 (Ur.l. RS, št. 28/2011) objavlja
3. javni poziv za nabor projektov,
upravičenih do nepovratnih sredstev LEADER iz kvote za leta 2011, 2012 in 2013

Predmet poziva

nabor projektnih predlogov, upravičenih do nepovratnih sredstev LEADER iz kvote sredstev 4. osi PRP 2007-2013 za leta 2011, 2012 in 2013

Razpisana sredstva

 400.000 €

Upravičeni prijavitelji in partnerji

  • javne institucije/organizacije,
  • nevladne organizacije (ustanove, neprofitni zavodi in društva),
  • gospodarske družbe,
  • fizične osebe,
ki imajo stalno prebivališče ali registriran sedež na upravičenem območju delovanja LAS Posavje (celotna razvojna regija Posavje).

Upravičeni stroški

  • Stroški koordinacije in vodenja projekta, stroški dela za izvajanje projektnih aktivnosti (stroški del a za namen koordinacije in vodenja projekta do vključno 10% skupnih  upravičenih stroškov projekta )
  • Stroški materiala, opreme in storitev, nastalih z izvedbo projekta
  • Prispevek v naravi (mogoč samo pri projektih, ki vključujejo naložbo – do 15% skupnih upravičenih stroškov projekta)
  • Stroški promocije in obveščanja javnosti o projektu (do vključno 20% skupnih upravičenih stroškov projekta)
  • Splošni stroški, neposredno povezani z izvedbo projekta (študije izvedljivosti, strategije, honorarji arhitektom, inženirjem, svetovalcem, stroški pridobivanja dokumentacije in dovoljenj – do vključno 10% skupnih upravičenih stroškov projekta)

Območje

Območje LAS Posavje (občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica).

Višina sofinanciranja

 

do 85 % upravičenih stroškov projekta. 

Najnižji dodeljen znesek podpore za posamezen projekt  zanaša 2.000 €, najvišji pa do vključno 200.000 €.

Pri projektih medregijskega in čezmejnega sodelovanja najnižji znesek podpore za posamezno LAS zanaša 2.000 €, najvišji pa do vključno 50.000 €.
 

Datum objave

13.06.2011

Datum zaključka

31.08.2011

Kontakt

Tehnična pisarna LAS Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško
Tatjana Ibračević, Andreja Kobal
T: 07/ 48 81 048 (07/ 48 81 052)
e-pošta: las.posavje@rra-posavje.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi