Regionalni razvojni program Spodnjeposavske regije za obdobje 2014 – 2020


Regionalni razvojni program Spodnjeposavske regije za obdobje 2014 – 2020

Regionalni razvojni program je temeljni programski dokument na ravni regije. Predstavlja dogovor med občinami in vlado o razvoju regije v programskem obdobju.

Regionalna razvojna agencija Posavje je v skladu z Uredbo o regionalnih razvojnih programih in usmeritvami ministrstva, pristojnega za regionalni razvoj, pristopila k pripravi novega Regionalnega razvojnega programa Spodnje posavske regije za obdobje 2014 – 2020. Regionalni razvojni program (RRP) bo poleg analize stanja obsegal tudi programski del, v katerem bodo zajeti ključni programi in ukrepi za razvoj regije v naslednjem programskem obdobju. Sam sklep o pripravi in Program priprave RRP 2014 – 2020 za našo regijo je bil sprejet na 43. redni seji Sveta regije Posavje, dne 12. 10. 2012 in je objavljen na spletni strani www.rra-posavje.si .

*** Priprava RRP 2014 – 2020
*** Izvedbeni načrt RRP 2014 – 2020

Več informacij o pripravi Regionalnih razvojnih programov lahko najdete na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo oz. na spodnji povezavi:
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/priprava_regionalnih_razvojnih_programov_2014_2020/

RRA Posavje je skladno z Uredbo o regionalnih razvojnih programih skupaj z partnerji pripravila Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2014-2020 in ga skladno z Pogodbo o izvajanju splošnih razvojnih nalog v roku in sicer 30. 12. 2014 oddala v mnenje na MGRT. Po prejemu mnenja Razvojni svet regije Posavje sprejme RRP na podlagi 9. člena Uredbe o regionalnih razvojnih programih. Skladno z Zakonom o spodbuajnja skladnega regionalnega razvoja RRP naknadno potrdi tudi Svet regije Posavje.

Strateški del dokumenta si lahko ogledate tukaj.

Programski del dokumenta si lahko ogledate  tukaj.

 

Mnenje MGRT si lahko ogledate tukaj.

 

Karta funkcij naselij.

 

 Razvojni svet regije Posavje  je na svoji 1. konstitutivni seji 4. 6. 2015 sprejel Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2014-2020 skladno z opredeljeno uredbo in zakonom. Naknadno ga je potrdil tudi Svet regije Posavje, na svoji 65. dopisni seji 5. 6. 2015.

 

Vir: RRA Posavje