Sekcija kovinske industrije Posavja in z njo povezane dejavnosti

 

En izmed nosilnih stebrov gospodarstva Posavja, ki se srečuje s številnimi izzivi, je kovinska industrija in z njo povezane dejavnosti. S strani nekaterih ključnih posavskih podjetij je prišlo do pobude po povezovanju podjetij kovinske panoge.  Na srečanju direktorjev kovinske industrije in z njo povezano dejavnostjo, ki je bilo v četrtek, 13. oktobra 2016, ob 14. uri, v konferenčnem centru Tri lučke,  je bila sprejeta pobuda, da se ustanovi Sekcija kovinske industrije Posavja in z njo povezane dejavnosti, ki bo delovala pod okriljem GZS OZ Posavje, Krško.

 Ključna področja skupnega delovanja so:

  • Kadri
  • Mreženje
  • Dobre prakse
  • Povezovanje in internacionalizacija
  • Infrastruktura
  • Usmerjena usposabljanja

Za potrebe delovanja sekcije je bil potrjen izvršilni odbor sekcije:

  •  Alen Šinko, Kovis d.o.o.
  • dr. Andrej Lešnjak, Q techna d.o.o.
  • Dejan Marcola, Metalna Senovo d.o.o. - predsednik
  • Stanko Ančimer, Willy Stadler d.o.o.

Vloga
Delo Sekcije za kovinsko industrijo Posavja in z njo povezane dejavnosti temelji na več kot 70-letni tradiciji kovinske industrije s področja Posavja. V oktobru 2016 so najvidnejši predstavniki kovinske industrije ustanovili sekcijo z namenom širjenja in popularizacije poklicev ter prenosom znanj s področja kovinske industrije. Sekcija za kovinsko industrijo Posavja in z njo povezane dejavnosti je strokovno delovno telo, ki v okviru GZS OZ Posavje, Krško deluje kot spodbujevalec in organizator aktivnosti na področju razvoja kovinske industrije z idejami, politiko in projekti s ciljem, da bi v Posavju kovinska industrija ponovno dobila svojo vlogo, ki jo je že imela v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, ko je panoga zaposlovala največ delavcev. Pri tem ima sekcija prvenstveno vlogo vzpostavitve mreže promotorjev za širjenje ugleda poklicev s področja kovinske industrije ter prenosa znanj. Temeljni cilj sekcije je, da s svojimi aktivnostmi spodbuja mlade, da se odločajo za poklice, ki jih ponuja kovinska industrija, podrejeno pa, da sekcija s svojim programom in aktivnostmi prispeva k izboljšanju stanja v kovinski industriji, kakovosti njenih izdelkov, storitev ter procesov. Sekcija je sestavljena iz članov uspešnih podjetij Posavja. Deluje na sejah, kjer sprejema pobude, organizira posvete, seminarje, predavanja, razpisuje natečaje za priznanja in organizira izmenjavo dobrih praks v domačem in mednarodnem prostoru.

Poslanstvo
S širitvijo ugleda panoge in popularizacijo kovinske industrije Posavja navdihniti mlade za poklice s področja kovinske panoge. Mreža aktivnih mentorjev skrbi za prenos znanj na mlajše rodove ter s povezovanjem in izmenjavo dobrih praks vzpodbuja kadre za nova znanja za prihodnji razvoj panoge.

Vizija
Z mrežo aktivnih promotorjev povrniti ugled poklicev s področja kovinske industrije na nivo, ki ga je panoga že imela in postati vodilni spodbujevalec med starši in mladimi za poklice s področja kovinske industrije za njen prihodnji razvoj panoge v Posavju.