Zapri

Novice


Arhiv: Javni razpis za malo gospodarstvo v občini Krško za leto 2015

Občina Krško je v Uradnem listu RS, št. 60 dne 14. 8. 2015 objavila Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za leto 2015.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem obdobju od 24. 9. 2014 do 23. 9. 2015 na območju občine Krško:
A.        naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
B.        svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,
C.        promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
D.        posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
E.        spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

Upravičenci do sredstev so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki na območju občine Krško, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah ter strokovna društva in združenja na področju podjetništva.

Navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Krško, v kolikor ima poslovno enoto v občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz občine Krško (stalno bivališče) in investira na območju občine Krško. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Krško.

Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 125.000 EUR. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del javnega razpisa in so drugačni kot prejšnja leta (podrobnosti so navedene v javnem razpisu).

Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu de minimis, kar pomeni da skupni znesek pomoči, dodeljen istemu enotnemu podjetju ne bo presegel 200.000 EUR v kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali EU. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR.

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletni strani Občine Krško
http://krsko.si/2897/javni-razpis-za-malo-gospodarstvo-v-obcini-krsko-za-leto-2015 ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.

Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na naslov Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do srede, 23. 9. 2015.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel.07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.

V priponki prilagamo še razpisno dokumentacija za vsak ukrep posebej:

Pripete datoteke

Fotogalerija