Zapri

Označevanje embalažnih materialov

Ministrstvo za okolje in prostor RS je 6. septembra 2021 dalo v javno razpravo osnutek spremembe uredbe o embalaži in odpadni embalaži s katero odpravlja začetek obveznega označevanja embalažnih materialov, ki naj bi stopilo v veljavo s 1. 1. 2022. Z uveljavitvijo spremembe uredbe bo označevanje embalažnih materialov pri nas ostalo prostovoljno. Spremembo uredbe so poslali v notifikacijo 14. septembra tako, da je pričakovati objavo spremembe uredbe po 15. decembru letos. http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/nview.cfm?p=2021_597_EN_EN

Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije, od 19. 8. do 23. 9. 2021.

Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije.

Študija: Poslovne strategije in naložbene politike bank

Objavljena je končna študija o razvoju orodij in mehanizmov za vključitev dejavnikov ESG v bančni bonitetni okvir EU ter v poslovne strategije in naložbene politike bank. Ponuja celovit pregled trenutnih praks in opredeljuje vrsto najboljših praks za vključevanje tveganj ESG v procese upravljanja tveganj bank in bonitetni nadzor. Opisuje izzive in dejavnike, ki prispevajo k razvoju dobro delujočega trga EU za zeleno financiranje in trajnostne naložbe. https://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment

Evropska unija kot celota ostaja v mejah emisij onesnaževal zraka

Poročilo Evropske agencije za okolje navaja, da je v letu 2019 Evropska unija spoštovala zgornje meje emisij za štiri ključna onesnaževala, vključno z dušikovimi oksidi, nemetanskimi hlapnimi organskimi spojinami, žveplovim dioksidom in amoniakom. Kljub temu morajo države članice dodatno zmanjšati emisije, da bi dosegle zaveze o zmanjšanju v letih 2020-29 in 2030, zlasti za dušikove okside, trdne delce PM2.5 in amoniak.

Novi statistični podatki v povezavi z okoljem

Novi statistični podatki v povezavi z okoljem

Statistični urad Republike Slovenije je na svojih spletnih straneh objavil nove statistične podatke na temo okolja. Količine vseh odpadkov, nastalih v 2020, manjše za skoraj 9 % V 2020, ko smo v večji meri kot kdajkoli prej delali na domu, se je letna količina vseh nastalih odpadkov zmanjšala. Posledično se je povečala količina komunalnih odpadkov, nastalih v gospodinjstvih, in sicer za 2 %. Povečale so se tudi količine odpadkov iz zdravstva, za 5 %. http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9851 V 2020 pobranih manj okoljskih davkov kot v prejšnjem letu Prihodki države od okoljskih davkov so bili v letu 2020 za 18,4 % nižji kot v letu 2019. Upad prihodkov od okoljskih davkov je bil v mesecih po razglasitvi epidemije največji pri energetskih davkih (trošarina na mineralna olja in pline, taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 – od tekočih goriv) ter pri davkih na promet (davek od prometa novih motornih vozil); prvi so glede na leto 2019 upadli za 21,1 %, drugi za 5,9 %. http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9854 Neto proizvodnja električne energije v juliju 2021 manjša kot v juliju 2020 Proizvodnja električne energije se je v juliju 2021 v primerjavi z enakim mesecem lanskega leta zmanjšala, zmanjšala se je tudi oskrba z energenti. http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9787 V letu 2019 nastalo za 2,1 % manj emisij CO2 kot v 2018 V 2019 je nastalo 15,7 milijona ton emisij CO2, kar je 2,1 % manj kot v 2018. Manjše so bile tudi količine emisij NOx in trdnih delcev PM10; prve za 7,3 %, druge pa za 5,1 %. http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9823 Železniški prevoz v EU je v 2018 prispeval 0,4 % vseh emisij toplogrednih plinov iz prometa, cestni pa 72 % V javnem potniškem prevozu je bilo v 2020 prepeljanih opazno manj potnikov kot v 2019. V avtobusnem javnem prevozu je bil ta upad 59-odstoten, v železniškem 41-odstoten. Evropska komisija je leto 2021 razglasila za "evropsko leto železnic", z namenom, da bi spodbudila uporabo železniškega prevoza in s tem prispevala tudi k uresničevanju ciljev evropskega zelenega dogovora, saj je prav železniški prevoz eden izmed najbolj trajnostnih načinov prevoza. http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9805 Poraba goriva v gozdarskih podjetjih v 2020 za 19 % manjša kot v 2019 Gozdarska podjetja v Sloveniji so v 2020 porabila skupaj približno 5,9 milijona litrov goriva (bencina in dizla) ali približno 19 % manj kot v 2019. http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9762

Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Sloveniji leta 2020

Letno poročilo je pripravljeno na podlagi Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti ter povzema vsa dogajanja, povezana z varstvom pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnostjo. Leto 2020 je bilo mirno, prav tako pa je bil dosežen temeljni cilj jedrske in sevalne varnosti to je varstvo ljudi in okolja pred nepotrebnimi škodljivimi učinki ionizirajočih sevanj.

GZS: Strateške odločitve v energetiki moramo sprejeti danes

Pretekli mesec je potekala seja Strateškega sveta za energetski prehod pri GZS, ki sta se je udeležila tudi državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Andrej Čuš ter državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok. Udeleženci so govorili o stanju in prihodnosti slovenske energetike in pozvali k čimprejšnjemu oblikovanju kakovostnega razvojnega načrta in celostne vizije slovenske energetike. Ključno sporočilo zasedanja: »Energetika je strateška panoga, nujne so strateške odločitve. In sprejeti jih moramo danes, ne jutri!«

Slovenska industrija opozarja na nevzdržno visoke cene energentov in nujnost dialoga z državo

Članstvo GZS je zaskrbljeno nad enormno rastjo cen energentov, saj se je cena električne energije letos podvojila, cena zemeljskega plina pa se je povečala skoraj za trikratnik. To skrbi tako energetsko intenzivno industrijo kot tudi druge gospodarske dejavnosti, na primer živilsko predelovalno in kemijsko industrijo. GZS kot zastopnik slovenskega gospodarstva ocenjuje, da se bo morala v nastalo situacijo vključiti tudi država.

Slovenija prejela prvi priliv iz Sklada za okrevanje in odpornost

Evropska komisija je Sloveniji izplačala 231 mio eur v obliki predhodnega financiranja, kar ustreza 13 % dodelitve nepovratnih sredstev v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost (RRF). Izplačilo bo olajšalo začetek izvajanja ključnih naložbenih in reformnih ukrepov, predvidenih v načrtu Slovenije za okrevanje in odpornost (NOO). Prva sredstva bodo namenjena za področja trajnostne mobilnosti in digitalne preobrazbe. Objavljena je video predstavitev paketa reform in spodbud iz naslova NOO, iz katerega bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v letih od 2022 do 2026 gospodarstvu zagotovilo 427 mio eur nepovratnih evropskih sredstev s ciljem zvišanja produktivnosti, konkurenčnosti in večje odpornosti na bazi zelenega ter digitalnega prehoda. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/recovery-and-resilience-plan-slovenia_en https://www.gov.si/novice/2021-09-24-predstavitev-nacrta-za-okrevanje-in-odpornost/