Varstvo okolja

Arhiv: Celostno upravljanje voda – revizija seznamov onesnaževal površinskih in podzemnih voda

Do 1. novembra 2021 je možno podati mnenje o prihajajočih seznamih onesnaževal, ki vplivajo na površinske in podzemne vode ter ustreznih regulatornih standardih. Posvetovanje Evropske komisije je še posebej pomembno za izvajanje nedavno sprejetega akcijskega načrta za ničelno onesnaževanje v okviru evropskega zelenega dogovora in za zagotovitev učinkovitejše in varnejše rabe vode.

Arhiv: Razvrščanje geoloških materialov pri zemeljskih delih

Tehnična specifikacija TSPI PG 05.200 – Razvrščanje geoloških materialov pri zemeljskih delih določa načela razvrščanja zemljin in zdrobljenih kamnin v skupine materialov s podobnimi lastnostmi za inženirsko rabo pri zemeljskih delih pri gradnji prometne infrastrukture v Republiki Sloveniji. 1. del opredeljuje razvrščanje zemljin, 2. del pa smernice za presojo uporabnosti zemljin pri zemeljskih delih na osnovi razvrščanja.

Arhiv: Prilagoditve metod ocenjevanja hrupa

31. december 2021 je rok za začetek uporabe metod ocenjevanja hrupa, skladnih z določili Delegirane direktive Komisije (EU) 2021/1226. Priloga k tej delegirani direktivi določa potrebne prilagoditve skupnih metod ocenjevanja, ki vključujejo pojasnitev formul za izračun širjenja hrupa, prilagoditev preglednic najnovejšemu znanju in izboljšave v opisu korakov izračunov, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku. To vpliva na izračun hrupa cestnega prometa, hrupa železniškega prometa, industrijskega hrupa in hrupa zrakoplovov.

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije, od 23. 7. do 18. 8. 2021.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije.

Arhiv: Poročilo o kakovosti zraka v Alpah

Poročilo prinaša pregled evropske zakonodaje in drugih usmeritev na področju kakovosti zraka, opis onesnaževal zraka in procesov v Alpah, potrjeno s strani ministrov na XVI. Alpski konferenci – tudi v slovenskem jeziku.

Arhiv: Objavljeno Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije 2021

Poročilo vsebuje pregled in prikaz stanja in trendov prostorskega razvoja, analizo izvajanja Strategije prostorskega razvoja Slovenije in drugih prostorskih aktov v časovnem obdobju od 2014 – 2020 ter predloge in priporočila za nadaljnji prostorski razvoj države.

Arhiv: Elektroenergetska bilanca prevzema in oddaje električne energije za prvo polovico leta 2021

Domača proizvodnja (z upoštevanjem slovenskega 50 % deleža proizvodnje iz JE Krško), je v slovenski elektroenergetski sistem v prvi polovici leta 2021 prispevala 6.140 GWh električne energije, kar je 11 % več kot v enakem obdobju leta 2020. Prevzem električne energije iz tujine, ki je v največji meri zagotovljen preko prenosnega omrežja, je bil v prvi polovici leta 2021 za 4 % višji kot v enakem obdobju leta 2020.

Arhiv: Poročilo o spremljanju uporabe zakonodaje EU

Arhiv: Poročilo o spremljanju uporabe zakonodaje EU

Poročilo Evropske komisije o kršitvah EU zakonodaje v državah članicah navaja, da je bilo v letu 2020 odprtih več postopkov za ugotavljanje kršitev v zvezi z okoljem, kot katero koli področje politike, medtem ko je več kot 50 zelenih kršitev ostalo nerešenih tudi po sodbi sodišča EU. Za ugotavljanje kršitev proti Sloveniji je bilo začetih 38 novih postopkov, 24 za ugotavljanje poznega prenosa, od tega 5 na področju okolja in 3 na področju energije.

Arhiv: Odhodki za varstvo okolja se še naprej povečujejo

Arhiv: Odhodki za varstvo okolja se še naprej povečujejo

Po podatkih Eurostata so leta 2020, na ravni EU, izdatki za varstvo okolja znašali 273 milijard eur. V povprečju so se vsako leto povečali za več kot 2 %. Od leta 2006 so se povečali za 40 %. Večinski delež oziroma 57 % predstavljajo izdatki za varstvo okolja v podjetjih.