Varstvo okolja

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP, MzI, in MGRT

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na pristojno institucijo, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na antonija.cerar@gzs.si .

Arhiv: Posodobitev zakonodaje o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah

Začasni politični dogovor o predlogu spremembe Aarhuške uredbe, ki določa kako EU in njene države članice izvajajo mednarodno Aarhuško konvencijo, katere cilj je zagotoviti dostop do informacij, udeležbo javnosti pri odločanju in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah je potrjen tudi s strani veleposlanikov pri Evropski uniji.

Arhiv: Britanska vlada objavila strategijo za vodik

Arhiv: Britanska vlada objavila strategijo za vodik

V skladu z načrti vlade Združenega kraljestva bi lahko nizkoogljični vodik do leta 2030 oskrboval tri milijone domov in do leta 2050 predstavljal več kot tretjino energije. Do leta 2035 načrtujejo zmanjšati emisije za 78 % glede na ravni iz leta 1990.

Arhiv: Poročilo IPPC o stanju podnebja

Mednarodni panel za podnebne spremembe (The Intergovernmental Panel on Climate Change - IPPC) je objavil poročilo o stanju podnebja, ki ga je pripravljalo več sto znanstvenikov, ki ugotavljajo, da bo povprečna globalna temperatura ozračja, glede na predindustrijsko dobo, višja za 1,5 stopinje Celzija že okoli leta 2030, zato pozivajo k takojšnjemu ukrepanju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.

Arhiv: Nova platforma Unije za razvoj energije iz obnovljivih virov bo omogočila statistične prenose

Zakonodaja EU o obnovljivih virih energije (OVE) določa mehanizme, med katerimi so tudi „statistični prenosi“ količin energije iz obnovljivih virov. Vzpostavljena platforma naj bi državam članicam EU pomagala pri izvajanju statističnih prenosov, tako da bi se tistim, ki ne dosegajo zavezujočih nacionalnih ciljev za leto 2020, omogočil nakup energije iz obnovljivih virov od tistih, ki presegajo svoj cilj.

Arhiv: Odporne dobavne verige v zelenem prehodu

Z zelenim prehodom se bo še naprej povečalo povpraševanje po kritičnih mineralih, visoko zmogljivih baterijah in polprevodnikih. Ker se EU in ZDA soočata s podobnimi izzivi, sta se junija 2021 dogovorili o ustanovitvi EU-ZDA Sveta za trgovino in tehnologijo, ki bo obravnaval tudi sodelovanje na področju dobavnih verig.

Arhiv: EIB – pregled vlaganj v ukrepe podnebnih sprememb v gospodarstvu 2020/2021

Arhiv: EIB – pregled vlaganj v ukrepe podnebnih sprememb v gospodarstvu 2020/2021

Evropska investicijska banka (EIB) je objavila informacije o vlaganjih v evropskih podjetjih, v povezavi s podnebnimi spremembami. V anketi je sodelovalo 13500 podjetij, z vseh držav članic EU. Zbrani podatki obsegajo značilnosti in uspešnost podjetja, pretekle naložbe in prihodnje načrte, vire financiranja, izzive s katerimi se podjetja soočajo.

Arhiv: Sklad za inovacije: EK najavlja nova razpisa

Evropska komisija (EK) sporoča, da bo 32 malih projektov prejelo 122 mio eur iz Sklada za inovacije, katerega vir so prihodki iz sistema trgovanja z emisijami. EK najavlja, da bo razpis za velike projekte objavila 26. oktobra, drugi razpis za male projekte pa naj bi bil objavljen marca 2022. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_3842

Arhiv: Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi v javni obravnavi

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o reviziji Uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemičnih snovi in zmesi ("uredba CLP"). Ta revizija je eden od 85 ukrepov, načrtovanih v strategiji za trajnost kemikalij, ki jo je Komisija sprejela oktobra 2020 kot prvi korak k doseganju cilja ničelnega onesnaženja. Posvetovanje poteka do 15. novembra 2021.

Arhiv: EU ETS: znane količine brezplačnih pravic

Evropska komisija je centralnemu administratorju evidence transakcij Evropske unije posredovala preglednico nacionalnih dodelitev s končnimi letnimi količinami za prehodno brezplačno dodelitev pravic do emisije za obdobje 2021–2025, da jih vnese v evidenco transakcij Evropske unije.