Varstvo okolja

Arhiv: Statistični pregled o energiji na svetovni ravni

BP je objavil Statistical review of world energy 2021.

Arhiv: Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2020

Poročilo, ki ga je objavila Agencija za energijo prikazuje stanje in razvoj trgov z električno energijo in zemeljskim plinom, doseganje ciljev na področjih proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje, predstavljeno je tudi varstvo odjemalcev, doseženi prihranki energije z učinkovito rabo ter oskrba s toploto.

Arhiv: SURS: V 2020 je bilo 69 % odpadnih voda iz kanalizacijskih sistemov pred izpustom prečiščenih v čistilnih napravah

Arhiv: SURS: V 2020 je bilo 69 % odpadnih voda iz kanalizacijskih sistemov pred izpustom prečiščenih v čistilnih napravah

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je bilo v letu 2020 v javno kanalizacijo dovedenih 231,1 milijona m3 odpadnih voda, to je za 4,1 % manj kot v letu 2019. Kar dve tretjini odpadnih voda sta bili pred izpustom v okolje prečiščeni v čistilnih napravah.

Arhiv: Potrjen slovenski načrt za okrevanje in odpornost v višini 2,5 milijarde evrov

Arhiv: Potrjen slovenski načrt za okrevanje in odpornost v višini 2,5 milijarde evrov

Evropska komisija je 1. 7. sprejela pozitivno oceno načrta Slovenije za okrevanje in odpornost (NOO), ki je osnova za izplačilo 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 705 milijonov evrov posojil. Komisija je v analizi zlasti proučila, ali naložbe in reforme, ki jih načrtuje Slovenija, podpirajo zeleni in digitalni prehod, ali prispevajo k učinkoviti obravnavi v evropskem semestru ugotovljenih izzivov in ali krepijo potencial rasti njenega gospodarstva, ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko in socialno odpornost. NOO med drugim naslavlja tudi reformo v smislu priprave izhodišč za strategijo, ki bo omogočila krepitev energetskega upravljanja v podjetjih in bo z uporabo sodobnih naprednih tehnologij bistveno pripomogla k povečanju energetske učinkovitosti v podjetjih, na podlagi opredelitev: osnovnih elementov energetske strategije, mehanizma na strani ponudbe, izvedbenega dela, energetskega managementa v podjetjih. Pomembno tudi za člane SRIP-a MATPRO. https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/rrf/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost_dokument_30-4-2021.pdf

Arhiv: EU podnebno-energetski zakonodajni paket Pripravljeni na 55

Arhiv: EU podnebno-energetski zakonodajni paket Pripravljeni na 55

Evropska komisija je 14. julija objavila sveženj predlogov s katerimi želi politike EU, na področju podnebja, energije, rabe zemljišč, prometa in obdavčitve, pripraviti na zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Obravnava svežnja predlogov je ena izmed prednostnih nalog predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije na področju okolja in podnebnih sprememb. Med predlaganimi ukrepi so med drugim: uvedba trgovanja z emisijami v sektorjih prometa in stavb, poostritev sedanjega sistema EU za trgovanje z emisijami, ukrepi za preprečevanje selitve virov ogljikovega dioksida, večja poraba energije iz obnovljivih virov, večja energijska učinkovitost.

Arhiv: Podnebni sklad: GZS kritična do razporeditve porabe sredstev

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) pozdravljamo program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe, ki uvaja nove ukrepe za podjetja. Hkrati pa izražamo veliko zaskrbljenost nad slabim gospodarjenjem s sredstvi podnebnega sklada, saj ostajajo do sedaj zbrana sredstva iz leta v leto neporabljena. Ob tem opozarjamo, da Slovenija zamuja s pripravo podpornih podlag za izplačila sredstev iz sklada. Pričakujemo takojšnjo pripravo razpisov za koriščenje sredstev Sklada za podnebne spremembe in realizacijo financiranja ukrepov in hkrati predlagamo vzpostavitev enotne platforme, ki bo zajemala vse objavljene razpise, ki se črpajo iz sklada. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2187

Arhiv: Resolucija DPS50 - nov korak k podnebni nevtralnosti Slovenije

Arhiv: Resolucija DPS50 - nov korak k podnebni nevtralnosti Slovenije

S sprejemom Resolucije o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50), ki jo je sprejel Državni zbor, je začrtana vizija strategije, da bo Slovenija leta 2050 podnebno nevtralna in na podnebne spremembe odporna družba na temeljih trajnostnega razvoja. S postavljenim podnebnim ciljem si Slovenija zastavlja izziv in daje priložnost sektorjem, kot so promet, energetika, industrija, kmetijstvo, stavbe (raba goriv v gospodinjstvih, storitvenem sektorju), odpadki ter raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo ter njihovim sektorskim politikam cilj doseganja skupnih neto ničelnih emisij do leta 2050. Postavlja tudi strateške sektorske cilje za leto 2050 (in 2040), ki jih morajo posamezni sektorji dosledno upoštevati in vgraditi v svoje sektorske dokumente in načrte.

Arhiv: Državni zbor podprl Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE)

Poseben zakon, ki ureja področje OVE, bo omogočal lažje izvajanje regulatornih in strokovnih nalog javne uprave na tem področju ter hitrejšo vsakokratno uskladitev nacionalne zakonodaje z evropsko. Temeljni cilj zakona je spodbujati rabo OVE v vseh sektorjih proizvodnje in rabe energije. S tem se zasleduje cilj podnebno nevtralne družbe in zelenitve gospodarstva in družbe.

Arhiv: GZS pozvala MOP k pripravi strategije ravnanja z blatom iz KČN

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) opozarjamo, da je za rešitev problematike ravnanja z blatom nujna priprava in sprejem strategije, ki uradno in zavezujoče potrjuje izvedbo konkretnih rešitev. Za oblikovanje tovrstne strategije mora biti pristojno Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Problematiko ravnanja z blatom iz komunalnih čistilnih naprav (KČN) je mogoče dolgoročno celostno rešiti zgolj z monosežigom z zagotovljenim skladiščenjem pepela za kasnejšo uporabo pri recikliranju fosforja, ki je kritična surovina v EU.

Arhiv: Spremenjena Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov

Vlada je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov. Z dvema spremembama uredbe se odpravlja neskladnost domače zakonodaje na področju sežiga in sosežiga odpadkov z evropsko direktivo o industrijskih emisijah (2010/75/EU). Besedilo se spreminja na način, ki omogoča enoznačno razumevanje upoštevanja mejnih vrednosti emisij, saj je bil stari zapis nedosleden glede primerjave 10-minutnih povprečnih vrednosti ogljikovega monoksida z mejno vrednostjo emisije, ki se sicer uporablja za polurne povprečne vrednosti; in dopolnitev besedila na način, ki odpravlja neskladnost z evropsko direktivo. Sprememba uredbe sicer nima vpliva na pogoje obratovanja obstoječih sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov. Obstoječe naprave so prilagojene vsem zahtevam zakonodaje. Sprememba uredbe se uvaja za namen boljše preglednosti določb, ki bodo predvsem dobrodošle upravljavcem morebitnih novih sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov v postopku pridobivanja dovoljenj, so sporočili z Ministrstva za okolje in prostor.