Varstvo okolja

Arhiv: Gospodarstvo mnenja, da za opustitev premoga leta 2033 ne bomo dovolj celovito pripravljeni - tudi v prihodnje pričakuje zanesljivo, nizkoogljično oskrbo z energijo po konkurenčnih cenah

Gospodarska zbornica Slovenije je 29. marca, v okviru seje Strateškega sveta GZS za energetski prehod, oblikovala stališča s strani gospodarstva in energetskih družb na Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo. Ključna pripomba gospodarstva je, da gre za zelo pomembno odločitev, ki ni omejena na dve premogovni regiji, temveč je opustitev rabe premoga in posledično zapiranja premogovnega dela TEŠ vseslovenski problem, ki vpliva na našo skupno prihodnost: tako energetike, gospodarstva kot vseh prebivalcev Slovenije. Za industrijo je bistvena zanesljiva oskrba z energijo po konkurenčnih cenah, predvsem pa stabilnost delovanja elektroenergetskega sistema. Glede na to, da so tehnologije, ki bi lahko nadomestile premogovne termo elektrarne še v razvoju in bo zanje ključen razvoj v naslednjem desetletju, nasprotujemo preuranjeni odločitvi o izstopu iz premoga in posledično večji energetski uvozni odvisnosti Slovenije. https://www.energetika-portal.si//nc/novica/n/odgovori-na-pogosto-zastavljena-vprasanja-v-okviru-javne-obravnave-nacionalne-strategije-z-4524

Arhiv: Spremenjena uredba o mejnih vrednostih emisije HOS v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

Vlada je sprejela dopolnitve uredbe z namenom uskladitve z direktivo o industrijskih emisijah. V uredbi se tako navaja bolj jasna povezava med hlapnimi organskimi spojinami (HOS), za katere so zaradi razvrstitve med kancerogene ali mutagene snovi predpisani stavki o nevarnosti, in zaprtimi pogoji nadzora le-teh. Izdaja okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) se pogojuje tudi z odsotnostjo tveganja za okolje in ne samo za ljudi. Prav tako se dodaja tudi obveza upravljavca, da v sklop rednega poročanja o bilanci uporabljenih organskih topil vključi tudi podatke iz načrta zmanjševanja emisij HOS in podatke o odstopanju mejnih vrednosti emisij, kot je to določeno v OVD.

Arhiv: Imate vprašanje glede novih omejitev plastike za enkratno uporabo ali si le želite enostaven prikaz vseh zahtev za vaš proizvod?

V Službi za varstvo okolja na GZS smo za podjetja pripravili jasen in natančen pregled zahtev za proizvode iz plastike za enkratno uporabo, ki jih prinaša v letu 2019 sprejeta Direktiva 2019/904 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. V prihodnjih tednih bo Ministrstvo za okolje in prostor dalo v javno obravnavo predpis za prenos zahtev te direktive. V kolikor proizvajate oziroma dajete na trg izdelke iz plastike za enkratno uporabo, vas vljudno vabimo, da si ogledate informacije o vsebini in zahtevah, ki prihajajo ter nam morebitna vprašanja sporočite preko spletnega obrazca. Odgovore bomo objavili na spletni strani

Arhiv: Spremembe obveznosti na področju embalaže in odpadne embalaže

V Uradnem listu RS, št. 54, ki je izšel 9. 4. 2021 je bila objavljena nova Uredba o embalaži in odpadni embalaži. Uredba uvaja novosti oziroma spremembe, ki bodo imele občuten vpliv na obveznosti podjetij na tem področju, tudi tistih, ki do sedaj niso bili zavezanci za zagotovitev ravnanja z odpadno embalažo. Po novem bodo morali vsi proizvajalci, kot jih določa nova uredba, zagotavljati ustrezno ravnanje, v lastnih ali skupnih sistemih ravnanja ne glede na količino embalaže, ki jo dajejo na trg. Uredba stopi v veljavo 24. aprila 2021. V primeru dodatnih vprašanj vabimo člane, da se obrnejo na našo službo.

Arhiv: Predlogi za reorganizacijo in debirokratizacijo procesov MOP

Arhiv: Predlogi za reorganizacijo in debirokratizacijo procesov MOP

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je na spletni predstavitvi predlogov za reorganizacijo in debirokratizacijo procesov Ministrstva za okolje in prostor (MOP), 19. aprila v organizaciji Službe za varstvo okolja, uvodoma poudaril: »MOP je povezan z vsemi dejavniki razvoja, z vsemi projekti, ki se umeščajo v prostor. Cilj je z boljšo organiziranostjo bistveno pohitriti postopke umeščanja v okolje in prostor tako za podjetja kot državljane, in to brez negativnih vplivov na okolje. MOP ta problem rešuje z dvema ukrepoma: eden je zakonodajni (nov Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja in predvidena vključitev v Zakon o debirokratizaciji) ter drugi organizacijski (reorganizacija). Oboje je povezano.« Eden ključnih ukrepov pri debirokratizaciji in pohitritvi upravnih postopkov na področju okolja je boljša organiziranost virov, saj se v trenutni organizacijski shemi posamezni postopki podvajajo na različnih organih. To velja predvsem za dovoljevanje posegov v okolje, ki lahko v trenutnem sistemu traja tudi desetletje. Generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti je pozdravil prizadevanja vlade in Evropske komisije pri izvajanju aktivnosti za zeleni prehod. O tem pa se »porajajo številna vprašanja in dileme, ali bodo tudi administrativni postopki dovolj hitri, ali bomo v institucijah sledili trendom in dogajanju na trgu,« je dodal.

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

4. junij: Okoljski dan gospodarstva 2021 - celodnevna strokovna konferenca Vljudno vabljeni - rezervirajte si termin! Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: JR - Podpore novim manjšim proizvodnim napravam za izrabo vetrne energije

Predmet javnega razpisa (JR) je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije. Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 30 % vrednosti upravičenih stroškov operacije. Upravičenci: gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge. Razpisana sredstva v višini 4 milijone EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 30. 4. 2021, za drugi in hkrati zadnji rok pa do 24. 9. 2021.

Arhiv: JR - Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

Predmet javnega razpisa (JR) je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji, tako za nove sisteme, kot tudi za širitve sistemov. Upravičenci: gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge. Razpisana sredstva v višini 16 mio EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 1. 4. 2021. Naslednji rok za oddajo vlog je 3. 6. 2021, zadnji rok pa 2. 9. 2021.

Arhiv: 30. 3.: Delavnica o inovativnem ravnanju z odpadki

Enourna spletna delavnica o inovativnem ravnanju z odpadki bo potekala v okviru projekta PlastiCircle. Namenjena je vsem upravljalcem odpadkov. Spregovorili bodo o uporabi tehnologij in rešitev pri zbiranju in ravnanju z odpadki. Pilotne aktivnosti so potekale v mestih Valencia (Španija), Alba Iulia in Utrecht (Nizozemska). Partner projekta je MO Velenje. Dogodek bo potekal v angleškem jeziku. Obvezne so predhodne prijave.

Arhiv: JR - Okoljski in trajnostni znaki za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

Predmet javnega razpisa (JR) je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega/gostinskega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom (znak za okolje EU – EU ECOLABEL, …). Višina sofinanciranja je do največ 5.000,00 EUR za posamezen objekt in znak. Rok za prijavo je 5. maj 2021.