Varstvo okolja

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije.

Arhiv: EU fiskalno trajnostno poročilo 2021

Evropska komisija je objavila Poročilo o fiskalni vzdržnosti za leto 2021, ki ponuja pregled izzivov fiskalne vzdržnosti, s katerimi se soočajo države članice EU v kratkoročnem, srednjeročnem in dolgoročnem obdobju.

Arhiv: Izvajanje Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu v letu 2021

V letu 2021 je bilo v okviru izvajanja Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu za ukrepe spodbujanja alternativnih goriv v prometu skupaj izplačanih 19.099.401 EUR. Sredstva se nanašajo na ukrepe za spodbujanje elektromobilnosti ter plina. Za spodbujanje uporabe tehnologij gorivnih celic in vodika v letu 2021 ni bilo izplačanih sredstev. V okviru javnih pozivov Eko sklada je bilo sofinanciranih skupaj 1409 vozil na električni pogon v višini 7.570.973 EUR, povratna sredstva (kredite) v višini 9.149.490 EUR pa je prejelo 433 električnih vozil.

Arhiv: UMAR - Poročilo o razvoju 2022

Poročilo o razvoju, s katerim na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) vsakoletno spremljajo uresničevanje Strategije razvoja Slovenije 2030, v tej povezavi prinaša pomembna priporočila. Da bi dosegli dolgoročno vzdržen razvoj in večjo kakovost življenja, je treba ukrepe razvojne politike prednostno usmeriti v pospešitev vključujočega prehoda v inovacijsko podprto rast z visoko produktivnim, nizkoogljičnim in krožnim gospodarstvom.

Arhiv: Krožno gospodarstvo za plastiko – poročilo na ravni EU

Arhiv: Krožno gospodarstvo za plastiko – poročilo na ravni EU

Poročilo je pripravljeno z namenom boljšega razumevanja krožnega gospodarstva plastike. Zagotavlja evropski pregled proizvodnje plastike, predelave v dele in izdelke, porabe, zbiranja in obdelave odpadkov, vključno z recikliranjem. Obravnava tudi proizvodnjo reciklirane plastike in njeno uporabo v različnih sektorjih uporabe. Poročilo se osredotoča na podatke za leto 2020. Podatki o porabi embalaže in odpadkih, uporabljeni v poročilu, so bili ekstrapolirani na podlagi razpoložljivih podatkov za leto 2019.

Arhiv: Na desetem javnem pozivu izbranih 38 projektov

Agencija za energijo je zaključila deseti Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo št. 314-3/2021-04 z dne 30. 12. 2021. Do roka za oddajo prijav je na agencijo prispelo 46 prijav skupne nazivne električne moči 14,59 MW. Izbranih je bilo 38 projektov s skupno nazivno električno močjo 12,07 MW. Ponujena cena (EUR/MWh) je razvidna na seznamu izbranih projektov.

Arhiv: Novi statistični podatki v povezavi z energijo

Statistični urad Republike Slovenije je na svojih spletnih straneh objavil nove statistične podatke na temo energije V letu 2021 je bila energetska odvisnost Slovenije za 2 odstotni točki višja kot v prejšnjem letu Domači viri energije so zadostovali za zadovoljitev 53 % potreb po energiji; oskrba z naftnimi proizvodi je bila v celoti zagotovljena iz uvoza. http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10319 Energetika v Sloveniji in EU-27 Med razpoložljivo energijo v Sloveniji so imeli v 2020 največji delež naftni proizvodi (33,0 %), sledila je jedrska energija (23,2 %). Z domačimi viri energije smo zadovoljili 55,5 % potreb po energiji, preostalo količino pa uvozili. http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10321

Arhiv: Strategija za prihodnost: razprava o energetsko-podnebnem prehodu Slovenije

Gospodarstvo je eden ključnih deležnikov energetsko-podnebnega prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo, zato naj se kot partner aktivno vključi v pripravo nacionalnih energetskih strategij Slovenije, se je strinjalo več kot 120 udeležencev prve v nizu širokih javnih razprav, ki je v organizaciji Strateškega sveta za energetski prehod pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS - SSEP) potekala 9. maja. Na dogodku so z različnih zornih kotov osvetlili problematiko in soočili ključne deležnike energetsko-podnebnega prehoda iz industrije, energetike in civilne družbe, s poudarkom na generaciji mladih. Gradiva z dogodka so vam na voljo na spodnji povezavi.

Arhiv: GZS: Gospodarstvo čaka na shemo pomoči podjetjem zaradi izjemnega dviga cen električne energije in zemeljskega plina

Po besedah predsednika Gospodarske zbornice Slovenije Tiborja Šimonke GZS pričakuje, da bo nova vladna koalicija prednostno pripravila ustrezno shemo pomoči podjetjem zaradi dviga cen energentov kot posledice ruske invazije. Le tako lahko slovenska podjetja, predvsem visoko proizvodna in tista, ki predelujejo primarne materiale, ter so pomemben člen oskrbovalnih verig v EU prostoru, ohranijo svoj konkurenčni položaj. Nemčija, Francija, Španija in Portugalska so nas tu že prehitele s podpornimi ukrepi.