Varstvo okolja

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP in MGRT

Vabimo vas, da nas seznanite s predlogi in pripombami, ki jih boste naslovili na pristojno institucijo.

Arhiv: Svet ICAO odobril trajnostna merila CORSIA za trajnostna letalska goriva

ICAO – International Civil Aviation Organization po merilih CORSIA – (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) omogoča letalskim operaterjem, da izpolnijo zahteve za izravnavo z uporabo goriv, kot so trajnostna letalska goriva CORSIA in letalska goriva z nizkimi emisijami ogljika CORSIA. Razvoj in uporaba nizkoogljičnih goriv v letalskem prometu igra pomembno vlogo pri doseganju zastavljenih ciljev do leta 2050.

Arhiv: Brez izkoriščanja obnovljivih virov energije ne bomo dosegli brezogljične družbe

Upravno sodišče je v sodbi z dne 28. septembra 2021 odpravilo odločbo vlade iz decembra 2020, s katero je za projekt hidroelektrarne (HE) Mokrice potrdila prevlado javne koristi energetike - obnovljivih virov, vendar jo je tudi vrnilo v ponovni postopek z usmeritvami, kako naj se postopek presoje vplivov na okolje, ki poteka v okviru integralnega gradbenega dovoljenja, zaključi in kako naj se v odločbi povzamejo tudi omilitveni ukrepi. Pojasnilo MOP na članek 24ur.com v zvezi s sodbo o prevladi javne koristi.

Arhiv: Svet sprejel sklepe o novi strategiji EU za gozdove do leta 2030

Arhiv: Svet sprejel sklepe o novi strategiji EU za gozdove do leta 2030

Ministri EU za kmetijstvo in ribištvo so osrednjo pozornost namenili gozdovom in njihovem pomenu pri prehodu na zeleno, podnebno nevtralno in konkurenčno krožno biogospodarstvo.

Arhiv: Za preusmeritev financiranja k trajnostnim naložbam so potrebni bolj usklajeni ukrepi

Evropsko računsko sodišče je pripravilo posebno poročilo v katerem je preučilo, ali so bili ukrepi Komisije ustrezni za preusmeritev financiranja k trajnostnim naložbam. Zaključilo je, da so potrebni bolj usklajeni ukrepi EU. Komisija bi morala uporabljati usklajena merila za določitev trajnostnosti naložb, ki se podpirajo iz proračuna EU, in bolje usmeriti prizadevanja, da bi ustvarila trajnostne naložbene priložnosti.

Arhiv: Finančni prispevki članic Evropskega razvojnega sklada

Objavljen je prvi obrok prispevkov za Evropski razvojni sklad za leto 2022, ki je za Slovenijo določen v skupni vrednosti 2 694 240,00 eur.

Arhiv: Evropski zeleni dogovor: Komisija sprejela tri nove pobude

Komisija je pretekli teden sprejela tri nove pobude, ki so potrebne za uresničitev evropskega zelenega dogovora. Nanašajo se na zajezitev krčenja gozdov, trajnostno ravnanje z odpadki ter izboljšanje zdravja tal za ljudi, naravo in podnebje. Komisija s predlogi predstavlja orodja za prehod na krožno gospodarstvo, varstvo narave in dvig okoljskih standardov v Evropski uniji in po svetu.

Arhiv: Nove mejne vrednosti za nekatere najškodljivejše kemikalije v odpadkih

Evropska komisija je sprejela predlog za zaščito zdravja ljudi in okolja pred nekaterimi najškodljivejšimi kemikalijami v odpadkih – obstojnimi organskimi onesnaževali. Predlog poostruje mejne vrednosti za te kemikalije v odpadkih in jim preprečuje ponovni vstop v gospodarstvo.

Arhiv: Članek: Trajnostna dobava kritičnih surovin je ključna za evropsko industrijo

Arhiv: Članek: Trajnostna dobava kritičnih surovin je ključna za evropsko industrijo

Evropski poslanci si prizadevajo, da bo Evropa manj odvisna od uvoza kritičnih surovin, ki so ključne za strateške industrije. Pomembno tudi za člane SRIP-a MATPRO.

Arhiv: Objavljen seznam aktivnih snovi odobrenih v letu 2022

V letu 2022 bodo v Seznamu obstoječih aktivnih snovi Unije na osnovi Uredbe EU št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov začele veljati odobritve/vključitve določenih aktivnih snovi. https://www.gov.si/teme/biocidni-proizvodi/