Varstvo okolja

Arhiv: Kakovost zraka je bila v Sloveniji večino leta 2021 dobra

Na Agenciji za okolje so dokončali letno poročilo o kakovosti zraka v Sloveniji za leto 2021. V njem so se osredotočili na onesnaževala s predpisanimi mejnimi in ciljnimi vrednostmi. Kakovostne meritve posameznih onesnaževal zraka v Sloveniji zagotavljajo že tretje desetletje.

Arhiv: 5. 12. Svetovni dan tal: »Tla, kjer se hrana začne«

Letošnji svetovni dan tal je s kampanjo "Tla, kjer se hrana začne" namenjen ozaveščanju o pomenu ohranjanja zdravih ekosistemov in blaginje ljudi z obravnavanjem vse večjih izzivov pri upravljanju s tlemi, povečanjem ozaveščenosti o tleh ter spodbujanjem družb k izboljšanju zdravja tal. Ob naraščajočih potrebah prebivalstva in podnebnih spremembah so tla izpostavljena številnim nevarnostim in procesom degradacije. Mednje sodijo erozija, zmanjšanje količine organskih snovi v tleh in ostali procesi, med katerimi so bolj prepoznavne poplave, prekrivanje in tesnjenje tal z različnimi nepropustnimi materiali oziroma pozidava zemljišč ter onesnaževanje tal.

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije, od 25. 11. do 21. 12. 2022.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Novi / spremenjeni zakonodajni predpisi s področja okolja in energije

Arhiv: Svet dosegel dogovor o pogajalskem mandatu glede direktive o okoljski kriminaliteti

Namen tega predloga je izboljšati preiskovanje in pregon kaznivih dejanj zoper okolje. Natančneje opredeljuje okoljsko kriminaliteto in dodaja nove vrste kaznivih dejanj zoper okolje. Prav tako usklajuje raven kazni za fizične osebe in prvič tudi za pravne osebe.

Arhiv: Gradnja novih jedrskih reaktorjev: Splošno sodišče zavrnilo tožbo, ki jo je vložila Avstrija za izpodbijanje madžarske pomoči za naložbe, odobrene s strani Komisije

Komisija je seznanjena z današnjo sodbo Splošnega sodišča, ki je v celoti potrdilo odločitev Komisije o državni pomoči iz leta 2017. V svoji odločitvi je Komisija ugotovila, da je podpora, dodeljena za gradnjo dveh jedrskih reaktorjev v PAKS (Madžarska), pomenila pomoč, ki je združljiva z notranjim trgom, pod določenimi pogoji. Splošno sodišče je v svoji sodbi potrdilo, da Komisiji pri presoji združljivosti ukrepa pomoči z notranjim trgom ni treba sprejeti dokončnega stališča o obstoju ali odsotnosti kršitve določb prava EU, ki se razlikujejo od tistih, ki se nanašajo na državne pomoči, pod pogojem, da ni neločljivo povezana s predmetom pomoči. Poleg tega je Splošno sodišče pojasnilo, da lahko države članice svobodno določijo sestavo svoje mešanice energetskih virov in vlagajo v jedrsko energijo.

Arhiv: Krožno gospodarstvo - Nov pravilnik o embalaži in odpadni embalaži

Vse, kar morate vedeti o biorazgradljivi plastiki in plastiki, primerni za kompostiranje, ter novih pravilih o embalaži.

Arhiv: EU - Komisija predlagala certificiranje odvzemov ogljika za lažje doseganje neto ničelnih emisij

Evropska komisija je konec novembra sprejela predlog za prvi prostovoljni okvir na ravni EU za zanesljivo certificiranje visokokakovostnih odvzemov ogljika. V okviru predloga se bodo spodbujale inovativne tehnologije za odvzem ogljika in trajnostne rešitve za ogljično kmetovanje ter podprli podnebni in okoljski cilji ter cilji ničelnega onesnaževanja EU. S predlagano uredbo se bo znatno izboljšala zmogljivost EU za količinsko opredeljevanje, spremljanje in preverjanje odvzemov ogljika. Zaradi večje preglednosti se bo pridobilo zaupanje deležnikov in industrije ter preprečilo zeleno zavajanje. Želite odgovore na vprašanja o certificiranju odvzemov ogljika na ravni EU? https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/qanda_22_7159

Arhiv: EU - Novi predlogi za odpravo nepotrebne embalaže ter spodbujanje ponovne uporabe in recikliranja

Arhiv: EU - Novi predlogi za odpravo nepotrebne embalaže ter spodbujanje ponovne uporabe in recikliranja

Komisija je konec novembra predlaga nova pravila o embalaži na ravni EU, da bi obravnavala nenehno naraščajoči vir odpadkov. Namen novih pravil je ustaviti ta trend. Potrošnikom bodo (**) zagotovila možnosti embalaže za večkratno uporabo, odpravila nepotrebno embalažo, omejila prekomerno uporabo embalaže in zagotovila jasne oznake za pravilno recikliranje. Za industrijo bodo ustvarila nove poslovne priložnosti, zlasti za manjša podjetja, zmanjšala potrebo po neobdelanih materialih, povečala zmogljivost Evrope za recikliranje ter zmanjšala odvisnost Evrope od primarnih virov in zunanjih dobaviteljev. Sektor embalaže bodo usmerila na pravo pot do podnebne nevtralnosti do leta 2050.

Arhiv: Nadzor naprav, ki presegajo mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

Pri opravljanju dejavnosti mora imetnik naprave, ki povzroča emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (povzročitelj obremenitve) zagotavljati monitoring vplivov svojega delovanja na okolje (obratovalni monitoring). Poročila obratovalnih monitoringov pregleduje Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO). Seznam zaznanih kršiteljev posreduje Inšpektoratu za okolje in prostor (IRSOP).