Varstvo okolja

Arhiv: V januarju je bilo izvedenih 32 nadzorov nad pošiljanjem odpadkov preko meja

S 1. januarjem 2021 so bile v okviru Baselske konvencije spremenili pogoji za pošiljanje odpadkov preko meja. Predstavniki Inšpekcije za okolje in naravo, Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) in Policije so v mesecu januarju na mejnih prehodih, v pristanišču Koper in na treh cestnih relacijah preverjali izvajanje novih omejitev glede pošiljanja plastičnih odpadkov preko meja. Svoje ugotovitve so objavili na spletni strani Inšpektorata za okolje in prostor.

Arhiv: Obremenjevanje vodnih teles na območju Dravske in Murske kotline z nitrati

Inšpektorji za okolje so v letu 2020 izvedli usmerjeno akcijo nadzora zavezancev, ki bi lahko s svojim delovanjem pomembno obremenili vodotoke in podzemno vodo Murske in Dravske kotline z nitrati. Inšpekcija za okolje je ugotovila nepravilnosti predvsem v bioplinarnah, kjer sta bila uvedena tudi dva prekrškovna postopka. IRSOP ugotavlja, da je skladnost zavezancev za odvajanje industrijskih odpadnih voda dobra. Skladnost komunalnih čistilnih naprav (KČN) na območju Murske in Dravske kotline z zahtevami Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode še ni povsem zadovoljiva, a se stalno izboljšuje. Preverili so delovanje še štirih kompostarn, dveh odlagališč in enaindvajset naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (IED zavezanci). Ugotovitve so objavili na spletni strani Inšpektorata za okolje in prostor.

Arhiv: Objavljen Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode

25. januarja 2021 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode, ki nadomešča doslej veljavnega. Pravilnik, zaradi ugotavljanja vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču, za obratovalni monitoring stanja podzemne vode določa obseg, merila za izbor merilnih mest oziroma mest vzorčenja in parametrov, metodologijo vzorčenja, merjenja in analiziranja vzorcev, vrednotenje analiz in vpliva, vsebino programa in poročila ter način in obliko evidentiranja in sporočanja podatkov o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode.

Arhiv: Poziv k vzdrževanju priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji

Direkcija Republike Slovenije za vode poziva lastnike in najemnike priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji, zlasti v naseljih in ob kmetijskih zemljiščih, k vzdrževanju priobalnih zemljišč, za zmanjšanje poplavne ogroženost in posledic morebitnih poplav. Zakon o vodah lastnikom in uporabnikom priobalnih zemljišč nalaga odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, plavja, odpadkov in drugih predmetov z vodnih in priobalnih zemljišč. Dodaja pa, da je prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom, zaradi Zakona o divjadi in lovstvu.

Arhiv: Spremembe Uredbe o odlagališčih odpadkov

29. januarja 2021 je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki določa, s ciljem čim hitrejšega prehoda na krožno gospodarstvo, zahteve za postopno zmanjšanje odlaganja odpadkov na odlagališčih, zlasti tistih, ki so primerni za recikliranje ali drugo predelavo. V uredbi, ki v naš pravni red prenaša Direktivo (EU) 2018/850 o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih je določeno, da se mora v RS do leta 2035 količina na odlagališčih odloženih komunalnih odpadkov zmanjšati na deset odstotkov skupne količine (po masi) nastalih komunalnih odpadkov ali manj.

Arhiv: Nespremenjene obveznosti zavezancev, ki dajejo v promet manj kot 15 t embalaže letno

Na spletni strani ARSO so objavljena nekatera pojasnila glede veljavnih izjem za osebe, ki dajejo v promet skupno manj kot 15.000 kg embalaže letno. Podana so tudi nekatera pojasnila glede oddajanja poročil o embalaži dani v promet in/ali poročil o številu plastičnih nosilnih vrečk.

Arhiv: Zakon o varstvu okolja - 2

Zaključila se je javna obravnava osnutka Zakona o varstvu okolja - 2 (ZVO-2), na katerega smo podali pripombe, ki smo jih skupaj s člani GZS oblikovali na osmih delovnih srečanjih. Po neuradnih informacijah naj bi bil zakon za obravnavo na vladi pripravljen najkasneje maja.

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

3. februar: Povezovanje podjetij z raziskovalnimi organizacijami na področju lesa in plastike https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/Novice/ArticleId/78108 Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Ste že slišali, da denar raste na drevesih? Estonsko podjetje išče sredstva ravno tam

Estonsko podjetje Single.Earth je zbralo 3,9 mio USD za nakup gozdov in mokrišč in drugih naravnih območij. Izkoristiti želijo hitro rastoči trg za izravnavo oglijčnega odtisa in čedalje večjo zaskrbljenost zaradi sečenj v državi. Podjetje je digitalna platforma za povezovanje lastnikov zemljišč s podjetji, ki jim bodo plačevala za ohranjanje dreves in s tem uravnotežila lasten ogljični odtis in postala "ogljično nevtralna".

Arhiv: Javno povabilo za spodbujanje zelenih delovnih mest

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavil javno povabilo za spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih. Povabilo je odprto do 30. 6. 2021 oziroma do porabe sredstev. Sredstva v višini 1,5 milijona evrov je zagotovil MOP iz Sklada za podnebne spremembe.