Varstvo okolja

Arhiv: Predlog Zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov ruši skupni evropski pristop

Konec maja je bil v obravnavo in sprejem poslan predlog Zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov. Gospodarska zbornica Slovenije opozarja, da predlog zakona ruši skupno politiko in pristop, ki na področju emisij iz industrijskih naprav v EU velja že skoraj 35 let in zajema cca 50.000 naprav. Z usmerjanjem zgolj na emisije v zrak iz nekaterih naprav namreč vzpostavlja parcialni pogled na okolje.

Arhiv: FURS: Spremenjeni podračuni za plačilo trošarin in okoljskih dajatev

Obveznosti po obračunih trošarin in okoljskih dajatev, ki bodo predloženi od 10. 6. 2021 dalje, se plačujejo na prehodne davčne podračune. Zavezanci, ki pri pregledu knjigovodske kartice v eDavkih ugotovite, da je pri plačilu dajatev prišlo do pomote ali so bile dajatve plačane v previsokem znesku, oddajte vlogo za vračilo ali preknjižbo, sporočajo s Finančne uprave Republike Slovenije (FURS).

Arhiv: Slovenija uspešno odpravila štiri kršitve s področja okolja

Evropska komisija (EK) je kot uspešno rešeno zaključila kršitve zaradi ponovne uporabe/predelave/recikliranja; odlaganja odpadkov na odlagališčih; okoljskih standardov kakovosti na področju vodne politike; ocene tveganja gensko spremenjenih organizmov za okolje. Komisija je odprla tudi štiri druge kršitve, zaradi: nenotifikacije predpisov o odpadkih; neizpolnjevanja obveznosti direktive o ohranjanju prosto živečih ptic; neizpolnitve obveznosti iz uredbe o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst; nepravilnega prenosa nekaterih členov direktive o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. Slovenija bo EK zaprosila za podaljšanje roka za odgovor na te kršitve, ki je 9. avgust 2021, so sporočili z Ministrstva za okolje in prostor.

Arhiv: Prenova metodologije obračunavanja omrežnine in tarifnega sistema

S ciljem zagotovitve čim širše udeležbe zainteresirane javnosti je Agencija za energijo podaljšala rok za izpolnitev prvega spletnega vprašalnika v okviru javnega posvetovanja o prenovi metodologije za obračunavanje omrežnine in tarifnega sistema do vključno nedelje, 27. junija 2021.

Arhiv: Povišanje višine prispevka za energetsko učinkovitost v javni obravnavi

25. junija je zadnji dan za posredovanje pripomb na predlog Uredbe o spremembah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije. Predlog predvideva povišanje višine prispevka za energetsko učinkovitost (URE), ki ga plačuje končni odjemalec daljinske toplote, električne energije ter trdnih, tekočih in plinastih goriv. Prvi dvig prispevka URE v višini 50 % glede na trenutno višino prispevka URE je načrtovan z oktobrom 2021 in bi veljal do konca leta 2023, nadaljnje 50 % povišanje je predvideno v letu 2024, zadnji 50 % dvig pa bi veljal od leta 2026 dalje. Če ponazorimo, se bo višina prispevka za električno energijo s sedanje vrednosti 0,08 €c/kWh povišala na vrednost 0,27 €c/kWh v letu 2026. https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=12795

Arhiv: Izšla je promocijska brošura SRIP MATPRO na poti k trajnosti

Arhiv: Izšla je promocijska brošura SRIP MATPRO na poti k trajnosti

22 podjetij in 7 institucij znanja se predstavlja v obsežni promocijski brošuri SRIP MATPRO na poti k trajnosti, ki jo je izdalo Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO). V brošuro je poleg prikaza ključnih aktivnosti in proizvodov vključen tudi trajnostni vidik poslovanja podjetij, strokovni prispevki pa prikazujejo najbolj perspektivne nove materiale ter trende razvoja teh materialov v prihodnosti. Njen izid smo napovedali na Okoljskem dnevu gospodarstva.

Arhiv: Video zapis 20. okoljskega dne gospodarstva: slovenski industrijski ekosistemi za zeleni prehod gospodarstva in družbe

Letošnji Okoljski dan gospodarstva, s katerim GZS že 20. leto zapored obeležuje Svetovni dan okolja, je bil osredotočen na verige vrednosti v gospodarstvu in na njihovo vlogo pri prehodu gospodarstva, pa tudi širše družbe, v podnebno nevtralno, krožno prihodnost, kar narekuje paradigma trajnostnega razvoja že od 80-tih let prejšnjega stoletja. Prave začetke dejanskega prehoda v večjo trajnostnost vse bolj podpira znanost z razvojem in prodorom tako novih materialov, tehnologij,… kot tudi poslovnih modelov, zasnovanih na obnovljivih virih energije in digitalizacije. Dogodek je pokazal, da bo za uspešen prehod potrebno povezovanje, sodelovanje in zaupanje različnih gospodarskih in tudi družbenih deležnikov.

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

27. maj: webinar Uvajanje rešitev Industrije 4.0 v praksi, deljenja dobrih praks SRIP ToP članov 4. junij: Okoljski dan 2021 - Gospodarske verige vrednosti v luči zelenega prehoda, 20. celodnevna strokovna konferenca Vljudno vabljeni! https://www.gzs.si/pametnetovarne/vsebina/Dogodki/ArticleID/79674/industrija-40-v-praksi https://okoljskidan.gzs.si/ Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: JR - Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javni razpis (JR) za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k + povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, + izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, + uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in + izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb. Rok za prijavo 30. 9. 2021. https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021074.pdf

Arhiv: Na voljo 40 milijonov evrov posojil za krožno gospodarstvo

Pri SID banki je v okviru programa Naložbe 3 za velika podjetja ter mala in srednje velika podjetja razpisanih skupno 40 milijonov evrov, in sicer v obliki kreditov s statusom državne pomoči po začasnem okvirju ali statusom pomoči de minimis. Podjetja lahko najamejo kredite v znesku od 100.000 evrov do 10 milijonov evrov oziroma največ 85 % celotnih stroškov projekta. Ročnost kreditov je najmanj tri in največ 20 let. Denar je namenjen financiranju naložb v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, ki imajo prispevek: + k obnavljanju in ponovni vzpostavitvi naravnega kapitala, + k boljši izkoriščenosti in izrabi izdelkov, + k optimizaciji delovanja sistemov, + h kroženju proizvodov in snovi, + k dematerializaciji izdelkov, + ali k izbiri virov in tehnologij za krožno gospodarstvo.