Varstvo okolja

Arhiv: Mnenje o evropski strategiji za vodik

Arhiv: Mnenje o evropski strategiji za vodik

Po mnenju EU Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane lahko vodik prispeva k razogljičenju energetsko intenzivnih panog, saj je pomembna industrijska surovina, vendar tudi ugotavlja, da se do 95 % vodika, ki se danes uporablja v industriji EU, proizvaja iz fosilnih goriv. Prepričan je, da bi bilo treba pri razogličenju industrije, ki uporablja to vrsto vodika, prednostno obravnavati uvedbo vodika iz obnovljivih virov ter priznati, da ima vodik z nizko vsebnostjo ogljika premostitveno vlogo. Odbor poziva, da se bistveno povečajo raziskave, naložbe in izmenjava znanja, zlasti na področju vodika iz inovativnih in obnovljivih virov na nižji ravni tehnološke pripravljenosti v industriji, vključno s poenostavitvijo dostopa do financiranja za raziskovalne projekte, manjše akterje in zagonska podjetja, in poziva, naj pravila o državni pomoči omogočajo ciljno usmerjeno podporo.

Arhiv: 672,5 milijarde EUR vreden instrument za okrevanje in odpornost

Na ravni EU je odobren Mehanizem za okrevanje in odpornost, ki bo državam članicam pomagal pri odpravljanju posledic pandemije koronavirusa. Do financiranja so upravičeni nacionalni načrti za okrevanje in odpornost na ključnih področjih, kot so zeleni prehod in biotska raznovrstnost, digitalna preobrazba, gospodarska kohezija in konkurenčnost ter socialna in teritorialna kohezija. Po uradni razlagi bodo investicije v premog in lignit izključene, Evropska komisija je pripravila tehnične smernice o tem, kako uporabiti tako imenovano načelo "Ne povzročaj pomembne škode", ki bo veljalo za celoten sklad. Spoštovanje tega načela bo predpogoj za potrditev načrtov ter bo tako zagotavljajo, da noben ukrep v načrtu za okrevanje in odpornost ne bo privedel do bistvene škode okoljskim ciljem. Spodbujanje prehoda na zeleno gospodarstvo je ključni cilj navedenega instrumenta. Poleg omenjenega načela bo k temu prispevala tudi zahteva, da mora vsaj 37 % odhodkov za naložbe in reforme iz vsakega nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost biti namenjeno za dosego podnebnih ciljev. 30. april je rok za predložitev nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, v katerih bodo države članice navedle svoje programe reform in naložb do leta 2026. Države članice bodo lahko za načrte, odobrene leta 2021, prejele predhodno financiranje v višini do 13 % nepovratnih sredstev in posojil, predvidenih v njihovem načrtu. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241&qid=1613725455519 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/c_2021_1054_sl.pdf

Arhiv: V pripravi

Nacionalna strategija za izstop iz premoga Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je skladno z mnenjem Ministrstva za okolje in prostor (MOP), da je okoljsko poročilo treba dopolniti, slednje celovito popravilo in dopolnilo. V nadaljnjih korakih, po prejetju mnenja MOP, o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, bo MzI ustrezno dopolnilo in popravilo Strategijo. Javnosti bo nato omogočilo seznanitev s Strategijo in z okoljskim poročilom v okviru javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni, ter zagotovilo njihovo javno obravnavo, skladno s 43. čl. ZVO-1. https://www.energetika-portal.si//nc/novica/n/pripravljen-dopolnjen-osnutek-okoljskega-porocila-za-nacionalno-strategijo-za-izstop-iz-pr-4497 Dolgoročna podnebna strategija Slovenije V skladu s Pariškim sporazumom ter podnebno politiko in zakonodajo EU vlada pripravlja dolgoročno podnebno strategijo, ki jo bo v sprejetje Državnemu zboru poslala v prvi polovici tega leta, je kot mnenje na Predlog resolucije o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji podala vlada na 53. redni seji. Pri tem vlada poudarja, da se zaveda potencialnega negativnega vpliva podnebnih sprememb ter negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Prav zato se jim posveča in jih obravnava tako na ravni celotne vlade kot v okviru vseh pristojnih ministrstev in služb. Na navedeni seji je vlada sprejela tudi sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za blaženje podnebnih sprememb na področju rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva. https://www.gov.si/novice/2021-01-28-odlocitve-53-redne-seje-vlade-republike-slovenije-s-podrocja-ministrstva-za-okolje-in-prostora/

Arhiv: PRO kot orodje za preprečevanje onesnaženja z mikroplastiko?

24. februarja bo potekala mednarodna konferenca z naslovom »Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) kot orodje za reševanje onesnaženosti z mikroplastiko«, ki bo osvetlila možnost aplikacije sistema PRO za namen kritja stroškov čiščenja in remediacije onesnaženja okolja z mikroplastiko. Dogodek organizirata Evropski parlament in Klub PRO (Platforma za izmenjavo stališč o sistemu PRO v Evropi). Na dogodku bodo stališča o sistemu PRO kot orodju izmenjali panelisti različnih sektorjev dejavnosti. Udeležba je brezplačna, obvezna je predhodna prijava. Na spletni povezavi je dostopen tudi posnetek 1. dela dogodka, ki je potekal 27. januarja.

Arhiv: JP o izvajanju Aarhuške konvencije in Protokola o registrih izpustov

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno posvetovanje (JP) predložilo Osnutek Poročila o izvajanju Aarhuške konvencije v Republiki Sloveniji (2021 National Implementation Report) in Osnutek poročila o izvajanju Protokola Ekonomske komisije (EKE) Organizacije Združenih narodov za Evropo o registrih izpustov in prenosov onesnaževal (2021 PRTR National Implementation Report). Predloge lahko posredujte do vključno 28. 2. 2021.

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije, od 21. 1. do 18. 2. 2021.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS v 2021

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije.

Arhiv: Povezovanje podjetij in raziskovalnih inštitucij na poti v krožno gospodarstvo

Arhiv: Povezovanje podjetij in raziskovalnih inštitucij na poti v krožno gospodarstvo

V sklopu projekta Start Circles smo 3. februarja 2021 organizirali mednarodno virtualno konferenco, na kateri so bile predstavljene obstoječe R&R kompetence na področju krožnega gospodarstva s poudarkom na plastičnih in lesnih materialih. Predstavljeni so bili primeri dobrih praks inoviranja v slovenskih in avstrijskih podjetjih, kot rezultat sodelovanja z raziskovalnimi organizacijami in možnosti pridobivanja EU sredstev za projekte. Posnetek dogodka in gradiva so na voljo na

Arhiv: Načrt za obravnavo snovi, ki vzbujajo skrb je pripravljen

V okviru načrta SVHC 2020 (substances of very high concern), ki ga je Svet EU začel leta 2013, so bile identificirane in na seznam kandidatov vključene vse trenutno znane snovi, ki vzbujajo veliko skrb. Sistematični pregled registriranih snovi je bil ključnega pomena pri prepoznavanju novih zaskrbljujočih kemikalij.

Arhiv: Slovenija pred Sodiščem EU v zvezi s čiščenjem odpadnih vod

Komisija je proti Sloveniji začela postopek pred Sodiščem EU zaradi neizpolnjevanja zahtev o čiščenju komunalne odpadne vode (Direktiva 91/271/EGS). Države članice morajo zagotoviti, da mestne aglomeracije (manjša in večja mesta, naselja) ustrezno zbirajo in čistijo svojo odpadno vodo ter tako odpravijo ali zmanjšajo vse njene neželene učinke.