Varstvo okolja

Arhiv: Študija o vključitvi sežiga komunalnih odpadkov v sistem EU ETS - Ocena koristi za podnebje

Arhiv: Študija o vključitvi sežiga komunalnih odpadkov v sistem EU ETS - Ocena koristi za podnebje

Ocena, ki jo je za Zero Waste Europe izvedel CE Delft, kaže, da bi lahko dodatni stroški sežiganja komunalnih odpadkov, ki bi nastali z vključitvijo v sistem za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (EU ETS), delovali kot spodbuda za preprečevanje nastajanja odpadkov in recikliranje. S tem bi recikliranje postalo dolgoročneje cenejše kot sežiganje. Poleg zmanjšanja emisij toplogrednih plinov izsledki kažejo tudi na potrebo po novih delovnih mestih. Študija prikazuje tudi podatke Eurostata o deležu recikliranja, sežiga in odlaganja po posamezni državi članici EU.

Arhiv: Nova strategija EU za bolj zdravo in trajnostno hrano

Arhiv: Nova strategija EU za bolj zdravo in trajnostno hrano

Evropski poslanci so sprejeli novo strategijo EU „od vil do vilic“ in predstavili načrte za proizvodnjo bolj zdrave hrane in zagotavljanja prehranske varnosti ter poštenega plačila za kmete ter zmanjšanje okoljskega odtisa v kmetijstvu.

Arhiv: Javna obravnava Osnutka operativnega programa varstva pred hrupom

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je dalo v javno obravnavo osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom. Program izboljšuje kakovost življenja ljudi, ki živijo na območjih s prometom najbolj obremenjenih železniških prog in cest in s tem zmanjšuje število prebivalcev, ki so obremenjeni s hrupom. Pripombe in predloge lahko do 8. novembra posredujete na e-poštni naslov gp.mop@gov.si, pri čemer uporabite obrazec za pripombe.

Arhiv: Druga sistemska priporočila za ureditev sistema odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo sistemska priporočila za izvajanje sistema odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča NUSZ - številka 2. Z upoštevanje sorazmernosti in pravne varnosti zavezancev je Ustavno sodišče presodilo, da ni ustavno utemeljeno drugačno obravnavanje energetskih nepremičnin v primerjavi z ostalimi poslovnimi in industrijskimi nepremičninami (op.: zakon je predvideval davčno stopnjo 0,75 % za poslovne in industrijske nepremičnine, razen za energetske, za katere je bila predvidena stopnja 0,40 %).

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije, od 24. 9. do 21. 10. 2021.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije.

Arhiv: Analiza ACER o zvišanju cen energije

Arhiv: Analiza ACER o zvišanju cen energije

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) je pripravila pregled podatkov o nedavnem zvišanju cen energije, ki navaja tudi preglednico o strukturi cen električne energije po državah članicah EU.

Arhiv: Pregled stanja o podnebnem ukrepanju v Sloveniji

Slovenija predstavlja 0,5 % skupnih emisij toplogrednih plinov v EU. Od leta 2005 je emisije zmanjševala počasneje od povprečja EU. Ogljična intenzivnost slovenskega gospodarstva se je med letoma 2005 in 2019 zmanjšala za 36 %, kar je več kot povprečje v EU. Emisije energetsko intenzivne industrije so se v obdobju 2005–2019 zmanjšale za 29,5 %.

Arhiv: Poročilo o izvajanju direktive Seveso III

Direktiva Seveso III, ki zajema približno 12 000 organizacij, v katerih so lahko prisotne nevarne snovi, je pomembna za usmerjanje zelo industrializirane EU proti prizadevanju za ničelno onesnaževanje s preprečevanjem industrijskih nesreč. V obdobju 2005–2015 je bilo v EU na leto v povprečju manj kot 25 večjih nesreč, vplivi pa so bili vse manjši. Ta direktiva se na splošno obravnava kot referenčno merilo za politiko na področju industrijskih nesreč in je zgled za zakonodajo v številnih državah po svetu. Analiza poročil držav članic kaže, da je bil na skoraj vseh področjih (obveščanje javnosti, priprava načrtov ukrepov zunaj organizacije ob nesrečah, število poškodb oseb itd.) v primerjavi s podatki, sporočenimi v prejšnjih obdobjih, dosežen napredek pri izvajanju določb direktive Seveso III.

Arhiv: Poročilo o izvajanju direktive o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati

Poročilo Evropske komisije za obdobje 2016-2019 o izvajanju Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov na podlagi poročil držav članic kaže, da bi bilo onesnaževanje voda v EU brez direktive bistveno večje. Izvajanje in izvrševanje direktive o nitratih je v zadnjih 30 letih zaustavilo izgube hranil iz kmetijstva. Kakovost podzemnih voda se je izboljšala, vendar je nadaljnje izboljšanje po letu 2012 zelo počasno.