Varstvo okolja

Arhiv: Vrh slovenskega gospodarstva: Most gospodarstva, vlade in širše družbe za varnejšo in boljšo prihodnost

Energetska samozadostnost Slovenije, pohitritev postopkov umeščanja investicij v prostor, vzpostavitev dolgoročnega napovedovanja potreb po kompetencah in kadrih, zagotovitev hitrejšega zaposlovanja tujcev, skupna platforma za internacionalizacijo gospodarstva, vzpostavitev pilotnih in demo centrov, gospodarstvu prilagojeni razpisi za vire financiranja ter podpora skladov tveganega kapitala sodijo med ključna področja, ki zahtevajo prioritetno obravnavo. To so sklenili predstavniki gospodarstva, vlade in širše družbe na 17. Vrhu slovenskega gospodarstva, 29. novembra.

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

29. 11.: 17. Vrh slovenskega gospodarstva https://vrhgospodarstva.gzs.si/ 30. 11.: 17. Napotki za izvajanje Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/dogodki?ID=5202 Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Za projekte Evropskega inovativnega partnerstva 2,8 milijona evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 11. 11. 2022, objavilo 5. javni razpis za ukrep 16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, namenjen izvedbi projektov Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP. Vloge na javni razpis je možno oddati od 5. decembra 2022 do vključno 15. februarja 2023, do 14. ure.

Arhiv: Borzenova kontaktna točka za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Namen kontaktne točke je ponuditi informacije v povezavi z obnovljivimi viri ter tako pospešiti investicije na področju obnovljivih virov energije. Kontaktna točka usmerja vlagatelja (javnega ali zasebnega) pri postopkih pridobivanja dovoljenj in drugih aktov, ki so potrebni za gradnjo, rekonstrukcijo, obnovo ali obratovanje proizvodne naprave in njihovo priključitev na omrežje ter v postopkih programov podpore.

Arhiv: Postopek priključitve za samooskrbo z električno energijo

V Elektru Ljubljana so razvili orodje za hitrejšo obravnavo vlog za priklop sončnih elektrarn na omrežje. Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO) izda Soglasje za priključitev, če so za to dane elektroenergetske in tehnične možnosti (SPDO, SONDO). Predpiše tehnične pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da bo mogoča priključitev proizvodnega vira kot samooskrba objekta. Obstoječa proizvodna naprava, ki je vključena v sistem podpor po 372. členu EZ-1, se sme priključiti po principu samooskrbe, če izstopi iz sistema podpor ter sama naprava izpolnjuje določila Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz OVE (Ur. l. RS št. 97/2015) in Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z EE iz OVE (Ur. l. RS 1/2015).

Arhiv: JP k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo

Predmet javnega poziva (JP) je izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave oziroma skupine projektov za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE), razen za SPTE na zemeljski plin. Za elektriko, proizvedeno v izvedenih napravah iz izbranih projektov, bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore.

Arhiv: Spremembe JR za podjetništvo – B Energetika MSVP 2022

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu RS, št. 135 (str. 2269) objavil spremembe javnega razpisa (JR) za podjetništvo – B Energetika MSVP 2022.

Arhiv: Trajnostna in krožna transformacija poslovanja

Razpis za strokovno in finančno podporo pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij, je zanimiv za zagonska, mikro, mala in srednja podjetja. Z njim naj bi podprli vsaj 200 projektov pri trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.

Arhiv: Spletna stran aktualnih razpisov na portalu GZS

Arhiv: Spletna stran aktualnih razpisov na portalu GZS

Na spletnih straneh Gospodarske zbornice Slovenije so objavljeni aktualni javni razpisi na nacionalni ravni, torej javni razpisi ministrstev in izvajalskih agencij. Vprašanja glede razpisov pošljite na e-naslov: razpisi@gzs.si. Nanje bodo odgovarjali svetovalci GZS oz. člani delovne skupine Viri financiranja.

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vabimo, da se seznanite z najnovejšimi poslovnimi priložnostmi ter borzo inovacij, znanja in tehnologij mreže EEN, največje podporne mreže za majhna in srednja velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja.