Varstvo okolja

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vabimo, da se seznanite z najnovejšimi poslovnimi priložnostmi ter borzo inovacij, znanja in tehnologij mreže EEN, največje podporne mreže za majhna in srednja velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja.

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP, MzI in MKGP

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na pristojno institucijo, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na antonija.cerar@gzs.si .

Arhiv: Državne subvencije – izjeme od zahteve glede odobritve za zeleni dogovor ter industrijsko in digitalno strategijo EU

Nedavna ocena je pokazala, da pravila večinoma ustrezajo svojemu namenu, vendar so potrebne nekatere spremembe teh izjem, da bi se upoštevale prednostne naloge EU, zlasti zeleni dogovor ter industrijska in digitalna strategija. S to pobudo se bodo izvedle te spremembe. Rok za podajanje mnenja na kažipot je 5. april 2021.

Arhiv: Pobuda za trajnostne proizvode – javno posvetovanje EK

Namen pobude za trajnostne izdelke kot zakonodajnega predloga je razširiti področje uporabe direktive o okoljsko primerni zasnovi, ki se uporablja za izdelke, povezane z energijo, da bi se lahko uporabljala za čim širši nabor izdelkov (vključno s storitvami, kadar je to ustrezno) in omogočila napredek na področju trajnostnosti, vključno s krožnostjo. Posvetovanje Evropske komisije (EK) poteka do 9. junija 2021.

Arhiv: Prilagajanje na podnebne spremembe – nova strategija EU

Evropska komisija je konec februarja sprejela novo strategijo EU za prilagajanje podnebnim spremembam, v kateri je določen načrt, kako se pripraviti na neizbežne vplive podnebnih sprememb, kot del evropskega zelenega dogovora. Poudarki strategije: spodbujanje naložb v okolju prijazne rešitve, razvoj gospodarstva odpornega na podnebne spremembe, krepitev ključne infrastrukture, vključitev podnebnih dejavnikov v prakse za upravljanje tveganja, okrepitev ukrepov za preprečevanje in pripravljenost. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=SL

Arhiv: Svet odobril kohezijski zakonodajni sveženj, vreden 330 milijard evrov

EU daje prek strukturnih skladov na voljo več kot 330 milijard evrov za regionalne in lokalne projekte v obdobju 2021–2027, s katerimi naj bi prispevali k zmanjševanju gospodarskih razlik in spodbudili okrevanje po pandemiji. Na splošno bo približno 30 % strukturnih skladov prispevalo k razogljičenju gospodarstva, pri čemer bo za posamezno vrsto naložbene dejavnosti uporabljen specifičen podnebni koeficient. Pri projektih bi morali skladno z okoljskimi cilji EU upoštevati tudi načelo, da se ne sme povzročati znatne škode.

Arhiv: Nova evropska partnerstva za zeleni in digitalni prehod

Arhiv: Nova evropska partnerstva za zeleni in digitalni prehod

Komisija je konec februarja predlagala vzpostavitev desetih novih evropskih partnerstev med Evropsko unijo, državami članicami in/ali industrijo. Cilj je pospešiti prehod na zeleno, podnebno nevtralno in digitalno Evropo ter povečati odpornost in konkurenčnost evropske industrije. EU bo zagotovila skoraj 10 milijard evrov finančnih sredstev, ki jih bodo partnerji dopolnili z vsaj enakovrednim zneskom naložb. Pričakuje se, da bo ta skupni prispevek mobiliziral dodatne naložbe v podporo prehodu in ustvaril dolgoročne pozitivne učinke na zaposlovanje, okolje in družbo. Pomembno tudi za člane SRIP-a MATPRO. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_21_702

Arhiv: Uvedba ogljične dajatve pri uvozu nekaterih proizvodov v EU

Evropski parlament je pripravil Poročilo o mehanizmu EU za ogljično prilagoditev na mejah, ki bo skladen s pravili Svetovne trgovinske organizacije. Novi mehanizem bi moral biti del širše industrijske strategije EU in zajemati ves uvoz izdelkov in blaga, ki jih zajema sistem EU za trgovanje z izpusti toplogrednih plinov, se zavzemajo EU poslanci. Komisija naj bi v okviru evropskega zelenega dogovora, v drugem četrtletju leta 2021, predstavila zakonodajni predlog o mehanizmu EU za ogljično prilagoditev na mejah ter predlog o načinu vključitve prihodkov iz te dajatve za financiranje dela proračuna EU. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism

Arhiv: JO osnutka Nacionalne strategije za izstop iz premoga

Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo (JO) predložilo osnutek Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (Strategija) in dopolnjenega okoljskega poročila. Za Savinjsko-Šaleško regijo je predlagan najbolj ambiciozen scenarij izstopa iz premoga (najkasneje leta 2033). Za regijo Zasavje je predlagan harmoničen scenarij, ki predvideva uravnotežena vlaganja v človeške vire in podjetništvo. Pripombe in mnenja je možno podati do 15. 4. 2021.

Arhiv: EU ETS - brezplačna dodelitev pravic do emisije za obdobje 2021–2025

Države članice so seznam naprav, ki vsebuje informacije, pomembne za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije za obdobje od leta 2021 do leta 2025, Komisiji predložile do 30. septembra 2019. Revidirane referenčne vrednosti so določene na podlagi preverjenih informacij o učinkovitosti naprav glede toplogrednih plinov. Za vsako referenčno vrednost je bil izračunan povprečni učinek 10 % najbolj učinkovitih naprav v letih 2016 in 2017. Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.