Zapri

Arhiv: Uspešnost doseganja ciljev na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov

Arhiv: Uspešnost doseganja ciljev na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov

Računsko sodišče je s ciljem izreka mnenja o uspešnosti Republike Slovenije pri doseganju ciljev na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov izvedlo revizijo v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2019. Po mnenju Računskega sodišča je bila Republika Slovenija delno uspešna.

Arhiv: Vlada določila besedilo Zakona o oskrbi z električno energijo

Predlog zakona temelji na ureditvi oskrbe z električno energijo, kot je določena že v Energetskem zakonu, vendar zaradi prenosa Direktive 2019/944/EU obsega številne novosti.

Arhiv: 61 % tekočih izdatkov za varstvo okolja namenjenih za ravnanje z odpadki

V letu 2019 je bilo za investicije v varstvo okolja namenjenih 243 milijonov EUR. Tekoči izdatki za varstvo okolja so znašali 686 milijonov EUR. Največji delež izdatkov je bil namenjen za ravnanje z odpadki kažejo podatki Statističnega urada RS.

Arhiv: Poročilo: »Analiza ravnanja z odpadno plastično embalažo: Analiza ravnanja s plastenkami pijač«

Arhiv: Poročilo: »Analiza ravnanja z odpadno plastično embalažo: Analiza ravnanja s plastenkami pijač«

V poročilu so identificirane količine plastenk za pijače, dane na slovenski trg in glavni deležniki v verigi ravnanja s plastenkami pijač ter analizirano njihovo delovanje. Na podlagi podatkov in izračunov se delež recikliranih odpadnih PET plastenk pijač giblje med 50 in 81 % glede na količino plastenk, danih v promet v letu 2019. Poročilo navaja tudi priporočila za izboljšanje sistema ravnanja z odpadno embalažo za vse deležnike, vključene v verigo. Analizo je pri njenem načrtovanju, izvedbi in pripravi zaključkov spremljalo in usmerjalo Ministrstvo za okolje in prostor, pripravljena pa je bila pod vodstvom GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij.

Arhiv: Usklajena uporaba pravil o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo

Evropska komisija je predstavila smernice v zvezi s pravili EU o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo. Hkrati je sprejela izvedbeni sklep o spremljanju in poročanju o ribolovnem orodju, danem na trg, in zbranem odpadnem ribolovnem orodju. Cilj teh pravil je zmanjšati količino morskih odpadkov zaradi plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja ter spodbuditi prehod na krožno gospodarstvo z inovativnimi in trajnostnimi poslovnimi modeli, proizvodi in materiali. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0607%2803%29&qid=1624449625633

Arhiv: Noveliran Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora

Namen sprememb novel zakonov, ki ju je pretekli teden sprejel Vlada, je učinkovitejše vodenje postopkov priprave prostorskih aktov na državni in lokalni ravni ter učinkovitejšega vodenja zemljiške politike kot ključnih elementov za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja. Ključni rešitvi, ki jih prinašata noveli zakonov sta debirokratizacija postopkov in digitalizacija podatkov in procesov.

Arhiv: Referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G)

Predlog ZV-1G, ki ga je z nekaterimi spremembami Državni zbor sprejel, je predmet referenduma, ki bo izveden v nedeljo, 11. julija. Referendumsko vprašanje: Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 30. marca 2021? https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/a31f95e6bf7d694db55e5ebdc441e594d67f8cb3f8fd3df05ec41dea8d485c0c

Arhiv: Predlog Zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov ruši skupni evropski pristop

Konec maja je bil v obravnavo in sprejem poslan predlog Zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov. Gospodarska zbornica Slovenije opozarja, da predlog zakona ruši skupno politiko in pristop, ki na področju emisij iz industrijskih naprav v EU velja že skoraj 35 let in zajema cca 50.000 naprav. Z usmerjanjem zgolj na emisije v zrak iz nekaterih naprav namreč vzpostavlja parcialni pogled na okolje.

Arhiv: FURS: Spremenjeni podračuni za plačilo trošarin in okoljskih dajatev

Obveznosti po obračunih trošarin in okoljskih dajatev, ki bodo predloženi od 10. 6. 2021 dalje, se plačujejo na prehodne davčne podračune. Zavezanci, ki pri pregledu knjigovodske kartice v eDavkih ugotovite, da je pri plačilu dajatev prišlo do pomote ali so bile dajatve plačane v previsokem znesku, oddajte vlogo za vračilo ali preknjižbo, sporočajo s Finančne uprave Republike Slovenije (FURS).

Arhiv: Slovenija uspešno odpravila štiri kršitve s področja okolja

Evropska komisija (EK) je kot uspešno rešeno zaključila kršitve zaradi ponovne uporabe/predelave/recikliranja; odlaganja odpadkov na odlagališčih; okoljskih standardov kakovosti na področju vodne politike; ocene tveganja gensko spremenjenih organizmov za okolje. Komisija je odprla tudi štiri druge kršitve, zaradi: nenotifikacije predpisov o odpadkih; neizpolnjevanja obveznosti direktive o ohranjanju prosto živečih ptic; neizpolnitve obveznosti iz uredbe o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst; nepravilnega prenosa nekaterih členov direktive o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. Slovenija bo EK zaprosila za podaljšanje roka za odgovor na te kršitve, ki je 9. avgust 2021, so sporočili z Ministrstva za okolje in prostor.