Zapri

Arhiv: Državni zbor potrdil Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije

Zaradi naraščanja socialnih stisk prebivalstva in negotovih razmer za poslovanje gospodarstva, ki so posledica vpliva visokih cen energentov, je bilo potrebno sprejeti nov zakon (ZNPOVCE), v katerem so med drugim opredeljeni nujni ukrepi za zmanjšanje uvozne odvisnosti pri oskrbi z energijo, kontrola cen in pobiranje prispevkov od morebitnih presežnih tržnih prihodkov proizvajalcev električne energije, sporoča Ministrstvo za infrastrukturo. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4016

Arhiv: Akcija nadzora komunalnih in industrijskih čistilnih naprav

Inšpektorat za okolje in prostor je letos izvedel akcijo nadzorov komunalnih čistilnih naprav in naprav, ki odvajajo v okolje industrijske odpadne vode, pri katerih je Agencija Republike Slovenije za okolje, pri pregledu obratovalnih monitoringov odpadnih vod na iztoku naprav ugotovila preseganje predpisane mejne vrednosti parametrov onesnaženosti odpadne vode ali druge nepravilnosti.

Arhiv: Izplačilo prvega dela pomoči gospodarstvu zaradi visokih cen energentov v 2022

SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obveščata, da bo 21. decembra izplačan prvi del pomoči prijaviteljem, ki so oddali vloge za pomoč v okviru Zakona za pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Kar 1130 upravičencem bo izplačanih 40 milijonov evrov za upravičene stroške v obdobju od junija do septembra 2022. Po informacijah SPIRIT Slovenija bodo podjetja prejela pomoč za upravičene stroške v obdobju oktober - december 2022 do 15. 3. 2023. https://www.spiritslovenia.si/razpis/392

Arhiv: Sprejet Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK)

Arhiv: Sprejet Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK)

Državni zbor Republike Slovenije je na seji 16. decembra 2022 sprejel Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK). Zakon ureja pomoč za gospodarstvo zardi visokih cen energentov (t. j. električna energija, zemeljski plin in tehnološka para). Pri tem predvideva (**) enostavno pomoč za gospodarstvo, osnovno posebno pomoč za podjetja, posebno pomoč zaradi zmanjšane gospodarske uspešnosti, posebno pomoč za energetsko intenzivna podjetja ter posebno pomoč za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih. Zakon ureja tudi ukrepe za ohranitev delovnih mest. Pri tem ureja začasni ukrep delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega delovnega časa in začasen ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Ocenjena vrednost ukrepov za gospodarstvo je 1,2 milijarde evrov. Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Pravna služba GZS je povzela glavne rešitve oziroma ukrepe za pomoč gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. VEČ https://www.gov.si/novice/2022-12-16-drzavni-zbor-sprejel-zakon-o-pomoci-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-energetske-krize-za-2023/ https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/99795af357376f01eb2ebe9889793c4f5ba562bef39f0f3f4275aec3ffa7b6eb

Arhiv: Energetska kriza: novinarska konferenca gospodarskih organizacij

Predstavniki gospodarskih in podjetniških organizacij so 16. decembra na skupni novinarski konferenci opozorili na kritične razmere, v katerih se zaradi visokih cen električne energije nahaja slovensko gospodarstvo. Predlog Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki ga je isti dan obravnaval Državni zbor, namreč ne rešuje perečega problema, s katerim se ta hip soočajo številna podjetja, torej z nerazumno visokimi cenami v ponudbah za zakup električne energije za leto 2023. Uredba o zamejitvi cen električne energije namreč ni prinesla rezultatov, ki jih je napovedovala vlada in pričakovalo gospodarstvo.

Arhiv: Sprememba Uredbe o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne uporabnike

Uredba, objavljena 6. decembra 2022 v Uradnem listu Republike Slovenije, spreminja predhodno sprejeto Uredbo o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce, ki je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena dne 29. november 2022. Nova uredba določa, da se Uredba uporablja »za pogodbe o dobavi električne energije poslovnim odjemalcem v letu 2023 in za posle, ki se sklepajo na podlagi obstoječih pogodb o dobavi, s katerimi pogodbeni stranki dogovorita celotne ali delne količine za dobave v letu 2023, sklenjene v obdobju od vključno dne uveljavitve te uredbe 30. november 2022 do vključno 31. decembra 2022.«. Sprememba uredbe začne veljati dan po objavi v Uradnem listu, in sicer 7. decembra 2022 in velja do vključno 31. decembra 2022. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3692

Arhiv: Odziv GZS na navedbe MzI v sporočilu za javnost z dne 16. 12. 2022

Na GZS smo se odzvali na navedbe Ministrstva za infrastrukturo v njihovem sporočilu za javnost. V njem smo ponovno izpostavili, da so nam podjetja tudi v minulih dneh sporočala, da še vedno prejemajo ponudbe, ki se gibljejo med 420 in 520 evrov / MWh, kar so predstavnikom vlade potrdili tudi predstavniki podjetij na seji Strateškega sveta za energetski prehod, ki je potekala 14. decembra na GZS.

Arhiv: Vlada z decembrom določila mehanizem oblikovanja cene električne energije za velike poslovne odjemalce

Zakon o kontroli cen v 8. členu določa, da lahko vlada z uredbo v določenih primerih določi ustrezne ukrepe za obvladovanje cen produktov na trgu. Trenutno so cene električne energije na borzah že od oktobra 2021 glede na dolgoletno povprečje izjemno visoke.

Arhiv: Rak rana ostajajo okoljevarstvena dovoljenja

Arhiv: Rak rana ostajajo okoljevarstvena dovoljenja

Podjetja zaradi dolgotrajnih postopkov izgubljajo dodano vrednost, zaradi česar so spremembe na področju izdaje okoljevarstvenih dovoljenj nujne. Vendar pa slediti spremembam na področju okoljevarstvene zakonodaje ni mačji kašelj. Zlivajo se namreč v vse pore poslovanja, zato je nujno, da se nanje gleda z različnih zornih kotov. Pomembno je, da se v reševanje dilem vpletajo strokovnjaki z več različnih področij, se strinjata svetovalka generalnega direktorja GZS Antonija Božič Cerar in Simona Lesar iz Strateškega razvoja GZS v intervjuju za decembrsko izdajo revije Glas gospodarstva.

Arhiv: Vrh slovenskega gospodarstva: Most gospodarstva, vlade in širše družbe za varnejšo in boljšo prihodnost

Energetska samozadostnost Slovenije, pohitritev postopkov umeščanja investicij v prostor, vzpostavitev dolgoročnega napovedovanja potreb po kompetencah in kadrih, zagotovitev hitrejšega zaposlovanja tujcev, skupna platforma za internacionalizacijo gospodarstva, vzpostavitev pilotnih in demo centrov, gospodarstvu prilagojeni razpisi za vire financiranja ter podpora skladov tveganega kapitala sodijo med ključna področja, ki zahtevajo prioritetno obravnavo. To so sklenili predstavniki gospodarstva, vlade in širše družbe na 17. Vrhu slovenskega gospodarstva, 29. novembra.