Združenje kovinskih materialov in nekovin

Zakonodaja

 • Uredba o vrstah naprav, dejavnostih in toplogrednih plinih

  Vlada je izdala Uredbo o vrstah naprav, dejavnostih in toplogrednih plinih. Uredba določa vrste naprav, dejavnosti in toplogredne pline, za katere morajo upravljavci pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja in letalsko dejavnost, za katero morajo operatorji zrakoplova izvajati načrt monitoringa emisij toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja. Določa tudi način izvajanja načrta monitoringa, priprave poročila in poročanja ter način in pogostost pregledovanja poročila upravljavcev malih naprav v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

  Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020.

 • Zakon o trošarinah. V Uradnem listu RS številka 47/2016 je bil 1. 7. 2016 objavljen nov Zakon o trošarinah (v nadaljevanju ZTro-1), ki prinaša posodobitve in vsebinsko prenovo obstoječe zakonodaje na področju trošarin. Zakon se začne uporabljati 1. avgusta 2016, ko se bo prenehal uporabljati Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12, 109/12, 32/14; v nadaljevanju ZTro), ki se s spremembami in dopolnitvami uporablja od 1. 7. 1999. Podzakonski akti k novemu ZTro-1 do 1. 8. 2016 še ne bodo izdani, zato se v skladu z drugim odstavkom 115. člena ZTro-1 veljavni podzakonski akti .
 • PRAVILNIK o izvajanju Zakona o trošarinah se podrobneje ureja izvajanje Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljnjem besedilu: ZTro-1). 

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G). UL RS št. 27/2016, stran 3753, z dne 11.4.2016. 
  Novela zakona dopolnjuje ureditev osebnega stečaja z namenom omejitve možnosti zlorabe instituta odpusta obveznosti ter omogočanja skrajšanja preizkusnega obdobja za najbolj socialno ogrožene kategorije dolžnikov.
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (CO2). UL RS, št. 22/2016, z dne 25.3.2016.
  Ta uredba določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida  v zrak pri zgorevanju goriva, zavezance za okoljsko dajatev ter njene plačnike, osnovo za obračunavanje okoljske dajatve, njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja. 

  - Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pripravilo uradno obrazložitev glede prehodnega obdobja uveljavitve določb navedene uredbe in izračuna okoljske dajatve za naravni (zemeljski) plin iz tarifne oznake 2711 21 00.

 • Uredba o odpadkih. (UL RS, št. 37/15 in 69/15, UL RS št. z dne 25.9.2015), ki je v slovenski pravni red prenesla okvirno direktivo 2008/98/ES. Uredba določa pravila ravnanja in pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja za vse vrste odpadkov in ravnanja z njimi, razen kadar so s posebnim predpisom posamezna ravnanja ali pogoji, za določeno vrsto ali tok odpadkov, urejeni drugače.

  - Podrobnejši pregled predpisov, ki urejajo tudi odlaganje odpadkov na odlagališčih in sežiganje odpadkov, so objavljeni na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. 

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur. list RS, št. 36/16). Ta uredba določa tudi pravila ravnanja in druge pogoje za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču. V Uredbi o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14 in 54/15).  


  V EU se pripravljajo skupna pravila, ki so zapisana v EU uredbah, kdaj lahko posamezen odpadni tok izgubi status odpadka. Prva tovrstna uredba je Uredba Sveta (EU) št. 333/2011, ki določa kdaj odpadno železo, jeklo in aluminij, vključno z odpadno aluminijevo zlitino, prenehajo biti odpadek. Sledili sta uredbi za odpadno steklo in baker. Uredba Sveta (EU) št. 1179/2012 določa kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek in Uredba Sveta (EU) št. 715/2013 določa kdaj odpadni baker preneha biti odpadek.
 • Zakon o varstvu okolja (ZVO-1I). Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 30/16))
  Ta zakon ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja.

 • Energetski zakon (EZ-1), UL RS št. 17/2014 z dne 7.3.2014, (EZ-1A), UL RS št. 81/2015 z dne, 30.10.2015. Ta zakon določa načela energetske politike, pravila delovanja trga z energijo, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike, načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe z energijo, za povečanje energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo ter za večjo rabo energije iz obnovljivih virov, določa pogoje za obratovanje energetskih naprav, ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) ter pristojnosti drugih organov, ki opravljajo naloge po tem zakonu.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.