Zapri

Srednješolsko izobraževanje


Praktično usposabljanje z delom


(Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Ur. list RS, 79/06, 68/17, 46/19)

Za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom morata biti izpolnjena dva temeljna pogoja, in sicer, da ima delodajalec primerno učno mesto, ki je verificirano s strani pristojnih zbornic, kar  pomeni, da je materialno in kadrovsko primerno in da ima primernega kandidata, katerega želi usposobiti, razmerje z dijakom pa delodajalec uredi s pogodbo. Torej, pogoj za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom je sklenjena učna pogodba (individualna ali kolektivna) in verificirano učno mesto. V nasprotnem primeru se praktično usposabljanje z delom ne sme izvajati!

Praktično izobraževanje v delovnem procesu omogoča doseganje ciljev, ki jih šola ne more uresničiti, zlasti poklicno socializacijo in razvoj osebnostnih potencialov, ter poklicnih kompetenc, pomembnih za kakovost dela in uspešen razvoj poklicne kariere z neposrednim opravljanjem dela. Dijaka torej izobražuje šole ter usposablja podjetje.

Novi programi v poklicnem in strokovnem izobraževanju določajo minimalni standard praktičnega usposabljanja z delom, 24 tednov v 3 letih izobraževanja. Praktično usposabljanje z delom se lahko pri individualni pogodbi, na željo delodajalca, v drugem letniku poveča na 18 tednov. Obseg praktičnega usposabljanja z delom pa ne sme presegati 50 tednov v 3 letih izobraževanja, saj dijakom pripada minimalno 8 tednov počitnic.

Praktično usposabljanje z delom poteka na podlagi sklenjene:

- individualne učne pogodbe med delodajalcem, dijakom in njegovimi starši oziroma zakonitimi zastopniki,

ali

- kolektivne učne pogodbe med delodajalcem in šolo.

V pogodbi se stranki dogovorita glede:

             - trajanja in načina izvajanja praktičnega izobraževanja v delovnem procesu,
             - vsebin, ki jih bo dijak pridobil v delovnem procesu,
             - drugih nalog in obveznosti.

Načeloma obseg praktičnega usposabljanja z delom s sklenjeno kolektivno učno pogodbo poteka takole: 1. letnik 3 tedne, 2. letnik 3 tedne in 3. letnik 18 tednov. Načeloma smo zapisali zato, ker je šola z zakonom iz leta 2006 pridobila večjo avtonomijo in pripravi izvedbeni kurikul glede na potrebe svojih dijakov in okolice.

Obseg praktičnega usposabljanja z delom s sklenjeno individualno učno pogodbo pa načeloma takole: 1.letnik 3 tedne, 2. letnik 18 tednov (praktični pouk v šoli se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom pri delodajalcu – na željo delodajalca in v sodelovanju s srednjo poklicno šolo – zapisati v aneks, ki je priložen individualni učni pogodbi) in 3. letnik 18 tednov.

Podjetjem, ki so sklenila INDIVIDUALNO UČNO POGODBO z dijakom pripada donacija Ministrstva za gospodarstvo za vsako sklenjeno pogodbo

Verifikacija učnih mest v podjetju

Kot smo že omenili je eden izmed temeljnih pogojev, da delodajalec lahko izvaja praktično usposabljanje z delom tudi verificirano učno mesto, kar je opredeljeno v Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. list RS, št. 79/06, 68/17, 46/19). Delodajalec mora zagotoviti ustrezne prostore, opremo in mentorja za praktično izobraževanje dijakov.

Materialni pogoj pomeni, da delodajalec zagotavlja tehnično opremljenost učnega mesta in minimalne pogoje, ki so potrebni za doseganje zadovoljive kakovosti storitev ter realizacijo ciljev praktičnega usposabljanja dijakov, v skladu z zahtevami predpisanega programa.

Kadrovski pogoji pomeni, da delodajalec oziroma oseba, ki je pri njem zaposlena na podlagi pogodbe o zaposlitvi – mentor ali izobraževalec ima ustrezne izkušnje iz področja, ki ga izobražuje ter ustrezno pedagoško-andragoško izobrazbo.

Postopek verifikacije poteka na sledeči način:

  1. Delodajalec odda na vlogi signal pristojni zbornici, da želi praktično usposabljati dijake. Vlogi predloži izpisek iz sodnega registra ali pa izpisek iz AJPES-a iz katerega je razvidno za katero dejavnost je delodajalec registriran in priloge s katerimi dokazuje resničnost podatkov na vlogi (dokazilo o del. izkušnjah mentorja, kopija spričevala/diplome, potrdilo PAUM - podrobnosti so navedene na vlogi čisto na dnu) . Vlogo, ki mora biti žigosana in podpisana skupaj s prilogami pošljete na: GZS, Ana Žemva Novak, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana. Skenirano vlogo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na: ana.zemva.novak@gzs.si
  2. GZS vlogo pregleda poprosi delodajalca za morebitne dopolnitve, skliče komisijo ter skupaj z delodajalcem določi primeren datum obiska podjetja, da se ugotovi dejanska ustreznost materialnih in kadrovskih pogojev.
  3. Komisija obišče podjetje, se pogovori z delodajalcem, določi število učnih mest in zapiše Zapisnik, katerega podpišeta oba partnerja.
  4. Na podlagi Zapisnika, GZS izda podjetju (delodajalcu) odločbo o verificiranih učnih mestih.

S tem je postopek verifikacije tudi končan, postopek verifikacije je za podjetje brezplačen in tudi vpisano število učnih mest delodajalca ne obvezujejo v dejansko usposabljanje tolikšnega števila dijakov, da jim pa možnost, da to storijo.

V primeru, da delodajalec spremeni naziv, lokacijo ali da se spremeni kateri drugi podatek, ki je relevanten za register učnih mest, je dolžan Zbornici sporočiti morebitne spremembe na Vlogi za spremembo podatkov v registru. Pomembno je tudi poudariti, da je bilo mnogo podjetij že registriranih, saj se sistem verifikacij z manjšimi in večjimi razlikami opravlja že od leta 1996, tudi ta podjetja pozivamo, da nam na zgoraj omenjenem obrazcu sporočijo spremembe in seveda željo, če želijo še vedno opravljati dejavnost praktičnega  usposabljanja dijakov.

Nenazadnje pa nam lahko delodajalci sporočijo tudi, da ne želijo biti več vpisani v register, oziroma ne želijo več usposabljati dijakov. To storijo z obrazcem: Vloga za izbris iz registra učnih mest .

Register učnih mest oziroma bazo verificiranih podjetij bo GZS enkrat mesečno osvežila z novimi učnimi mesti oziroma z novimi delodajalce.

Pomembno je omeniti tudi najavo učnih mest , s katero delodajalec najavi svojo namero za izobraževanje dijakov (28. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Ur. list RS, št. 79/06), 68/17, 46/19 pristojni zbornici. Najave učnih mest se praviloma zbirajo do sredine novembra meseca vsako leto posebej. Najava velja za naslednje šolsko leto. Najava učnih mest je med drugim tudi način sporočanja potreb po kadrih oziroma sporočanje želja delodajalcev po sodelovanju v praktičnem usposabljanju dijakov. Pristojna zbornica najave posreduje Ministrstvu za šolstvo in šport, ki učna mesta objavi v Razpisu za vpis za prihodnje šolsko leto.Pripeti dokumenti