Izobraževanje GZS

Razvoj in priprava poklicnih standardov


Gospodarska zbornica Slovenije je na osnovi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in Izhodišč za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje zadolžena za pripravo poklicnih standardov (nomenklatur poklicev) in predstavljamo poleg resornih ministrstev in pristojnih sindikatov pomemben člen pri razvoju, pripravi in potrjevanju poklicnega standarda.

Poklicni standardi nadomeščajo od leta 1996 dalje uporabljano nomenklaturo poklicev, ki je predstavljala povezovalni člen med poklici na trgu dela in izobraževalnimi programi. Nomenklatura je bila obvezna podlaga vsakemu izobraževalnemu programu, ki je nastal po sprejetju Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Strokovni dokumenti s primerljivo vsebino kot jo je predstavljala nomenklatura poklicev, se v državah EU pogosto imenujejo poklicni standardi. Poklicni standard se pripravi na podlagi profila poklica in je podlaga za:

  • Izobraževalni program poklicnega ali strokovnega izobraževanja ali
  • Pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.

Poklicni standard nadomešča nomenklaturo poklicev, vendar pa je vloga poklicnega standarda širša, saj pomeni tudi podlago nacionalnim poklicnim kvalifikacijam (Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur.l.RS št. 81/00), ki se pridobijo v sistemu certificiranja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Poklicni standard je povezovalni člen sistema poklicnega izobraževanja in sistema certificiranja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Trg dela zahteva od izobraževanja usposobljenega posameznika, ki bo dosegel zadosten obseg znanja, spretnosti, navad in bo to znal uspešno integrirati tako, da bo učinkovito opravljal svoje delo. Definiranje takih kompetenc je postalo zaželen način določanja vsebine učenja oziroma izobraževanja v Evropi.

Vedno bolj se ugotavlja, da so poklicni standardi, ki temeljijo na natančnem opisu del, zaradi hitrega razvoja preveč togi in zahtevajo vsakokratno ažuriranje in prilagajanje novostim. Širše opredelitve v obliki kompetenc omogočajo spreminjanje izobraževalnih programov brez poseganja v same poklicne standarde.

Na področju pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij Gospodarska zbornica Slovenije opravlja predvsem naslednje naloge:

  • na podlagi potreb trga dela daje pobude za razvoj in pripravo novih poklicnih standardov
  • sodeluje pri pripravi profilov poklicev
  • sodeluje pri pripravi predlogov katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti,
  • predlaga člane komisij za preverjanje in potrjevanje kvalifikacij
  • predlaga člane v področne odbore za pripravo poklicnih standardov
  • zagotavlja materialne in prostorske pogoje ter opremo za preverjanje in potrjevanje strokovnih znanj in spretnosti
  • poroča o problematiki izvajanja postopkov preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij in predlaga potrebne spremembe katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti
  • po potrebi opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi.


Podrobnejše informacije in razlage poklicnih standardov:

http://www.cpi.si
http://www.ris.cpi.si


Avtor: Barbara Kranjc