Zapri

Program odgovornega ravnanja (POR) – naša zaveza k trajnostnemu razvoju


Program odgovornega ravnanja (POR) je naša zaveza k trajnostnemu razvoju: je edinstvena, globalna pobuda kemijske industrije za izboljšanje svojega gospodarjenja na področju varovanja zdravja, varnosti in okolja. V okviru te pobude se podjetja prostovoljno zavežejo k nadstandardno skrbnem ravnanju in izboljšavam na področju varovanja zdravja, varnosti pri delu ter varstva okolja. 

Kot pove že samo ime, kemijska industrija v okviru te iniciative spodbuja odgovorno ravnanje do zdravja ter okolja v najširšem pomenu besede ter odprto komunikacijo z deležniki in javnostjo. Gre za uvajanje dobrih praks, navadno skozi sisteme vodenja, zlasti na področju varnosti in zdravja pri delu, varovanja okolja ter skrbnega in varnega ravnanja z izdelki kemijske industrije od »zibelke do groba« oz. od »zibelke do zibelke«. Cilj je stalno izboljševanje dosežkov na omenjenih področjih, kar se meri s 16 parametri, 3 od teh merijo dosežke na področju varnosti in zdravja pri delu, ostali pa ravnanje z okoljem vključno z varčno rabo energije. V bodoče naj bi program prerasel v program trajnostnega razvoja, za kar bi moral upoštevati tudi indikatorje socialno odgovornega ravnanja, ki pa še niso definirani, ker so težje merljivi.

Program odgovornega ravnanja (z logotipom) je zaščitena blagovna znamka, z njo v Evropi upravlja Svet evropske kemijske industrije (CEFIC), uporabljajo pa jo lahko le podjetja in združenja, ki sodelujejo v programu. 

Člani POR so zavezani k uresničevanju skupne, globalne vizije, kot je opredeljena v »Svetovni listini za odgovorno ravnanje«, ter posvečanju posebne pozornosti trajnostnemu razvoju in skrbništvu nad proizvodi. Podjetja, ki se priključijo programu in izpolnijo zahtevane pogoje, prejmejo certifikate POR z dovoljenjem za uporabo logotipa POR. To lahko v vse zahtevnejšem gospodarskem okolju in spreminjanju vrednot in zahtev potrošnikov/strank za posamezno podjetje pomeni tudi konkurenčno prednost.

POR v Sloveniji vodi GZS-Združenje kemijske industrije, ki sodelujočim podjetjem iz Slovenije tudi podeljuje letno pravico do uporabe logotipa POR.CEFICova naloga je promovirati Program odgovornega ravnanja po vsej Evropi in vzdolž celotnih vrednostnih verig, kot eden ključnih partnerjev Mednarodnega sveta kemijskih združenj (ICCA) pa zagotavlja tudi podporo za uresničevanje ciljev programa na svetovni ravni.

V okviru Programa odgovornega ravnanja so podjetja in nacionalna združenja zavezana k medsebojnemu sodelovanju, katerega cilji so:

  • neprenehoma nadgrajevati znanje na področju okolja, zdravja in varnosti ter izboljševati učinkovitost naših tehnologij, procesov in izdelkov preko celotnega življenjskega cikla tako, da ti ne bi škodovali zdravju ljudi in okolju;
  • učinkovito uporabljati razpoložljive vire in minimizirati nastajanje odpadkov;
  • transparentno poročati o poslovanju, dosežkih in pomanjkljivostih podjetja oz. združenja;
  • prisluhniti ljudem in sodelovati z ljudmi, da bi jih lahko razumeli ter odpravili njihove skrbi in izpolnili njihova pričakovanja;
  • sodelovati z nacionalnimi vladami in organizacijami pri pripravi in izvajanju učinkovitih zakonodajnih ukrepov in standardov, ter delovati v skladu ali celo onkraj njihovih zahtev;
  • zagotavljati pomoč in svetovanje za krepitev odgovornega ravnanja s kemikalijami vsem, ki s kemikalijami ravnajo in jih uporabljajo, ne glede na njihov položaj v dobavni verigi.

Več podrobnosti o Programu odgovornega ravnanja je objavljenih na uradni centralni spletni strani programa (v angleščini), kamor vas popelje klik na to povezavo

Slovenski dokumenti POR so na voljo preko spletne strani Skupine za Program odgovornega ravnanja, ki deluje v okviru GZS-Združenja kemijske industrije. Podjetja - vabljena k vključitvi vanjo! Več informacij o POR: GZS-Združenje kemijske industrije, tel. 01/ 5898 257,  zki@gzs.si .