Združenje kemijske industrije

Sekcija za zaposlovanje in kadre v kemijski industriji


Sekcija za zaposlovanje in kadre v kemijski industriji (SZKKI) pri ZKI je bila ustanovljena junija 2009. Predseduje ji dr. Peter Venturini (HELIOS Domžale, d.o.o..), njegova namestnica pa je Nada Majnik-Likar iz istega podjetja. Glavni cilji sekcije so zagotoviti bolj tekočo izmenjavo informacij, sodelovanje z deležniki in priprava ter izvajanje skupnih projektov. V sekciji poleg članov sodelujejo tudi deležniki, ki se udejanjajo na področjih, ki jih pokriva sekcija.

Sekcija za zaposlovanje in kadre v kemijski industriji deluje na naslednjih področjih:

 • zaposlovanje in razpoložljivost kadrov;
 • pravi ljudje na pravih delovnih mestih:
  • deficitarni poklici v kemijski industriji (ali so in kateri so),
  • sistematično obveščanje mladih o poklicih v kemijski industriji (sejmi in drugi dogodki, spoti, gradiva, aktivnosti po šolah itd.);
 • vseživljenjsko učenje –  razvoj sistemskih rešitev za nadgradnjo znanja kadrov;
 • izkoriščanje krize kot priložnost za dodatno usposabljanje kadrov;
 • krepitev sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami (srednje šole, univerze):
  • možnosti za prilagajanje učnih programov potrebam gospodarstva,
  • »uvoz« visoko usposobljenih raziskovalnih kadrov v podjetja s pomočjo nepovratnih sredstev in drugi načini sodelovanja kot spodbuda aplikativnim raziskavam;
 • usposabljanje in ozaveščanje na področju varnosti in zdravja pri delu.

V letu 2011 je bil z namenom razvijati kompetence (znanja in veščine) zaposlenih na 8 različnih ravneh delovnih mest v kemijski industriji pridobljen projekt Kompetenčni center za kadre kemijske industrije (KoCKE), ki ga je sofinanciral Evropski socialni sklad. Skozi ta projekt, v katerega je kot eden od nosilnih partnerjev vključen tudi  ZKI, želi GZS-Združenje kemijske industrije nadgrajevati izbrane kompetenčne profile in skozi usposabljanja odpraviti primanjkljaje kompetenc zaposlenih v kemijski industriji za posamezna delovna mesta, s tem pa povečati konkurenčnost podjetij in celotne kemijske industrije. Več informacij o tem najdete na spletni strani projekta KoCKE.