Združenje kemijske industrije

Sekcija za REACH in CLP/GHS


Splošno o sekciji REACH in CLP/GHS

Sekcija za REACH in CLP/GHS pri ZKI je bila ustanovljena junija 2009. Članom (zavezancem za REACH) nudi podporo, usklajuje stališča članov glede izvajanja Uredbe REACH (Uredba [ES] št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij) in sodeluje z Uradom RS za kemikalije, ki je pristojni organ za Uredbo REACH v Sloveniji, ter drugimi deležniki (npr. v okviru REACH platforme). Sekcija pokriva tudi področje označevanja kemikalij v skladu z Uredbo CLP (Uredba [ES] št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi). Za predsednika Sekcije za REACH in CLP/GHS je bil imenovan Marko Grčar, Belinka Perkemija, ki je tudi predstavnik sekcije v REACH platformi (Sekcija za REACH in CLP/GHS ter Urad RS za kemikalije (URSK), kot slovenski pristojni organ za REACH).

Medtem ko Nacionalna služba za pomoč uporabnikom Uredbe pri Uradu RS za kemikalije nudi predvsem informacije in pojasnila o zahtevah Uredbe REACH, pa ožje jedro Sekcije REACH in CLP/GHS pri ZKI ponuja članom zlasti notranje industrijske informacije v zvezi z Uredbama REACH in CLP.  Sekcija za REACH in CLP/GHS tudi organizira različne delavnice, povezane z vsebinami REACH ter CLP/GHS, na katerih se udeleženci poglobljeno seznanjajo z aktualnimi problematikami.   Za izvajanje Uredb REACH in CLP je na evropski ravni je sicer zadolžena Evropska agencija za kemikalije (ECHA), ki na svoji spletni strani zbira in objavlja vse pomembne podatke o izvajanju obeh uredb o kemikalijah, ki so jima podvržene.

Za več informacij o Sekciji za REACH in CLP/GHS in o včlanitvi vanjo pišite Združenju kemijske industrije na naslov zki@gzs.si ali  pokličite na tel. št. 01/5898 257.


Spletna stran reachthereach– informacije o REACH in CLP

Spletna stran reachthereach je nastala kot oblika pomoči "industrije industriji" in med drugim predstavlja pomemben forum za izmenjavo izkušenj med zavezanci za registracijo po uredbah REACH in CLP.  

Obiskovalci strani reachthereach lahko tam najdejo večino informacij v zvezi z REACH in CLP, kaj vse je treba storiti za registracijo snovi po teh uredbah in podobno. Z uporabo različnih orodij (na primer "Vprašaj mentorja"), lahko obiskovalci strani tudi postavljajo konkretna vprašanja o REACH in CLP. 

Stran je bila ustanovljena v okviru projekta KoCKE (Kompetenčni center za kadre kemijske industrije), ki ga je sofinanciral Evropski socialni sklad, in predstavlja enega izmed načinov kontinuiranega izobraževanja zaposlenih v kemijski industriji.