Zapri

Arhiv: Natečaj za Lesarski presežek leta 2021

Predmet enostopenjskega natečaja je izbor že obstoječih lesnih izdelkov in izbor predlogov novih produktov lesarske panoge. Rok za oddajo je 20. maj 2021.

Arhiv: Finančne spodbude za nove naložbe v URE in OVE

Eko sklad je v Uradnem listu RS, št. 51/21 objavil spremembo javnega poziva 82FS-PO20 - Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije (URE) in obnovljive vire energije (OVE). Po novem je skupna višina nepovratnih sredstev in sredstev za subvencionirano obrestno mero višja za 3.000.000,00 EUR. https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021051.pdf

Arhiv: Z znanjem do energijskih, stroškovnih in okoljskih prihrankov

4-dnevno strokovno usposabljanje »Orodja energetskega managementa« je namenjeno tehničnim direktorjem, energetskim managerjem in drugim strokovnim osebam, zadolženim za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih. Temeljilo bo na primerih iz prakse, z izvedbo vaj. Potekalo bo v skupini od 6 do 12 udeležencev, 10., 11., 17. in 18. junija, predvidoma preko spleta. Priznani domači strokovnjaki vabijo k pridobivanju / nadgradnji znanj. Organizator, CPU ob 30 letnici delovanja, nudi 30 % popust.

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vabimo, da se seznanite z najnovejšimi poslovnimi priložnostmi ter borzo inovacij, znanja in tehnologij mreže EEN, največje podporne mreže za majhna in srednja velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja.

Arhiv: V javni obravnavi na ravni EU

Smernice za izobraževanje in usposabljanje - Okoljska trajnostnost Evropska komisija je v javno obravnavo podala smernice o izobraževanju za okoljsko trajnostnost za učeče se vseh starosti in na vseh ravneh izobraževanja, v pomoč državam EU pri sodelovanju in oblikovanju močnejših politik na področju izobraževanja o okoljski trajnostnosti, podnebju, biotski raznovrstnosti in sorodnih temah, za zelena delovna mesta. Rok za posredovanje mnenj je 11. maj 2021. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12985-Education-for-environmental-sustainability Pobuda za trajnostne proizvode Cilj te pobude, v okviru katere se bo pregledala direktiva o okoljsko primerni zasnovi in po potrebi predlagali dodatni zakonodajni ukrepi, je zagotoviti bolj trajnostne proizvode, ki se dajo na trg EU. S to pobudo bo obravnavana tudi prisotnost škodljivih kemikalij v proizvodih, kot so: elektronika in oprema IKT, tekstilni izdelki, pohištvo, jeklo, cement in kemikalije. Posvetovanje poteka do 9. junija 2021. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative Energijska učinkovitost – revizija direktive o energijski učinkovitosti stavb Revizija direktive o energijski učinkovitosti stavb se bo osredotočila na določbe, ki so osrednjega pomena za spodbujanje prenove stavb. Posvetovanje poteka do 22. junija 2021. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP, MF in MJU

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na pristojno institucijo, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na antonija.cerar@gzs.si .

Arhiv: Vabilo k izkazu interesa za pristop k Evropskemu zavezništvu za baterije

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v sklopu Načrta za okrevanje in odpornost – komponente za Dvig produktivnosti in dekarbonizacije načrtuje aktivnosti na področju investicij v razogljičenje podjetij. Evropsko zavezništvo za baterije, vzpostavljeno s strani Evropske komisije (EK) leta 2017, razvija tudi poseben pristop k verigam vrednosti, ki izhaja iz potreb po razvoju novih industrij. EK je konec februarja 2021 predlagala vzpostavitev desetih novih evropskih partnerstev med Evropsko unijo, državami članicami in/ali industrijo, katerih cilj je pospešiti prehod na zeleno, podnebno nevtralno in digitalno Evropo ter povečati odpornost in konkurenčnost evropske industrije. Evropska partnerstva omogoča program Obzorje Evropa, novi program EU za raziskave in inovacije (2021–2027).

Arhiv: Poročilo o delovanju EU ETS

Arhiv: Poročilo o delovanju EU ETS

Poročilo '2021 State of the EU ETS Report' je zasnovano kot prikaz stanja, ki oblikovalcem politik in zainteresiranim stranem zagotavlja pregled nad delovanjem sistema EU za trgovanje z emisijami, do aprila vsakega leta na podlagi podatkov iz prejšnjega leta. Hkrati z objavo poročila je bil izražen pomislek o možnem negativnem učinku na delovanje sistema v primeru širitve na promet in zgradbe, na povečano nepredvidljivost cene ogljika.

Arhiv: Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050

Arhiv: Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050

Vlada je na včerajšnji seji sprejela Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Slovenija si s podnebno strategijo zastavlja jasen cilj, da do leta 2050 doseže neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost. Prav tako včeraj pa sta Svet in Evropski parlament dosegla začasni politični dogovor, v katerem je zakonsko določen cilj podnebno nevtralne EU do leta 2050, pa tudi skupni cilj, da se do leta 2030 doseže vsaj 55-odstotno neto zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v primerjavi z letom 1990. Pomembno tudi za člane SRIP-a MATPRO. https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/seje-vlade/gradiva-v-obravnavi/show/6670

Arhiv: Prenova metodologije obračuna omrežnine in tarifnega sistema

Agencija za energijo je, v okviru projekta, pričela prenovo metodologije obračunavanja omrežnine in tarifnega sistema, s ciljem, da bi odjemalci elektroenergetskega omrežja, na poti v podnebno nevtralno EU, ohranili varnost oskrbe z energijo, povečali konkurenčnost in nabavljali energijo po dostopnih cenah.