Varstvo okolja

Arhiv: Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe

Eko sklad - javni poziv 91FS-sNESPO21 Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) gospodarstvu v obliki nepovratnih sredstev in kredita, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb na območju Republike Slovenije. Rok za zaključek naložbe je 3 leta od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Vlagatelji lahko oddajo vlogo na ta javni poziv do porabe sredstev oziroma objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Arhiv: Spletna stran aktualnih razpisov na portalu GZS

Na spletnih straneh GZS so objavljeni zbrani aktualni javni razpisi na nacionalni ravni, torej javni razpisi ministrstev in izvajalskih agencij.

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vabimo, da se seznanite z najnovejšimi poslovnimi priložnostmi ter borzo inovacij, znanja in tehnologij mreže EEN, največje podporne mreže za majhna in srednja velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja.

Arhiv: V javni obravnavi na ravni EU

Aktualne objave dokumentov v javni obravnavi, vezanih na okolje in energijo.

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP in MzI

Vabimo vas, da nas seznanite s predlogi in pripombami, ki jih boste naslovili na pristojno institucijo.

Arhiv: Atlas podnebnih projekcij za Slovenijo do leta 2100

Podnebni scenariji imajo pomembno vlogo pri pripravi ocene tveganj, ki jih prinašajo podnebne spremembe in pri načrtih za prilagajanje. Za pomoč pri prilagajanju smo na Agenciji za okolje pripravili Atlas podnebnih projekcij za Slovenijo do leta 2100.

Arhiv: Slovenija do krožnega gospodarstva s sistemskim prehodom

Strateški načrt temelji na metodologiji sistemskega inoviranja, njegova izvedba pa bo prispevala k doseganju podnebnih ciljev ter podpori razogljičenja Slovenije skladno s slovenskimi strateškimi dokumenti: Strategijo razvoja Slovenije 2030, Nacionalnim programom varstva okolja za obdobje 2020-2030, Slovensko industrijsko strategijo 2021-2030, Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom Republike Slovenije, Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do leta 2050 ter dokumenti kmetijske in gozdarske politike. Izvedba projekta bo podprla tudi doseganje ciljev in izvedbo aktivnosti, predvidenih v slovenskem Načrtu za okrevanje in odpornost.

Arhiv: Vlada sprejela Nacionalno strategijo za izstop iz premoga

Strategija predvideva izstop iz premoga, torej prenehanje obratovanja šestega bloka TEŠ in pridobivanja lignita, v regiji SAŠA najpozneje v letu 2033. Scenarij spremlja ciljni nabor celovitih ukrepov, ki zajemajo vse elemente pravičnega prehoda in dejavno obravnava prehod v podnebno nevtralno gospodarstvo.

Arhiv: Pregled novosti Gradbenega zakona

Arhiv: Pregled novosti Gradbenega zakona

Gradbeni zakon (GZ-1), objavljen v Uradnem list RS št. 199/21, je stopil v veljavo 31. decembra 2021. Do pričetka njegove uporabe, to je 1. junija 2022, se uporablja Gradbeni zakon (GZ, Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP). Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predstavitev z obširnim pregledom novosti.

Arhiv: Javno posvetovanje o regulaciji kemikalij (REACH)

Evropska komisija je v javno posvetovanje predložila revizijo uredbe o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). Cilj revizije je uskladiti pravila EU o kemikalijah s prizadevanji Komisije glede varnih in trajnostnih kemikalij ter visoke ravni varovanja zdravja in okolja ob ohranitvi notranjega trga. V okviru cilja evropskega zelenega dogovora strategija na področju kemikalij za trajnostnost napoveduje ukrepe za boljšo zaščito ljudi in okolja pred nevarnimi kemikalijami ter spodbujanje inovacij za razvoj varnih in trajnostnih alternativ. Rok za posredovanje mnenja je 15. april 2022. https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm