Varstvo okolja

Arhiv: PRO kot orodje za preprečevanje onesnaženja z mikroplastiko?

24. februarja bo potekala mednarodna konferenca z naslovom »Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) kot orodje za reševanje onesnaženosti z mikroplastiko«, ki bo osvetlila možnost aplikacije sistema PRO za namen kritja stroškov čiščenja in remediacije onesnaženja okolja z mikroplastiko. Dogodek organizirata Evropski parlament in Klub PRO (Platforma za izmenjavo stališč o sistemu PRO v Evropi). Na dogodku bodo stališča o sistemu PRO kot orodju izmenjali panelisti različnih sektorjev dejavnosti. Udeležba je brezplačna, obvezna je predhodna prijava. Na spletni povezavi je dostopen tudi posnetek 1. dela dogodka, ki je potekal 27. januarja.

Arhiv: JP o izvajanju Aarhuške konvencije in Protokola o registrih izpustov

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno posvetovanje (JP) predložilo Osnutek Poročila o izvajanju Aarhuške konvencije v Republiki Sloveniji (2021 National Implementation Report) in Osnutek poročila o izvajanju Protokola Ekonomske komisije (EKE) Organizacije Združenih narodov za Evropo o registrih izpustov in prenosov onesnaževal (2021 PRTR National Implementation Report). Predloge lahko posredujte do vključno 28. 2. 2021.

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije, od 21. 1. do 18. 2. 2021.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS v 2021

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije.

Arhiv: Povezovanje podjetij in raziskovalnih inštitucij na poti v krožno gospodarstvo

Arhiv: Povezovanje podjetij in raziskovalnih inštitucij na poti v krožno gospodarstvo

V sklopu projekta Start Circles smo 3. februarja 2021 organizirali mednarodno virtualno konferenco, na kateri so bile predstavljene obstoječe R&R kompetence na področju krožnega gospodarstva s poudarkom na plastičnih in lesnih materialih. Predstavljeni so bili primeri dobrih praks inoviranja v slovenskih in avstrijskih podjetjih, kot rezultat sodelovanja z raziskovalnimi organizacijami in možnosti pridobivanja EU sredstev za projekte. Posnetek dogodka in gradiva so na voljo na

Arhiv: Načrt za obravnavo snovi, ki vzbujajo skrb je pripravljen

V okviru načrta SVHC 2020 (substances of very high concern), ki ga je Svet EU začel leta 2013, so bile identificirane in na seznam kandidatov vključene vse trenutno znane snovi, ki vzbujajo veliko skrb. Sistematični pregled registriranih snovi je bil ključnega pomena pri prepoznavanju novih zaskrbljujočih kemikalij.

Arhiv: Slovenija pred Sodiščem EU v zvezi s čiščenjem odpadnih vod

Komisija je proti Sloveniji začela postopek pred Sodiščem EU zaradi neizpolnjevanja zahtev o čiščenju komunalne odpadne vode (Direktiva 91/271/EGS). Države članice morajo zagotoviti, da mestne aglomeracije (manjša in večja mesta, naselja) ustrezno zbirajo in čistijo svojo odpadno vodo ter tako odpravijo ali zmanjšajo vse njene neželene učinke.

Arhiv: V januarju je bilo izvedenih 32 nadzorov nad pošiljanjem odpadkov preko meja

S 1. januarjem 2021 so bile v okviru Baselske konvencije spremenili pogoji za pošiljanje odpadkov preko meja. Predstavniki Inšpekcije za okolje in naravo, Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) in Policije so v mesecu januarju na mejnih prehodih, v pristanišču Koper in na treh cestnih relacijah preverjali izvajanje novih omejitev glede pošiljanja plastičnih odpadkov preko meja. Svoje ugotovitve so objavili na spletni strani Inšpektorata za okolje in prostor.

Arhiv: Obremenjevanje vodnih teles na območju Dravske in Murske kotline z nitrati

Inšpektorji za okolje so v letu 2020 izvedli usmerjeno akcijo nadzora zavezancev, ki bi lahko s svojim delovanjem pomembno obremenili vodotoke in podzemno vodo Murske in Dravske kotline z nitrati. Inšpekcija za okolje je ugotovila nepravilnosti predvsem v bioplinarnah, kjer sta bila uvedena tudi dva prekrškovna postopka. IRSOP ugotavlja, da je skladnost zavezancev za odvajanje industrijskih odpadnih voda dobra. Skladnost komunalnih čistilnih naprav (KČN) na območju Murske in Dravske kotline z zahtevami Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode še ni povsem zadovoljiva, a se stalno izboljšuje. Preverili so delovanje še štirih kompostarn, dveh odlagališč in enaindvajset naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (IED zavezanci). Ugotovitve so objavili na spletni strani Inšpektorata za okolje in prostor.

Arhiv: Objavljen Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode

25. januarja 2021 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode, ki nadomešča doslej veljavnega. Pravilnik, zaradi ugotavljanja vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču, za obratovalni monitoring stanja podzemne vode določa obseg, merila za izbor merilnih mest oziroma mest vzorčenja in parametrov, metodologijo vzorčenja, merjenja in analiziranja vzorcev, vrednotenje analiz in vpliva, vsebino programa in poročila ter način in obliko evidentiranja in sporočanja podatkov o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode.