Varstvo okolja

Arhiv: Izvajanje mehanizma za okrevanje in odpornost

Evropska komisija je danes sprejela prvo letno poročilo o izvajanju mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je osrednji del instrumenta NextGenerationEU. Poročilo kaže, da je bil dosežen velik napredek, in potrjuje, da se mehanizem dobro izvaja.

Arhiv: Novi statistični podatki v povezavi z okoljem

Analiza uvoza-izvoza odpadkov za leto 2021 V Slovenijo se je leta 2021 uvažalo največ odpadnih kovin in nekovin, odpadnega papirja in odpadne plastike. Izvozili pa smo za več kot za četrtino manj odpadkov kot leta 2020. Količina izvožene odpadne plastike je bila manjša kar za 43 odstotkov. https://www.gov.si/novice/2022-02-25-analiza-uvoza-izvoza-odpadkov-za-leto-2021/ Stopnja reciklirane odpadne embalaže v 2019 presegla povprečje v EU Odpadna embalaža je težava sedanje družbe. Stopnja reciklirane odpadne embalaže je v Sloveniji v 2019 znašala 67,1 %. Povprečje članic EU je v istem letu znašalo 64,8 %. V 2020 se je stopnja recikliranja v primerjavi s prejšnjimi leti rahlo znižala tako v Sloveniji kot tudi na ravni EU. https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10174 Polovico načrpane vode se je dobavilo gospodinjstvom V 2020 je bilo 97,6 % ali 165 milijonov m3 vse vode, načrpane za javni vodovod, iz podzemnih vodnih virov, od tega 52 milijonov m3 iz izvirov. Za potrebe gospodinjstev se je iz javnega vodovoda dobavilo 40,2 m3 vode na prebivalca letno oziroma 110 l na prebivalca na dan. https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10166 Bilanca fosforja prvič v zgodovini Slovenije negativna Bilanci fosforja in dušika sta bili v letu 2020 negativni, kar pomeni da je bilo v tla vnešeno manj nutrientov kot jih je bilo odvzetih. https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10160

Arhiv: Stališče o evropski uredbi in direktivi glede notranjega trga obnovljivih virov, zemeljskega plina in vodika ter direktivi o energijski učinkovitosti stavb

Arhiv: Stališče o evropski uredbi in direktivi glede notranjega trga obnovljivih virov, zemeljskega plina in vodika ter direktivi o energijski učinkovitosti stavb

Republika Slovenija podpira prenovo Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu obnovljivih plinov, zemeljskega plina in vodika, ki vključuje obnovljive pline, nizkoogljične pline in vodika v sistem regulacije plinskega trga. Ker lahko pričakujemo zelo različno dinamiko razvoja vodikovih omrežij, si bo Slovenija prizadevala za fleksibilno uvajanje uvedbe vstopno izstopnih točk in povezanih tarif na posameznih območjih, če razvoj vodikove infrastrukture in trga z vodikom še ne bo na pričakovanem nivoju, potrebnem za smiselno uvedbo tega sistema. Pomembno tudi za člane SRIP-a MATPRO.

Arhiv: Sprememba metodologije za določanje cene elektrike proizvodnih naprav in referenčnih stroškov proizvodnje 2022

Predmetna metodologija predstavlja metodološki okvir za izračun referenčnih stroškov električne energije (RSEE) proizvedene iz OVE in SPTE, za določanje cene elektrike proizvodnih naprav ter določanje podpor električni energiji proizvedeni iz OVE in SPTE, za proizvodne naprave, ki vstopajo v podporno shemo po letu 2016 na podlagi javnega poziva, ki ga objavi Agencija za energijo. Podpore se izvajajo kot zagotovljeni odkup proizvedene električne energije ali kot finančna pomoč za tekoče poslovanje (obratovalna podpora).

Arhiv: Izdana Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

S 315.a členom Energetskega zakona je bilo gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem omogočeno, da lahko postavijo napravo za proizvodnjo električne energije, ki je priklopljena na notranjo inštalacijo stavbe, ter tako proizvedeno električno energijo uporabljajo za potrebe porabe same stavbe (v omrežje se oddajajo samo viški, električna energija pa se porabi na lokalnem nivoju, v sosednjih stavbah).

Arhiv: Seja SSEP: Energetska kriza v vseh porah gospodarstva

Trenutne razmere, povezane z vojno v Ukrajini, vnašajo veliko negotovosti v poslovanje prav vseh gospodarskih subjektov in še poglabljajo aktualno krizo visokih cen energentov, so sredi marca poudarili člani Strateškega sveta GZS za energetski prehod (SSEP). GZS v imenu gospodarstva pričakuje, da se bo vlada po objavi evropskih smernic za reševanje energetske krize REPower EU tokrat odzvala prej kot v jesenski krizi. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_22_1511

Arhiv: EU izboljšala varovanje delavcev in delavk pred nevarnimi kemikalijami

Sprejeta ja sprememba direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh, tj. zakonodaje EU za varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim in mutagenim snovem. Z revizijo se izboljšuje zaščita delavcev in delavk, saj se določajo mejne vrednosti izpostavljenosti za akrilonitril in nikljeve spojine ter znižane obstoječe mejne vrednosti za benzen. Direktiva bo odslej zagotavljala tudi večjo varovanje pred reprotoksičnimi snovmi, tj. kemikalijami, ki lahko vplivajo na človeški reproduktivni sistem. Te snovi so se prej obravnavale v sklopu druge zakonodaje.

Arhiv: Združenje kemijske industrije podelilo certifikate Programa odgovornega ravnanja za leto 2022

Arhiv: Združenje kemijske industrije podelilo certifikate Programa odgovornega ravnanja za leto 2022

V Programu odgovornega ravnanja (POR, v angl. Responsible Care®) sodelujejo podjetja kemijske panoge, ki se na prostovoljni osnovi zavežejo k zagotavljanju neprestanih izboljšav na področju varstva okolja, varovanja zdravja in varnosti pri delu, kakor tudi za odkrit in korekten odnos do javnosti. Sedaj je v podjetjih, imetnikih certifikata POR, zaposlena približno polovica vseh zaposlenih v kemijski industriji v Sloveniji.

Arhiv: Na informativnem dnevu GZS o ključnih smernicah, pogojih in merilih finančnih spodbud za raziskovalno-razvojne projekte ter investicije na problemskih območjih

Arhiv: Na informativnem dnevu GZS o ključnih smernicah, pogojih in merilih finančnih spodbud za raziskovalno-razvojne projekte ter investicije na problemskih območjih

Predstavljeni so bili Javni razpis za spodbude za raziskovalno razvojne projekte v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih in Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih. V okviru dogodka je potekala še delavnica oblikovanja partnerstev, udeleženci pa so že lahko izkoristili tudi možnost kratkih individualnih svetovanj posebne zbornične delovne skupine za področje virov financiranja.

Arhiv: Svetovni dan voda in svetovni dan meteorologije

Na Agenciji za okolje so 22. marca obeležili svetovni dan voda, letos z naslovom »Podzemna voda: skrito naj postane vidno«, 23. marca pa svetovni dan meteorologije, letos pod geslom »Zgodnja opozorila za pravočasno ukrepanje«. Vabijo vas k ogledu predstavitev vsebin, ki so bile izpostavljene ob letošnjem dnevu voda in meteorologije.