Varstvo okolja

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vabimo, da se seznanite z najnovejšimi poslovnimi priložnostmi ter borzo inovacij, znanja in tehnologij mreže EEN, največje podporne mreže za majhna in srednja velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja.

Arhiv: V javni obravnavi na ravni EU

Aktualne objave dokumentov v javni obravnavi, vezanih na okolje, energijo in izobraževanje.

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP in MzI

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na pristojno institucijo, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na antonija.cerar@gzs.si .

Arhiv: Dogovor o novih pravilih za čezmejno energetsko infrastrukturo

Arhiv: Dogovor o novih pravilih za čezmejno energetsko infrastrukturo

Svet se je začetek junija dogovoril o splošnem pristopu glede revizije uredbe o vseevropskih energetskih omrežjih (TEN-E). Cilj revidirane uredbe TEN-E je posodobiti, razogljičiti in medsebojno povezati čezmejno energetsko infrastrukturo EU, da bi EU lažje dosegla cilje podnebne nevtralnosti do leta 2050. Cilj revidirane uredbe je tudi nadalje zagotavljati povezovanje trgov, konkurenčnost in zanesljivost oskrbe je prikazan tudi na infografiki – Connecting energy infrastructure in the EU. Doseženi splošni pristop bo podlaga za stališče Sveta v pogajanjih z Evropskim parlamentom, da se doseže končni dogovor o prihodnji zakonodaji. Ko bosta instituciji dosegli začasni politični dogovor, bo formalni postopek sprejetja dogovor sprovedel v zakonodajo. https://www.consilium.europa.eu/sl/infographics/ten-e/

Arhiv: Val prenove stavbnega sektorja v EU

Strategija spodbuja zlasti prenove, ki zmanjšujejo porabo energije, omejujejo emisije toplogrednih plinov, povečujejo okoljsko učinkovitost stavb in ustvarjajo prihranke pri stroških. Države članice poudarjajo, da bi moralo izhodišče prenov biti stroškovno učinkovito zmanjšanje povpraševanja po energiji in nadomestitev ogljično intenzivnih ali energetsko neučinkovitih tehnologij ogrevanja in hlajenja. To bi se moralo odvijati hkrati z vključevanjem energetsko učinkovitih rešitev in uporabo obnovljivih virov energije ter odpadne toplote ali hladu.

Arhiv: ClimateADAPT – sodelovanje v anketi o evropskem portalu s področja prilagajanja podnebnim spremembam

Začetek junija sprejeti sklepi Sveta EU določajo politične usmeritve za Komisijo v zvezi z izvajanjem strategije za prilagajanje podnebnim spremembam. Strategija se med drugim osredotoča na boljše zbiranje in izmenjavo podatkov – razdeljeno po sektorjih, da bi izboljšali dostop do znanja, pridobljenega o podnebnih vplivih in prilagajanju nanje, ter izmenjavo tega znanja, tudi z izpopolnitvijo platforme Climate-ADAPT.

Arhiv: Podnebna nevtralnost: Svet sprejel Sklad za pravični prehod

Svet je začetek junija sprejel uredbo o ustanovitvi sklada v vrednosti 17,5 milijarde EUR, ki bo prispeval k pravičnemu in vključujočemu zelenemu prehodu. Iz Sklada za pravični prehod se bodo financirali projekti, ki bodo ublažili družbeno-gospodarske stroške za tiste skupnosti po vsej EU, ki so močno odvisne od fosilnih goriv ali panog, ki proizvajajo veliko toplogrednih plinov, in ki morajo diverzificirati lokalno gospodarstvo, podpiral bo mala in srednja podjetja, vključno z zagonskimi podjetji, ter ustanavljanje novih podjetij. Druge vrste naložb vključujejo raziskave in inovacije, prenos naprednih tehnologij, cenovno dostopno zeleno energijo in shranjevanje energije, razogljičenje lokalnega prometa, digitalizacijo in krepitev krožnega gospodarstva, tudi s preprečevanjem odpadkov. Iz področja uporabe podpore so izključene naložbe, povezane z jedrskimi elektrarnami, fosilnimi gorivi in tobačnimi izdelki.

Arhiv: Posodobitev pravil o okoljski odgovornosti podjetij

Da bi okrepili izvajanje in zaupanje državljank in državljanov v pravila EU ter učinkoviteje preprečili in ublažili okoljsko škodo, Evropski parlament izpostavlja potrebne izboljšave direktive o okoljski odgovornosti (ELD) in direktive o kazenskopravnem varstvu okolja (ECD).

Arhiv: Cilje EU v zvezi z e-odpadki bo težko doseči

Države članice EU skupaj zberejo in predelajo več zavržene električne in elektronske opreme kot večina delov sveta. Vendar obstaja tveganje, da EU ne bo dosegla svojih ambicioznejših ciljev za zbiranje e-odpadkov. V pregledu Evropskega računskega sodišča so poudarjeni izzivi, povezani z izvajanjem obstoječih zahtev glede obdelave e-odpadkov, obravnavani so slabo ravnanje z e-odpadki, nezakonite pošiljke in druge kriminalne dejavnosti ter nadaljnje povečanje zbiranja, recikliranja in ponovne uporabe e-odpadkov.

Arhiv: Sveženj »Pripravljeni na 55« (“Fit for 55 Package”)

Na osnovi evropskega zelenega dogovora Evropska komisija pripravlja prenovo ustrezne podnebne in energetske zakonodaje, da bo ta usklajena z novo predlaganim ciljem zmanjšanja toplogrednih emisij za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990, s predvideno objavo dokumentov 14. julija. Cilj slovenskega predsedstva je predstaviti poročilo o napredku pogajanj decembra 2021 in dosje predati francoskemu predsedstvu, ki se začne 1. januarja 2022. Dogodki v času slovenskega predsedovanja