Varstvo okolja

Arhiv: Nova evropska partnerstva za zeleni in digitalni prehod

Arhiv: Nova evropska partnerstva za zeleni in digitalni prehod

Komisija je konec februarja predlagala vzpostavitev desetih novih evropskih partnerstev med Evropsko unijo, državami članicami in/ali industrijo. Cilj je pospešiti prehod na zeleno, podnebno nevtralno in digitalno Evropo ter povečati odpornost in konkurenčnost evropske industrije. EU bo zagotovila skoraj 10 milijard evrov finančnih sredstev, ki jih bodo partnerji dopolnili z vsaj enakovrednim zneskom naložb. Pričakuje se, da bo ta skupni prispevek mobiliziral dodatne naložbe v podporo prehodu in ustvaril dolgoročne pozitivne učinke na zaposlovanje, okolje in družbo. Pomembno tudi za člane SRIP-a MATPRO. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_21_702

Arhiv: Uvedba ogljične dajatve pri uvozu nekaterih proizvodov v EU

Evropski parlament je pripravil Poročilo o mehanizmu EU za ogljično prilagoditev na mejah, ki bo skladen s pravili Svetovne trgovinske organizacije. Novi mehanizem bi moral biti del širše industrijske strategije EU in zajemati ves uvoz izdelkov in blaga, ki jih zajema sistem EU za trgovanje z izpusti toplogrednih plinov, se zavzemajo EU poslanci. Komisija naj bi v okviru evropskega zelenega dogovora, v drugem četrtletju leta 2021, predstavila zakonodajni predlog o mehanizmu EU za ogljično prilagoditev na mejah ter predlog o načinu vključitve prihodkov iz te dajatve za financiranje dela proračuna EU. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism

Arhiv: JO osnutka Nacionalne strategije za izstop iz premoga

Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo (JO) predložilo osnutek Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (Strategija) in dopolnjenega okoljskega poročila. Za Savinjsko-Šaleško regijo je predlagan najbolj ambiciozen scenarij izstopa iz premoga (najkasneje leta 2033). Za regijo Zasavje je predlagan harmoničen scenarij, ki predvideva uravnotežena vlaganja v človeške vire in podjetništvo. Pripombe in mnenja je možno podati do 15. 4. 2021.

Arhiv: EU ETS - brezplačna dodelitev pravic do emisije za obdobje 2021–2025

Države članice so seznam naprav, ki vsebuje informacije, pomembne za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije za obdobje od leta 2021 do leta 2025, Komisiji predložile do 30. septembra 2019. Revidirane referenčne vrednosti so določene na podlagi preverjenih informacij o učinkovitosti naprav glede toplogrednih plinov. Za vsako referenčno vrednost je bil izračunan povprečni učinek 10 % najbolj učinkovitih naprav v letih 2016 in 2017. Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

Arhiv: Sprejeta Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 2050

Arhiv: Sprejeta Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 2050

Vlada RS je sprejela Dolgoročno strategijo energetske prenove stavb do leta 2050 (DSEPS 2050), s katero opredeljuje pristope in politike k razogljičenju nacionalnega stavbnega fonda do leta 2050 ter ukrepe, ki podpirajo krovna cilja na področju stavb iz Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (NEPN). Na ravni EU, do 22. marca, poteka posvetovanje o kažipotu revizije direktive o energijski učinkovitosti stavb. https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/dseps/dseps_2050_final.pdf https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Energy-efficiency-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive

Arhiv: Pregled dela MOP in nadaljnji načrti

Z namenom hitrejšega razvoja, kar je še posebej pomembno za okrevanje zaradi epidemije, je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) s prenovo zakonodaje začrtalo zmanjšanje birokratskih ovir oziroma administrativnih bremen pri načrtovanju posegov v prostor ter pri gradnji. V izvajanju so aktivnosti za zmanjševanje odpadkov, razogljičenje in razvoj.

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije, od 19. 2. do 17. 3. 2021.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije.

Arhiv: SURS objavil eksperimentalni izračun kazalnikov krožnega gospodarstva

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je prvič, eksperimentalno preračunal kazalnike krožnega gospodarstva za obdobje 2016-2019. Z njimi želi prikazati, v kolikšni meri je Slovenija napredovala pri prehajanju v krožno gospodarstvo, katerega namen je zmanjševati potrebe po primarnih surovinah in povečevati izkoriščanje sekundarnih surovin ter odpadkov.

Arhiv: Obravnavano na redni seji vlade s področja MOP, 4. marca

Vlada se je seznanila z osnutkom revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije »Uspešnost doseganja ciljev na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov« in revizijskih razkritij ne izpodbija. Sledi razčiščevalni sestanek v zvezi z osnutkom revizijskega poročila. Vlada je med drugim sprejela stališča: Slovenija podpira Evropski podnebni pakt; Slovenija podpira predlog direktive o baterijah in odpadnih baterijah in Poročilo o izvedbi pripravljenosti na jedrske in radiološke nesreče.