Varstvo okolja

Arhiv: Oddaja poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2020

Povzročitelji odpadkov morajo Agenciji Republike Slovenije za okolje najkasneje do 31. 3. 2021 predložiti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2020. Obveznost oddaje poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi določa 29. člen Uredbe o odpadkih. Iz obvezne oddaje letnega poročila so izvzeti izvirni povzročitelji, kot to določata 7. in 8. odstavek 29. člena te Uredbe. Povzročitelji lahko poročilo oddajo v spletni aplikaciji IS-Odpadki ali na Excelovem obrazcu – več informacij, navodila za poročanje in obrazce najdete na spletni strani Varstvo okolja-Odpadki-Obrazci, t.i. verzije V0 poročil pa na strani Varstvo okolja-Odpadki-Poročila in publikacije. Povezani strani: Več informacij, navodila za poročanje in obrazci http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/ t.i. verzije V0 poročil http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Spodbude za zagon inovativnih podjetij - P2 2021

Predmet razpisa je sofinanciranje zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg. Do prijave so upravičena novoustanovljena podjetja, ki so se registrirala med 1. 1. 2020 in 15. 3. 2021. Podjetja lahko prejmejo do 54.000 EUR oz. do 100 % sofinanciranja. Rok za predložitev vlog je 13. april 2021 do 14. ure.

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vabimo, da se seznanite z najnovejšimi poslovnimi priložnostmi ter borzo inovacij, znanja in tehnologij mreže EEN, največje podporne mreže za majhna in srednja velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja.

Arhiv: Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev

Osnovni namen projekta oz. t.i. vavčerskega sistema je vzpostavitev sistema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti za MSP podjetja, s pomočjo katerih lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence. Podjetjem je na voljo 14 vavčerjev, ki pokrivajo različne vsebine: zaščita intelektualne lastnine, certifikati kakovosti* , internacionalizacija, digitalizacija, prototipiranje, ipd. Podjetja lahko prejmejo 9.999 EUR za posamezni vavčer oz. do 60 % sofinanciranja. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto. Certifikati kakovosti* - Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (med drugim tudi EMAS in ECOLABEL).

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP in MzI

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na pristojno institucijo, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na antonija.cerar@gzs.si .

Arhiv: V javni obravnavi na ravni EU

Gozdovi – nova strategija EU Evropska komisija za obdobje po letu 2021 pripravlja novo strategijo EU za gozdove, kot je napovedala v svojem sporočilu o evropskem zelenem dogovoru. Ta strategija bo temeljila na strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030, zajela celoten gozdni cikel in podpirala številne storitve, ki jih zagotavljajo gozdovi. Med drugim k sodelovanju vabi upravljavce gozdov, gozdno-lesnega sektorja in podjetja (zlasti MSP in mikropodjetja). Posvetovanje poteka do 19. aprila 2021. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-Gozdovi-nova-strategija-EU/public-consultation Nova strategija EU za tla Evropska komisija vabi k sodelovanju pri pripravi nove strategije EU za tla. Zdrava tla so bistven dejavnik pri doseganju ciljev evropskega zelenega dogovora, kot so podnebna nevtralnost, obnova biotske raznovrstnosti, ničelno onesnaževanje, zdravi in trajnostni prehranski sistemi ter odporno okolje. Posvetovanje poteka do 27. aprila 2021. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12634-Zdrava-tla-nova-strategija-EU-za-tla/public-consultation

Arhiv: Mnenje o evropski strategiji za vodik

Arhiv: Mnenje o evropski strategiji za vodik

Po mnenju EU Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane lahko vodik prispeva k razogljičenju energetsko intenzivnih panog, saj je pomembna industrijska surovina, vendar tudi ugotavlja, da se do 95 % vodika, ki se danes uporablja v industriji EU, proizvaja iz fosilnih goriv. Prepričan je, da bi bilo treba pri razogličenju industrije, ki uporablja to vrsto vodika, prednostno obravnavati uvedbo vodika iz obnovljivih virov ter priznati, da ima vodik z nizko vsebnostjo ogljika premostitveno vlogo. Odbor poziva, da se bistveno povečajo raziskave, naložbe in izmenjava znanja, zlasti na področju vodika iz inovativnih in obnovljivih virov na nižji ravni tehnološke pripravljenosti v industriji, vključno s poenostavitvijo dostopa do financiranja za raziskovalne projekte, manjše akterje in zagonska podjetja, in poziva, naj pravila o državni pomoči omogočajo ciljno usmerjeno podporo.

Arhiv: 672,5 milijarde EUR vreden instrument za okrevanje in odpornost

Na ravni EU je odobren Mehanizem za okrevanje in odpornost, ki bo državam članicam pomagal pri odpravljanju posledic pandemije koronavirusa. Do financiranja so upravičeni nacionalni načrti za okrevanje in odpornost na ključnih področjih, kot so zeleni prehod in biotska raznovrstnost, digitalna preobrazba, gospodarska kohezija in konkurenčnost ter socialna in teritorialna kohezija. Po uradni razlagi bodo investicije v premog in lignit izključene, Evropska komisija je pripravila tehnične smernice o tem, kako uporabiti tako imenovano načelo "Ne povzročaj pomembne škode", ki bo veljalo za celoten sklad. Spoštovanje tega načela bo predpogoj za potrditev načrtov ter bo tako zagotavljajo, da noben ukrep v načrtu za okrevanje in odpornost ne bo privedel do bistvene škode okoljskim ciljem. Spodbujanje prehoda na zeleno gospodarstvo je ključni cilj navedenega instrumenta. Poleg omenjenega načela bo k temu prispevala tudi zahteva, da mora vsaj 37 % odhodkov za naložbe in reforme iz vsakega nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost biti namenjeno za dosego podnebnih ciljev. 30. april je rok za predložitev nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, v katerih bodo države članice navedle svoje programe reform in naložb do leta 2026. Države članice bodo lahko za načrte, odobrene leta 2021, prejele predhodno financiranje v višini do 13 % nepovratnih sredstev in posojil, predvidenih v njihovem načrtu. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241&qid=1613725455519 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/c_2021_1054_sl.pdf

Arhiv: V pripravi

Nacionalna strategija za izstop iz premoga Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je skladno z mnenjem Ministrstva za okolje in prostor (MOP), da je okoljsko poročilo treba dopolniti, slednje celovito popravilo in dopolnilo. V nadaljnjih korakih, po prejetju mnenja MOP, o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, bo MzI ustrezno dopolnilo in popravilo Strategijo. Javnosti bo nato omogočilo seznanitev s Strategijo in z okoljskim poročilom v okviru javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni, ter zagotovilo njihovo javno obravnavo, skladno s 43. čl. ZVO-1. https://www.energetika-portal.si//nc/novica/n/pripravljen-dopolnjen-osnutek-okoljskega-porocila-za-nacionalno-strategijo-za-izstop-iz-pr-4497 Dolgoročna podnebna strategija Slovenije V skladu s Pariškim sporazumom ter podnebno politiko in zakonodajo EU vlada pripravlja dolgoročno podnebno strategijo, ki jo bo v sprejetje Državnemu zboru poslala v prvi polovici tega leta, je kot mnenje na Predlog resolucije o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji podala vlada na 53. redni seji. Pri tem vlada poudarja, da se zaveda potencialnega negativnega vpliva podnebnih sprememb ter negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Prav zato se jim posveča in jih obravnava tako na ravni celotne vlade kot v okviru vseh pristojnih ministrstev in služb. Na navedeni seji je vlada sprejela tudi sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za blaženje podnebnih sprememb na področju rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva. https://www.gov.si/novice/2021-01-28-odlocitve-53-redne-seje-vlade-republike-slovenije-s-podrocja-ministrstva-za-okolje-in-prostora/