Varstvo okolja

Arhiv: JR - Podpore novim manjšim proizvodnim napravam za izrabo vetrne energije

Predmet javnega razpisa (JR) je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije. Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 30 % vrednosti upravičenih stroškov operacije. Upravičenci: gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge. Razpisana sredstva v višini 4 milijone EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 30. 4. 2021, za drugi in hkrati zadnji rok pa do 24. 9. 2021.

Arhiv: JR - Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

Predmet javnega razpisa (JR) je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji, tako za nove sisteme, kot tudi za širitve sistemov. Upravičenci: gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge. Razpisana sredstva v višini 16 mio EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 1. 4. 2021. Naslednji rok za oddajo vlog je 3. 6. 2021, zadnji rok pa 2. 9. 2021.

Arhiv: 30. 3.: Delavnica o inovativnem ravnanju z odpadki

Enourna spletna delavnica o inovativnem ravnanju z odpadki bo potekala v okviru projekta PlastiCircle. Namenjena je vsem upravljalcem odpadkov. Spregovorili bodo o uporabi tehnologij in rešitev pri zbiranju in ravnanju z odpadki. Pilotne aktivnosti so potekale v mestih Valencia (Španija), Alba Iulia in Utrecht (Nizozemska). Partner projekta je MO Velenje. Dogodek bo potekal v angleškem jeziku. Obvezne so predhodne prijave.

Arhiv: JR - Okoljski in trajnostni znaki za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

Predmet javnega razpisa (JR) je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega/gostinskega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom (znak za okolje EU – EU ECOLABEL, …). Višina sofinanciranja je do največ 5.000,00 EUR za posamezen objekt in znak. Rok za prijavo je 5. maj 2021.

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vabimo, da se seznanite z najnovejšimi poslovnimi priložnostmi ter borzo inovacij, znanja in tehnologij mreže EEN, največje podporne mreže za majhna in srednja velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja.

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP, MzI in MKGP

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na pristojno institucijo, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na antonija.cerar@gzs.si .

Arhiv: Državne subvencije – izjeme od zahteve glede odobritve za zeleni dogovor ter industrijsko in digitalno strategijo EU

Nedavna ocena je pokazala, da pravila večinoma ustrezajo svojemu namenu, vendar so potrebne nekatere spremembe teh izjem, da bi se upoštevale prednostne naloge EU, zlasti zeleni dogovor ter industrijska in digitalna strategija. S to pobudo se bodo izvedle te spremembe. Rok za podajanje mnenja na kažipot je 5. april 2021.

Arhiv: Pobuda za trajnostne proizvode – javno posvetovanje EK

Namen pobude za trajnostne izdelke kot zakonodajnega predloga je razširiti področje uporabe direktive o okoljsko primerni zasnovi, ki se uporablja za izdelke, povezane z energijo, da bi se lahko uporabljala za čim širši nabor izdelkov (vključno s storitvami, kadar je to ustrezno) in omogočila napredek na področju trajnostnosti, vključno s krožnostjo. Posvetovanje Evropske komisije (EK) poteka do 9. junija 2021.

Arhiv: Prilagajanje na podnebne spremembe – nova strategija EU

Evropska komisija je konec februarja sprejela novo strategijo EU za prilagajanje podnebnim spremembam, v kateri je določen načrt, kako se pripraviti na neizbežne vplive podnebnih sprememb, kot del evropskega zelenega dogovora. Poudarki strategije: spodbujanje naložb v okolju prijazne rešitve, razvoj gospodarstva odpornega na podnebne spremembe, krepitev ključne infrastrukture, vključitev podnebnih dejavnikov v prakse za upravljanje tveganja, okrepitev ukrepov za preprečevanje in pripravljenost. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=SL

Arhiv: Svet odobril kohezijski zakonodajni sveženj, vreden 330 milijard evrov

EU daje prek strukturnih skladov na voljo več kot 330 milijard evrov za regionalne in lokalne projekte v obdobju 2021–2027, s katerimi naj bi prispevali k zmanjševanju gospodarskih razlik in spodbudili okrevanje po pandemiji. Na splošno bo približno 30 % strukturnih skladov prispevalo k razogljičenju gospodarstva, pri čemer bo za posamezno vrsto naložbene dejavnosti uporabljen specifičen podnebni koeficient. Pri projektih bi morali skladno z okoljskimi cilji EU upoštevati tudi načelo, da se ne sme povzročati znatne škode.